Preskoč na obsah

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Autor/ka: Stanislav Skýva
Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 

Východiská a obmedzenia, ktoré musí koncepcia zohľadňovať:

 • Zhrnutie záväzných dokumentov so zameraním na dopravu a vplyvom na riešené územie
 • Dopravné intenzity a plánované výstavby a iné stavebné úpravy v oblasti.
 • Územný plán musí byť v súlade s platným územným plánom mesta
 • Parkovacia politika vypracovaná mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 
 • Hlavným cieľom by malo byť posilnenie obytného/rezidenčného charakteru oboch štvrtí.
 • Skúsiť použiť príklady z praxe iných miest a využiť ich pri tvorbe zadania
 • Zadanie viac štrukturovať do samostatných konkrétnejších častí a v ich rámci detailnejšie spresniť ďalšie požiadavky

 

Prezentované témy, ktoré by mali byť v koncepcii zohľadnené:

 • Riešenie prepojenia miestnej dopravnej siete Koliba-Kramáre s komunikáciami s celomestským významom
 • Návrh na obmedzenie dynamickej dopravy na spojnici Jaskový rad, Pionierska, Tupého
 • Riešenie prepojenia Dolných Kramárov na hlavnú dopravnú os
 • Prerozdelenie dopravy do viacerých koridorov
 • Odporúčanie na nezahusťovanie Dolných Kramárov
 • Riešenie celkovej situácie chodcov, prioritou malo byť zlepšenie situácie chodcov, chodcov s kočíkmi a vozíčkarov
  • Vybudovanie riadneho asfaltového chodníka z Koliby na Kamzík
  • Vybudovať prepojenie pre chodcov ulice Cesta na Kamzík s ulicami Dérera, Guothova, Ambrova, Júnová 
 • Riešenie situácie chodcov pred školskými zariadeniami (na stretnutí bola prezentovaná situácia pred ZŠ Jeséniova)
 • Rozšíriť parkovaciu politiku vypracovanú mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre Kramáre aj na oblasť Koliby
 • Pre dopravné prepojenie Koliba - Kramáre je v územnom pláne rezervovaný koridor cez Vlársku, odporúčanie tlaku na Magistrát na dobudovanie.
 • Návrhy na riešenie cyklistickej dopravy:
  • zobojsmerniť jednosmerky pre cyklistov, 
  • riešenie situácie na ulici Jaskový rad, možnosti sú  zjednosmerniť / obmedziť prejazd motorových vozidiel v prospech cyklistov
  • Vytvoriť cyklistickú os (nie nevyhnutne cyklistický chodník) na prejazd Kramármi.
  • V miestach križovania cyklistických trás s cestnou komunikáciou vyznačiť na prechodoch pre chodcov aj prechod pre cyklistov.
 • zefektívnenie parkovania
 • nové dopravné koridory prispievajúce k väčšej plynulosti dopravy
 • zlepšenie dopravného značenia (napr. jasne označiť priechody pre chodcov, ideálne aj s výstražným oranžovým svetlom a výrazným pouličným osvetlením)
 • optickými a fyzickými retardérmi prispieť k zníženiu rýchlosti v kritických miestach
 • priorita hromadnej dopravy pred individuálnou motorovou dopravou so snahou o obmedzenie individuálnej motorovej dopravy
 • Návrh na zníženie povolenej rýchlosti na Kramároch z 50 km/h na 30 km/h (V spojení s otvorením jednosmeriek pre cyklistov (na jazdu v oboch smeroch)  pomáha celkovo poľudštiť mestské štvrte vytvorením väčšieho priestoru pre chodcov a cyklistov. 
 • Vytvorenie osi pre chodcov a cyklistov, možné riešenie ako pešia zóna
 • Žiaduce je vytvorenie centra Kramárov

 

Aktuálne témy bodových závad, vhodných na okamžité riešenie mimo celkovej dopravnej koncepcie:

 

 • Zlepšiť kontrolovanie dodržiavania prednosti pre chodcov posilnením policajných hliadok.
 • Riešenie situácie pre chodcov pred ZŠ Jeséniova (parkovanie, dochádzanie žiakov medzi autami a odvodňovacím žľabom
 • pozemok na Jeséniovej s nápisom: „Súkromný pozemok, vozidlá budú odtiahnuté" - podozrenie na obohacovanie sa 3 vyhradenými parkovacími miestami.
 • Doplniť chýbajúce prechody pre chodcov v miestach, kde prirodzené pešie trasy križujú cestné komunikácie, napr. pri križovatke Vlárska – Limbová – Stromová.
 • Vybudovanie riadneho asfaltového chodníka z Koliby na Kamzík
 • Zníženie povolenej rýchlosti na Kramároch na 30 km/h, osadenie meračov rýchlosti a policajné kontroly dodržiavania rýchlosti.
 • Pri oprave a výstavbe chodníkov myslieť na zníženie krajníc na križovatkách a priechodoch a uľahčiť tak prechod vozíčkarom a chodcom s kočíkmi.
 • Zobojsmerniť jednosmerky pre cyklistov
 • Riešenie nepriaznivej situácie na hornej Bárdošovej ulici (Video - Nebezpečný prechod žiakov do školy na Jeséniovu ulicu hornou Bárdošovou ulicou, autorka - Cíbová) s prepojením na Kolibu
  • riešenie nelegálneho parkovania
  • nedodržiavanie dopravného značenia (napr. obmedzená rýchlosť 20 km/h)
  • neúnosná situácia chodcov
  • návrh na zjednosmernenie dopravy/ prípadne vylúčenie IAD
  • nevhodné intervaly MHD (napr. ranný spoj má príchod pred školu o 7:23, pričom školu otvárajú o 7:45), predĺženie linky po SHMU
 • Riešenie podnetov zo stránky Odkaz pre starostu, prezentovaných 8 hlavných podnetov, dlhodobo neriešených

   

Kancelária pre participáciu verejnosti osloví vytipovaných odborníkov na spoluprácu pri vypracovaní konečnej verzie zadania s dôrazom na právnu formu zadania, ako aj využiteľnosť výslednej dopravnej koncepcie.

Priemerne (0 Hlasy)

Komentáre

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

OBČIANSKE PROJEKTY IDÚ DO FINÁLE

Občianske projekty, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu v roku 2019, idú do finále. 20.9. o 17:30 sa v rámci prípravy kooridnátori stretnú 3. krát. V októbri sa ešte uskutočnia verejné prezentácie a následne Novomešťania vo veľkom hlasovaní vyberú tie, ktoré považujú za najlepšie. Dnes predstavujeme niektoré občianske projekty slovami ich predkladateľov.

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Marta Hrebíčková - Dievča zo Sibírskej ulice

Po boji s ťažkou chorobou nás opustila pani Marta Hrebíčková (*1949-2018), autorka pekného a užitočného projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších seniorov.
Prečo sa vám oplatí zapojiť do tvorby nášho mesta?

Prečo sa vám oplatí zapojiť do tvorby nášho mesta?

Prečo má zmysel sa zapojiť do participatívneho rozpočtu a na čo všetko sa pripraviť?
Novomestské poklady - stiahnite si almanach

Novomestské poklady - stiahnite si almanach

500 kusov úspešného zborníku bolo rozdaných behom prvého mesiaca po vydaní. Ponúkame vám možnosť si stiahnuť knihu online.
Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
First Previous Next Last