Preskoč na obsah

video Ľudia bez domova

Prezentácia LBD

Ľudia bez domova

Autor/ka: OZ: Kresťania v meste, Ján z Boha, Stopa, Depaul, Vagus a Odyseus

Na území mestskej časti sa zdržiava a trávi čas početná skupina bezdomovcov, ktorá sa pravidelne dostáva do konfliktných situácií s väčšinovou populáciou. Bez systematickej práce s ľuďmi bez domova nie je možné očakávať zlepšenie celkovej situácie, teda ani zníženie miery utrpenia ľudí žijúcich na ulici, ani ich prejavy asociálneho správania. Preto začalo Nové Mesto spoluprácu s organizáciami, ktoré sa venujú tejto cieľovej skupine. Ide o mimovládne organizácie: Kresťania v meste, Ján z Boha, Stopa, Depaul, Vagus a Odyseus. Prvé výsledky tejto spolupráce sa prejavili v podobe pracovných tímov klientov, ktorí prebrali starostlivosť o časť verejných priestorov a udržiavajú na nich čistotu a poriadok.

Financie z participatívneho rozpočtu sú určené na podporu činnosti týchto organizácií, ktoré spolu s pracovníkmi úradu sformovali pracovnú skupinu, ktorá si v tomto roku stanovila nasledujúce ciele:

-          vytváranie pracovných príležitostí pre klientov;

-          užšia spolupráca organizácií a úradu v celkovom procese rehabilitácie;

-          sformovanie efektívnej verejnej politiky v tejto sociálnej oblasti;

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

28.9.2016 sa o 17:30 na ZŠ Česká zišli obyvatelia a pracovníci MiÚ, aby prediskutovali budúcu revitalizáciu stromoradí a komunikácií na ich ulici. 
Pozvánka na úvodné stretnutie Zelené Mesto

Pozvánka na úvodné stretnutie Zelené Mesto

Viete ako, alebo chcete zlepšiť starostlivosť o zeleň a životné prostredie
v Novom Meste? Príďte to povedať:
-> vo štvrtok 4.8.2016 o 17:30 hod. na Junácku 1.
Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Zakopávate o prekážky pri chôdzi Novým Mestom?

Spustili sme aplikáciu pre mapovanie a sledovanie chodníkových opráv. Pridajte do mapy podnet na rekonštrukciu, opravu, debarierizáciu alebo zriadenie chodníka! http://pr.banm.sk/liferay/oprava-chodnikov-2016
First Previous Next Last