Kto a ako sa môže zapojiť?

PRE KOHO JE PR URČENÝ?

 

Do PR sa môžu zapojiť všetci občania SR nad 15 rokov.

Ak máte nápad, ako zlepšiť služby mesta alebo jeho prostredie, ak vám chýba niečo v okolí vášho bydliska alebo vám niečo považujete za problematické, participatívny rozpočet vám umožní aktívne sa podieľať na hľadaní a realizácii riešení.

Využite možnosť podeliť sa o svoje nápady!

 

Vždy sa nájdu občania, ktorí prechádzajúc mestom vidia, čo v meste chýba a čo potrebujú a pokiaľ sú ich predstavy zaujímavé, vždy sa nájdu občania, ktorí im s nimi budú chcieť pomôcť. Neustále vznikajú nápady od občanov, ktorý hľadajú pre svoje projekty spoluorganizátorov, zdroje a posily.

V prípade, že sa chcete do projektu zapojiť, či zverejniť svoj nápad napíšte nám, zapojte sa do online diskusie, navštívte nás osobne alebo sa zapojte do činnosti komunít - t.j.pracovných skupín, ktoré by sa mohli zaoberať témou, ktoréj sa chcete venovať. (pokiaľ taká komunita ešte neexistuje, informujte sa o možnosti založiť komunitu novú)

Vyplňte formulár, ktorého cieľom je napomôcť nám zmapovať potreby a prioirty v Novom Meste a odporučte ho aj svojim známym.

Zúčastnite sa verejných akcií ktoré organizujeme.

 

Aké sú teda možnosti zapojenia?

 

Základnou ambíciou týchto mechanizmov je umožniť obyvateľom, aby mali vplyv, tzn. možnosť sa plnohodnotne zapájať do diskusií k jednotlivým témam počas celého ich priebehu, tzn. od formulovania problémov, cez hľadanie riešení až po ich schvaľovanie, realizáciu a kontrolu realizácie. Predpokladá to vysokú transparentnosť, včasné informovanie o vývoji v danej oblasti a angažovanosť občanov.

 

Aké konkrétne spôsoby participácie budú môcť obyvatelia využiť?:

  • Verejné hlasovania, ankety, dotazníky, formuláre na zbieranie podnetov od občanov – sú jednorazové, ale účinné metódy, ktoré budú často využívané v rôznych etapách procesu. V elektronickej alebo papierovej forme umožnia navyše participovať aj tým obyvateľom, ktorí na intenzívnejšie angažovanie nemajú čas, prostriedky, prípadne záujem.
  • Internet – pr.banm.sk / facebook - bude základné súhrnné médium, ktoré poskytne počas celého priebehu procesu transparentný a prehľadný prístup k všetkým relevantným informáciám z uskutočnených i aktuálnych aktivít, ako aj možnosť sa registrovať a spolupracovať virtuálne na činnosti komunít, v diskusných fórach a ďalších procesoch.
  • Interaktívna virtuálna mapa kritických miest – Na stránkach pr.nmba.sk vznikne virtuálna mapa, kde budú môcť obyvatelia zaznamenať a opisovať lokality, ktoré  v meste považujú za problematické. Nezriedka sa totiž stáva, že si mesto nevšimne a nerieši problém, ktorý obyvatelia v danej lokalite registrujú a možno častokrát aj majú chuť sami riešiť. Cieľom tohto nástroja, ktorý nadviaže na službu Odkaz pre starostu, bude vypracovať prehľad kritických bodov v meste. Ten sa tak môže stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov. V prípade, že by chceli vziať iniciatívu do vlastných rúk, participatívny rozpočet im umožní aktívne sa podieľať na hľadaní a realizácii riešení.
  • Participatívne komunity - (Pracovné participatívne skupiny): Hlavným komunikačným kanálom pre ľudí, ktorí by sa chceli angažovať na procese intenzívnejšie a skúsiť sa podieľať na hľadaní a realizácii samotných riešení, budú pravidelné stretnutia tzv. participatívnych komunít, ktoré sa vytvoria podľa oblastí či tém, ktoré budú pre obyvateľov a mesto dôležité a zaujímavé. Členovia týchto skupín budú v spolupráci s expertmi diskutovať o problémoch, ktoré vnímajú a na základe toho tvoriť vlastné vízie a navrhovať verejné projekty a investičné návrhy, ktoré budú ponúkať inovatívne služby, nachádzať zmysluplné využitie mestských priestorov, prípadne navrhovať ďalšie nápady, ako podporovať a optimalizovať rozvoj mesta. Zásadou všetkých pracovných skupín je, že do nich každý vstupuje ako občan, tzn. ako jednotlivec, nie ako občianske združenie, záujmová skupina, alebo politická strana, hoci môže byť ich členom; je to z toho dôvodu, aby sa pri diskusii nepresadzovali záujmy skupín, ale zdôraznili sa názory a potreby občanov! Komunity budú dodržiavať zásady plnej inkluzivity a transparentnosti a budú podporovať kooperáciu medzi všetkými zapojenými. Výstupy z diskusií budú skupiny pravidelne zverejňovať na stránkach pr.banm.sk. (na úrovni Bratislavy vznikli napríklad skupiny: Seniori, Mládež, Zelené mesto, Open Data, Kultúra, Doprava) ]
  • Navrhovanie a realizácia občiasknych projektov - v rámci stretnutí participatívnych komunít budú môcť angažovaní občania spolu diskutovať a predkladať vlastné návrhy inovatívnych projektov, prípadne služieb, ktoré v mestskej časti chcú a potrebujú.
  • Diskusia a hlasovanie o zadaniach pre mestské zastupiteľstvo - významnou možnosťou participácie bude priame hlasovanie verejnosti o tzv. zadaniach. Investičné návrhy – tzv. zadania sa budú vytvárať v spolupráci s verejnosťou a zastupiteľstvom a verejnosť o nich bude hlasovať. Cieľom bude vytvoriť odporučenie občanov pre usmernenie budúcich strategických investícií celej mestskej časti. 
  • Diskusia a hlasovanie o prioritách mesta - Okrem práce na úrovni spomínaných projektov, sa obyvatelia budú môcť zapojiť aj do snahy definovať priority rozvoja mesta. Na základe spracovania požiadaviek a potrieb občanov ako aj diskusií o nich z tzv. verejných fór sa môže podariť upozorniť na ťažiskové záujmy a možno aj na nové témy pre budúci rozvoj mesta.
  • Verejné diskusie, fórá, prezentácie, školenia a worskhopy – Aby sa v rámci participatívnych procesov dosiahli skutočne kvalitné rozhodnutia a riešenia, budú sa k jednotlivým témam organizovať ďalšie osobitné verejné udalosti. Ich cieľom bude INFORMOVAŤ: predkladať a otvárať priebežné výsledky procesov verejnosti. Zároveň budú širšiu verejnosť VZDELÁVAŤ:  získavať spätnú väzbu a napokon prostredníctvom nich aj PRIIJÍMAŤ ROZHODNUTIA, ktoré budú napĺňať verejný konsenzus. Organizovať sa budú napr. Verejné prezentácie, Verejné fórá, Verejné zvažovania a ďalšie.

 

Inšpirujte sa!

► projekty z PR v Bratislave

Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Novomestské poklady - stiahnite si almanach

Novomestské poklady - stiahnite si almanach

500 kusov úspešného zborníku bolo rozdaných behom prvého mesiaca po vydaní. Ponúkame vám možnosť si stiahnuť knihu online.
Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Začína zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Začína zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Chýba vám niečo v Novom Meste? Chcete zlepšiť kvalitu života vo vašom bydlisku, podporiť komunitné aktivity vo vašom okolí alebo prispieť k zlepšeniu služieb samosprávy? Potrebujete prostriedky na vaše aktivity? Využite možnosti, ktoré vám ponúka vaša mestská časť! 
Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
First Previous Next Last

Máte k tejto stránke postreh, ktorý by mohol prispieť k jej lepšej zrozumiteľnosti? -> Dajte nám spätnú väzbu.