Areál po bývalom cyklistickom štadióne, na ulici Odbojárov a Kalinčiakova v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, je už niekoľko rokov nedoriešeným problémom. Areál, po nekoncepčnom zbúraní pôvodnej stavby cyklistického štadióna, ostáva bez reálneho a adekvátneho využitia. Súčasný stav znižuje atraktivitu i kvalitu života v lokalite. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vníma tento problém veľmi intenzívne a považuje za nevyhnutné prijať strategické kroky, ktoré budú viesť k revitalizácií a zhodnoteniu lokality v blízkej budúcnosti.

 

Lokalita Tehelného poľa je z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta a mestskej časti veľmi atraktívnou lokalitou s veľkým potenciálom katalyzovať ďalšie transformačné a rozvojové procesy v území. V súčasnom platnom územnom pláne mesta Bratislavy je toto územie definované ako územie pre šport a rekreáciu, konkrétne funkciou 401. Mestská časť chce budovať a rozvíjať lokalitu v súlade s týmto platným územným plánom, a vidí v tomto funkčnom zadefinovaní príležitosť ako priniesť do lokality niektoré konkrétne chýbajúce kvality, aktivity a atraktivity.

 

Projekt revitalizácie vníma mestská časť ako strategický projekt, ktorý zasiahne do pomerov a fungovania už existujúceho stabilizovaného územia. Z tohto dôvodu je dôležité zámer diskutovať s verejnosťou ako aj ostatnými relevantnými stakeholdermi, hľadať spoločné prieniky a východiská v dostatočnom predstihu, získavať podporu obyvateľstva pre projekt a vytvárať strategické partnerstvá ešte pred samotným začatím plánovacích a projekčných prác. 

Novinky k plánovaniu "Cykloštadióna" Novinky k plánovaniu "Cykloštadióna"

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Ako by mohla vyzerať Kuchajda v nasledujúcich rokoch? Stiahnite si výsledky kvalitatívneho a kvntitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa stane podkladom medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 2017.

 

Nové Ľudové námestie

Nové Ľudové námestie

Koncom roka 2016 sme na Ľudovom námestí odprezentovali poslednú verziu projektu rekonštrukcie. Celkovo štvrtú a zahrnuli sme do nej všetky pripomienky, pričom revitalizácia je pomerne konzervatívna. Bude nadväzovať na pôvodný park zo 40. rokov.
Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Kuchajda môže byť priestor, ktorý formujú ľudia a ktorý formuje ľudí. Prosíme, vyplňte dotazník, pomôžete skvalitniť verejný priestor uprostred mesta. Zber končí 19.2.2017.
KUCHAJDA, láska naša neláskavá

KUCHAJDA, láska naša neláskavá

Aj napriek tomu, že naša mestská časť nemá typické mestské centrum, Kuchajda sa vždy v lete stáva dočasným centrom športových, kultúrnych a spoločenských aktivít. Máme ju radi. Je to príjemné miesto uprostred mesta. Hoci je milá k väčšine ľudí, k flóre až taká vľúdna nie je. Zeleň vplyvom prehrievania mestského prostredia ledva prežíva a preto je veľkou výzvou pre nás všetkých, ako tento stav zlepšiť.
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
First Previous Next Last