Preskoč na obsah

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac jún 2017

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac jún 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)


 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 

OKRUH PROBLÉMOV, S KTORÝMI SA OBČANIA OBRACALI NA LINKU SENIOR V MESIACI JÚNI:

 1. Zaangažovanie sa do urgentného riešenia sociálnej situácie v rodine, napriek tomu, že pomoc jej členovia odmietajú.

 2. Dohodnutie individuálnej terapie s klientom s vážnym chronickým ochorením.

 3. Informovanie o spätnej väzbe ku spokojnosti/nespokojnosti seniorov s poskytovanými službami - konkrétne kvalitou stravy.

 4. Poskytnutie jednorazovej, resp. priebežnej pomoci pri riešení špecifických problémov osobného charakteru, a to:

 • vybavenie náhradného termínu stretnutia pre jubilujúcich seniorov so starostom, ak sa pôvodného termínu nemohli zúčastniť,

 • informovanie o možnostiach odvozu organického odpadu z RD,

 • poskytovanie poradenstva pri predaji RD,

 • informovanie 92-ročného aktívneho seniora o podpore jeho podnetu na opravu chodníka vo vnútrobloku za podchodom z Robotníckej ulice (viď list Mgr. L. Bulku zo 16. 06. 2017 adresovaného na Magistrát hl. mesta ako vlastníka),

 • vybavenie súhlasu Farského úradu - vlastníka stromov na Mikovínyho ul. na súkr. zber orechov.

 1. Z pôvodnej evidencie vyradenie klientky, u ktorej bol Mgr. E. Tomkovou uvedený zápis cit.:"neželám si byť kontaktovaná".


 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. V súvislosti s pripravovanou novelizáciou ochrany osobných údajov - túto využiť na lepšiu súčinnosť viacerých oddelení, aby boli v evidencii

 • všetci seniori.

Miestny úrad bol upozornený na potrebu riešenia komlikovanej situácie rodiny, ktorá má problémy a pomoc čiastočne suplujú susedia.

 • Stanovenie postupu, kompetencií pri riešení analogických sociálnych prípadov.

 1. Vzhľadom na opakovane vyjadrovanú nespokojnosť s kvalitou dodávanej stravy –-odp. po viac ako ½ - ročnej negatívnej skúsenosti iniciovať nové verejné obstarávanie.

Bratislava, 30. 06. 2017


 


 


 


 

 

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2017

S P R Á V A  k dohode o pracovnej činnosti za mesiac júl 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktami)


 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková


 


 

OKRUH PROBLÉMOV, S KTORÝMI SA OBČANIA OBRACALI NA LINKU SENIOR V MESIACI JÚLI:

 1. Intervencie pri riešení individuálnych problémov:

 • formou dištančného poradenstva pri riešení krátkodobých problémov,

 • formou individuálnej psychoterapie pri riešení chronických problémov.

 1. Angažovanie sa pri propagácii Letnej univerzity pre seniorov od 1. do 10. 08. 2017, konanej v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Z doposiaľ oslovených klientov:

 • od 7 - ich klientov získaná pozitívna spätná väzba, prejavili záujem o selektívnu účasť podľa tematického zamerania,

 • od 2 - och klientov získaná negatívna spätná väzba,

 • s ďalšími potencionálnymi záujemcami sa v čase volania nepodarilo spojiť.

 1. Prírastky v evidencii klientov za I. polrok 2017: 4 , čo súviselo s osobnou iniciatívou počas komunitných stretnutí a z odporučení priateľov už evidovaných klientov.

Ako vyplýva zo štatistického prehľadu, mala meststská časť Bratislava - Nové Mesto k 31. 06. 2017 - 36 314 obyvateľov, z toho v postproduktívnom veku (tj. 65 +) 7 061 obyvateľov, čo predstavuje 19,44 %. Chýba však  informácia o počte osamelých ľudí, z ktorých je v evidencii Linky Senior za dané obdobie 75 obyvateľov.

Otvorenou tak zostáva otázka dostupnosti tejto formy sociálneho kontaktu/ pomoci pre ďalších prípadných záujemcov.


 


 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. JEDNOZNACNÉ VYMEDZENIE SOCÁLNYCH KOMPETENCIÍ MEDZI: MIESTNYM ÚRADOM – KOMUNITNÝMI CENTRAMI – SOCIÁLNOU KOMISIOU -- LINKOU SENIOR v záujme skvalitnenia sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti BA - Nové Mesto.

Uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov sa t.č. javí ako neprekonateľná prekážka voči rozhodovacím právomociam MÚ!

 1. Z horeuvedeného dôvodu ostáva otvorenou otázka reprezentatívnosti vzorky klientov evidovaných Linkou Senior.


 


 

Bratislava, 31. 07. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2017

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac máj 2017

(súčasť projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi")


 

Organizácia: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka, č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. M. Panáková


 

OKRUH ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH LINKOU SENIOR V MESACI 052017:

 1. Poradenstvo seniorom, ktorí sa dlhodobo nachádzajú v situácii sociálnej núdze (vr. príslušníkov slov. menšiny napr. z Rumunska, ktorí sa rozhodli pre návrat do vlasti predkov).

V tejto súvislosti viacerí poukazujú na nedostatky sociálnej výdajne, a to v zásobovaní (nepravidelné zásobovanie, nízke dodávky - seniori musia čakať 3,5 - 4 h pred otvorením predajne, aby si mohli tovar zakúpiť!).

Ďalší problém je úzky sortiment tovaru i jeho nekvalita (mliečne výrobky po záruke, závadné mäso,..).


 

Opačný problém, i keď menej častý, sa týka poradenstva seniorom vo vyššom veku, ktorí riešia situáciu predaja majetku.

 1. Poradenstvo zdravotne odkázaným seniorom - najmä tým s vážnymi diagnózami, ktorí uprednostňujú „byť volanými" pred vlastnou aktivitou (cit. „..zabúdam, kde som si poznačil číslo ap.").

 2. Početnú skupinu tvoria z pohľadu spoločnosti „bezproblémoví" osamelí seniori, ktorí cit. „..nechcem nikoho zaťažovať", nepoberajú žiadne sociálne dávky, žijú však izolovane (najmä po úmrtiach blízkych, nezriedka i detí), a ktorí vyžadujú skôr psychologické intervencie.

V tejto súvislosti využívaná mediátorsko – sprostredkovateľská funkcia Linky na znižovanie ich sociálnej izolovanosti a podpory vzájomných kontaktov.

 1. Pozitívne príklady seniorov predstavujú aktívni seniori, či už v zmysle venovania sa konkrétnemu koníčku alebo aktívnych v zmysle poukazovania na nedostatky v našom okolí (v tomto smere napr. i prostredníctvom Linky podpora podnetu 92 - ročného seniora adresovanú na Magistrát pre roky neriešenú situáciu chodníka vo vnútrobloku za podchodom z Robotníckej ul.).

 2. Z evidencie Linky (zavedenej Mgr. E. Tomkovou) vyradení 2 klienti:

jedna z dôvodu nedoslýchavosti a druhá z dôvodu nespĺňania kritérií na zaradenie do projektu.

 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Vzhľadom na horeuvedené fakty sa javí opodstanené prehĺbiť spoluprácu so Soc. odborom MÚ tak, aby mohli byť do evidencie zahrnutí všetci klienti (nielen náhodný výber), a to i z dôvodu, že mnohí zo sociálneho hľadiska „bezproblémoví" seniori sú zo psychologického hľadiska sociálne izolovaní občania a potrebujú psychologickú podporu),

 2. MÚ by mohol vytvoriť tablo, kde by sa postupne dávali fotografie seniorov, ktorí prispeli ku zlepšeniu kvality života v BA 3 - Nové Mesto.


 


 

Bratislava, 31. 05. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2017

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac apríl 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

 

Organizácia: Miestny úrad BA - Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

OKRUH PROBLÉMOV, S KTORÝMI SA OBČANIA OBRACALI NA LINKU SENOR V MESIACI APRÍLI:

 1. Pokračovanie (z 032017) v informovaní občanov o zapájaní sa do systému zberu bioodpadu zo záhrad. Usmernenie seniorov - majiteľov RD na možnosť obrátiť sa na Odd. miestnych daní, poplatkov a licencií (osobne al. poštou, nie emailom!) na Blagojevovu 9, 850 05 BA, nie na Odd. životného prostredia MÚ.
 • Ponuka sa týka ako (zelených) kompostérov (kompost využívaný na vlastné účely), tak (hnedých) kontajnerov na odvoz bioodpadu sezónne v intervale 1x za 2 týždne spoločnosťou OLO,  vr. zľavy za komunálny odpad.
 • Distribúcia začne prebiehať v marci, prvé odvozy po 15. 3. 2017.
 1. Informácia pre klientov miestnych častí o zľave na daň z nehnuteľností. V roku 2017              môžu o zľavu požiadať už seniori, ktorí v tomto roku dovŕšia 66 rokov. (Zľava sa nevzťahuje na podnájomníkov – viď dlhodobý bytový problém p. Dagmar Foltýnovej v reštituovanom bytovom dome).
 2. V rámci oboznamovania verejnosti s Aktivitami samosprávy dňa 24. 4. 2017  účasť seniorov využitá na rozšírenie evidencie o nových záujemcov o Linku Senior.
 3. Telefonické poradenstvo v prípade zdravotných problémov. V jednom z prípadov klientka po inf. vet. vyjadrila požiadavku na doprovod inej osoby - nevedela však potvrdiť, či jej bolo vydané rozhodnutie o sociálnej odkázanosti.
 4. Zaujímavý individuál. podnet inicioval klient vo vyššom veku, cit.:".. ktorý by sa rád naučil byť presný"; podpora osobnostnej zmeny terapeutickým prístupom.
 5. Prostredníctvom Linky Senior priebežné dopĺňanie súhlasných vyjadrení klientov so spracovávaním ich osobných údajov.
 6. Vyradenie z evidencie 8 klientov, z toho:
 • 7 klientov, z obdobia pôsobenia p. Evy Tomkovej  na Linke Senior, z týchto dôvodov:
 • v 1 prípade pre poruchy sluchu,
 • v 2 prípadoch pre dlhodobú neúspešnosť tel. kontaktu,
 • v 4 prípadoch pre osobné dôvody (cit.zo záznamu:"..aj tak mi nepomôžete"),
 •  v 1 prípade pre úmrtie, ktoré poukazuje na negatívne okolnosti osamelosti. Klientka, ktorá problém v období sviatkov „riešila" hospitalizáciou,  počas ktorej utrpela fraktúru krčka stehennej kosti, malo de facto, a to nielen v jej prípade,  fatálne následky.

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Vzhľadom na horeuvedené fakty by bolo vhodné:
 1. prehĺbiť spoluprácu so Soc. odborom MÚ tak, aby mohli byť do evidencie zahrnutí  všetci potencionálni klienti (nielen náhodný výber), ktorí potvrdia súhlas so spracovaním ich osobných údajov,
 2. rozšíriť sociálne služby o možnosť poskytovania osobného kontaktu v prípadoch, kde už nie je možný tel. kontakt pre rôzne zdravotné obmedzenia.
 3. Motivácia pre osobnostnú zmenu - napriek vyššiemu veku - nepriamo poukazuje na opodstanenosť zriadenia Linky Senior (okrem poskytovaných soc. služieb možnosť reagovať na individuálne potreby ľudí v seniorskom veku).

Bratislava, 30. 04. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2017

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac marec 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

Okruh problémov, s ktorými sa občania obracali na Linku Senior v mesiaci novembri:

 1. Viacerí majitelia RD sa obracali na Linku so žiadosťou na MÚ o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad. V súvislosti so skvalitňovaním separovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad hradeného z miestneho poplatku za komunálne odpady sa obracali so žiadosťou o (zelené) komposteri a ich distribúciu  cez MÚ.
 2. Pretrvávajúce problémy občanov s nízkym SD. Napriek využívaniu Sociálnej výdajne potravín v Tržnici na Trnavskom Mýte za zvýhodnené ceny odporúčam podanie žiadosti na MÚ o sociálnu výpomoc jednorázovú, resp. nad rámec podľa stanoveného limitu nad výšku bežných nákladov;  informujem o zľave z dane z nehnuteľností pre tento rok u seniorov, ktorí v r. 2017 dovŕšia 66 rokov).
 3. Osobný kontakt a individuálna intervencia v prípade psychického bloku pri chôdzi („desenzitizácia" chôdze po schodoch v dome bez výťahu).
 4. Obhliadka lokality vo vnútrobloku, na ktorú upozorňuje 92-ročný senior od r. 2007!!!

Senior upozorňuje na dva problémy:

 • Opravu vnútroblokového úseku cesty za Podchodom na Robotníckej ul. od Strediska kultúry ku garážam (parkujúce autá permanentne  zhoršujú prechod najmä pre chodcov, mamičky s kočíkmi, bicyklistov, seniorov).
 • Druhý podnet sa týka výsadby nových stromov po výrube stromov v športovom areáli za panelákom na Plzenskej 1-3, čoho dôkazom sú  jamy po výrube pôvodných stromov, resp. obrovské pne.
 1. Vyradenie seniorov z evidencie Linky:
 • v jednom prípade pre umiestnenie obyvateľky do zariadenia pre seniorov po operácii TEP a fraktúre, ku ktorej došlo počas hospitalizácie,
 • v druhom prípade pre dlhodobé vyradenie telefonickej linky z prevádzky.
 1. Aktuálna spätná väzba ku kvalite stravy cit.:"Strava je horšia ako bola".

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Z rozhovorov s osamelými seniormi vyplýva opodstatnenosť Klubov seniorov, ktoré oi. prispievajú k lepšej informovanosti obyvateľov v danej lokalite (najmä tých, ktorí uprednostňujú osobný kontakt pred internetom).
 2. REALIZOVAŤ  NÁVRHY 92 – ROČNÉHO, SPOLOČENSKY AKTÍVNHO SENIORA
 • Opravu cesty vo vnútrobloku za Podchodom z Robotníckej ul.,

KTORÝ BY UĽAHČIL ŽIVOT V DANEJ LOKALITE A MOHOL PREDÍSŤ ÚRAZOM, ZA KTORÉ BY SI OBETE MOHLI NÁROKOVAŤ OD ZODPOEDNÝCH FINANČNÉ ODŠKODNENIE,

 • Výsadbu nových stromov po výrube stromov v športovom areáli za panelákom na Plzenskej 1-3.

            Oba návrhy zdôrazňujem preto, že súčasná spoločnosť sa stáva „dlhovekou"

            a dehumanizovanou.

            Podporou sociálnej angažovanosti podporujeme jeden z predpokladov zdravia

            v starobe – rešpektovaním príslušnosti k sociálnej komunite, resp. v opačnom

            prípade podporujeme defetizmus, tj. podporovanie pasivity, nezáujmu a

            ľahostajnosti občanov k sebe aj  druhým.

 1. Dodatočné zabezpečenie a distribúciu kompostérov určených pre biologicky     rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad.
 2. VZHĽADOM NA OPAKOVANÉ VÝHRADY KU KVALITE STRAVY (viacerými stravníkmi) odp. zmenu dodávateľa (formou verejného obstarávania).

Bratislava, 31. 03. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac febrár 2017

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac február 2017

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

 

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

OKRUH ČINNOSTÍ, REALIZOVANÝCH V MESIACI FEBRUÁRI:

 1. V mesiacoch 01 - 02 sa väčšina intervencií týkala zdravotných problémov klientov, a to najmä klientov s viacnásobným zdravotným postihom. Osobitnú pozornosť, a to  i v budúcnosti, si budú vyžadovať klienti, ktorí boli hospitalizovaní (hospitalizácia susp. ako reakcia na „nezvládnutú" osamelosť).

V jednom prípade došlo počas hospitalizácie na geriatrii(!) u klienta k zlomenine krčka bedrovej kosti a následne nutnosti operatívnej výmeny bedrového kĺbu. V tejto súvislosti rodinným príslušníkom priebežne poskytované „krízové" poradenstvo (012017).

 1. Psychologické poradenstvo sa ukázalo opodstatnené i v prípade ambivalentných postojov k akceptácii/ odmietaniu odp. terapie (u osamelých často ambivalencia medzi racionálnym rozhodovaním a obrannou reakciou pred príp. ešte väčšou sociálnou odkázanosťou).
 2. Z evidencie osamelých ľudí bolo vyradených 7 klientov (viď písomné záznamy od Mgr. E. Tomkovej).
 3. Ďalších 10 klientov vyradených z evidencie pre dlhodobo (i viac ako 1 rok) neúspešný kontakt.
 4. Jedna klientka bola umiestnená do domu seniorov.

    ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Podporiť a využiť aktivity z radov klientov (napr. zorganizovať kurz prvej pomoci p. Javorskou).
 2. V spolupráci so Soc. odborom MÚ vybavovanie priznania sociálnej odkázanosti v časovom predstihu - v opačnom prípade sa klientom dostáva pomoc v čase, keď podľa  klientov cit.:„..pomoc už nepotrebujem".
 3. Po priznaní sociálnej odkázanosti rešpektovať požiadavky klientov (napr.  požiadavku na"veľké" upratovanie niekoľkokrát do roka nepodmieňovať upratovaním každý týždeň).
 4. Na základe spätnej väzby od klientov sa kvalita dovážanej stravy od nového dodávateľa de facto nezmenila.

Bratislava, 28. 02. 2017

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac december 2016

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac december 2016

(súčasť projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi")

Organizácia: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka, č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. M. Panáková

     

     Mesiac  december a osobitne obdobie sviatkov je z hľadiska osamelosti ľudí, a zvlášť starších ľudí, u ktorých sa stáva generačným problémom - zvlášť kritický.

     V decembri  MÚ pravidelne organizuje vianočné posedenie pre starších osamelých ľudí. Záujem o účasť na posedení je nepriamym ukazovateľom reálnej situácie ľudí, ktorí žijú osamelo.

     Z náhodného výberu 20 klientov 12, tj. 60 % prejavilo záujem zúčastniť sa posedenia a 8, tj. 40 % z rôznych dôvodov účasť na posedení odmietlo.

Dôvody, pre ktoré osamelí účasť odmietli:

 • zdravotné dôvody - 1,
 • účasť podmienená účasťou inej osamelej osoby - 2,
 • osobné dôvody, vyplývajúce z dlhodobého depresívneho prežívania - 5.

     Z 12 - ich osamelých ľudí, ktorí prejavili záujem o účasť na vianočnom posedení - pomoc pri sprostredkovaní cez Linku Senior s MÚ (v zastúpení p. Lalíkovou) vyžadovali 7, tj. 58 %, prevažne z nejakej formy zdravotného handicapu (slabozrakosť, stavy po operáciách pohybového aparátu), resp. vekového obmedzenia.

 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Navrhujem zvážiť spoluúčasť pracovníka Linky Senior so Soc. odborom tak, aby aj osamelí ľudia so zdravotnými handicapmi - ktoré ich limitujú pri získavaní informácií (napr. znemožňujú vypísanie pozvánky) nevylúčili z podobných akcií.
 2. Takýto postup by mohol zjednodušiť a skvalitniť organizovanie vianočného posedenia v časovom predstihu, čo by mnohí klienti uvítali - sprostredkovaním aktuálnych požiadaviek osamelých starších ľudí.

Bratislava, 30. 12. 2016

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac november 2016

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac november 2016

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

Okruh problémov, s ktorými sa občania obracali na Linku Senior v mesiaci novembri:

 1. Záujem o vianočné posedenie prejavujú seniori najmä z dvoch dôvodov: sociálnej spolupatričnosti a ocenenia kultúrnej stránky podujatia.

Z telefonických rozhovorov vyplynulapotreba pozývať občanov, ktorí- napriek záujmu – v predchádzajúcich rokoch neboli na akciu prizývaní.

 1. Problém sociálnej odkázanosti  občanov, ktorí napriek tomu, že majú právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálne služby od MÚ - z finančných dôvodov ich nevyužívajú.
 2. Pomoc pri zabezpečovaní príležitostnej asistenčnej služby cez Agentúru sociálnej asistencie, keďže MÚ občasné asistenčné služby neposkytuje.
 3. Evidovanie občanov, pre ktorých - napriek odkázanosti - strava od terajšieho dodávateľa nespĺňa dietologické kritériá (len 1 jedlo, nemožnosť výberu), a preto sú nútení riešiť  stravovanie mimo ponuky MÚ!
 4. Pomoc osamelým pri riešení sociálnej odkázanosti (t.č. v prirodzenom prostredí) po  operáciách pohybového aparátu.

 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 1. Návrh na zmenu doterajšieho odberateľa stravy za ZDRAVÍČKO (www.zdravickoevera.sk). V prípade dennej objednávky min. 50 obedov (výber z 5 - ich jedál, vr. dietologických požiadaviek) možná okamžitá dohoda.
 2. Preverovanie, či je možné na vianočné posedenie poslať pozvánky (i bez písomnej prihlášky) 6 konkrétnym osobám. Mnohí občania o akcii nie sú informovaní, v minulosti sa o akcii často dozvedali z časopisu Hlas Nového mesta.
 3. K možnosti zabezpečenia požiadavky osobného kontaktu - najmä u klientov vyššieho veku, u ktorých je to často jediná a nezastupiteľná forma kontaktu: záujem o bezplatné poskytovanie takejto služby prejavila absolventka VŠ - (tel. kontakt je možné poskytnúť na vyžiadanie)
 4. K účasti na kultúrnych podujatiach: vzhľadom na sluchové problémy niektorých seniorov - tento handicap zohľadniť v ponuke lístkov i do predných radov.

Bratislava, 30. 11. 2016                                              

Priemerne (0 Hlasy)


S P R Á V A k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2016

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2016

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

Z databázy klientov:

 • vyradená 82 - ročná pani (polymorbidita, imobilita) pre umiestnenie do zariadenia pre seniorov Archa od 25. 8. 2016,
 • opakovane neúspešné kontakty 1 osoba 7. 3. 2016, 1 osoba 7. 3. 2016, 1 osoba 6.  10. 2015!!, 1 osoba od 16. 6. 2015!!
 • chybné tel. čísla: 4 osoby.

 

Problémy, s ktorými sa osamelí občania v mes. októbri obracali na tel. linku:

 • problém závažnej materiálnej deprivácie u 1 osoby ktorá býva v 1- izbovom byte. Napriek tomu, že údajne mesačne platí za byt 80,00 €, identifikuje sa ako „bezdomovec bez kúrenia a TV". Od r. 1992 Dg. Sclerosis multiplex, od r. 1999 priznaný ID. Byt. problém riešený JUDr. Jahelkom, p. Pristašom, JUDr. Korčekom  doposiaľ neúspešne. Možnosť umiestnenia do zariadenia pre seniorov klientka kategoricky odmieta.
 • riešenie problému dopravy na lekárske vyšetrenia sanitkou. Napriek priznaniu sociálnej odkázanosti (preukaz ZŤP al. preukaz odkázanosti z Odd. sociálnych služieb MÚ) zostáva otvorený problém vyzdvihnutia žiadanky (príležitostná pomoc).

Osamelí vo všeobecnosti uprednostňujú platenú taxi službu pred sanitkou z dôvodu dlhých čakacích lehôt. Z tohto dôvodu klientom poskytnutá informácia o možnosti preplácania poplatkov za taxi službu na ÚPSVARe na Vazovovej ul.

 • napriek priznaniu ZŤP so sprievodom/ preukazu soc. odkázanosti z MÚ napr. kvôli ťažkému zrakovému postihnutiu – ak ide o príležitostnú potrebu asistenčných služieb - tieto fakticky nie sú zabezpečené.

Klienti informovaní o možnosti využívania asistenčnej služby cez Agentúru osobnej asistencie, ktorá je spoplatnená 2,76 €.

 • problém so zakúpením zdravotných pomôcok, napr. sluchovej náhrady, keď poistenec má hradiť vysokú čiastku, napr. v konkrétnom prípade (1 osoba) si náhradu v sume 300,00 € - napriek lekárskemu odporučeniu - nemôže dovoliť,
 • opäť aktuálna požiadavka osobného kontaktu, čo je najmä u ľudí vyššieho veku často nezastupiteľná forma kontaktu (napr. pre imobilitu, problémy so sluchom),
 • ako problematická sa javí donášku obedov z doterajšieho centra.

 

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 • potreba lekára špecialistu ortopéda na Železničnej poliklinike na plný úväzok (t.č. údajne len na čiastočný úväzok od 16,00 – 18,00 h?! komplikovaný fluktuáciou odborníkov),
 • sociálnu pomoc individualizovať podľa požiadaviek osamelých ľudí tak, aby sme predĺžili ich sebestačnosť a oddialili inštitucionalizáciu – čím odbremeníme opatrovateľské služby,
 • čo sa týka možnosti pomoci cez Agentúru osobnej asistencie - zdá sa, že inštitucionalizované formy soc. starostlivosti v rámci MÚ sú subjektívne preferované pred dobrovoľníckymi agentúrami, čo zrejme súvisí s problémov dôvery/nedôvery,
 • aktuálnosť prehodnotenia osobného kontaktu najmä u klientov vyššieho veku, u ktorých je to často jediná a nezastupiteľná forma kontaktu,
 • databázu klientov doplniť o ich adresy pre operatívne riešenie opatrovateľských služieb,
 • zabezpečenie opatrovateľskej pomoci príležitostného charakteru (napr. osamelí klienti s preukazom ZŤP so sprievodom – ktorý de facto nemajú zabezpečený!!),
 • vzhľadom na nespokojnosť klientov s doterajšou stravou – odporúčame zmenu dodávateľa.

Bratislava, 31. 10. 2016

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: September 2016

S P R Á V A   k dohode o pracovnej činnosti za mesiac október 2016

(Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi)

Organizácia: Miestny úrad BA – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. Magdalena Panáková

 

Z databázy klientov:

 • vyradená 82 - ročná pani (polymorbidita, imobilita) pre umiestnenie do zariadenia pre seniorov Archa od 25. 8. 2016,
 • opakovane neúspešné kontakty4 osoby 7. 3. 2016, 7. 3. 2016, od 6.  10. 2015!!,od 16. 6. 2015!!
 • chybné tel. čísla: 4 osoby.

Problémy, s ktorými sa osamelí občania v mes. októbri obracali na tel. linku:

 • problém závažnej materiálnej deprivácie u 1 osoby, ktorá býva v 1- izbovom byte na. Napriek tomu, že údajne mesačne platí za byt 80,00 €, identifikuje sa ako „bezdomovec bez kúrenia a TV".  Byt. problém riešený JUDr. Jahelkom, p. Pristašom, JUDr. Korčekom  doposiaľ neúspešne. Možnosť umiestnenia do zariadenia pre seniorov klientka kategoricky odmieta.
 • riešenie problému dopravy na lekárske vyšetrenia sanitkou. Napriek priznaniu sociálnej odkázanosti (preukaz ZŤP al. preukaz odkázanosti z Odd. sociálnych služieb MÚ) zostáva otvorený problém vyzdvihnutia žiadanky (príležitostná pomoc).

Osamelí vo všeobecnosti uprednostňujú platenú taxi službu pred sanitkou z dôvodu dlhých čakacích lehôt. Z tohto dôvodu klientom poskytnutá informácia o možnosti preplácania poplatkov za taxi službu na ÚPSVARe na Vazovovej ul.

 • napriek priznaniu ZŤP so sprievodom/ preukazu soc. odkázanosti z MÚ napr. kvôli ťažkému zrakovému postihnutiu – ak ide o príležitostnú potrebu asistenčných služieb - tieto fakticky nie sú zabezpečené.

Klienti informovaní o možnosti využívania asistenčnej služby cez Agentúru osobnej asistencie, ktorá je spoplatnená 2,76 €.

 • problém so zakúpením zdravotných pomôcok, napr. sluchovej náhrady, keď poistenec má hradiť vysokú čiastku, napr. v konkrétnom prípade (1 osoba) si náhradu v sume 300,00 € - napriek lekárskemu odporučeniu - nemôže dovoliť,
 • opäť aktuálna požiadavka osobného kontaktu, čo je najmä u ľudí vyššieho veku často nezastupiteľná forma kontaktu (napr. pre imobilitu, problémy so sluchom),
 • ako problematická sa javí donášku obedov z doterajšieho centra.

ODPORÚČANIA PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI DOTERAZ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB ZO STRANY MÚ:

 • potreba lekára špecialistu ortopéda na Železničnej poliklinike na plný úväzok (t.č. údajne len na čiastočný úväzok od 16,00 – 18,00 h?! komplikovaný fluktuáciou odborníkov),
 • sociálnu pomoc individualizovať podľa požiadaviek osamelých ľudí tak, aby sme predĺžili ich sebestačnosť a oddialili inštitucionalizáciu – čím odbremeníme opatrovateľské služby,
 • čo sa týka možnosti pomoci cez Agentúru osobnej asistencie - zdá sa, že inštitucionalizované formy soc. starostlivosti v rámci MÚ sú subjektívne preferované pred dobrovoľníckymi agentúrami, čo zrejme súvisí s problémov dôvery/nedôvery,
 • aktuálnosť prehodnotenia osobného kontaktu najmä u klientov vyššieho veku, u ktorých je to často jediná a nezastupiteľná forma kontaktu,
 • databázu klientov doplniť o ich adresy pre operatívne riešenie opatrovateľských služieb,
 • zabezpečenie opatrovateľskej pomoci príležitostného charakteru (napr. osamelí klienti s preukazom ZŤP so sprievodom – ktorý de facto nemajú zabezpečený!!),
 • vzhľadom na nespokojnosť klientov s doterajšou stravou – odporúčame zmenu dodávateľa.

Bratislava, 31. 10. 2016

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac august 2016

SPRÁVA k dohode o pracovnej činnosti za mesiac august 2016

(súčasť projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi")

Organizácia: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka, č. 1, 832 91 Bratislava 3

Meno: PhDr. M. Panáková

 

     Z podnetu Ing. M. Hrebíčkovej, CSc. som iniciovala kontakt na vybraných klientov s dlhodobými i aktuálnymi problémami (napr. riešenie požiadavky upratovania v domácnosti na 2 hodiny v mesiaci ap.) v spolupráci so Sociálnym odborom Miestneho úradu BA – Nové Mesto.

     Dňa 15. 8. 2016 som za prítomnosti  Mgr. L. Bulku a Ing. M. Hrebíčkovej, CSc. osobne prebrala písomnú agendu klientov od Mgr. Ewy Tomkovej.

     V priebehu mesiaca dopĺňanie a aktualizácia telefonickej/písomnej databázy klientov (doposiaľ bolo podľa písomnej agendy evidovaných 79 klientov, v mobilnej sieti 49 klientov).

 

     Pre zefektívnenie práce Miestneho úradu odporúčam:

flexibilne prispôsobovať sociálnu pomoc primárne požiadavkám klientov a nie naopak (napr. ak je požiadavka klientov na upratovanie domácnosti pri priznanej sociálnej odkázanosti 1x mesačne a 5,00 €, t. č. pomoc MÚ možno uplatniť „len" 1x týždenne), čo zo psychologického hľadiska subjektívny pocit odkázanosti, „nesamostatnosti" zvyšuje!!

Bratislava, 31. 8. 2016

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Apríl 2016

Autor/ka: Ewa Tomková

SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Apríl 2016

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac apríl 2016:

Telefonáty v tomto mesiaci boli zmerané na stálych klientov, keďže o dnešného dňa nedisponujeme novou databázou klientov.

Väčšina respondentov však opakovane požaduje osobné návštevy a začína sa zaujímať i o možnosť pridelenia pravidelného dobrovoľníka (dotazník bol zaslaný na pripomienkovanie kancelárii pre participáciu).

Za negatívum opakovanie považujem, že sa čoraz viac respondentov cíti byť zo strany úradu odstrčená, neinformovaná. Ide najmä o klientov, ktorá dostávali pozvánky či informácie od bývalej zamestnankyne soc. oddelenia Ing. Vojtechovej pravidelne. Boli s ňou kontakte telefonicky, prostredníctvom mailu, osobne. Terajšia situácia je pre viacerých nevyhovujúca. Vyplývajúc z viacerých telefonátov sociálne oddelenie neiniciuje kroky smerujúce k uspokojeniu oboch strán. Boli zvyknutí na intenzívnu spoluprácu – komunikáciu, výnimku tvorí podľa ich slov  nimi nie je až taká. Boli zvyknutí na intenzívnu spoluprácu.

V uvedenom mesiaci bol na kanceláriu pre participáciu zasielaný dotazník smerujúci k seniorom s cieľom zistiť ich záujem o dobrovoľníka. Vyplynulo to ak jedna z úloh nášho projektu. Viacerí seniori sa pýtajú, v akej rovine je. Môžem uviesť len, že je to v štádiu pripomienkovania, čo vnímajú ako ďalšiu byrokraciu.

Opakovane avizujem, že do dnešného dňa otázka môjho školenia k zákonu o ochrane os. údajov, návrh zmeny dohody o prac. činnosti, kt. túto situácia vyriešila i k spokojnosti vedúcej soc. oddelenia Mg. Marcikovej, kt. túto požiadavku opakovane vyslovila.

Na záver uvádzam, že opatrovateľskému úseku MČ BA – NM bude v zmysle vzájomnej dohody s vedúcou oddelenia p. Bachmanovou zaslaný zoznam seniorov, ktorým nie je možné sa dlhodobo dovolať s cieľom zistiť, či nie sú napr. umiestnení v ZSS a pod.

Záver:

 1. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

 2. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

 3. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...) , vidíš, zapamätáš si, opýtaš sa...vyriešiš

 4. pripomienkovanie a uverejnenie dotazníka o možnom dobrovoľníkovi v médiách

 

V Bratislave, 30.04.2016

Priemerne (0 Hlasy)


SPRÁVA – k dohode o pracovnej činnosti za mesiac: Marec 2016

Autor/ka: Ewa Tomková

Organizácia:

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka l, Bratislava

Meno zamestnanca:

Mgr. Ewa Tomková

Vyplývajúc z úloh ako realizátor projektu „Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí" podávam súhrnnú správu za mesiac marec 2016:

Telefonáty v tomto mesiaci boli v prevažnej miere veselé, ľudia sa tešili, že sa umúdrilo počasie, mali radosť, mnohí z nich sa tešili, že začnú navštevovať voje záhradky.

Na otázku, či boli hlasovať za projekt, aby mohol pokračovať aj v tomto roku viacerí odpovedali, že hlasovacie lístky neobdržali. Neboli v schránke, niektoré si všimli že vsunuté medzi reklamné letáky. Ak si aj našli čas, popis na hlasovacích lístkoch bol zdĺhavý, nemali chuť to čítať. Keďže však ide o klientov – seniorov, priznali sa i k tomu, že väčšina z nich ho očakával v hlase Nového Mesta, že ich na to upozorní opatrovateľka ale, že bude i dlhší termín na odovzdanie hlasu.

Pri oznámení výsledku, že sa projekt sa umiestnil z 11 projektov na 3. mieste prejavili nefalšovanú radosť. Radosť z toho, že ma budú opäť počuť, že na nich mesto nezabudlo. Väčšina respondentov však opakovane požaduje osobné návštevy a začína sa zaujímať i o možnosť pridelenia pravidelného dobrovoľníka.

To nás len utvrdilo v tom, že ideme správnym smerom a v najbližších dňoch budeme náš návrh dotazníka adresovať kancelárii pre participáciu. Ďalšie kroky budú závisieť od nej.

Za negatívum považujem, že sa čoraz viac respondentov cíti byť zo strany úradu odstrčená, neinformovaná. Ide najmä o klientov, ktorá dostávali pozvánky či informácie od bývalej zamestnankyne soc. oddelenia Ing. Vojtechovej pravidelne. Boli s ňou kontakte telefonicky, prostredníctvom mailu, osobne. Terajšia situácia je pre viacerých nevyhovujúca, nevedia, kto ju nahradil, prečo nástupkyňa (kto to vlastne je a kde sedí....) neiniciuje kroky smerujúce k uspokojeniu oboch strán, nemá záujem, je veľmi vecná a málo empatíva, spolupráca zo soc. oddelenia s nimi nie je až taká intenzívna, a pod."

Naďalej trvám na tom, že projektu v určitej miere škodia i samotní zamestnanci MÚ. Títo nie sú informovaní o externých zamestnancoch úradu. Nie prvýkrát sa mi stalo, že som bola dohodnutá s klientom na stretnutí na MÚ a keď tam prišiel, stroho ho odbili so slovami, že taký človek na úrade nepracuje!! Žiadam doriešiť v čom najkratšom možnom čase! Taktiež nie je doriešená do dnešného dňa otázka môjho školenia k zákonu o ochrane os. údajov, návrh zmeny dohody o prac. činnosti, kt. túto situácia vyriešila i k spokojnosti vedúcej soc. oddelenia Mg. Marcikovej, kt. túto požiadavku opakovane vyslovila.

Záver:

 1. informovanie zamestnancov MÚ o zamestnancoch, vykonávajúcich prácu na dohodu

 2. opätovná „žiadosť" o aktualizáciu databázy osamelých seniorov

 3. opakovaná propagácia projektu v médiách (s uverejnením telef. čísla, na kt. seniori môžu volať, ako i hodín (od kedy - dokedy)

 4. prizvanie koordinátora projektu do aktivít organizovaných MČ BA – NM zameraných na seniorov (napr. Babička roka...) , vidíš, zapamätáš si, opýtaš sa...vyriešiš

 

V Bratislave, 31.03.2016

Priemerne (0 Hlasy)


videovizitka Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi III

Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi 3

Autor/ka: Marta Hrebičková
Názov

Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi 3

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí, ktorí uvítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom. Počas telefonátov majú možnosť povedať, čo ich trápi, s čím potrebujú pomôcť, akú službu by uvítali, svoje pripomienky i návrhy k chodu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Finančné prostriedky žiadané v rámci tohto projektu budú použité na vytvorenie a zaplatenie pracovného miesta pre kvalifikovaného človeka/občana/odborníka, ktorý bude telefonickú komunikáciu a jej vyhodnocovanie realizovať a na úhradu výdavkov za telefonovanie v rámci projektu.

Ambíciou predkladateľov a realizátorov projektu je aj podľa možností postupné zapájanie dobrovoľníkov do aktivít požadovaných seniormi, pokiaľ tak nemôže vykonať niektoré z oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Možnosť, že služba tak bude poskytnutá duplicitne, bude vylúčená.

Okrem primárneho psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu projekt prispeje k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a bude iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

Celý projekt bude tak ako v predchádzajúcich rokoch prebiehať v rovine telefonických kontaktov s osamelými staršími ľuďmi a zároveň overovať nové spôsoby komunikácie a kontaktov aj s využitím informačných technológií.

 


 

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Sú medzi nami a ktovekoľvek sa ním alebo ňou môže stať. Človekom, ktorý sa cíti osamelým z dôvodu nedostatočných kontaktov s ľuďmi a nedostatočnej účasti v živote spoločnosti. Svoje špecifiká má tento pocit vo vyššom veku, a to nielen pre obmedzené možnosti fyzického pohybu. Sú to aj ľudia, ktorí majú deti, no tieto žijú ďaleko, alebo sú celý deň v zamestnaní.

 

Mestská časť Bratislava Nové Mesto má 41 701 občanov s trvalým pobytom na území SR a z toho 10 677 občanov vo veku 62 rokov a starších.

 

Napriek tomu, že samospráva a Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto venujú problematike starších ľudí veľkú pozornosť a aktívne sa im snažia pomôcť, a to najmä v oblasti sociálnych služieb a kultúry, potreba cenovodostupných sociálnych služieb pre starších ľudí prevyšuje ponuku týchto sociálnych služieb. Špecifické problémy pritom prežívajú osamelí starší ľudia vo vyšších vekových kategóriách, z ktorých väčšina má obmedzené možnosti pohybu zo zdravotných dôvodov.


 

Počas realizácie projektu od júla 2014 bolo oslovených 118 starších ľudí, z toho iba 15 z nich už nemá záujem o ďalšie telefonáty v rámci projektu.

Osobný kontakt okrem telefonovania si žiada čoraz viac oslovených starších ľudí.

Podrobnejšia správa o doterajšej realizácii projektu je v prílohe.

 


 

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Podstatou projektu je služba, ktorá sa bude konať

- na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti (ochrana sebaúcty) a kvality života seniorov,

- vo forme poradenstva - primárne v počiatočnej fáze telefonický kontakt, následne podľa požiadaviek seniorov osobný kontakt s využitím krízovej intervencie, prípadne zabezpečenia špecializovanej následnej pomoci (v spolupráci s odborníkmi a ak to bude možné a vhodné, tak aj s dobrovoľníkmi).

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Mgr. Eva Bernard, sociálna pracovníčka

 

Eva Dobiášová, zdravotnícka asistentka so zameraním na geriatrických pacientov - realizátorka projektu v mesiacoch júl - október 2014

 

Ing. Marta Hrebíčková, PhD.- ekonómka, predkladateľka a koordinátorka projektu

 

Mgr. Zdena Skokňová, novinárka - predkladateľka projektu a koordinátorka projektu, poverená informovaním verejnosti

 

Mgr. Ewa Tomková, sociálna pracovníčka - realizátorka projektu od novembra 2014

 

Ing. Gabriela Vojtechová - autorka myšlienky o iniciatívnom telefonovaní seniorom

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

 • Aktualizácia zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny,

 • aktualizácia a spresnenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov podľa skúseností z predchádzajúceho obdobia,

 • pravidelné telefonické kontakty - vlastná realizácia zadania,

 • vedenie evidencie telefonických kontaktov vrátane potrieb a problémov, ktoré seniori avizovali počas telefonického rozhovoru,

 • postúpenie informácií o avizovaných potrebách a problémoch seniorov s ich súhlasom príslušným útvarom miestneho úradu, v prípade potreby usmernenie seniorov, na koho sa môžu s ich problémami obrátiť; postúpenie mesačných správ o realizácii projektu kancelárii pre participáciu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,

 • vypracovanie zásad, pravidiel a etického kódexu prípadných osobných kontaktov a návštev seniorov zo strany realizátorov projektu a dobrovoľníkov s účelom pomoci seniorom,

 • účasť realizátorov projektu a dobrovoľníkov na školení o ochrane osobných údajov,

 • aktívna účasť predkladateľov a realizátorov projektu na akciách viažúcich sa k problematike seniorov,

 • štvrťročné vyhodnocovanie realizácie projektu,

 •  informovanie verejnosti a propagácia, výzvy seniorom, aby sa prihlásili na zverejnené kontaktné telefónne číslo.

 

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s osobitným zreteľom na tých, ktorí majú obmedzené možnosti pohybu.

Projekt je založený na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti, ochrany ich sebaúcty a zvýšenia kvality života seniorov. Zámer zapojiť do projektu po pilotnej fáze aj dobrovoľníkov sa opiera o hľadanie rezervy v ľudských zdrojov a o ich zapojenie do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi.

Súčasťou prvej fázy kontaktov budú rozhovory s cieľom zbaviť staršieho človeka pocitu osamelosti, opustenosti, nepotrebnosti, neužitočnosti, deficitu opory v inom človeku a navodiť pocit nádeje.

 

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Osamelí starší ľudia (seniori) žijúci v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorí uvítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovými ľuďmi, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať. Orientačne, no nie striktne je stanovený vek člena cieľovej skupiny projektu 62 rokov a viac. V tomto štádiu zámerne neohraničujeme presne cieľovú skupinu vekom ani nedefinujeme pojem „osamelý". Projekt je prístupný každému, koho oslovia jeho ciele a aktivity.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Základom projektu boli a chceme, aby aj v roku 2016 boli v prvom rade telefonické kontakty so seniormi, ktorí si to želajú. Ak si to budú oslovení seniori želať, o ich najzávažnejších problémoch a návrhoch, na ktoré v rozhovore upozornia, budeme informovať príslušné organizačné útvary Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. V prípade potreby ich sociálna pracovníčka usmerní, na koho sa môžu s ich problémom obrátiť.

Sociálna pracovníčka, realizátorka projektu Mgr. Ewa Tomková predložila aj návrh na osobné návštevy seniorov, odvolávajúc sa pritom aj na to, že si to niektorí seniori želajú. Už v r. 2015 doplnila telefonáty seniorom o nepravidelné osobné návštevy, kde sa snažila v rámci svojich možností seniorom pomôcť pri riešení ich problémov: napr. spísanie žiadosti na SK Telecom, spísanie návrhu na súd atď. V nadväznosti na to ako aktuálnu aktivitu projektu na rok 2016 zaraďujeme do projektu vypracovanie zásad a pravidiel prípadných osobných kontaktov a návštev seniorov zo strany realizátorov projektu a dobrovoľníkov s účelom pomoci seniorom.

Trvalou úlohou je aktualizácia zoznamu členov cieľovej skupiny, najmä informovaním o projekte v dostupných informačných médiách a vyzvaním seniorov, aby sa prihlásili, ak majú záujem.

Vzhľadom na to, že projekt v roku 2017 už nebude môcť pokračovať v rámci participatívneho rozpočtu, jeho aktéri predložia návrh, aby aktivity projektu prispievajúce k prevencii sociálnej izolácie starších ľudí inovované na základe skúseností a vyhodnotenia doterajšej realizácie projektu v pokračovali ako súčasť činnosti miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 

 

 

Rozpočet na rok 2016

 

Položky

Suma v eurách

Personálne výdavky

- btto odmena za vykonanú prácu sociálnej pracovníčky

6 eur/hod, 40 hodín mesačne, 9 mesiacov

 

2160

- odvody zamestnávateľa

756

Výdavky na telefonovanie

360

Spolu

3276

Zaokrúhlene

3280

 

 

 

 

 

 

Príloha:

 

Súhrnná správa o priebehu projektu v rokoch 2014 - 2015

Cieľ projektu: Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí vítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať.  Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt chce prispieť k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

Realizované aktivity:

 • Pravidelná aktualizácia zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a niektorými poslancami miestneho zastupiteľstva, doplnením zoznamu občanmi, ktorí sa prihlásili na základe výzvy zverejnenej v časopise Hlas Nového Mesta č. 10/2015 a rozhovorov s obyvateľmi mestskej časti.

 • Aktualizácia a spresnenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov podľa skúseností z predchádzajúceho obdobia.

 • Pravidelné telefonické kontakty s členmi cieľovej skupiny projektu realizovala v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

 • Evidenciu telefonických kontaktov vrátane potrieb, ktoré starší osamelí ľudia avizovali počas telefonického rozhovoru robila v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

 • Postúpenie informácií o avizovaných potrebách seniorov príslušným útvarom miestneho úradu – mesačné správy o avizovaných potrebách, problémoch a podnetoch oslovených seniorov predkladá realizátorka projektu p. Ewa Tomková, predtým p. Eva Dobiášová oddeleniu sociálnych služieb a kancelárii pre participáciu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Tieto správy bez osobných údajov oslovených členov cieľovej skupiny sú zverejnené na pr.banm.sk.

23. septembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov projektu a zástupcu kancelárie pre participáciu s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a poverenou pracovníčkou oddelenia sociálnych služieb. Predtým sa uskutočnilo viacero rokovaní s pracovníčkou poverenou vedením oddelenia sociálnych služieb. Realizátori projektu a zástupcovia kancelárie pre participáciu majú zámer pokračovať v komunikácii s oddelením sociálnych služieb vo veci riešenia resp. reakcie na avizované potreby, problémy a návrhy seniorov spadajúce do kompetencie tohto oddelenia. Pripravujeme správu o avizovaných potrebách, problémoch a návrhoch seniorov spadajúcich do kompetencie oddelenia verejného poriadku, oddelenia životného prostredia a územného plánovania a ďalších oddelení miestneho úradu. Na niektoré z týchto problémov sme už predbežne upozornili predsedu komisie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku.

O problémoch v distribúcii časopisu Hlas Nového Mesta sme informovali podpredsedníčku a tlačového tajomníka redakčnej rady, ktorý prisľúbil, že upozorní poštu na tieto problémy.


 

 • Príprava plánu vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov - koncom roka 2015 Mgr. Ewa Tomková absolvovala v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom školenie pod názvom „Manažment dobrovoľníkov" a doplnila pravidelné telefonáty o nepravidelné osobné návštevy seniorov, kde sa snažila seniorom pomôcť pri riešení ich problémov, napr. spísanie žiadosti na SK Telecom, spísanie návrhu na súd atď. Doposiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do realizácie projektu ďalších dobrovoľníkov, aj keď aj zo strany cieľovej skupiny sú návrhy na osobné kontakty, sprevádzanie, čítanie, burzu použítých vecí, kde by sa mohli uplatniť aj dobrovoľníci.


 

 • Informovanie verejnosti a propagácia – v marci 2015 TV Bratislava, viackrát v časopise Hlas Nového Mesta, informovaníe o projekte na verejných podujatiach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (napr. na štedrej večeri pre osamelých seniorov v decembri 2014),

 

Počas realizácie projektu bolo oslovených 118 seniorov.

Osobný kontakt si žiada 40 seniorov.

15 z oslovených seniorov si nežiada ďalšie telefonáty v rámci projektu.

 

Z plánovaných finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu boli použité peniaze na personálne výdavky (odmena za vykonanú prácu sociálnej pracovníčky). Telefonovanie sa uskutočňuje z telefónu kancelárie pre participáciu.

 

 

Bratislava 29. decembra 2015

Ing. Marta Hrebíčková, PhD. koordinátorka projektu

Mgr. Ewa Tomková, realizátorka projektu

Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-2

 

Aktualizácia 8. 2. 2016

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last