Preskoč na obsah

Priority obyvateľov BANM

Autor/ka: Kancelária pre participáciu
Aké témy považuju Novomešťania za prioritné? V uplynulom roku sme v Kancelárii pre participáciu verejnosti zaznamenali takmer 400 podnetov. Zhrnuli sme ich do všeobecných oblastí a interpretovali výsledky.

PRIORITY OBYVATEĽOV BANM

 

Témy, ktoré považuju Novomešťania za prioritné v mestskej časti vychádzajú z dotazníkového  prieskumu, tzv. Burzy nápadov, ktorú majú obyvatelia možnosť vyplniť cez formulár na stránke pr.banm.sk, na verejných stretnutiach, v informačnom bode k Participatívnemu rozpočtu – v Centrálnej knižnici na Pionierskej 12 na miestnom úrade BANM, v Kancelárii pre participáciu na Junáckej 1. Zahrnuli sme tu aj podnety občanov, ktoré nám nechali online a na hlasovacích lístkoch počas hlasovania Participatívneho rozpočtu 2014 a 2015.

Ku každému podnetu obyvatelia môžu určiť oblasť do ktorej téma spadá, napr. zdravie, komunitný rozvoj, zeleň, transport a pod. Niektoré z tém majú aj svoje podtémy, napr. zeleň a životné prostredie má podtémy recykláciu, čistotu, starostlivosť o zeleň, komunitné záhrady a pod... Niektoré z podtém môžu spadať aj do iných tém, napr. komunitnú záhrady sú podtémou zelene aj komunitného rozvoja.

Témy a podtémy mohli obyvatelia v dotazníku Burza nápadov určovať sami. V prípade podnetov, ktoré boli spísané do hlasovacích lístkov k participatívnemu rozpočtu určil tému spracovateľ podnetu na základe opísaného problému.

Získali sme 393 podnetov, ktoré boli začlenené do tém, s nasledovným počtom podnetov:

 1. Transport (preprava) 105

 2. Zeleň a ekológia 104

 3. Sociálna pomoc 74

 4. Šport, kultúra a vzdelávanie 68

 5. Komunitný rozvoj 30

 6. Zdravie 7


TRANSPORT (PREPRAVA)

 

Téma Transport zahŕňa 105 podnetov týkajúcich sa automobilovej, cyklistickej a pešej dopravy, bezbarierovosti, MHD, či koncepčných otázok dopravnej politiky a parkovania v mestskej časti. Časté sú podnety na opravu a dobudovanie komunikácií (peších aj automobilových) a prepojení, sťažnosti na niektoré problémy, ktoré prinášajú súčasné dopravné riešenia. Objavujú sa aj podnety k linkám a zastávkam MHD. Viacero podnetov žiada o väčšiu mieru integrácie cyklistickej dopravy do mestskej časti. Podtéma dopravná politika zahŕňa prevažne žiadosť o riešenie dopravnej koncepcie v mestskej časti, prehustenie automobilovej dopravy v niektorých úsekoch. Téma pešej dopravy a bezbarierovosti sa týka opravy komunikácii, upozorňuje na nedostupnosť úsekov nielen pre ľudí na vozíku ale i pre kočíky, prípadne seniorov. Konkrétne podnety sú konzultované s dopravným inžinierom zamestnaným na úrade MČ BANM. V prípade vyriešených majetkoprávnych vzťahov bolo navrhnuté riešenie problému a realizácia, niektoré boli zahrnuté do hlasovania v rámci participatívneho rozpočtu 2015.

Percentuálny podiel jednotlivých podtém v oblasti Transportu:

 1. Dopravná politika 44,76%

 2. Pešia a bezbariérová doprava 22,86%

 3. Cestné komunikácie 9,52%

 4. Statická doprava – parkovanie 8,58%

 5. MHD 8,57%

 6. Cyklodoprava 5,71%

ŠPORT, KULTÚRA A VZDELÁVANIE

 

V oblasti vzdelávania, kultúry a športu sme obdržali 58 podnetov, ktoré žiadajú podporu voľnočasových a športových aktivít všetkých vekových kategórií, vo verejných priestoroch ale i inštitúciách mestskej časti. Podnety v oblasti mládeže sa venovali voľnočasovým aktivitám špecifickej skupiny obyvateľstva. V mestskej časti neexistuje nízkoprahové centrum pre mládež, ktorej rodičia nemajú fin. prostriedky na platené voľnočasové aktivity, sú tu podnety na vytvorenie skateparku a legálnych graffity stien, či iné aktivity spájajúce sa touto komunitou. Školstvo a vzdelávanie a investície do týchto oblastí sú momentálne jasnou prioritou mestskej časti, no v rámci prieskumu je vyjadrená ich potreba skôr vo všeobecnosti. Témy bývajú ďalej konzultované s oddelením školstva,či výstavby a investícií.

Percentuálny podiel jednotlivých podtém v oblasti Športu, kultúry a vzdelávania:

 1. Voľnočasové aktivity 23,53%

 2. Školstvo a vzdelávanie 20,59%

 3. Mládež 17,65%

 4. Šport 16,18%

 5. Kultúra 16,18%

 6. Detské ihriská 5,88%

 

KOMUNITNÝ ROZVOJ

 

K téme komunitného rozvoja sa vyjadrilo 30 podnetov. Komunikácia s verejnosťou sa týkala potreby častejšie a efektívnejšie informovať obyvateľov o dianí v mestskej časti. Transparentnosť potreby zrozumieteľnosti a prístupnosti informácií, otvorenosti a častokrát sa stala prioritou bez bližšej špecifikácie. Komunitný rozvoj vo všeobecnosti získal taktiež veľkú podporu, pričom z celej palety možností boli spomenuté medzigeneračné centrá, ktoré sa týkajú aj témy sociálnej pomoci, komunitné záhrady a podpora aktívneho občianstva zo strany mestskej časti.

Percentuálny podiel jednotlivých podtém v oblasti Komunutného rozvoja:

 1. Komunitný rozvoj (všeobecne) 40,00%

 2. Transparentnosť 26,67%

 3. Aktívne občianstvo 13,33%

 4. Komunikácia s verejnosťou 10,00%

 5. Komunitné záhrady 10,00%

 

 

 

ZELEŇ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Téma Zeleň a životné prostredie je ďalšou z tém, ku ktorej sa respondenti vyjadrovali najčastejšie, získali sme k nej 104 podnetov. Takmer dve tretiny podnetov uviedli ako prioritu mestskej časti starostlivosť o vegetáciu v rámci mestskej časti a životné prostredie, najmä zvýšenie jeho kvality. Občania upozorňovali aj na konkrétne zanedbané priestory v mestskej časti (napr. Zátišie, Filiálka, a pod...) Výrazná časť podnetov sa týkala recyklácie a problémov s čistotov verejných priestorov, prípadne odvozu odpadu. Zaznamenaná je aj väčšia potreba košov pre psíčkarov a venčovísk, ktorých prehľad nájdete aj na stránke MČ BANM pes.banm.sk. Komunitné záhrady sú tiež témou zvýšenia kvality životného prostredia a zároveň komunitného rozvoja. Podnety sú konzultované s oddelením životného prostredia a územného plánovania a na základe možnosti ich realizácie zo strany mestskej časti boli zaradené do participatívneho rozpočtu pre rok 2015.

Percentuálny podiel jednotlivých podtém v oblasti Zeleň a životné prostredie:

 1. Životné prostredie 40,38%

 2. Starostlivosť o zeleň v meste 34,62%

 3. Ekológia, recyklácia a čistota 11,54%

 4. Pšíčkari-koše 6,73%

 5. Venčoviská 3,85%

 6. Komunitné záhrady 2,88%

SOCIÁLNA POMOC A SLUŽBY

 

V oblasti Sociálnej pomoci a služieb sme zaznamenali 79 podnetov, ktoré sú zamerané na minority, citlivé skupiny obyvateľstva (napr. rodičia s deťmi, seniori, zdravotne znevýhodnení, a pod.) a problémy chudoby či nezamestnanosti. Výraznú podporu v zmysle prioritizácie, získlali témy sociálnej starostlivosti a seniorov a (nielen) ich inklúzie. K nim patrí aj medzigeneračné solidarita, podpora rozvoja medzigeneračných centier. Riešenie problémov bezdomovectva a pomoc zdravotne postihnutým sú témy, ktoré sa týkajú aj oblasti verejných priestorov. Podnety odkonzultované so sociálnym oddelením sa premietli aj do návrhov participatívneho rozpočtu, pričom viacero sebarealizačných projektov spadalo do tejto kategórie.

Percentuálny podiel jednotlivých podtém v oblasti Sociálna pomoc a služby:

 1. Sociálna starostlivosť 26,58%

 2. Seniori – inkúzia 25,32%

 3. Bezdomovectvo 12,66%

 4. Pomoc zdravotne postihnutým 11,39%

 5. Medzigeneračná solidarita 10,13%

 6. Nezamestnanosť 5,06%

 7. Chudoba 1,27%

Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Začina zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Začina zber zámerov pre participatívny rozpočet 2019!

Chýba vám niečo v Novom Meste? Chcete zlepšiť kvalitu života vo vašom bydlisku, podporiť komunitné aktivity vo vašom okolí alebo prispieť k zlepšeniu služieb samosprávy? Potrebujete prostriedky na vaše aktivity? Využite možnosti, ktoré vám ponúka vaša mestská časť! 
Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Novomestské poklady - slávnostný krst almanachu a prehliadka

Novomestské poklady - slávnostný krst almanachu a prehliadka

Mestská časť Bratislava Nové Mesto pozýva na slávnostnú prehliadku výnimočného občianskeho projektu pani Anny Ivákovej - Novomestské poklady. Podujatie sa uskutoční v budove Konskej železnice 17.1.2018 medzi 16:00-20:00.
Výsledky PR 2018

Výsledky PR 2018

Milí obyvatelia, prinášame finálne výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2018!
Prehľad projektov a zadaní participatívneho rozpočtu 2018

Prehľad projektov a zadaní participatívneho rozpočtu 2018

O čom všetkom môžete rozhodnúť v participatívnom rozpočte 2018? Kompletný prehľad všetkých 63 návrhov je tu . 
First Previous Next Last