Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Verejné zvažovanie projektov

Autor/ka: Jakub Fišer - video, KpP
Prinášame video z Verejného zvažovania projektov participatívneho rozpočtu. Uskutočnilo sa 3.3.2016.

Verejné zvažovanie

Dňa 3.3. 2016 sa uskutočnilo Verejné zvažovanie projektov participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého mali koordinátori a koordinátorky projektov možnosť určiť 50% výsledného poradia projektov.

Verejné zvažovanie je neoddeliteľnou súčasťou participatívneho rozpočtu, je formátom komplexnej moderovanej verejnej diskusie, ktorá obsahuje aspekt spoločného rozhodovania. Klúčovými prvkami tohto procesu sú hlboká informovanosť, solidarita, konsenzus a spoločné verejné dobro.

Priebeh stretnutia

V úvodnej časti stretnutia sme sa stručne oboznámili s programom stretnutia a priestor dostali aj obyvatelia mestskej časti, ktorí chceli odprezentovať svoje pripomienky k projektu Bunka a vyjadriť svoj nesúhlas s realizovaním projektu v daných priestoroch Račianského mýta. V nasledujúcej časti sme sa v spoločnej diskusii snažili určiť kritériá, na základe ktorých budú koordinátori a koordinátorky projekty hodnotiť. Diskusia bola otvorená a do celého jej priebehu sa mohla zapájať aktívne aj verejnosť.

Výstupom diskusie bolo nasledovných 5 kritérií:

1. Veľkosť cieľovej skupiny +  dopad
    – prínos a úžitok pre obyvateľov NM
    - primárna – priame zapojenie (s kým sa intenzívne pracuje)
    - sekundárna – úžitok z projektu (ľudia dotknutí činnosťou)
    - otvorenosť

2. Expertné know-how
- skúsenosť organizátora s aktivitami, ktoré predkladá / zabezpečenie externých expertných aktivít
    - realizovateľnosť, priechodnosť, pripravenosť projektu

3. Miera dobrovoľníctva
    - iba dobrovoľníci / platení ľudia / experti
    - do akej miery je projekt pripravený, že počíta so zapojením dobrovoľnikov
    - dobrovoľníctvo počas prípravy projektového návrhu

4. Súlad s prioritami obyvateľov NM

5. Efektivita využitia financií
    - pomer cena / výkon        

Diskusia o projektoch

Nasledovala práca v skupinách, ktorej cieľom bolo pozrieť sa na jednotlivé projekty práve z hľadiska určených kritérií – do akej miery ich spĺňajú, prípadne, čo je v rámci projektových dokumentácii ešte nejasne vyjadrené. V ďalšej časti sme sa v otvorenej diskusii venovali práve týmto pripomienkam a nejasnostiam a potom sa už koordinátori pustili do hodnotenia jednotlivých projektov.

Hlasovanie zástupcov projektov

Finálnym bodom stretnutia bolo mäkké hlasovanie o projektoch podľa piatich kritérií na ktorých sa v prvej polovici zvažovania dohodli. Každý projekt bol hodnotený v jednotlivých kritériách zvlášť od 1(najslabšie) - do 5(najlepšie) bodov. Hlasovacie právo na zvažovaní mali len samotní zástupcovia 18 navrhovaných projektov, ktorých výsledky si môžete pozrieť TU (galéria na pravej lište). Koordinátori nehlasovali o vlastných projektoch ani o príbuzných projektoch, do svojho váženia zapracovávali všetky pripomienky verejnosti.