Dňa 22.5.2013 zorganizovala mestská časť Bratislava - Nové Mesto verejnú diskusiu o budúcnosti areálu po bývalom cyklistickom štadióne. Cieľom bolo vypočuť si názory a podnety verejnosti. Na diskusiu boli pozvaní obyvatelia, odborná verejnosť, zástupcovia organizácií a podnikov majúcich sídlo alebo aktivity v predmetnej lokalite a zástupcovia mestskej časti, ako aj zástupcovia magistrátu mesta Bratislavy. Aktuálnosť, opodstatnenosť diskusie a záujem verejnosti o dianie v tejto lokalite potvrdila účasť takmer stovky ľudí. Debata priniesla kvalitné a podnetné vstupy, tak zo strany odborníkov ako aj samotných obyvateľov.

 
Verejné stretnutie bolo otvorené krátkymi vstupmi odborníkov z oblasti dopravy, životného prostredia, architektúry a urbanizmu. Do diskusie prijali pozvanie:
• Ing. Zuzana Hudeková, PhD., Regionálne environmnetálne centrum,
• Prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania, Fakulta architektúry STU v Bratislave,
• Ing. Peter Bánovec, kancelária Hlavného dopravného inžiniéra mesta Bratislavy.
 
Ľudia, ktorí prišli na stretnutie mali možnosť vyjadriť svoj názor počas viac ako hodinovej diskusie otvorenej širokej verejnosti. Zároveň boli k dispozícií anketové lístky, na ktorých mohli anonymne zodpovedať otázky týkajúce sa predstavy budúcnosti areálu.
 
Na diskusií sa zúčastnilo takmer sto ľudí, anketové lístky s podnetmi odovzdalo 34 občanov. Otázky v diskusií aj v ankete boli zamerané na zisťovanie názorov, nápadov a podnetov týkajúcich sa toho čo by v tejto lokalite malo vzniknúť, čo by tu určite nemalo vzniknúť a aké nové kvality by mala revitalizácia priniesť do tejto lokality.

 

 

Výstupy možno kategorizovať do niekoľkých základných tématických okruhov:

·         Všeobecne veľmi silno zaznela podpora vytvorenia mestského parku s bohatou, vzrastlou zeleňou, s ovocnými stromami a zelenými plochami. Mestský park by mal vzniknúť ako súčasť siete parkov a zelene v mestskej časti, a tak prispieť k zlepšeniu životného prostredia a k zvýšeniu kvality života.

·         Z pohľadu funkčnej náplne a aktivít, v lokalite by boli vítané predovšetkým zariadenia a vybavenie podporujúce aktívny oddych a športové aktivity otvorené širokej verejnosti. Požiadavky smerovali k vytvoreniu viacgeneračnej a multifunkčnej destinácie, ktorá by podporila diverzitu aktivít i užívateľov.

·         Odzneli témy identity a potenciálu rozvoja lokality v širšom kontexte. Riešenie by malo presahovať hranice súčasného areálu a nadviazať na tradíciu a myšlienky Tehelného poľa ako atraktívnej destinácie v rámci mesta. Za dôležité sa považuje vytvorenie priestorov, ktoré umožnia stretávanie komunity a prepájanie generácií.

·         Ako sa predpokladalo, problém riešenia automobilovej dopravy bol diskutovanou témou. Najmä riešenie statickej dopravy je veľmi citlivý a aktuálny problém v lokalite. Riešenie dopravy si však vyžiada rozsiahlejšie strategické a koncepčné kroky v širšom území. Viaceré príspevky a komentáre sa venovali práve k parkovacej politike a podpore alternatívnych spôsobov dopravy.

Video záznam z verejnej diskusie, 1.časť

2.časť:

Novinky - Cykloštadión Novinky - Cykloštadión

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

Historickú budovu Konskej železnice máme v znaku Nového Mesta. Keďže sa už dlhší čas využíva len na sobáše, zastupiteľstvo sa pokúsilo budovu dvakrát neúspešne prenajať, aby prevádzka nezaťažovala rozpočet. Novomešťania teraz chcú, aby budova plnila verejnoprospešnú funkciu.
Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Ako by mohla vyzerať Kuchajda v nasledujúcich rokoch? Stiahnite si výsledky kvalitatívneho a kvntitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa stane podkladom medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 2017.

 

First Previous Next Last