Preskoč na obsah

Cykloštadión - Zápisnica - odborné fórum architekti 20.2.2014

Autor/ka: Ivana Pasečná, Zuzana Žužiová

Revitalizácia areálu bývalého cyklistického štadióna v loktalite Tehelné pole

Príprava zadania pre architektonickú súťaž

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto pripravuje zadanie pre súťaž na návrh riešenia pre areál bývalého cyklistického štadióna v lokalite Tehelné pole. Ako súčasť procesu prípravy zadania, zorganizovala stretnutie odborníkov na architektúru, krajinnú architektúru a urbanizmus so zámerom prekonzultovať podmienky, ktoré by mali byť zahrnuté v zadaní súťaže. Strentutia, ktoré sa konalo vo štvrtok 20. februára 2014 na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, sa zúčastnilo 21 odborníkov. Stretnutia sa zúčastnili aj niektorí poslanci miestneho zastupiteľstva.

 

Na stretnutí sa riešili nasledujúce otázky súvisiace s prípravou zadania pre súťaž. Zúčastnení diskutovali pripomienky, zachytené v nasledujúcom zápise.

 

V akom rozsahu by mala súťaž riešiť širšie vzťahy?

 

-          územie sa nesmie riešiť izolovanie, ale v kontexte a náväznosti na existujúce stavby a funkcie. Aj areál bývalého cyklistického štadióna bol kedysi koncipovaný v kontexte, vo väzbe na ostatné športové zariadenia v lokalite Tehelné pole,

-          bolo by vhodné riešiť víziu celej lokality, treba zvážiť na čo by mala byť zameraná súťaž,

-          areál treba riešiť aj v kontexte v súčasnosti prebiehajúcej výstavby Národného futbalového štadióna

-          súťažné návrhy by mali aspoň vo vízií načrtnúť riešenie širších vzťahov

 

Čo treba zvažovať v danej lokalite, aby bolo zabezpečené optimálne fungovanie parku?

 

- riešenie dopravy

-          treba zvážiť nakoľko je v súčasnosti využitá kapacita podzemných parkovacích garáži v lokalite

-          problém statickej dopravy zóny Stará pracháreň, Kalinčiakova spočíva aj v tom, že nie je dostatočne organizovaná

-          statickú dopravu a súčasnú zlú situáciu treba riešiť komplexne a systematicky, nie bodovo

-          treba zaviesť do praxe parkovaciu politiku

-          podporiť riešenia pre bezpečnú, dostupnú a komfortnú MHD

-          nutnosť reorganizovať dopravu v lokalite

 

- dominantná funkcia novovzniknutého priestoru

 

- reálne možnosti udržiavať a manažovať nový verejný priestor

 

- treba definovať postavenie v rámci hierarchie verejných priestorov - bude areál lokálneho alebo celomestského významu? Je nutné definovať význam lokality aj novovznikajúceho priestoru.

 

Aké konkrétne požiadavky funkčno-prevádzkové, priestorové, ekonomické, environmentálne, sociálne by mali byť súčasťou zadania?

 

- súľad s územným plánom

-          zabezpečiť, aby boli podmienky zadania v súľade s územným plánom

 

- požiadavky na dopravu

-          preferencia pešej a cyklistickej dopravy, preferencia MHD - lokalita je výborne obslúžená HHD, viac ako 20 liniek má zastávku do 5 - 10min chôdze od areálu bývalého cyklistického štadióna

-          prehľadné riešenie peších trás voľbou odlišného materiálu voči existujúcim a novovznikajúcim dopravným komunikáciám

-          orientácia peších trás a poskytnutie priehľadov na dominanty, ktoré uľahčujú orientáciu v priestore.

 

- environmentálne požiadavky

-          projekt by mal ukázať pilotné riešenia, dobrú prax v oblasti skvalitňovania životného prostredia, so zakomponovaním opatrení adaptačnej stratégie na zmenu klímy

-          požiadavky na aplikáciu vodozádržných opatrení v území,  vodopriepustné povrchy a pod.

-          ide o silne urbanizované prostredie, mala by tu plocha zelene, ktorá bude vyrovnávať nedostatok zelene v území

 

- požiadavky vo vzťahu k predpokladaným užívateľom, sociálne aspekty

-          treba presne definovať kto je predpokladaný užívateľ

-          zmapovať potreby jednotlivých sociálnych a vekových skupín užívateľov lokality

-          zohľadniť, že v lokalite sa nachádzajú rôzne vekové a sociálne skupiny - napr. školákov a študentov, seniorov

 

- požiadavky na manažment a údržbu

-          návrh by mal riešiť program - sezónnosť - celoročné využívanie parku

-          celoročná údrža môže byť zabezpečená v spolupráci s aktívnou komunitou

-          jedným z kritérií hodnotenia návrhov by malo byť hodnotenie riešenia z pohľadu náročnosti na údržbu

 

- požiadavky na participáciu verejnosti

-          participácia verejnosti by tiež mala byť kritériom hodnotenia návrhov a teda by mala byť táto požiadavka zapracovaná do zadania súťaže

-          participácia verejnosti by mala pokračovať aj po vyhlásení súťaže a preniesť sa do všetkých nasledujúcich fáz

-          rátať s obyvateľmi ako aktívnymi účastníkmi realizácie

-          zmapované lokálne iniciatívy dať ako podklad k súťaži

 

- funkčno-prevádzkové požiadavky

-          návrh by mal predstaviť dostatočnú flexibilitu a adaptabilitu na meniace sa požiadavky

-          návrh by mal obsahovať spektrum aktivít, ktoré budú odrážať potreby všetkých vekových a sociálnych skupín v lokalite

-          prepojenie jednotlivých aktivít, tak aby bola umožnená sociálna interakcia medzi jednotlivými návštevníkmi priestoru

 

- požiadavky na identitu a charakter lokality

-          identita priestoru nevzniká len samotným architektonickým riešením, je to organický vec, identita sa utvára v čase a v spôsoboch užívania priestoru

-          zadanie by malo nastaviť základné rámce a návrh by stanoviť východiská,  predpoklady, ktoré pomôžu rozvíjať špecifickú identitu miesta v čase a priestore

 

 

Ako by mala byť nastavená architektonická súťaž?

 

-          ideálne by bolo, ak by súťaž na architektonické riešenie predchádzala ideová súťaž

-          ideová súťaž by mohla overiť funkčné využitie územia, prispieť k lepšiemu nastaveniu súťažných podmienok pre ďalšiu fázu

-          ideová súťaž alebo workshop, by mohli pomôcť vygenerovať idei ako podklad k verejnej diskusií. Na základe výsledkov by malo byť stanovené zadanie pre súťaž na konkrétne architektonické riešenie a vyrokovanie projektanta

-          nie je však možné spraviť dvojkolovú súťaž, pretože to neumožňuje zákon o verejnom obstarávaní, je možné urobiť len dve samostatné súťaže

-          zorganizovanie dvoch súťaží je predovšetkým časovo náročný proces, pri rozhodovaní o počte súťaží treba zohľadniť aktuálnu časovú viazanosť projektu a jeho financovanie

-          bolo by vhodné zostaviť kvalitnú porotu, nad rámec lokálnych súťaží, prípadne zostaviť medzinárodnú porotu.

-          podmienky súťaže by mali byť orientovaná na proces, nie produkt

 

 

 

Novinky z Cykoštadióna: Novinky z Cykoštadióna:

Cyklostratégia - dotazník

Cyklostratégia - dotazník

Chcete ovplyvniť stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave - Novom Meste? Vyplňte nám dotazník a napíšte nám vaše pripomienky do 15. 10. 2017. Za všetkých cyklonadšencov ďakujeme.
Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Pozvánka na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste

Vážení Novomešťania, pozývame vás na verejné prerokovanie Stratégie rozvoja cyklodopravy v Novom Meste - v utorok 15. augusta 2017 o 17.30 h v Komunitnom centre na Ovručskej ulici č. 5.
trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Cykloštadión - Zápisnica - odborné fórum architekti 20.2.2014

Cykloštadión - Zápisnica - odborné fórum architekti 20.2.2014

Revitalizácia areálu bývalého cyklistického štadióna v loktalite Tehelné pole

Príprava zadania pre architektonickú súťaž

First Previous
  • 1
  • 2
Next Last