Aktívny Kramárčan III. Aktívny Kramárčan III.

 

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2018

 

Názov projektu

Aktívny Kramárčan III.

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

4940 EUR

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt sa zameriava na vytváranie príležitostí pre priateľské stretávanie obyvateľov MČ Kramáre. Atraktívnou formou podporíme aktívny prístup obyvateľov k spoločenskému kultúrnemu a športovému životnému štýlu na Kramároch. Už tretí rok sa budeme snažiť zorganizovať viaceré športové turnaje pre amatérov či stretnutie pod holým nebom v lesoch nad Kramármi, budeme pokračovať v pravidelných cvičeniach powerjogy, činnosť pre individuálne športové vyžitie rozšírime o hodiny cvičenia, o ktoré bude záujem.

Tohto roku by sme radi rozšírili svoju činnosť na aktivity pre nešportovcov – stretnutia pri akademických debatách o zdravej výžive, knižných sviatkoch – Noc literatúry, organizovanie aktivít pre tých, ktorí majú radi kreatívne činnosti a vedia využiť šikovnosť svojich rúk a počas najväčších sviatkov by sme radi zorganizovali stretnutia, na ktorých by sa stretli obyvatelia kramárov pri hudbe a v príjemnom prostredí niektorej z kramárskych reštaurácií.

Obyvatelia Kramárov sa tak pobavia v mieste kde bývajú, nemusia odchádzať do centra mesta, spoznajú svojich susedov a začnú sa zaujímať a aktívne zúčastňovať života na Kramároch a mať radi aj priestor, v ktorom žijú.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

 

Na Kramároch sú organizované aktivity pre matky s deťmi a pre seniorov, chýbajú akcie organizované pre mladšiu a strednú generáciu.

Na Kramároch nie je podchytená možnosť pre stretávanie sa a spoločné komunitné aktivity pre obyvateľov vekových kategórií +15 do 65 rokov. Táto skupina obyvateľov nemá teda príležitosť vytvárať si vhodné spoločenské väzby medzi sebou v prvej rade a k samotnej lokalite Kramáre na strane druhej.

 

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Svojou aktivitou sa snažíme nachádzať priestor – jednak fyzický ale aj časový, na organizovanie aktivít, ktorých by sa mohli zúčastniť všetci obyvatelia Kramárov tak, aby aktivity prebehli na Kramároch a aby sa ich mohol zúčastniť ozaj každý.. Nakoľko taká aktivita chýbala, počas dvojročnej skúsenosti sme zistili, že dôležité je pravidelné opakovanie akcií a propagácia aktivít nielen prostredníctvom internetu, ale aj ústnym podaním. Príkladom je hodina jogy po prázdninách, kedy hodinu navštívil rekordne vysoký počet záujemcov a na hodiny sa hlásia stále ďalší a ďalší, napriek tomu, že upútavky na túto aktivitu sú len na fb a vedia o nej tí, ktorí ju pravidelne navštevujú. Pri našich večerných spoločných posedeniach s priateľmi, ktorých sme doteraz nepoznali a ktoré sú tiež výsledkom tohto projektu sme naplánovali ďalšie aktivity. Do našej činnosti zapájame postupne tých, ktorí sú ochotní spolupracovať a zapájať sa do organizovania, alebo prípravy aktivít OZK pre kramárčanov. Je to jasné znamenie toho, že projekt podporujú nielen svojou prítomnosťou ale aj aktívnou činnosťou.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

OZ Kramárčan bolo založený v r. 2015. V rokoch 2016-2017 sme zorganizovali rozne aktivity pre obyvateľov Kramárov

Projektové koordinátorky: Mgr. Darina Timková, Ing. Beata Kafková,

Spolupráca/participácia na projekte: Ing. Beata Kafková, Mgr. Darina Timková

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1. Jednodňové športové zápasy – badminton a volejbal, prípadne iné športové aktivity pravidelne každú nedeľu v mesiaci v priestoroch ZŠ Cádrová

2. Stretnutie pod holým nebom – Objavujeme spolu lesy na Kramároch – stretnutie a spoločné aktivity Kramárčanoch v lese nad Kramármi

3. Powerjoga a zumba(form4fun) – cvičenie pre každého, organizované pravidelne v priestoroch na Kramároch v Dancehaus

4. Podľa záujmu Kramárčanov budú organizované príležitostné aktivity v priestoroch Kramárov ( patchwork v DK Kramáre, Noc literatúry, burza kníh, kurz zdravej výživy, rôzne kurzy šikovných rúk)

Všetky pripravované aktivity OZ Kramárčan budú dostatočne vopred avizované na fb stránke ozkramarcan.sk, ktorá bola za účelom komunikácie aktivít v rámci participatívneho projektu Aktívny Kramárčan zriadená.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Podpora spoločenského života na Kramároch a stretávania sa obyvateľov Kramárov strednej generácie, zvýšenie povedomia o danej lokalite a pritiahnutie záujmu obyvateľov k lokalite, v ktorej bývajú. Vytvorenie pocitu spolunáležitosti, lojality a priateľských vzťahov medzi cieľovou skupinou, spoznanie sa navzájom s obyvateľmi Kramárov.

 

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia Kramárov, ktorí sa chcú podieľať na spoločných aktivitách na Kramároch svojou účasťou a svojimi nápadmi

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Našim cieľom je rozšíriť organizovanie športových aktivít na organizovanie konkrétnych kreatívnych a spoločenských aktivít k čomu nás vedú skúsenosti a úmysel zapojiť ďalšie záujmové skupiny obyvateľov Kramárov

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

por.č.

popis položky

počet kusov

jedn.cena

suma spolu

 

A.

ŠPORTOVÉ ZÁPASY

 

 

 

1

prenájom ihriska, alebo telocvične

20

20

400

2

reklama: označenie ihriska - bannery, letáky, reklamné plagáty

12

60

720

A.

Spolu

 

 

1120

B.

STRETNUTIE pod holým nebom

 

 

 

1.

propagácia akcie

5

20

100

2.

rekvizity, sprievodca

5

30

150

B.

Spolu

 

 

250

C.

SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

 

 

 

1.

marketing spojený s organizáciou, príprava burzy, kreatívnych kurzov, kurzu zdravej výživy,

6

100

600

2.

prenájom sály

6

50

300

C.

Spolu

 

 

900

D.

CVIČENIE POWERJOGY A ZUMBY

 

 

 

1.

Zdravá výživa, rekvizity, marketing

12

50

600

2.

Prenájom sály

46

20

920

3.

Cvičiteľka

46

25 

1150

D.

Spolu

 

 

2670

A.+B.+C.+D.

Spolu

 

 

4940

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

ozkramarcan@zoznam.sk, ozkramarcan@gmail.com