Ako to celé funguje?

AKO NA TO

Zapojiť sa do procesu PR možno niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchším je mať nápad a podeliť sa s ním. Stačí len ponúknuť vlastný podnet, nápad, alebo sťažnosť vyplnením dotazníka, ktorý je k dispozícii priamo na úrade, (čoskoro aj v školách či škôlkach, na verejných podujatiach) alebo z pohodlia domova na internete.

Ak chcete zmeniť niečo vo svojom okolí na verejnom mieste a radi by ste to aj urobili spolu s priateľmi, napíšte nám, alebo nám to príďte povedať priamo na úrad. Radi vám pomôžeme vypracovať projektový zámer a môžete sa s ním uchádzať o priazeň spoluobčanov.

 

Čo sa stane ďalej?

Váš podnet, nápad či sťažnosť zaregistrujeme, zverejníme na webe a pridelíme do tematickej kategórie, ako sú napríklad sociálne problémy, školstvo, šport, verejné priestranstvá, seniori, mládež a podobne, alebo do teritoriálnej kategórie, ako sú napríklad Kramáre, Mierová Kolónia, Dimitrovka... V participatívnych komunitách, ktorých stretnutia budú verejné a na ktoré sú všetci srdečne pozvaní, sa podnety a nápady spracujú do podoby zámerov. Tieto sa odprezentujú na tematických verejných fórach, kde sa vyberú najlepšie z nich.

Na záver sa najlepšie zámery spracujú do projektových dokumentácií, ktoré sa ocitnú v jednom spoločnom portfóliu pripravené na deň D (termín pre Verejné fórum pre tento rok je 13.3. 2014 v Stredisku kultúry), keď budete môcť prísť a z ponúknutých možností si hlasovaním i diskusiou vybrať tie, ktoré pokladáte za najdôležitejšie.

Opis schémy Participatívneho rozpočtu

Mechanizmus PR pre MČ Nové Mesto zahŕňa 3 roviny: Okrem priameho rozhodnutia, kam nasmerovať investície mestskej časti (zadania), či pomôcť definovať priority, otvára PR aj priestor pre financovanie a sebarealizáciu v občianskych aktivitách a vo verejných službách (projekty). (Komunitná záhrada na zanedbanom verejnom priestranstve? Rekonštrukcia schátraných alebo využívanie nevyužitých verejných budov či priestorov pre potreby miestnej komunity? Revitalizácia parku, ihriska či stromoradia? Alebo niečo úplne iné?)

  • OBČIANSKE PROJEKTY sú nízkonákladové, svojpomocne a výdatne dobrovoľníckou prácou realizované aktivity, ktoré sa týkajú malých častí a malých vecí pre Mestskú časť. V tejto rovine ide o mikrofinancovanie občianskych nápadov, ktoré budú slúžiť na rozvoj verejných priestorov a verejných služieb. Prostredníctvom projektov sa obyvatelia môžu uchádzať priamo o financie z mestského rozpočtu. Projekty sa predkladajú prostredníctvom otvorených a verejných pracovných skupín - tzv. participatívnych komunít. O tom, aké projekty sa následne zpomedzi navrhovaných projektov zrealizujú, sa v ďalších otvorených a demokratických procesoch (Verejné zvažovanie) dohodnú samotní iniciátori projektov a obyvatelia mesta. Na realizáciu projektov vyčlení Miestne zastupiteľstvo vopred istú bianco čiastku z ropočtu.
  • -> viac iformácií o projektovej časti Participatívneho rozpočtu pre rok 2014.

 

  • INVESTIČNÉ ZADANIA sú opätovne istá forma projektov, ktoré realizuje mestská časť. Obyvatelia ich za pomoci miestneho úradu navrhujú a vytvárajú a v spolupráci so zastupiteľstvom o nich následne hlasujú. Cieľom bude vytvoriť odporučenie občanov pre usmernenie budúcich strategických investícií celej mestskej časti. Zadania vznikajú tak, ako sa vypĺňajú ankety, ktoré budú paticipatívne komunity spracovávať. (Cieľ je zozbierať ankiet niekoľko tisíc.) Zadania sa budú diskutovať s jednotlivými oddeleniami na úradoch, s jednotlivými poslancami a poslankyňami, opätovne sa predložia na hlasovanie verejnosti a schválenie na verejných fórach a postupne sa môžu zapracovat do rozpočtu mestskej časti.

 

  • PRIORITY rozvoja mestskej časti vyjdú z požiadaviek a potrieb občanov - ankiet ako aj diskusií o nich. Môžu upozorniť na ťažiskové záujmy a možno aj na nové oblasti pre budúci rozvoj mesta. Zadefinujú to, čo považujeme za najnutnejšie a za njdôležitejšie v rámci verejných služieb mestskej časti Nové Mesto.

 

  • PARTICIPATÍVNE KOMUNITY sú základné bunky procesu. Prostredníctvom nich budeme, my občania, môcť navrhovať, rozpracovávať a predkladať svoje nápady. Sú to verejné, občianske, pracovné skupiny, ktoré sú otvorené pre každého a ktoré sa budú pravidlene stretávať za účelom diskutovania a nachádzania kvalitných občianskych riešení pre mestkú časť. Viac info o komunitách...

    Participatívne komunity budú pravidelne a transparentne zverejňovať výstupy zo svojich stretnutí a do ich činnosti sa bude možné zapojiť aj prostredníctvom internetu.

Participatívny rozpočet (PR) toto všetko a aj omnoho viac umožňuje. Vytvára nanovo priame spojenie medzi našimi daňami, našimi rozhodnutiami a teda úplne samozrejme aj našou zodpovednosťou. Vracia do rúk občanov moc a - možno na prvý pohľad paradoxne, zároveň aj posilňuje pozíciu zastupiteľov. Informácie, ktoré vzídu z PR, totiž môžu ich prácu výrazne zefektívniť a spraviť ešte adresnejšou. A ich rozhodnutia tak môžu získať plnú občiansku podporu.  

Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last

Máte k tejto stránke postreh, ktorý by mohol prispieť k jej lepšej zrozumiteľnosti? -> Dajte nám spätnú väzbu.

TRANSPARENTNOSŤ

 

Základným poslaním participatívneho rozpočtovania a plánovania je vytvoriť prostredie pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných. Princípy maximálnej transparentnosti, prístupnosti a zrozumiteľnosti sú jeho podstatným predpokladom.

Povinnosťou pre všetky aktivity odohrávajúce sa v rámci participatívneho rozpočtu a plánovania je pravidelne zverejňovať informácie o svojom pôsobení a umožniť tak čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunít, ako aj umožniť verejnosti spoluprácu pri rozvíjaní, realizovaní a kontrolovaní jednotlivých návrhov a projektov.

Webový priestor pr.banm.sk slúži ako základný komunikačný kanál a oficiálne informačné mádium.
Smerom dovnútra umožnuje členom komunít (pracovných skupín) čo najefektívnejšiu komunikáciu, smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunít.