Preskoč na obsah

Ako založiť Participatívnu komunitu (pracovnú skupinu) pre participatívny rozpočet?

Autor/ka: Lukas Bulko

východisková ponuka - na prvom verejnom stretnutí Kancelária pre participáciu verejnosti zúčastneným ponúkla možnosť vytvoriť nasledujúce tematické participatívne komunity (PK): kultúra, seniori, sociálne vylúčení, mládež, zelené mesto a verejné priestory, doprava, detská/rodičovská a školská. Nie každá komunita vznikla a stala sa živou a aktívnou. Existujúce komunity sú otovrené a do ich chodu sa môžete kedykoľvek zapojiť. Pokiaľ však viete o téme, či oblasti, ktorá ešte nie je v rámci navrhovaných komunít pokrytá, môžete jedoducho založiť novú.

Ako založiť novú komunitu?

1.    Oslovíte Kanceláriu pre participácu verejnosti a informujete ju o vašom zámere. Dohodnete sa na termíne, kedy by ste komunitu chceli organizovať. Na stretnutiach bude spočiatku prítomný aj člen kancelárie, kvôli zodpovedaniu otázok a zaškoleniu v jej fungovaní.

2.    Vytvoríte a zverejníte verejnú pozvánku, oslovíte relevantných ľudí a pozvete ich na stretnutie, ktorého cieľom bude:

-       identifikácia aktivít, ľudí a problémov v danej oblasti - psychosociálny prieskum,

-       zistenie možností zúčastnených pre lepšiu propagáciu PR a realizáciu jednotlivých krokov,

-       distribúcia a zozbieranie ankiet,

-     hľadanie ľudí, ktorí by chceli (1) realizovať projekt a/alebo sa podieľať na spracovávaní ankiet a formulovaní zámerov pre zadaniav rámci vašej komunity

následná činnosť PK bude obnášať:

-       Verejné pozývanie na stretnutia komunity a písanie a zverejňovanie zápisníc z jedntlivýc stretnutí, 

-       stretávanie sa obyvateľov zaujímajúcich sa o danú tému podľa potrieb a možností v ideálnom prípade na pravidelnej báze, aby sa podarilo:

1.    zbieranie podnetov v danej oblasti – prostredníctvom ankiet distribuovananých online aj osobne.

2.    Aktívni členovia komunitu budú spracovávať ankety do projektových návrhov a návrhov zadaní

-       Participatívna komunita sa zaväzuje, že sa bude účastniť na príprave a rezlizácii Verejného fóra (VF), kde sa predstavia výstupy z ankety a návrhy zadaní.

-       vypracuje a realizuje projekty pre participatívny rozpočet (nepovinné)

-       bude komunikovať a spolupracovať s príslušným oddelením úradu (to znamená, že úradníci sa budú priamo podieľať na jednotlivých krokoch, ušetrí to časť práce a poskytne odborné poradenstvo pri vypracovávaní návrhov )

-       bude úščastniť na príprave a realizácii Verejného zvažovania a Verejného hlasovania pri rozhodovaní o úspešných projektoch participatívneho rozpočtu.

 

Novinky z Komunít: Novinky z Komunít:

Druhé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016

Druhé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016

Vo štvrtok 28.1. o 17:30 hod. sa uskutočnilo druhé spoločné stretnutie koordinátorov a koordinátoriek nových projektov pre rok 2016.
Prvé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016

Prvé prípravné stretnutie projektových koordinátorov 2016

Vo štvrtok 26.11. o 17:30 hod. sa uskutočnilo spoločné stretnutie všetkých koordinátorov a koordinátoriek nových projektov pre rok 2016.

 

Zápis z verejného stretnutia Tehelné Pole 18.11.2015

Zápis z verejného stretnutia Tehelné Pole 18.11.2015

Stretnutie sa uskutočnilo o 17:30 v Dennom centre Športová
Zápis z verejného stretnutia Koliba 12.11.2015

Zápis z verejného stretnutia Koliba 12.11.2015

Uskutočnilo sa 12. 11. 2016 v Dennom centre seniorov Jeséniova.
Prehľad projektových zámerov prihlásených do PR 2016

Prehľad projektových zámerov prihlásených do PR 2016

Občianske projekty odrážajú v participatívnom rozpočte nízkorozpočtové lokálne potreby, alebo inovatívne zámery, ktoré v prípade úspechu realizujú samotní predkladatelia. Na dopracovanie zámerov tak, aby boli pre obyvateľov mestskej časti čo najatraktívnejšie a rozpracovanie do podrobných projektových dokumentácií budú mať predkladatelia čas do konca januára 2016.