Preskoč na obsah

Ako založiť Participatívnu komunitu (pracovnú skupinu) pre participatívny rozpočet?

Autor/ka: Lukas Bulko

východisková ponuka - na prvom verejnom stretnutí Kancelária pre participáciu verejnosti zúčastneným ponúkla možnosť vytvoriť nasledujúce tematické participatívne komunity (PK): kultúra, seniori, sociálne vylúčení, mládež, zelené mesto a verejné priestory, doprava, detská/rodičovská a školská. Nie každá komunita vznikla a stala sa živou a aktívnou. Existujúce komunity sú otovrené a do ich chodu sa môžete kedykoľvek zapojiť. Pokiaľ však viete o téme, či oblasti, ktorá ešte nie je v rámci navrhovaných komunít pokrytá, môžete jedoducho založiť novú.

Ako založiť novú komunitu?

1.    Oslovíte Kanceláriu pre participácu verejnosti a informujete ju o vašom zámere. Dohodnete sa na termíne, kedy by ste komunitu chceli organizovať. Na stretnutiach bude spočiatku prítomný aj člen kancelárie, kvôli zodpovedaniu otázok a zaškoleniu v jej fungovaní.

2.    Vytvoríte a zverejníte verejnú pozvánku, oslovíte relevantných ľudí a pozvete ich na stretnutie, ktorého cieľom bude:

-       identifikácia aktivít, ľudí a problémov v danej oblasti - psychosociálny prieskum,

-       zistenie možností zúčastnených pre lepšiu propagáciu PR a realizáciu jednotlivých krokov,

-       distribúcia a zozbieranie ankiet,

-     hľadanie ľudí, ktorí by chceli (1) realizovať projekt a/alebo sa podieľať na spracovávaní ankiet a formulovaní zámerov pre zadaniav rámci vašej komunity

následná činnosť PK bude obnášať:

-       Verejné pozývanie na stretnutia komunity a písanie a zverejňovanie zápisníc z jedntlivýc stretnutí, 

-       stretávanie sa obyvateľov zaujímajúcich sa o danú tému podľa potrieb a možností v ideálnom prípade na pravidelnej báze, aby sa podarilo:

1.    zbieranie podnetov v danej oblasti – prostredníctvom ankiet distribuovananých online aj osobne.

2.    Aktívni členovia komunitu budú spracovávať ankety do projektových návrhov a návrhov zadaní

-       Participatívna komunita sa zaväzuje, že sa bude účastniť na príprave a rezlizácii Verejného fóra (VF), kde sa predstavia výstupy z ankety a návrhy zadaní.

-       vypracuje a realizuje projekty pre participatívny rozpočet (nepovinné)

-       bude komunikovať a spolupracovať s príslušným oddelením úradu (to znamená, že úradníci sa budú priamo podieľať na jednotlivých krokoch, ušetrí to časť práce a poskytne odborné poradenstvo pri vypracovávaní návrhov )

-       bude úščastniť na príprave a realizácii Verejného zvažovania a Verejného hlasovania pri rozhodovaní o úspešných projektoch participatívneho rozpočtu.

 

Novinky z Komunít: Novinky z Komunít:

Zápis z verejného stretnutia Zátišie 15.10.2015

Zápis z verejného stretnutia Zátišie 15.10.2015

Stretnutie sa uskutočnilo v Domove sv. Jána z Boha
Verejné stretnutie obyvateľov štvrte ŠARAPI

Verejné stretnutie obyvateľov štvrte ŠARAPI

(územie medzi Šancovou, Račianskou a Pionierskou), Zápis zo dňa 24. 09. 2015
Zápis z verejného stretnutia Kramáre 6.10.2015

Zápis z verejného stretnutia Kramáre 6.10.2015

Na stretnutí bol prezentovaný prehľad doteraz zozbieraných klúčových tém pre Kramáre a diskutovalo sa o ďalších potrebách.