videovizitka Aktívny Kramárčan

Priemerne (0 Hlasy)


Aktívny Kramárčan

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2016

Názov

Aktívny Kramárčan

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt sa zameriava na vytváranie príležitostí pre priateľské stretávanie obyvateľov MČ Kramáre. Atraktívnou formou podporíme aktívneho prístupu obyvateľov k spoločenskému kultúrnemu a športovému životnému štýlu. Zorganizujeme príležitostné popoludnia vedomostných a spoločenských hier pre dospelých v Dome kultúry, ako aj viaceré športové jednodňové turnaje pre úplných amatérov či stretnutie pod holým nebom v lesoch nad Kramármi. Ľudia z Kramárov sa tak pobavia v mieste, kde bývajú, nemusia odchádzať do centra mesta, spoznajú svojich susedov a začnú sa zaujímať a mať radi aj o priestor, v ktorom žijú.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Na Kramároch nie je podchytená možnosť pre stretávanie sa a spoločné komunitné aktivity pre obyvateľov vekových kategórií +15 do 65 rokov. Táto skupina obyvateľov nemá teda príležitosť vytvárať si vhodné spoločenské väzby medzi sebou v prvej rade a k samotnej lokalite Kramáre na strane druhej.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Zorganizovaním komunitných stretnutí zacielené na vyššie popísanú skupinu obyvateľov sa vytvorí pozitívna interakcia týchto skupín a kreuje sa záujem v týchto skupinách pre účasť na spoločných, kult, spoločenských, a športových, nielen tých, záležitostiach MČ Kramáre.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

OZ Kramárčan bolo založený v r. 2015. Má za sebou úspešnú akciu Malý vianočný trh na Kramároch, (6.12.2015) ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom v miestnej komunite. Občianske združenie bolo úspešné v roku 2015 s projektom Trh na Kramároch v rámci participatívneho rozpočtu Bratislava Nové mesto. Tento projekt sa vzhľadom na administratívnu a časovú limitáciu nepodarilo zrealizovať, prostriedky boli vrátene MÚ. Zámer trhov na Kramároch zostáva, pracujeme na jeho realizácii priebežne.

Projektový koordinátor: PhDr. Andrea Ostrihoňová

Spolupráca/participácia na projekte: Ing. Beata Kafková, Mgr. Darina Timková

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1. Jednodňový športový turnaj – 1x futbal, 1x badminton, 1x volejbal – 3x

2. Stretnutie pod holým nebom – Objavujeme spolu lesy na Kramároch – 1x

3. Spoločenské hry pre dospelých – vedomostné a interaktívne súťaže prioritne zamerané na MČ Kramáre a BA Nové mesto – 2x

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Podpora spoločenského života a stretávania sa obyvateľov Kramárov strednej generácie, zvýšenie povedomia o danej lokalite a pritiahnutie záujmu obyvateľov k lokalite, v ktorej bývajú. Vytvorenie pocitu spolunáležitosti, lojality a priateľských vzťahov medzi cieľovou skupinou.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia Kramárov , prioritne +15 až 65

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Ak sa Kramárčanom budú podobné aktivity páčiť, je veľmi jednoduché využiť skúsenosti z tohto roku a v ďalšom roku na ne nadviazať. OZ Kramárčan je na takú možnosť pripravené a bude sa len tešiť a pridávať nové nápady a vytvárať príležitosti na stretávanie sa. Ako sú napr. príležitostné trhy, burzy, blšaky a pod.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

por.č.

popis položky

počet kusov

jedn.cena

suma spolu

A.

ŠPORTOVÉ TURNAJE

 

 

 

1

prenájom ihriska, alebo telocvične

4

20

80

2

športové náradie

4

120

480

3

ceny a diplomy

4

100

400

4

reklama: označenie ihriska - banner, reklamné letáky, tričká, štartovné čísla

4

120

300

5.

občerstvenie + upratovanie

4

50

200

A.

Spolu

 

 

1460

B.

STRETNUTIE pod holým nebom

 

 

 

1.

propagácia akcie

1

50

50

2.

rekvizity, občerstvenie, upratovanie

1

150

150

B.

Spolu

 

 

200

C.

SPOLOČENSKÉ HRY

 

 

 

1.

marketing spojený s organizáciou, príprava hier, dataprojektor

2

450

900

2.

prenájom sály

2

100

200

3.

ceny a diplomy

2

150

300

4.

občerstvenie, rekvizity

2

50

100

C.

Spolu

 

 

1500

A.+B.+C.

Spolu

 

 

3160

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last