videovizitka Aktívny Kramárčan

Priemerne (0 Hlasy)


Aktívny Kramárčan

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2016

Názov

Aktívny Kramárčan

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt sa zameriava na vytváranie príležitostí pre priateľské stretávanie obyvateľov MČ Kramáre. Atraktívnou formou podporíme aktívneho prístupu obyvateľov k spoločenskému kultúrnemu a športovému životnému štýlu. Zorganizujeme príležitostné popoludnia vedomostných a spoločenských hier pre dospelých v Dome kultúry, ako aj viaceré športové jednodňové turnaje pre úplných amatérov či stretnutie pod holým nebom v lesoch nad Kramármi. Ľudia z Kramárov sa tak pobavia v mieste, kde bývajú, nemusia odchádzať do centra mesta, spoznajú svojich susedov a začnú sa zaujímať a mať radi aj o priestor, v ktorom žijú.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Na Kramároch nie je podchytená možnosť pre stretávanie sa a spoločné komunitné aktivity pre obyvateľov vekových kategórií +15 do 65 rokov. Táto skupina obyvateľov nemá teda príležitosť vytvárať si vhodné spoločenské väzby medzi sebou v prvej rade a k samotnej lokalite Kramáre na strane druhej.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Zorganizovaním komunitných stretnutí zacielené na vyššie popísanú skupinu obyvateľov sa vytvorí pozitívna interakcia týchto skupín a kreuje sa záujem v týchto skupinách pre účasť na spoločných, kult, spoločenských, a športových, nielen tých, záležitostiach MČ Kramáre.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

OZ Kramárčan bolo založený v r. 2015. Má za sebou úspešnú akciu Malý vianočný trh na Kramároch, (6.12.2015) ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom v miestnej komunite. Občianske združenie bolo úspešné v roku 2015 s projektom Trh na Kramároch v rámci participatívneho rozpočtu Bratislava Nové mesto. Tento projekt sa vzhľadom na administratívnu a časovú limitáciu nepodarilo zrealizovať, prostriedky boli vrátene MÚ. Zámer trhov na Kramároch zostáva, pracujeme na jeho realizácii priebežne.

Projektový koordinátor: PhDr. Andrea Ostrihoňová

Spolupráca/participácia na projekte: Ing. Beata Kafková, Mgr. Darina Timková

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1. Jednodňový športový turnaj – 1x futbal, 1x badminton, 1x volejbal – 3x

2. Stretnutie pod holým nebom – Objavujeme spolu lesy na Kramároch – 1x

3. Spoločenské hry pre dospelých – vedomostné a interaktívne súťaže prioritne zamerané na MČ Kramáre a BA Nové mesto – 2x

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Podpora spoločenského života a stretávania sa obyvateľov Kramárov strednej generácie, zvýšenie povedomia o danej lokalite a pritiahnutie záujmu obyvateľov k lokalite, v ktorej bývajú. Vytvorenie pocitu spolunáležitosti, lojality a priateľských vzťahov medzi cieľovou skupinou.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia Kramárov , prioritne +15 až 65

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Ak sa Kramárčanom budú podobné aktivity páčiť, je veľmi jednoduché využiť skúsenosti z tohto roku a v ďalšom roku na ne nadviazať. OZ Kramárčan je na takú možnosť pripravené a bude sa len tešiť a pridávať nové nápady a vytvárať príležitosti na stretávanie sa. Ako sú napr. príležitostné trhy, burzy, blšaky a pod.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

por.č.

popis položky

počet kusov

jedn.cena

suma spolu

A.

ŠPORTOVÉ TURNAJE

 

 

 

1

prenájom ihriska, alebo telocvične

4

20

80

2

športové náradie

4

120

480

3

ceny a diplomy

4

100

400

4

reklama: označenie ihriska - banner, reklamné letáky, tričká, štartovné čísla

4

120

300

5.

občerstvenie + upratovanie

4

50

200

A.

Spolu

 

 

1460

B.

STRETNUTIE pod holým nebom

 

 

 

1.

propagácia akcie

1

50

50

2.

rekvizity, občerstvenie, upratovanie

1

150

150

B.

Spolu

 

 

200

C.

SPOLOČENSKÉ HRY

 

 

 

1.

marketing spojený s organizáciou, príprava hier, dataprojektor

2

450

900

2.

prenájom sály

2

100

200

3.

ceny a diplomy

2

150

300

4.

občerstvenie, rekvizity

2

50

100

C.

Spolu

 

 

1500

A.+B.+C.

Spolu

 

 

3160

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Zápis zo stretnutia koordinátorov víťazných projektov

Zápis zo stretnutia koordinátorov víťazných projektov

V stredu 30.3.2016 prebehlo stretnutie koordinátorov víťazných projektov s pracovníkmi Kancelárie pre participáciu. Po úvodnom slove, obsahujúcom privítanie účastníkov sa prešlo k hlavnému obsahu stretnutia.
Verejné zvažovanie projektov

Verejné zvažovanie projektov

Prinášame video z Verejného zvažovania projektov participatívneho rozpočtu. Uskutočnilo sa 3.3.2016.
Výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2016

Výsledky participatívneho rozpočtu pre rok 2016

Vážení Novomešťania a Novomešťanky, vyhlasujeme výsledky participatívneho rozpočtu 2016!
Voliť proste už nestačí, treba participovať

Voliť proste už nestačí, treba participovať

Podozrievavosť a miestami až paranoja spolu s pocitmi krivdy a hnevu vypĺňajú verejný priestor na Slovensku viac než čokoľvek iné. Namiesto konštatovania, že Slováci sú už raz takí a že „susedova koza" atď., skúsme na chvíľu pripustiť, že ide o primeranú reakciu na to, čo sa u nás vo verejnom živote deje.
Zápis z verejného stretnutia s občanmi Koliby 18.2.2016

Zápis z verejného stretnutia s občanmi Koliby 18.2.2016

Stretutie sa uskutočnilo 18. februára 2016 na ZŠ Jeséniova.