Preskoč na obsah

Podoba budúceho verejného parku čoraz konkrétnejšia

Autor/ka: Zuzana Žužiová
Počas novembra a decembra 2013 sa uskutočnili ďalšie stretnutia s obyvateľmi Bratislavy, aby sa definovali vhodné funkcie, aktivity a podoba budúceho verejného parku, ktorý má vzniknúť namieste po bývalom cyklistickom štadióne na Tehelnom poli. 

Zámer vybudovať nový verejný park v našej mestskej časti sa rieši od polovice roka 2013 a aktívne zapájanie verejnosti je dôležitou súčasťou celého procesu. Cieľom je zistiť aktuálne potreby v lokalite, predstavy a preferencie obyvateľov, tie následne premietnuť do projektu, a tak vytvoriť naozaj kvalitný verejný priestor. Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí zverilo opustený areál bývalého štadióna do správy mestskej časti, aby sa tu vybudoval verejný park so zameraním na šport a rekreáciu. Udialo sa to po tom, čo mestská časť zažiadala o zverenie na základe výsledkov verejnej diskusie na tému Čo ďalej s bývalým cyklistickým štadiónom, ktorá sa uskutočnila v máji 2013. V diskusii sa obyvatelia vyslovili prevažne za verejný park s kvalitnými plochami zelene a športovorekreačnými aktivitami pre všetky generácie, ktorý by nadviazal na športové tradície a identitu lokality.

 

Čo značí načúvať verejnosti

Pri projektoch týkajúcich sa verejných priestorov, a obzvlášť pri projektoch takéhoto významu a veľkosti je dôležité precízne zadefi novať budúce funkcie, vybavenie, aktivity a program. Od správneho nastavenia závisí celkové fungovanie, úspešnosť, udržateľnosť a atraktivita verejného priestoru. Štandardne býva toto nastavenie „nadiktované" zhora - mestom, investorom, architektom. Praktické skúsenosti z predchádzajúcich projektov však ukazujú, že takýto prístup často nevedie k dobrým výsledkom a efektívnemu preinvestovaniu verejných fi nancií. Hľadanie podoby verejného priestoru je komplexný proces, v ktorom nie sú dôležité len architektonické či technické parametre stavby, dôležitým aspektom je sám človek a jeho vzťah k danému priestoru. Preto mestská časť pri tomto projekte skúša iný prístup, chce ísť cestou počúvania verejnosti. Odpovede na otázky chce hľadať so všetkými zainteresovanými stranami – s obyvateľmi, odbornou verejnosťou, lokálnymi podnikateľmi, inštitúciami a organizáciami. Silná spoločná vízia je predpokladom na vytvorenie naozaj úspešného miesta, ktoré zvýši kvalitu života v lokalite. Popri verejných stretnutiach s obyvateľmi,s predstaviteľmi lokálnych organizácií a podnikateľského sektora sa realizujú prieskumy verejnej mienky a dotaznikový prieskum. Nadviazala sa spolupráca s Fakultou architektúry STU - jej študenti vo svojich semestrálnych prácach riešili danú lokalitu. Všetky zozbierané podnety, nápady a inšpirácie od odbornej i laickej verejnosti predstavujú vstupy, ktoré sa spracúvajú do zadania architektonického návrhu nového verejného parku.

 

Klady a zápory lokality

Dotazník, ktorý mestská časť distribuovala v októbri a novembri, vyplnilo približne 150 respondentov. Opýtaní vyzdvihli pozitíva lokality, napríklad dobrú dostupnosť a výhodnú polohu priestoru,množstvo zelene a dobrú občiansku vybavenosť. Za jej negatíva a problematické črty, ktoré sa žiada riešiť, označili parkovanie, necitlivú novú výstavbu, nedostatočnú údržbu verejných priestorov a nedostatok oddychových zón. Privítali by viac otvorených zelených plôch s dostupnými voľnočasovými a športovými aktivitami. Tieto základné podnety boli prehlbované a konkretizované na ďalších verejných stretnutiach. V novembri 2013 sa uskutočnilo plánovacie stretnutie s obyvateľmi v priestoroch Základnej školy na Kalinčiakovej ulici. Úlohou bolo detailnejšie opísať jednotlivé aktivity a vybavenie, aké by ľudia v parku radi videli, alebo práve naopak, o aké tam nestoja. V pracovných skupinách obyvatelia riešili podnety týkajúce sa zelene, športu, rekreácie a ďalších súvisiacich aspektov. Prispeli množstvom nápadov a zaujímavých podnetov. Rozprávalo sa o špecifikách lokality, o každodennom živote a fungovaní Tehelného poľa. Riešilo sa zlepšenie dostupnosti a prepojenie areálu na okolité priestory, zlepšenie parkovania v lokalite, diskutovalo sa o bezpečnosti budúceho areálu, jeho údržbe a čistote. Opäť zazneli už tradičné požiadavky, napríklad vysadenie vyrastenej zelene, vytvorenie príjemných miest na prechádzky, na sedenie a pikniky s lavičkami a altánkami, zriadenie bufetu, kaviarne, detského ihriska či vodných plôch. Objavili sa návrhy na vybudovanie rampy na skateboarding, bežeckej dráhy, multifunkčného športového ihriska, cyklistickej dráhy a ihriska na petanque. Hľadali sa možnosti, ako poukázať na bohatú športovú históriu lokality a priblížiť ju širokej verejnosti napríklad formou náučného chodníka či zaujímavou expozíciou. Debatovalo sa o možnosti využiť potenciál súčasnej modulácie terénu na vytvorenie amfiteatrálneho sedenia alebo využitia svahov na iné aktivity, napríklad na sánkovanie.

 

Po besedách a dotazníkoch aj hlasovanie

O nápadoch na aktivity a vybavenie parku sa mohli ľudia vyjadriť pri ďalších dvoch príležitostiach v decembri 2013 - v Atlantis Centre na Kolibe a v Stredisku kultúry na Vajnorskej počas Charitatívneho bazára. Verejnosť sa tam mohla dozvedieť viac o projekte nového verejného parku v mestskej časti a pomôcť s jeho plánovaním kreatívnou a zábavnou formou. Boli pripravené panely s inšpiračnými obrázkami, za ktoré mohli ľudia zahlasovať. Zbierali a spisovali sa však aj doplňujúce pripomienky a nové podnety od zúčastnených. Ľudia privítali túto aktivitu mestskej časti – podnety počas dvoch popoludní odovzdalo vyše 130 respondentov. Hlasovali najmä za vytvorenie otvorenej trávnatej plochy na pikniky, oddych a voľné loptové hry, za dôležitú pokladali výsadbu kvalitnej zelene a trvalkových záhonov. Veľký záujem prejavili o prvky súvisiace s využitím vody - v novom verejnom priestore by privítali vodnú fontánu alebo brodisko pre deti. Značný počet hlasov pridelili ľudia pódiu na malé koncerty a kultúrne podujatia, náučnému chodníku a priestoru, ktorý by umožňoval organizovanie aktivít ako napríklad letné kino či tanečné večery. Z možností na športové aktivity vyberali predovšetkým fi tnes prvky, ihrisko na bedminton, lezeckú stenu, požičovňu bicyklov či minigolf. Výsledné zadanie architektonickej súťaže na nový mestský park zameraný na šport a rekreáciu by malo byť pripravené začiatkom roka 2014, verejnosti by sa malo prezentovať koncom februára. Získané podnety, nápady a pripomienky zo strany verejnosti sú dôležitou súčasťoujeho podkladov, ďalšie pripomienky mohli ľudia odovzdať do konca januára vyplnením online dotazníka na webovej stránke mestskej časti

http://pr.banm.sk/liferay/-cyklostadion-dotaznikonline

 

Snímky Lukáš Bulko a Zora Pauliniová

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last