Preskoč na obsah

Cykloštadión - Zápisnica - odborné fórum architekti 20.2.2014

Autor/ka: Ivana Pasečná, Zuzana Žužiová

Revitalizácia areálu bývalého cyklistického štadióna v loktalite Tehelné pole

Príprava zadania pre architektonickú súťaž

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto pripravuje zadanie pre súťaž na návrh riešenia pre areál bývalého cyklistického štadióna v lokalite Tehelné pole. Ako súčasť procesu prípravy zadania, zorganizovala stretnutie odborníkov na architektúru, krajinnú architektúru a urbanizmus so zámerom prekonzultovať podmienky, ktoré by mali byť zahrnuté v zadaní súťaže. Strentutia, ktoré sa konalo vo štvrtok 20. februára 2014 na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, sa zúčastnilo 21 odborníkov. Stretnutia sa zúčastnili aj niektorí poslanci miestneho zastupiteľstva.

 

Na stretnutí sa riešili nasledujúce otázky súvisiace s prípravou zadania pre súťaž. Zúčastnení diskutovali pripomienky, zachytené v nasledujúcom zápise.

 

V akom rozsahu by mala súťaž riešiť širšie vzťahy?

 

-          územie sa nesmie riešiť izolovanie, ale v kontexte a náväznosti na existujúce stavby a funkcie. Aj areál bývalého cyklistického štadióna bol kedysi koncipovaný v kontexte, vo väzbe na ostatné športové zariadenia v lokalite Tehelné pole,

-          bolo by vhodné riešiť víziu celej lokality, treba zvážiť na čo by mala byť zameraná súťaž,

-          areál treba riešiť aj v kontexte v súčasnosti prebiehajúcej výstavby Národného futbalového štadióna

-          súťažné návrhy by mali aspoň vo vízií načrtnúť riešenie širších vzťahov

 

Čo treba zvažovať v danej lokalite, aby bolo zabezpečené optimálne fungovanie parku?

 

- riešenie dopravy

-          treba zvážiť nakoľko je v súčasnosti využitá kapacita podzemných parkovacích garáži v lokalite

-          problém statickej dopravy zóny Stará pracháreň, Kalinčiakova spočíva aj v tom, že nie je dostatočne organizovaná

-          statickú dopravu a súčasnú zlú situáciu treba riešiť komplexne a systematicky, nie bodovo

-          treba zaviesť do praxe parkovaciu politiku

-          podporiť riešenia pre bezpečnú, dostupnú a komfortnú MHD

-          nutnosť reorganizovať dopravu v lokalite

 

- dominantná funkcia novovzniknutého priestoru

 

- reálne možnosti udržiavať a manažovať nový verejný priestor

 

- treba definovať postavenie v rámci hierarchie verejných priestorov - bude areál lokálneho alebo celomestského významu? Je nutné definovať význam lokality aj novovznikajúceho priestoru.

 

Aké konkrétne požiadavky funkčno-prevádzkové, priestorové, ekonomické, environmentálne, sociálne by mali byť súčasťou zadania?

 

- súľad s územným plánom

-          zabezpečiť, aby boli podmienky zadania v súľade s územným plánom

 

- požiadavky na dopravu

-          preferencia pešej a cyklistickej dopravy, preferencia MHD - lokalita je výborne obslúžená HHD, viac ako 20 liniek má zastávku do 5 - 10min chôdze od areálu bývalého cyklistického štadióna

-          prehľadné riešenie peších trás voľbou odlišného materiálu voči existujúcim a novovznikajúcim dopravným komunikáciám

-          orientácia peších trás a poskytnutie priehľadov na dominanty, ktoré uľahčujú orientáciu v priestore.

 

- environmentálne požiadavky

-          projekt by mal ukázať pilotné riešenia, dobrú prax v oblasti skvalitňovania životného prostredia, so zakomponovaním opatrení adaptačnej stratégie na zmenu klímy

-          požiadavky na aplikáciu vodozádržných opatrení v území,  vodopriepustné povrchy a pod.

-          ide o silne urbanizované prostredie, mala by tu plocha zelene, ktorá bude vyrovnávať nedostatok zelene v území

 

- požiadavky vo vzťahu k predpokladaným užívateľom, sociálne aspekty

-          treba presne definovať kto je predpokladaný užívateľ

-          zmapovať potreby jednotlivých sociálnych a vekových skupín užívateľov lokality

-          zohľadniť, že v lokalite sa nachádzajú rôzne vekové a sociálne skupiny - napr. školákov a študentov, seniorov

 

- požiadavky na manažment a údržbu

-          návrh by mal riešiť program - sezónnosť - celoročné využívanie parku

-          celoročná údrža môže byť zabezpečená v spolupráci s aktívnou komunitou

-          jedným z kritérií hodnotenia návrhov by malo byť hodnotenie riešenia z pohľadu náročnosti na údržbu

 

- požiadavky na participáciu verejnosti

-          participácia verejnosti by tiež mala byť kritériom hodnotenia návrhov a teda by mala byť táto požiadavka zapracovaná do zadania súťaže

-          participácia verejnosti by mala pokračovať aj po vyhlásení súťaže a preniesť sa do všetkých nasledujúcich fáz

-          rátať s obyvateľmi ako aktívnymi účastníkmi realizácie

-          zmapované lokálne iniciatívy dať ako podklad k súťaži

 

- funkčno-prevádzkové požiadavky

-          návrh by mal predstaviť dostatočnú flexibilitu a adaptabilitu na meniace sa požiadavky

-          návrh by mal obsahovať spektrum aktivít, ktoré budú odrážať potreby všetkých vekových a sociálnych skupín v lokalite

-          prepojenie jednotlivých aktivít, tak aby bola umožnená sociálna interakcia medzi jednotlivými návštevníkmi priestoru

 

- požiadavky na identitu a charakter lokality

-          identita priestoru nevzniká len samotným architektonickým riešením, je to organický vec, identita sa utvára v čase a v spôsoboch užívania priestoru

-          zadanie by malo nastaviť základné rámce a návrh by stanoviť východiská,  predpoklady, ktoré pomôžu rozvíjať špecifickú identitu miesta v čase a priestore

 

 

Ako by mala byť nastavená architektonická súťaž?

 

-          ideálne by bolo, ak by súťaž na architektonické riešenie predchádzala ideová súťaž

-          ideová súťaž by mohla overiť funkčné využitie územia, prispieť k lepšiemu nastaveniu súťažných podmienok pre ďalšiu fázu

-          ideová súťaž alebo workshop, by mohli pomôcť vygenerovať idei ako podklad k verejnej diskusií. Na základe výsledkov by malo byť stanovené zadanie pre súťaž na konkrétne architektonické riešenie a vyrokovanie projektanta

-          nie je však možné spraviť dvojkolovú súťaž, pretože to neumožňuje zákon o verejnom obstarávaní, je možné urobiť len dve samostatné súťaže

-          zorganizovanie dvoch súťaží je predovšetkým časovo náročný proces, pri rozhodovaní o počte súťaží treba zohľadniť aktuálnu časovú viazanosť projektu a jeho financovanie

-          bolo by vhodné zostaviť kvalitnú porotu, nad rámec lokálnych súťaží, prípadne zostaviť medzinárodnú porotu.

-          podmienky súťaže by mali byť orientovaná na proces, nie produkt

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last