Preskoč na obsah

Pestujeme DOBORO(TKY) - ZŠ Sibírska

Autor/ka: Barbora Petrgalová

 

 

Názov projektu: Pestujeme DOBRO(TKY): Školská záhradka na ZŠ Sibírska

 

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

 

Projekt je zameraný na vytvorenie školskej záhrady, určenej na spoločné pestovanie a stretávanie sa predovšetkým žiakov, ľudí bez domova a seniorov.  Cieľom projektu je umožniť výmenu skúseností pri tvorení záhradky a pestovaní v nej.  Okrem pestovania rastlín sa tak vytvorí priestor pre pestovanie medziľudských vzťahov medzi rozličnými skupinami, zvýši sa miera spolupráce a spolupatričnosti zainteresovaných.

 

 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V súčasnosti často absentujú možnosti a vhodné prostredie na prelomenie bariér a nastolenie medziľudského  kontaktu. Projekt má reálnu možnosť sprostredkovať v mestskom prostredí kontakt v dvoch podstatných oblastiach: vzťahu ľudí k pôde, v prípade detí už vo veľmi skorom  veku, a vzťahu medzi vylúčenými skupinami, deťmi a seniormi.  Spoločným pestovaním a aktivitami na pozemku sa nastolí vzťah k pôde a vniknú priaznivé podmienky na znižovanie vzájomného odlúčenia. Vytvorenie spoločnej záhradky by malo byť miestom, kde sa môžu všetky tri špecifické skupiny dobrovoľne stretávať, navzájom obohacovať a spoznávať.

 

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

V minulosti boli školské pozemky bežne využívanie na pestovanie, budovanie vzťahu k pôde a osvojovanie si praktických návykov a starostlivosti o prostredie. Projekt chce nadviazať na túto tradíciu a doplniť ju o spoluprácu s vylúčenými skupinami, ako sú ľudia bez domova a poprípade aj so seniormi. O.z. Vagus bude koordinovať spoločné aktivity žiakov a ľudí bez domova. Komunita poskytne praktickú podporu pri realizácii záhradky.

 

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

O.z. Vagus, Barbora Petrgálová, koordinácia spoločných aktivít, supervízia

Martin Jankovič, realizácia záhrady, koordinácia prác na komunitnej záhrade

 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Ciele projektu spočívajú v dosiahnutí nasledovných zmien:

 

1. Zriadenie spoločnej záhrady, ktorá umožní nenáročné pestovanie, preto bude vhodná pre deti ako aj staršiu generáciu. Osvojenie si postupov s recyklovaním organického materiálu a jeho využívania pri pestovaní. Pestovanie a spoločné využívanie dopestovaných plodov vrátane osvojenia si teoretických a praktických znalostí o rastlinách.

2. Zlepšenie pracovných návykov ľudí bez domova a práca pod supervíziou. Prepájanie a posilnovanie viacgeneračných skupín, pri spoločnej práci. Zníženie miery odcudzenia medzi žiakmi, ľuďmi bez domova a seniormi.

 

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Cieľovú skupinu tvoria priamo žiaci ZŠ Sibírska, ľudia bez domova pod záštitou o.z. Vagus a poprípade seniori z centra, ktoré sa nachádza v blízkosti školy.

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

V prvom roku je projekt koncipovaný ako základné usporiadanie priestoru záhrady a vytvorenie a posilnenie vzájomných vzťahov participantov. Po založení záhradky a vzniku komunity projekt môže pokračovať ďalej s minimálnymi finančnými nákladmi aj nasledujúce roky, prípadne sa rozrastať o ďalšie plochy a členov komunity.

 

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Apríl - jún

- Zapojenie žiakov do samotného pestovania a plánovania záhradky. Dať im možnosť výberu plodín na sadenie

- Zbierka nádob a materiálu vhodného na pestovanie

- Budovanie kompostéra z paliet, vermikompostér

- Kultivácia pôdy, vytváranie záhonov a napĺňanie nádob na pestovanie

- Vysievanie a vysádzanie rastlín

- Priebežné aktivity ako polievanie a starostlivosť o rastliny, nosenie materiálu na kompostovanie

- Zdieľanie know-how o samotnom pestovaní medzi ľuďmi bez domova a žiakmi

- Spoznávanie rastlín a ich konkrétne využitie

 

 

 

Júl - august

 

- Starostlivosť o pestované rastliny, polievanie a zber

- Spoločné využívanie dopestovaných plodín: opekačka, spoločné varenie s prizvaním učiteľov a ostatných žiakov

 

September – nevember

-Zber rastlín, úprava pozemku, výsadba zimných druhov, plánovanie na budúci rok

 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 

Realizácia záhradky:

zemina/substrát na pestovanie  - 300 euro

dosky a hranoly na vyvýšené záhony/spojovací materiál – 200 euro

potrebné náradie a zavlažovanie (na konštrukciu a prácu v záhrade): 200  €

semená a priesady 50 euro

informačné letáky: 50 euro

 

Odmena koordinátorom a pracovníkom:

koordinácia spolupráce a aktivít – 400 euro

koordinácia realizácie záhrady a suprvízia – 400 euro

práca klientov - 600 euro

 

celková suma: 2300 euro

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last