Preskoč na obsah

Prvý krok ako pestrá a príťažlivá mozaika

O projektoch participatívneho rozpočtu

Autor/ka: Peter Nedoroščík
Nebol ľahký, ale za to pekný. Prvý krok participatívneho rozpočtu v našej mestskej časti máme za sebou. Jeho výsledkom sú rôznorodé nápady, ktoré sme spracovali do podoby projektov a predložili verejnosti s veľmi príjemným pocitom. Každý z nich by si totiž zaslúžil realizáciu, pretože svojim spôsobom by určite skvalitnil život Nového Mesta.

Projekty majú široký záber nielen rozsahom tém, ale aj tým, že ich realizácia by sa mala dotknúť niekoľkých miest územia mestskej časti. Prepájajú v sebe dobrovoľníctvo s expertným know-how, čím vytvárajú dostatočný potenciál pre ich úspešnosť. Predovšetkým sa však snažia reagovať na problémy a potreby Nového Mesta tvorivým a rôznorodým  spôsobom.

Dôkladné informácie o projektových návrhoch nájdete tu.  Verejná prezentácia projektových návrhov sa uskutočnila 13.3.2014 o 17:30 v Kultúrnom stredisku na Vajnorskej 21.

Zeleninovo, byliny, dobro(tky) a Gaudí

Tri projekty sa rôznym spôsobom zameriavajú na tému zelene v kontexte komunity. Zeleninovo je názvom, za ktorým sa skrýva snaha o vytvorenie komunitnej záhrady. Okrem komunitného rozmeru je podľa koordinátorky projektu Jarmily Bulákovej jeho „základnou stavebnou myšlienkou ekologicky obnoviteľný spôsob využitia pôdy a verejného priestoru za účelom vypestovania si vlastnej zeleniny, ovocia a bylín, vzdelávanie a potešenie spoločnosti vytvorením esteticky príjemného miesta pre relax komunity". O komunitnú záhradu sa chce pokúsiť aj projekt Pestujeme DOBRO(TKY), ktorý do tejto aktivity vnáša hlboký sociálny a ľudský rozmer snažiac sa o spoločné pestovanie a stretávanie sa predovšetkým žiakov, ľudí bez domova a seniorov. Jeho koordinátorka Barbora Petrgalová konštatuje, že „okrem pestovania rastlín sa tak vytvorí priestor pre pestovanie medziľudských vzťahov medzi rozličnými skupinami, čím sa zvýši miera spolupráce a spolupatričnosti zainteresovaných".

Martin Jankovič sa zase projektom Bylinné spoločenstvá snaží reagovať na problém klasických monotónnych mestských trávnikov, ktoré sa v lete, keď je zeleň veľmi potrebná, často premieňajú na spálenisko. Zámerom projektu je vysadenie pestrých bylinných plôch. Malo by tak ísť o premenu zanedbaných trávnatých plôch na nízkoúdržbové kvitnúce trávniky, ktoré budú plniť estetickú a ekologickú funkciu. Aj tento projekt má sociálny rozmer. K spestreniu monotónneho mestského prostredia by mali taktiež prispieť aj ľudia bez domova.

Komunitný rozmer rozvíja aj projekt Gaudiho dielnička z lokality Mierová kolónia a jeho snahou je prostredníctvom umeleckého pretvárania  verejných priestorov  prepojiť viacero komunít, ktoré žijú v oblasti. Žije tu niekoľko rôznych skupín, ktoré sa zatiaľ vzájomne neprepojili. Jediným spojivom je, že pracujú, žijú a tvoria v mestskej časti. Projekt vychádza z tradície mozaiky, ktorá v tejto mestskej časti mala svoje umelecké využitie na viacerých miestach. „Členovia jednotlivých spomínaných komunít vytvoria svoje unikátne o nich vypovedajúce kachlice a tie potom spojíme do mozaiky našich svetov", píše koordinátorka Gabriela Binderová.

 

Zaži Nové Mesto

Viete, že ten spustošený, zanedbaný priestor uprostred Nového Mesta je bývalou konskou železnicou? Filiálka tento rok oslávi sté výročie. Teda skôr mohla by osláviť, ak sa podarí zrealizovať projekt Dávida Vereša. Ako sám píše, radi by spolu s ďalšími dobrovoľníkmi „v tomto roku nadviazali na aktivity z predchádzajúceho roka: vyčistenie väčšiny územia, vybudovanie priechodov ponad koľajisko, vytvorenie košov, opravenie debnenia na starej budove stanice". Chceli by tiež ďalej zapájať čo najviac obyvateľov, otvoriť verejnú diskusiu o budúcnosti Filiálky a pokračovať v nakrúcaní dokumentárneho filmu. Jednoducho rozvíjať toto miesto a zachytiť jeho génius loci.

Presne o to sa snaží aj projekt Ľuboša Korenčíka Pozastávka. Chce umiestniť infotabuľe - fóliové infonálepky na zastávky MHD v Novom Meste, ktoré by ponúkali zaujímavé informácie o názve danej zastávky, resp. lokality či prípadne osobnosti, podľa ktorej je zastávka - lokalita pomenovaná. Cieľom je, ako píše Ľuboš, „takýmito nálepkami prispieť k zvýšeniu orientácie, informovanosti a záujmu o mesto, v ktorom žijeme, o povedomí a historických súvislostiach. Prispieť k budovaniu hrdosti a lokálpatriotizmu v našom meste". Projekt Zaži Nové Mesto je podujatie, ktoré bude prebiehať na viacerých zaujímavých miestach našej mestskej časti. Je určený širokej verejnosti a môže sa do neho zapojiť hocikto bez ohľadu na vek, pohlavie či miesto pobytu. Koordinátor projektu Martin Brix píše: „Pôjde o spoločenskú, primárne športovo-kultúrnu aktivitu, postavenú na spoznávaní Nového Mesta a jeho miest, ktoré chceme predstaviť nie len samotným obyvateľom Nového Mesta ale aj ľudom mimo týchto lokalít. Na konkrétnych miestach by prebiehali kultúrno-umelecké aktivity, ktoré by vyakcentovali špecifickosť konkrétneho miesta. Vďaka našej nenáročnej túre na bicykli uvidia ľudia Nové mesto v úplne inom svetle. V rámci jedného popoludnia sa naň pozrú očami architekta, hudobníka či výtvarníka".

Nové Mesto na bicykli je aj témou projektu Cyklopoint, ktorý predložil Marián Ján. Malo by ísť o vytvorenie miesta, kde „sa cyklisti môžu zastaviť a za pomoci zdarma poskytnutých nástrojov a náradia opraviť, alebo nastaviť svoj bicykel. Táto služba zvýši bezpečnosť premávky v meste a poskytne verejnosti informácie o stave cyklotrás".  

 

Generácie a tiché hlasy

Projekt Škola dokorán má za cieľ  prepojiť komunitu starých rodičov, rodičov a žiakov waldorfskej školy s okolitými komunitami- dôchodcami, rodičmi, deťmi z Mierovej kolónie. V tvorivých dielňach pri spoločnom tvorení dôjde podľa koordinátorky Ľubice Noščákovej k ich vzťahovému prepojeniu a vzniknú kreatívne medzigeneračné dialógy, v ktorých sa zúčastnení učia od seba navzájom, vymieňajú si  skúseností a spolupracujú. Činnosti sa zameriavajú na zvyky a tradície z regiónu v nadväznosti  na zábavné učenie sa fyzikálnych zákonov prostredníctvom hračiek starých otcov a materí, ktoré spolu vyrobia.

 

Projekt Nízkoprahové centrum sa zameriava na mapovanie potrieb mladých ľudí vo veku od 14 do 25 rokov v Novom Meste. Súčasťou tohto procesu bude hľadanie vhodného miesta pre zriadenie nízkoprahového klubu pre deti a mládež, ktorý by bol v budúcnosti priestorom podpory rozvoja mladých ľudí a premeny ich nápadov na skutočnosť.

O situácii mládeže píše Peter Kulifaj: „Detské ihriská už nie sú pre nás, no ešte sme neboli úplne prijatí medzi tých, ktorí majú moc ovplyvniť to, ako svet okolo nás vyzerá. A niekedy máme pocit, že náš hlas je počuť len veľmi slabo...viete, čo vlastne hovorí? Ak by ste sa započúvali, možno by ste sa dozvedeli, že sa nemáme vo voľnom čase kde stretávať  s priateľmi. Alebo by ste sa mohli dozvedieť, že by sme chceli pomôcť pri skrášľovaní miesta, kde žijeme. Je toho veľa, čo by sme my, mladí, v našej mestskej časti potrebovali. Ale i toho, čo vieme ponúknuť. Príďte za nami a pýtajte sa". 

O vypočutie hlasov, ktoré nepočuť sa snaží aj ďalší projekt s názvom Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí by uvítali pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi a akú pomoc potrebujú. Marta Hrebičková a  Eva Bernard ako koordinátorky projektu majú ambíciu postupne zapájať dobrovoľníkov do aktivít preferovaných klientmi.
Cieľom projektu Ako učiť deti učiť sa je podať pomocnú ruku rodinám s deťmi, ktoré majú problémy s učením sa. Na stretnutiach sa naučia dospelí (rodičia a starí rodičia) pod vedením odborných lektorov ako sa s deťmi efektívne učiť a ktorých chýb sa treba pri domácom učení vyvarovať, aby sa v rodine nemuseli dostať do bodu, kedy sa už dieťa nechce vôbec učiť, vyrušuje, je nepozorné a dostáva zlé známky.

Projekt s názvom Aj málo je niekedy veľa predstavuje hlas členov Denného centra Jeséniova vo štvrti na Kolibe. Jedná sa o pomoc s najnutnejším hmotným vybavením miesta, kde sa stretávajú jeho členovia. Vo veľkej miere sa jedná o občanov v seniorskom veku. Poslaním Denného centra je podnecovať aktivitu a sebarealizáciu u seniorov  a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, začleňovať ich do diania v meste, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi a vytváraniu pocitu spolupatričnosti.

 

Tu a teraz

Chceli by ste rozpočet mestskej časti v prehľadnom grafickom formáte? Dajte vedieť koordinátorom projektu OpenData, ktoré časti z neho vás najviac zaujímajú. Vadia vám zhrdzavené a špinavé zábradlia na zastávkach MHD a zdá sa vám, že nadávaním sa neobnovia? Zapojte sa do projektu Ľubice Križanovej z Bieleho kríža. Chcete vedieť Ako nájsť v tele zdravého ducha? Pridajte sa ku kondičným cvičeniam pani Ursínyovej. Nepôjde len o cvičenie, ale aj prekonávanie vlastných hraníc, o spoznávaní sa občanov Nového Mesta navzájom, o vytvorenie komunity, ktorá si navzájom pomáha.

 

Ďakujeme a pozývame

Prvý krok býva ťažký, aj preto sme radi, že sa podarilo zhromaždiť a pripraviť také veľké množstvo podnetných nápadov a pripomienok. V najbližších mesiacoch by sme radi zorganizovali čo najviac lokálnych verejných stretnutí, kde by sa prediskutovali a zadefinovali miestne potreby tak, aby sa peniaze z rozpočtu investovali čo najadresnejšie. Chceli by ste, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo vo vašej lokalite? Dajte nám vedieť. Viac informácií na pr.banm.sk

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last