Preskoč na obsah

Verejné zvažovanie 27.3.2014, informácie a program

Autor/ka: Peter Nedoroščík

Program verejného zvažovania 27. 03.

miesto - MÚ BANM, 6 poschodie. zasadačka, čas - 17 00 - 20 00

facilitátor: Peter Nedoroščík

úvod - starosta Rudolf Kusý (realizácia projektov) a Peter Nedoroščík (pravidlá diskusie a program)  

mapovanie potrieb a problémov

krátka prezentácia údajov zistených z dotazníkov a rozhovorov 

kritéria rozhodovania

na základe kritérií, ktoré si stanovíme v diskusii budeme následne posudzovať projekty. Ako inšpiráciu uvádzam kritéria hodnotenia, ktoré vznikli počas verejných zvažovaní v rámci bratislavského PR.

  • veľkosť cieľovej skupiny a dopad na ňu

  • zapojenie participatívnych komunít a aktivizácia obyvateľstva

  • efektívnosť využitia financií (cena/dopad)

  • udržateľnosť a podpora PR ako celku

  • súlad projektu s prioritami participatívnych komunít 

Dve z týchto kritérií obsahujú odkaz na participatívne komunity, ktoré zatiaľ nie sú súčasťou procesu PR v BaNM. Chcem Vás poprosiť, aby ste sa zamysleli nad kritériami a pokiaľ by to šlo, napísali nám vaše návrhy aj vopred. Jedným z možných kritérií môže byť napríklad aj návrh Petra Kulifaja  (koordinátora projektu Nízkoprahového centra): expertná báza a know - how projektového tímu, či ukotvenie projektu v potrebách Novomešťanov, resp. nakoľko dôležité (a či vôbec) je, či projekt podávajú Novomešťania alebo nie.

prezentácia projektov a diskusia

Prezentácia projektov bude veľmi krátka, keďže už bolo možné zoznámiť sa s nimi dôkladne prostredníctvom verejnej prezentácie a projektových dokumentácií uverejnených na webe pr.banm.sk. Prezentácia jednotlivých projektov sa má zamerať na nami zvolené kritéria a rozpočet.

hodnotenie projektov

Každý projekt má jeden hlas. Hodnotí všetky projekty okrem svojho. Pred hodnotením je možná (ba dokonca žiaduca) porada projektového tímu. Hodnotí sa na základe kritérií, pričom každé kritérium pri každom projekte možno vyjadriť na stupnici od 1 do 5.  

diskusia

vytvára priestor na ujasnenie si prípadných problémov, stanovenie nedostatkov, resp. celkové zhodnotenie.

záver

-----------------------------

Čo je to verejné zvažovanie, resp. deliberácia?

je formátom moderovanej verejnej diskusie, ktorá obsahuje aspekt spoločného rozhodovania. Výsledkom úspešného verejného zvažovania je konsenzus, ktorý však primárne nevzniká ako dosiahnutie kompromisu, ale skôr ako spoločné nájdenie nového tvorivého riešenia. Verejné zvažovanie tak môže mať nasledujúcu schému: definovanie problému/problémov - definovanie dostupných/možných spôsobov riešenia - hľadanie a určenie spoločného riešenia. V našom prípade to teda bude nasledujúca schéma: potreby a nedostatky/problémy Nového Mesta - jednotlivé projekty - poradie projektov. V konečnom dôsledku tak nebudeme len súťažiť o poradie najlepších projektov, ale predovšetkým hľadať spoločné dobro Nového Mesta, ktoré vzíde zo súboru podporených projektov. Poradie projektov tak bude odpoveďou na potreby Nového Mesta.  

Miesto v procese PR

PR možno vnímať ako sériu piatich krokov, ktoré sa kontinuálne opakujú v dvojročnom cykle:

  1. mapovanie potrieb a problémov - realizuje sa prostredníctvom ankiet a verejných stretnutí. V rámci pilotnej verzie PRBANM sme dosiaľ zbierali podnety prostredníctvom ankety Burza nápadov http://pr.banm.sk/liferay/vyplnte-dotaznik  a dospeli k týmto priebežným výsledkom http://www.banm.sk/data/att/3257.pdf

  2. Reakcia na ne - môže mať nasledujúcu podobu: priority, zadania a projekty. Priority predstavujú základné tematické okruhy, ktoré obyvatelia pokladajú za dôležité, napr. cyklodoprava. Zadania sú reakciou samosprávy a zväčša majú charakter rozsiahlejšej investície. V uvedenom príklade by to bolo budovanie konkrétnych cyklotrás. Projekty sú investície menšieho rozsahu, ktoré spolurealizujú občania v spolupráci so samosprávou. Projekty zahŕňajú dobrovoľnícky aspekt a prinášajú, resp. skvalitňujú už existujúce služby. Z tohto pohľadu tak projektová časť PR predstavuje istú "start up" štruktúru pre nové služby samosprávy. Ak je teda jednou z priorít obyvateľov cyklodoprava, projekty na to môžu reagovať rôznym kreatívnym spôsobom, napr. vybudovaním Cyklopointu, alebo eventom "Spoznaj Nové Mesto". Pilotná verzia PRBANM zahŕňa len projekty.

  3. rozhodovanie - v procese PR sa vytvárajú variabilné možnosti ako kombinovať rôzne formy verejného zvažovania a hlasovania, pričom platí, že prioritu má deliberácia. Hlasovanie by malo nastupovať len v dvoch prípadoch: (1) ak zlyhá proces deliberácie a/alebo (2) ak je účastníkov rozhodovania príliš veľa.  

  4. realizácia - v prípade projektov samospráva poskytuje čo možno najkomplexnejší servis realizátorom projektov. V prípade zadaní je dôležitý aspekt občianskej kontroly - od možnosti spolunavrhovať konkrétne riešenie v podobe zadania až po členstvo v komisii pri verejnom obstarávaní.  

5. hodnotenie - zahŕňa hodnotenie celého procesu, napr. koľko z navrhnutých riešení sa zrealizovalo, ako pozmeniť, či doplniť jednotlivé kroky procesu, aj hodnotenie jednotlivých projektov, resp. zadaní.  

 

verejné zvažovanie ako súčasť rozhodovania

Rozhodovanie v procese PR sa buď odohráva v niekoľkých etapách a/alebo zahŕňa niekoľko typov rozhodovania naraz. Dôležitú úlohu tu potom zohráva tzv. váhovanie, teda pridelenie dôležitosti jednotlivým typom rozhodovacích procesov. Z tohto uhlu pohľadu si možno PR predstaviť ako niekoľko spojených presýpacích hodín, kde sa rozhodovanie otvára pre čo najširší počet účastníkov a zužuje pre expertný podiel, aby sa opäť otvorilo pre možnosť reagovať pre čo najširší okruh ľudí. Všeobecne možno povedať, že rozhodovanie sa týka dvoch skupín ľudí: dotknutých, teda tých, ktorých sa rozhodnutie priamo týka a zainteresovaných, čiže tých, ktorí majú na rozhodnutí z rôznych dôvodov záujem. V našom prípade sú to Novomešťania a predkladatelia projektov, ktorí tak rozhodujú v odlišných procesoch. Ďalším dôležitým kritériom je hĺbka informovanosti návrhu a (ne)súhlasu. čím je súhlas informovanejší, tým môže mať väčšiu váhu. Na základe týchto a ďalších úvah sme preto dospeli v pilotnej fáze PR k nasledujúcemu váhovaniu rozhodovania:

- verejné zvažovanie koordinátorov projektov - 50%

- fyzické hlasovanie - 30%

- internetové hlasovanie – 20%

Okrem vnútornej logiky procesu pre toto rozdelenie hovoria aj vonkajšie faktory. Pre najnižšiu váhu internetového hlasovania hovorí možnosť jeho zneužitia, napr. opakovaným hlasovaním a pod. Fyzické hlasovanie má vyššiu váhu, pretože vyžaduje väčšiu aktivitu a predpokladá preto vyššiu informovanosť a taktiež umožňuje efektívnejšiu mieru kontroly zo strany úradu.   


 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last