Preskoč na obsah

Prevencia sociálnej izolácie 2

Autor/ka: Gabriela Vojtechová, Marta Hrebíčková, Realizátorka: Ewa Tomková

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí by uvítali pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať. Financie žiadané v rámci tohto projektu budú použité na vytvorenie a zaplatenie pracovného miesta pre kvalifikovaného človeka/občana/odborníka, ktorý bude telefonickú komunikáciu a jej vyhodnocovanie realizovať a na telefonovanie. Projekt má ambíciu postupne zapájať dobrovoľníkov do aktivít preferovaných klientmi. Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt prispeje k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a bude iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Podiel obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo veku 65 rokov a starších na celkovom počte obyvateľov tejto mestskej časti predstavoval v r. 2011 podľa sčítania obyvateľov 19,2 %, pričom sa predpokladá jeho zvýšenie. Predpokladá sa aj zvyšovanie potreby sociálnych služieb, a to najmä terénnych sociálnych služieb, vzhľadom na to, že prioritou sociálnej politky je podpora života seniorov v ich prirodzenom domácom prostredí.

Potreba cenovodostupných sociálnych službách pre seniorov vysoko prevyšuje ponuku týchto sociálnych služieb. Špecifické problémy pritom prežívajú osamelí seniori vo vyšších vekových kategóriách, z ktorých väčšina má obmedzené možnosti pohybu zo zdravotných dôvodov.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Podstatou projektu je služba, ktorá sa bude konať

- na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti (ochrana sebaúcty) a kvality života seniorov,

- vo forme poradenstva / primárne v počiatočnej fáze telefonický kontakt, následne podľa požiadaviek klientov osobný kontakt s využitím krízovej intervencie, prípadne zabezpečenia špecializovanej následnej pomoci (v spolupráci s odborníkmi).

 

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľky projektu:

Ing. Marta Hrebíčková, PhD., ekonómka, členka Rady seniorov Bratislavy za MČ Bratislava - Nové Mesto

Bc. Eva Bernard, sociálna pracovníčka

Mgr. Zdena Skokňová, novinárka, autorka a realizátorka projektov pre seniorov

Odborné vedenie projektu: Ing. Gabriela Vojtechová, poverená vedením oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Projektové koordinátorky: Ing. Marta Hrebíčková, PhD., Mgr. Zdena Skokňová

Realizátorka projektu: Mgr. Ewa Tomková, sociálna pracovníčka,

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Aktualizácia zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto

Aktualizácia a spresnenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov podľa skúseností z predchádzajúceho obdobia

Pravidelné telefonické kontakty – vlastná realizácia zadania

Vedenie evidencie telefonických kontaktov vrátane potrieb, ktoré starší osamelí ľudia avizovali počas telefonického rozhovoru

Postúpenie informácií o avizovaných potrebách seniorov príslušným útvarom miestneho úradu

Príprava plánu vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov

Vyhodnocovanie realizácie projektu, podnety na rozšírenie a skvaltinenie sociálnych služieb

štvrťročne informovanie verejnosti a propagácia

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu, rozšíriť kapacity na realizáciu sociálnych služieb žiadaných seniormi.

Projekt je založený na princípe participácie, podpory pripravenosti a ochoty pomáhať druhým v záujme uchovania ich ľudskej dôstojnosti, ochrany ich sebaúcty a zvýšenia kvality života seniorov. Zámer zapojiť do projektu po pilotnej fáze aj dobrovoľníkov sa opiera o hľadanie rezervy v ľudských zdrojov a o ich zapojenie do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi.

Súčasťou prvej fázy kontaktov budú aj nezáväzné rozhovory „ len tak" pre potešenie, pre redukciu pocitu opustenosti, deficitu opory v inom človeku, navodenie pocitu nádeje, samozrejme s následnou realizáciou a realizáciou potvrdenia nádeje - pozitívnou realitou.

 

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Osamelí starší ľudia žijúci v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorí uvítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovými ľuďmi, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať.

 

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pokračovanie projektu počíta s postupným zmapovaním potrieb sociálnych služieb pre osamelých seniorov a iniciovaním ich rozšírenia:

  • bezprostredný kontakt a mapovanie potrieb klientov v spolupráci a v konzultácii s oddelenim sociálnych služieb na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava,

  • vytvorenie mapy aktuálnych potrieb a ďalších požiadaviek seniorov, ktoré by sa mohli stať podkladom pre ďalšie rozpracovanie projektu v ďalšom kole participatívneho rozpočtu,

  • priebežné vytváranie tímu dobrovoľníkov vrátane študentov, ktorí by občanom chodili pomáhať a zároveň si mohli uskutočniť oficiálne prax (prostredníctvom komunikácie s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, eventuálne s humanitnými odbormi na Univerzite Komenského v Bratislave).

Dlhodobosť aktivít zabezpečíme prostredníctvom vytvárania svojpomocných podporných skupín (zdieľanie skúseností).

Inovatívnosť projektu spočíva v nájdení rezervy v ľudských zdrojov a zapojenie ich do riešenia akútneho problému súčasnej rýchlo starnúcej spoločnosti s oklieštenými finančnými zdrojmi (bezplatná služba).

V ďalšej fáze projektu sa predpokladá aj spolupráca s oddelením sociálnych služieb pri vzniku a zabezpečovaní sociálno – prepravnej služby tzv. „ Sociálny taxík „, ktorý by sa realizoval prostredníctvom jedného viacmiestneho vozidla, špeciálne upraveného aj pre imobilného klienta. Služba by umožňovala osamelým klientom so zdravotným postihnutím návštevu zdravotníckeho zariadenia, kultúrnych podujatí a celkovo styk s verejnosťou. 

Sú tiež signály o potrebe pomoci starším ľuďom, ktorí boli prepustení z nemocničného zariadenia do domácej liečby, avšak nemajú „poruke" rodinu alebo známych, ktorých by kontaktovali a požiadali ich o nevyhnutnú pomoc.

 

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Rozpočet na rok 2015

Personálne výdavky (odmena za vykonanú prácu a odvody zamestnávateľa)

6 eur/hod, 40 hodín mesačne, 12 mesiacov

2880 eur

Výdavky na telefonovanie

360 eur

Kancelárske potreby

40 eur

Spolu

3280 eur


 


 

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last