Preskoč na obsah

Venčovisko

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Téma "psíčkarov" je výbušná a má tendenciu rozdeľovať obyvateľov. V každom prípade psy pribúdajú a je preto potrebné v mestskej časti vytvoriť viaceré menšie ale aj veľké venčovisko, ktoré by napĺňalo širšie potreby psíčkarov a ich psov. Išlo by o väčší oplotený priestor, ktorý by zahŕňal výbeh, cvičiace prvky, terénne úpravy, lavičky a koše.

Problém:

Nové Mesto za minulý rok eviduje 2198 platiteľov dane za psa.
Podnety na budovanie oplotených rekreačných zón pre aktivity so psami sú teda veľmi časté.

Aktuálna situácia okolo témy venčovísk a ďalších informácií pre psíčkarov je na stránke: http://pes.banm.sk

V bratislavskom Novom Meste zostal jeden veľký priestor na venčenie na Tomášikovej. Má takmer 15- tisíc metrov štvorcových. Druhý priestor v parku na Račianskom mýte bol zrušený, z dôvodu stavebných plánov jeho vlastníka. Oba priestory vznikli po dohode samosprávy so súkromnými vlastníkmi pozemkov. Tí pozemky nevyužívali, a preto súhlasili s tým, že na nich vzniknú dočasné venčoviská.

Riešenie:

V spolupráci s Oddelením životného prostredia a územného plánovania sa usilujeme získať do správy mestskej časti ďalšie nevyužívané priestory, za účelom budovania venčovísk.

1.) Plánované sú venčiská na Teplickej, Pionierskej – Šuňavcovej, Pionierskej-Kyjevskej-Legerského, ktoré sú v správe ŠPF (Štátneho pozemkového fondu). Ku dňu 5.2.2015 zatiaľ nebola dostupná odpoveď ŠPF o vysporiadaní v prospech našej MČ.

2.) Lokalita, ktorá by na základe doterajších podnetov mohla byť potenciálne vhodná pre veľké venčisko, je na území Bratislavského lesoparku, vo vlastníctve Hlavného mesta a v nájme Mestksých lesov. Miesto by bolo pod elektrickýmm vedením, napravo nad restauráciou Shopa. V Blízkosti sa nachádzajú aj parkovacie miesta.
Ako napísal Jakub Mrva: "Oplotený pozemok by mal mať výmer cca 5000 m2. Na pozemku  by boli umiestnené  herných prvkov – Agility pre cvičenie psov, koše na psie exkrementy, sedenie pre návštevníkov, koše na odpadky.
V súčasnosti sa psy stretávajú na lúkach určených na krátkodobú rekreáciu a šport. Bez vôdcky a náhubku pobehujú pomedzi deti na miestach, kde sú ohniská, altánky a lavičky, kde sa hrajú deti a ľudia si chodia oddýchnuť. Ohradený výbeh v prírode by eliminoval možné konfliktné situácie medzi psami a turistami, umožnil výcvik pre psov."

Aktuálna situácia 5.2.2015 : parcela č. 19235/1, k. ú. Vinohrady
    je súčasťou CHKO Malé Karpaty a platí tu 2. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – platí tu sprísnený režim
    parcela je v zmysle LV č. 3610 lesným pozemkom, pričom v zmysle § 31 ods. 1) písm. o) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch je na lesných pozemkoch zakázané voľne púšťať psov, okrem psov poľovníckych a služobných
    pozemok sa nachádza pod nadzemným elektrickým vedením v ochrannom pásme, ktoré slúži na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a ochrany majetku. Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej siete (súhlas ZSE)
    parcela je vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy a v nájme mestských lesov (naša MČ nemá k pozemku majetkovo – právny vzťah), pričom v zmysle zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí mestská časť nemôže vynakladať finančné prostriedky na majetok, ktorý nie je v jej vlastníctve, správe (musel by sa ošetriť právny vzťah MČ k pozemku).

3.) Je možné vybudovať venčisko, prípadne sa pokúsiť o zverenie do správy za účelom budovania venčovísk aj na iných miestach MČ. Závisí to od aktivity samotných obyvateľov a ich vzájomných dohôd.
Z hľadiska Oddelenia životného prostredia a územného plánovania sú zaujímavé tieto alterntívy:
1. dvor – Kominárska-Šancova-Račianska (vlastní hl.mesto)        
2. Turzova (pri Manhattane, vedľa sú 3 kockové budovy)
3. medzi Piešťanskou, Pionierskou, Legerskou       
4. Kyjevská-Legerskho

Rozpočet:

max.ropzočet 40 000€.
Rozpočet sa bude odvíjať od množstva pozemkov, na ktorých bude možné venčovisko budovať a od ceny dodávateľa, ktorého MČ bude súťažiť pre dodanie mobiliára. Každé venčisko bude oplotené, bude mať malú a veľkú bránu pre vstup a údržbu.

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last