Preskoč na obsah

Od mestských k našim verejným priestorom

Autor/ka: Peter Nedoroščík
V našej mestskej časti sa už stalo tradíciou, že miestni ľudia sa schádzajú, aby upratali alebo drobnými úpravami vylepšili verejný priestor v ich okolí. Brigády v parkoch, v školách či na na ihriskách sa tak postupne stávajú samozrejmosťou. Žiadnou novinkou už nie je ani to, že samospráva pozýva ľudí k tomu, aby sa zapojili do vytvárania návrhov zmien verejných priestorov aj tam, kde majú tieto zmeny masívnu podobu.

Zatiaľ najväčším - čo do rozsahu zmien, výšky investícií i zapojenia verejnosti, takýmto procesom bol projekt revitalizácie územia bývalého cyklistického štadióna, o ktorom sme tu už písali. Našou snahou je, aby sa spoločné plánovanie verejných priestorov stalo takou prirodzenou súčasťou verejného života, akú postupne predstavujú spomínané brigády.

Čo je to participatívne plánovanie verejných priestorov?

Ide o postup plánovania zmien územia zahŕňajúci rôznorodé nástroje a metódy tak, aby bolo možné v tomto procese zapojiť všetkých, ktorí prejavia záujem, respektíve sa ich zmeny v území týkajú. Spája tak odborné a expertné vedomosti so znalosťami miestnych obyvateľov a rôznorodých záujmových skupín, počnúc developermi a končiac občianskymi združeniami. Cieľom procesu je sformovanie konsenzu zapojených, ktorý stanoví konkrétnu predstavu toho, aké zmeny sa v danom území uskutočnia. Celý proces tak obsahuje niekoľko dôležitých krokov, ako napríklad dotazníkový prieskum, ktorý zisťuje aktuálny stav a spôsoby využívania územia, jeho problémy a nedostatky, ako aj predstavy o tom, ako by sa dané teritórium dalo využívať v budúcnosti.


 

Spoločné plánovanie verejných priestorov je teda komplexný a preto aj často komplikovaný proces. Avšak asi najväčšou komplikáciou, na ktorú pri týchto našich aktivitách zatiaľ narážame sú majetkoprávne vzťahy a s nimi súvisiace bratislavské špecifiká. Bratislava má totiž samosprávne orgány na dvoch úrovniach: celomestskej a mestských častí. Verejné priestory sú často v správe mesta a aj keď je to nanajvýš absurdné, zákon nám ako mestskej časti zakazuje investovať do „cudzieho" mestského majetku. Riešením – často zdĺhavým a komplikovaným, je potom žiadosť na mesto o zverenie do správy. Ďalším bratislavským špecifikom a zároveň komplikáciou je jej štatút hlavného mesta. Z tohto dôvodu je mnoho verejných priestorov majetkom štátnych inštitúcií, kde sú rokovania o spolupráci, resp. o zverenie do správy ešte komplikovanejšie a často aj nemožné. Navyše mnohé priestory, ktoré sa javia ako verejné, nimi v skutočnosti nie sú. Sú totiž v súkromných rukách – najmä v častiach Dimitrovka, Biely kríž a Mierova kolónia a aj tu naša snaha o spoluprácu často naráža na nezáujem. Napriek všetkým týmto úskaliam sa naďalej budeme pokúšať aj o revitalizáciu verejných priestorov, ktoré ako mestská časť nespravujeme, predovšetkým preto, že sú priamou a dôležitou súčasťou Nového Mesta a ľudia prejavujú záujem a chuť zapojiť sa pri ich premene a skvalitňovaní. V najbližších mesiacoch preto plánujeme zrealizovať nasledujúce participatívne procesy.

 

Vnútroblok Americká – Račianska

Zámer revitalizovať tento parčík vznikol už pred niekoľkými mesiacmi vďaka aktivite pani Natálie Gyarmatyovej. Zámer sme spracovali do podoby projektovej dokumentácie a spolu s ďalšími nápadmi sa uchádzal o priazeň obyvateľov štvrte medzi Pionierskou, Šancovou a Račianskou, dotknutej výstavbou nového obytného komplexu. Nápad medzi obyvateľmi uspel a k dispozícii je tak 5 tisíc euro od investora výstavby. Pani Gyarmatyová navrhla nasledovné intervencie: premiestniť lavičky spod okien do nižšej časti parku, vybrať rozbitú starú dlažbu pri lavičkách a tento priestor zatrávniť, obnovenie spojného chodníka, opraviť kamenný oporný múr. V súčasnosti sa realizuje dotazníkový prieskum, kde očakávame ďalšie návrhy a 11. júna prebehlo plánovacie stretnutie s obyvateľmi. Viac na stránke projektu.

Park Bellova

Podnet pre revitalizáciu tohto územia vzišiel od miestnych obyvateľov, od OZ Za lepšiu Kolibu a od OZ Jedlé mesto. V súčasnosti je tento zaujímavý a členitý terén využívaný rôznymi skupinami ľudí na rozličné účely – od sánkovania najmenších až po venčenie psov. Proces participatívneho plánovania sa začal pracovným stretnutím na úrade, kde sa stanovila záujmová oblasť a konkrétne kroky týkajúce sa zisťovania informácií, teda vypracovanie dotazníka, jeho distribúciu, zberné miesto a časový rámec. Keďže je od počiatku zrejmé, že priestor bude mať naďalej v prvom rade funkciu parku, do procesu sa zapojilo už aj Oddelenie životného prostredia miestneho úradu, ktoré bude koordinovať novú výsadbu. V súčasnosti pripravujeme dotazník, ktorý bude distribuovaný do schránok domov nachádzajúcich sa v jeho blízkosti, kde sa občania môžu vyjadriť k základným okruhom otázok, ako vnímajú park v jeho existujúcom stave a akým smerom by sa mohol priestor parku vyvíjať. Viac na stránke projketu.

Ladzianskeho ihrisko

Participatívne plánovanie ihriska na Ladzianskeho sa začalo zapojením projektu do Participatívneho rozpočtu 2015, ktorý podal miestny obyvateľ pán Juraj Silvan. Napriek tomu, že projekt v PR 2015 nebol jedným z víťazných, ukázalo sa, že participatívne plánovanie sa môže realizovať aj bez finančných nákladov najmä vďaka entuziazmu ľudí okolo pána Silvana a spolupráci s Fakultou architektúry STU. Prvé verejné stretnutie sa uskutočnilo 26.3. 2015 v rodinnom centre Kramárik na Kramároch. Plánovania sa zúčastnilo 32 ľudí. Počas verejného stretnutia prebehla obhliadka ihriska, kde obyvatelia dostali mapu riešeného územia a tabuľky pre hodnotenie súčasného stavu miesta. Tabuľky, ktoré vypĺňali účastníci plánovania boli rozdelené do dvoch sekcií: hodnotenie miesta a identifikácia príležitostí. Časť „hodnotenie miesta" sa ďalej delilo do štyroch častí: 1. komfort a obraz, 2. prístup a prepojenia, 3. využitia a aktivity, 4. sociabilita. Po skončení hodnotenia priamo na mieste, sme pokračovali v spoločnom hodnotení v skupinách v rodinnom centre Kramárik, na ktoré sme mali približne 30 minút. V prvej skupine bolo cca 5 obyvateľov prevažne vo veku od 30 do 60 rokov. V druhej skupine boli mladí ľudia približne do 30 rokov a posledná tretia skupina bola najväčšou a generačne najpestrejšou a to vo veku od 20 do 80 rokov. Každá skupina musela prísť k spoločnému hodnoteniu a na záver zástupca z každej skupiny odprezentoval výsledky, na ktorých sa skupina spoločne zhodla.

Na prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania na Ladzianského ulici nadviazalo druhé stretnutie v máji, na ktorom sa prezentovali výsledky prvého stretnutia a dotazníkového prieskumu. 25.6.2015 o 18,30 bude záverečné plánovacie stretnutie v RC Kramárik. -> Stránka projektu.

Rozvodná – Vlárska

Obyvatelia Kramárov majú záujem vytvoriť na nevyužívanej ploche v ich okolí park. Medzi ulicami Vlárska a Rozvodná tak môže vzniknúť príťažlivé miesto, ktoré bude slúžiť svojim obyvateľom. V čase, keď čítate tieto riadky, prebieha proces plánovania s verejnosťou, na ktorom je možnosť sa zúčastniť a vyjadriť sa k budúcej podobe priestoru. Kancelária pre participáciu pripravuje stretnutia s verejnosťou, ktorá má záujem priestor revitalizovať. Rovnako bude možné priestor zveľadiť počas víkendovej brigády. Dotazník možno vyplniť na našej stránke pr.banm.sk, alebo aj fyzicky v materskej škole Na Revíne 14 v čase prevádzkových hodín a taktiež aj v knižnici na Stromovej 18.

Verejných priestorov, ktoré by potrebovali premenu a revitalizáciu, je v našej mestskej časti stále mnoho. Napriek všetkým uvedeným problémom budeme radi, ak sa nám ozvete so záujmom premieňať okolitý priestor aj u vás. Okrem možnosti spoločne premenu priestoru plánovať a uchádzať sa s konkrétnou predstavou o peniaze z rozpočtu, je tu stále aj možnosť vybudovania komunitnej záhrady, pri ktorej by rado vypomohlo napríklad aj OZ Jedlé mesto.

Premena verejných priestorov, ktorá sa pripravuje podľa potrieb miestnych ľudí a je určovaná ich aktivitou, síce trvá dlhšie, výsledkom však nie je len nová podoba územia, ale zároveň aj vznik priestoru, ktorý sa pre miestnych obyvateľov stane našim priestorom, čo v konečnom dôsledku predstavuje miesto, kde sa cítime dobre a ktoré sa staráme. -> Stránka projektu.

 

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last