Preskoč na obsah

Chabé štyri kilometre

Autor/ka: Stanislav Skýva, Peter Nedoroščík
Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.

Poďme však pekne poporiadku. Ako sme informovali naposledy, na spomínanom verejnom stretnutí sme vytvorili tri pracovné skupiny: doprava, šport a voľný čas, služby a údržba a stanovili si nasledujúce ciele a kroky:

 • budovanie nových cyklotrás

 • rozpracovanie celkovej koncepcie a stratégie rozvoja

 • začatie realizácie cykloprojektov schválených v participatívnom rozpočte pre tento rok a pokračovanie v projektoch minuloročných

 • príprava výstavby tzv. pumptrackovej dráhy pre deti a začiatočníkov

 

Súčasná situácia

Celková koncepcia samozrejme predpokladá dôkladné zmapovanie súčasnej situácie. Využívať bicykel ako dopravný prostriedok v našej mestskej časti – to chce žiaľ odvahu. Momentálne majú cyklisti k dispozícii menej než štyri kilometre cyklochodníkov, ktoré však na seba nenadväzujú a mnohé z nich dokonca už ani nie sú funkčné. Ide o nasledujúce úseky:

 • Vajnorská (140 metrov) - Chodník vedie od bytovky Nová doba po odbočku k štadiónu Inter po východnej strane Vajnorskej po združenom chodníku s chodcami. Oddelenie chodcov a cyklistov je spravené pomocou deliaceho prúžku. Dopravné značenie nie je udržiavané, preto na vyhradenej ceste parkujú autá.

 • Vajnorská – od Odborárskej po Magnetovú (680 metrov) - Chodník vedie od Odborárskej po Magnetovú po západnej strane Vajnorskej po združenom chodníku s chodcami. Oddelenie chodcov a cyklistov je spravené pomocou deliaceho prúžku, v časti rozdielnym povrchom(dlažba/asfalt). Dopravné značenie nie je udržiavané, preto na vyhradenej ceste parkujú autá.

 • Odborárska (786 m) - Chodník vedie od Vajnorskej po obytné domy na Odborárskej.

 • Chodník do Mierovej kolónie z Rožňavskej (278 m).

 • Tupého (195 m) - Novovybudovaný samostatný chodník na východnej strane Tupého po nové bytovky na Tupého 51. Chodník nemá bezbariérové ukončenie.

 • Horská (2 000 m) - Trasa prepája Krasňany s centrom s využitím obslužných vinohradníckych komunikácií mimo Račiansku. Označená je turistickým ukazovateľom na začiatku Sliačskej, ako aj na križovatkách na Horskej. Trasa nie je označená dopravným značením, využíva vozovku na Horskej ulici.

 • Sliačska - Prístup na cykloturistické trasy do Malých Karpát. Označená je turistickým ukazovateľom na začiatku Sliačskej. Trasa nie je označená dopravným značením, využíva vozovku na Sliačskej ulici.

 

Prioritné trasy

Druhým dôležitým krokom pre postupné vytváranie celkovej koncepcie je stanovenie priorít, ktoré však musia zohľadňovať aj to, kto dané komunikácie spravuje. Podstatná časť cyklotrás bude musieť viesť po komunikáciach, ktoré nie sú v správe mestskej časti, ale magistrátu hlavného mesta. Týka sa predovšetkým veľkých a frekventovaných cyklotrás, ktoré prepájajú, presnejšie mali by prepájať, celú Bratislavu. Ide o tzv. radiály a okruhy. Priority na základe občianskych podnetov a súčasných možností spracoval novomestský cyklokoordinátor Ing. Stanislav Skyva do nasledujúcej podoby a navrhol nasledujúci postup:

 1. Mestské radiály:

Cyklotrasa Vajnorská: Cyklotrasa zabezpečuje prepojenie centra mesta s mestskou časťou Nové Mesto, na trasu sú priamo napojené kapacitne významné ciele v oblasti: nákupné centrum Polus, rekreačná oblasť Kuchajda, železničná stanica Nové Mesto, rekreačná oblasť Zlaté Piesky.

Postup výstavby by sa mohol rozdeliť do dvoch etáp. V prvej, ktoráá predtsavuje lacné a rýchle riešenie by sa obnovilo dopravného značenie na chodníku pred úradom mestskej časti Nové Mesto od obytných domov Nová Doba po odbočku na Junácku. Ďalej by sa označil cyklopriechod cez Junácku pred nákupné centrum Polus s nakreslením dopravného značenia pred Polusom a obnovilo by sa dopravné značenie na cyklotrase na Vajnorskej od Odborárskej po Magnetovú na západnej strane Vajnorskej na združenom chodníku s chodcami. V druhej etape by doplnili a spojili nasledujúce cyklotrasy:

- Úsek Trnavské mýto – Bajkalská, by sa viedol vo vozovke v nevyužívanom pravom jazdnom pruhu po obidvoch stranách Vajnorskej podľa vzoru na ulici Košická

 • Úsek pred nákupným centrom Polus by sa viedol pozdĺž existujúceho chodníka

 • Úsek Tomášikova – Zlaté Piesky by sa viedol po chodníku po oboch stranách Vajnorskej

Druhú mestskú radiálu predstavuje cyklotrasa Račianska. Cyklotrasa zabezpečuje prepojenie centra mesta s mestskou časťou Nové Mesto, Krasňany a Rača s priamym pokračovaním na trasu JuRaVa (Jur, Rača, Vajnory). Na trasu sú priamo napojené kapacitne významné ciele v oblasti: internáty Mladá Garda, železničná stanica Vinohrady, rekreačná oblasť Malé Karpaty.

Postup výstavby opäť možno rozdeliť do dvoch etáp. V prvej by sa obnovilo dopravné značenie na chodníku od Nobelovej ďalej do Krasňan s následným vedením po chodníku pozdĺž Račianskej.

V súčasnosti sa rokuje s investorom obytného súboru Slovany o výstavbe cyklotrasy pred týmto obytným súborom. Mohlo by sa tak obojstranne nadviazať na novovybudovanú trasu. V druhej etape by sa doplnili a spojili tieto dve cyklotrasy.

Tretia mestská radiála je cyklotrasa Rožňavská – Trnavská. Táto cyklotrasa zabezpečuje prepojenie centra mesta s mestskou časťou Nové Mesto, Trnávkou a Vajnormi s priamym pokračovaním na trasu JuRaVa. Trasa je budovaná v spolupráci s mestskou časťou Vajnory, napriek tomu, že do mestskej časti Nové Mesto zasahuje len okrajovo, plní výraznú obslužnú funkciu mestskej časti.

 

2. Mestské okruhy:

Cyklotrasa Bajkalská – Jarošova. Táto cyklotrasa zabezpečuje prepojenie mestských častí Nové Mesto a Ružinov s nadväznosťou jestvujúcej trasy na Bajkalskej s trasami v Malých Karpatoch. Trasa je súčasťou 4. mestského okruhu. V rámci jej výstavby by bolo možné napájať postupne tieto ulice:

- Jarošova – tu možno využiť nepoužívané chodníky spolu s časťami zelených pásov;

- Bajkalská – treba zabezpečiť cyklistickú infraštruktúru pri výstavbe štadióna s následným napojením na Jarošovu;

Druhou cyklotrasou mestského okruhu je Tomášikova. Táto cyklotrasa zabezpečuje prepojenie mestských častí Nové Mesto a Ružinov s nadväznosťou na v súčasnosti riešenú trasu na Tomášikovej s trasami na Vajnorskej a Račianskej. Trasa je súčasťou 5. mestského okruhu.

V rámci výstavby by bolo možné využiť obojstranné široké chodníky po obidvoch stranách Tomášikovej.

Čo je to pump tracková dráha?

Je uzavretý okruh pre jazdu na bicykli, ktorý je možné prechádzať bez špliapania do pedálov. Skladá sa z nadväzujúcich vĺn a klopených zátačiek, ktoré jazdcovi umožňujú udržiavať a dokonca zvyšovať rýchlosť pomocou „pumpovania" skrz nerovnosti. Takáto dráha je výborným prostriedkom pre zdokonaľovanie cyklistických schopností – napríklad u detí a vďaka pohybu, ktorý zapája celé telo, je taktiež zábavnou formou tréningu fyzickej kondície.

Na prípravu takejto dráhy sa podujalo občianske združenie Pedál v spolupráci s mestskou časťou. V súčasnosti sme vytipovali vodný priestor pre takúto realizáciu a keďže ide územie v správe mesta, požiadali sme o zverenie tohto územia do našej správy.

Jednosmerky

Napriek tomu, že hlavné cyklistické ťahy môžu vzniknúť len v spolupráci s mestom Bratislava, svojim dielom môže prispieť aj mestská časť v rámci komunikácií, ktoré sama spravuje. Od občianskeho združenia Cyklokoalícia prišiel návrh na zobojsmernenie jednosmerných ciest pre cyklistov. Náš cyklokoordinátor pripravil súpis týchto komunikácií v jednotlivých štvrtiach aj s návrhom dopravného značenia a niektorých malých stavebných úprav. Napríklad v štvrti Tehelné pole by sa takéto riešenie mohlo aplikovať na týchto uliciach: Bartoškova, Družstevná, Kalinčiakova, Pri starej prachárni, Športová, Trnavská.

Ďalšou možnosťou, ako sa naša mestská časť môže podieľať na rozvoji cyklodopravy, je realizácia projektov participatívneho rozpočtu s touto témou. Po minulom článku o cyklodielni hlásia dobrovoľníci zvýšenú návštevnosť, takže v tomto roku sa im podarilo opraviť už viac než šesťdesiat bicyklov. V čase písania tohto článku ešte stále bolo možné hlasovať o umiestnení bezpečných cyklostojanov, napríklad aj tu: http://pr.banm.sk/liferay/cyklostojany. Ak máte akýkoľvek podnet, respektíve by ste sa chceli zapojiť, kontaktujte nás a nášho cyklokoordinátora na cyklo@banm.sk. Dobrú správu o tom, že cyklistov aj v našej mestskej časti neustále pribúda, by sme mohli spolu rozšíriť o to, že majú aj čoraz väčšie možnosti tento spôsob dopravy bezpečnejšie využívať.


Priložený dokument: Návrh hlavných cyklistických trás.pdf

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last