Preskoč na obsah

Správa o realizácii, priebehu a vyhodnotení projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí pravidelnými kontaktmi

Autor/ka: Marta Hrebičková, Ewa Tomková
Súhrnná správa o priebehu projektu.

Cieľ projektu: Prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Cieľovú skupinu predstavujú osamelí starší ľudia s obmedzenými možnosťami pohybu, ktorí vítajú pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom, počas ktorých by mohli povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú a/alebo sa len tak porozprávať.  Okrem samotného psychosociálneho prínosu pre cieľovú skupinu, projekt chce prispieť k aktualizácii poznatkov o jej potrebách a problémoch a iniciovať riešenia týchto problémov u príslušných orgánov.

Realizované aktivity:

  • Pravidelná aktualizácia zoznamu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto patriacich do cieľovej skupiny v spolupráci s oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a niektorými poslancami miestneho zastupiteľstva, doplnením zoznamu občanmi, ktorí sa prihlásili na základe výzvy zverejnenej v časopise Hlas Nového Mesta a rozhovorov s obyvateľmi mestskej časti.

  • Aktualizácia a spresnenie pravidiel a harmonogramu telefonických kontaktov podľa skúseností z predchádzajúceho obdobia.

  • Pravidelné telefonické kontakty s členmi cieľovej skupiny projektu realizovala v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

  • Evidenciu telefonických kontaktov vrátane potrieb, ktoré starší osamelí ľudia avizovali počas telefonického rozhovoru robila v mesiacoch júl - október 2014 p. Eva Dobiášová, od novembra 2014 sociálna pracovníčka p. Ewa Tomková.

  • Postúpenie informácií o avizovaných potrebách seniorov príslušným útvarom miestneho úradu – mesačné správy o avizovaných potrebách, problémoch a podnetoch oslovených seniorov predkladá realizátorka projektu p. Ewa Tomková, predtým p. Eva Dobiášová oddeleniu sociálnych služieb a kancelárii pre participáciu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Tieto správy bez osobných údajov oslovených členov cieľovej skupiny sú zverejnené na pr.banm.sk.

23. septembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov projektu a zástupcu kancelárie pre participáciu s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a poverenou pracovníčkou oddelenia sociálnych služieb. Predtým sa uskutočnilo viacero rokovaní s pracovníčkou poverenou vedením oddelenia sociálnych služieb. Realizátori projektu a zástupcovia kancelárie pre participáciu majú zámer pokračovať v komunikácii s oddelením sociálnych služieb vo veci riešenia resp. reakcie na avizované potreby, problémy a návrhy seniorov spadajúce do kompetencie tohto oddelenia. Pripravujeme správu o avizovaných potrebách, problémoch a návrhoch seniorov spadajúcich do kompetencie oddelenia verejného poriadku, oddelenia životného prostredia a územného plánovania a ďalších oddelení miestneho úradu. Na niektoré z týchto problémov sme už predbežne upozornili predsedu komisie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku.

O problémoch v distribúcii časopisu Hlas Nového Mesta sme informovali podpredsedníčku a tlačového tajomníka redakčnej rady, ktorý prisľúbil, že upozorní poštu na tieto problémy.

  • Príprava plánu vyškolenia a postupného zapájania do aktivít projektu dobrovoľníkov - doposiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do realizácie projektu ďalších dobrovoľníkov, aj keď aj zo strany cieľovej skupiny sú návrhy na osobné kontakty, sprevádzanie, čítanie, burzu použítých vecí, kde by sa mohli uplatniť aj dobrovoľníci.

  • Informovanie verejnosti a propagácia – v marci 2015 TV Bratislava, viackrát v časopise Hlas Nového Mesta, informovaníe o projekte na verejných podujatiach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (napr. na štedrej večeri pre osamelých seniorov v decembri 2014),

 

Počas realizácie projektu bolo oslovených 118 seniorov.

Osobný kontakt si žiada 40 seniorov.

15 z oslovených seniorov si nežiada ďalšie telefonáty v rámci projektu.

 

Z plánovaných finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu boli použité peniaze na personálne výdavky (odmena za vykonanú prácu sociálnej pracovníčky). Telefonovanie sa uskutočňuje z telefónu kancelárie pre participáciu.

 

 

Bratislava 29. septembra 2015

Ing. Marta Hrebíčková, PhD. koordinátorka projektu

Mgr. Ewa Tomková, realizátorka projektu

Stránka projektu: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-2

Priemerne (0 Hlasy)

Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek: Vyberte si kategóriu pre filtrovanie noviniek:

Prehľad hlavných novinek: Prehľad hlavných novinek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last