Preskoč na obsah

Bezbariérovosť

Autor/ka: Kancelária pre participáciu verejnosti

Anotácia:

Cieľom projektu je postupne debarierizovať verejné priestory Bratislavy - Nového Mesta. Projekt sa zameriava na vytvorenie koncepcie bezbariérovosti tak, aby sa terajšia a budúca výstavba riadila týmito princípmi. Zároveň by financie mohli byť použité na pilotné bezbariérové riešenie jedného verejného priestoru.

Problém:

Pozemné komunikácie v mestskej časti sú obyvateľom s fyzickým znevýhodnením častokrát neprístupné, či ťažko dostupné. V celom Novom Meste sa tvoria verejné priestory s minimálny ohľadom na bezbariérovosť priestorov. Nekontroluje sa dodržiavanie 532/2002 - Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., kde časť je venovaná  minimálnym požiadavkám na bezbariérovú výstavbu.

Riešenie:

Obsah:

  • zmapovať problémy, ktoré sa týkajú bezbariérovosti, pomenovať ich konkrétne (obrubníky, stav chodníkov, značenie a orientáciu, dĺžky signálov na prechodoch pre chodcov)

  • spraviť dokumentáciu - Stratégiu ako bezbariérovo rekonštruovať

  • spolu s občianskymi združeniami a úradníkmi, participatívne tento dokument spracovať

  • dovzdelať úradníkov, ktorí kontrolujú projekty a dávajú povolenia (hlavný architekt, odd. výstavby a investícií, územného plánovania a životného prostredia, územného konania a stavebného poriadku)

  • spraviť audit, čo sa za 10 rokov platného zákona v tejto téme realizovalo v Novom Meste

  • vytvoriť 1 či 2 pilotné riešenia

Forma: Dokumentácia a pilotné riešenie (podľa možného rozpočtu)

Rozpočet:

Forma: Dokumentácia a pilotné riešenie (podľa možného rozpočtu)

  • 1 - 2 zamestnanecké miesto/dohoda cca 400 eur/mesiac 4 800 eur/rok x 2 = 9 600 eur (zabezpečenie školení, zalomenie materiálu)

  • lektorné externým školiteľom 1 000 eur

  • tlač a pomôcky 400 eur

  • pilotný projekt rekonštrukcie 15 000 eur

--------------------------------------------------------------

celková suma 26 000 eur

Prílohy:

- Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

- TECHNICKÉ PODMIENKY NAVRHOVANIE DEBARIERIZAČNÝCH OPATRENÍ PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Podnety občanov na konkrétne úpravy:

- 11.09.26.OZ,Mik, rampy odoslané scan0001.pdf

- 14.11.23.alt. úprav.pdf

- 14.11.23.rampa zo Sibír. na Hrons. súčas.stav.pdf

rampy p Krumlova.txt

Bezbariérovosť zo Škultétyho: Zabezpečiť bezbariérový pohyb (vozičkári) napr. v sídlisku na Račianskom mýte - rampa namiesto schodov - z Mikovíniho ulice až po Račianskú. (Podnet spomínali: Štefánia Krumlová, Margita Škrabálková, Richard Hudec)

 - Vybudovať výťahy do podchodu na Trnavskom mýte

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Zelenú cyklistike!

Zelenú cyklistike!

Obrovský záujem Novomešťanov o zlepšenie podmienok pre cyklistov ukázal nielen počet projektov, zapojených do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti, ale aj hojná účasť predstaviteľov občianskych združení a obyvateľov na stretnutí 24. marca na miestnom úrade na Junáckej ulici.

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Verejné stretnutie - Cyklokomunita

Milí Novomešťania, v utorok 24.3.2015 bude o 18:30 na miestnom úrade BANM Junácka 1 prvé verejné stretnutie Cyklokomunity - pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať rozvojom cyklodopravy v mestskej časti Nové Mesto.
A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

A prečo nie aj v našej štvrti? - O rozhodovaní a výsledkoch PR 2015

Zrejme nikto z tých, ktorí sa o participatívny rozpočet pre rok 2015 zaujímali, takú vysokú účasť neočakával. Ani nikto z tých, ktorí sa priamo podieľali na jeho príprave. Rozhodovanie o tom ako naložiť s časťou našich daní napriek problémom pri organizovaní záveru celého procesu jasne ukázalo, že mnohým Novomešťanom na ich mestskej časti záleží. A že ich nie je málo.
Priority obyvateľov BANM

Priority obyvateľov BANM

Aké témy považuju Novomešťania za prioritné? V uplynulom roku sme v Kancelárii pre participáciu verejnosti zaznamenali takmer 400 podnetov. Zhrnuli sme ich do všeobecných oblastí a interpretovali výsledky.
Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015

Vážení Novomešťania,
takto vyzerajú konečné výsledky Participatívneho rozpočtu BANM 2015 pre Občianske PROJEKTY a vysokorozpočtové ZADANIA! Na projekty mestská časť vyčlenenila 40 000€, na Zadania 200 000€.