Preskoč na obsah

Stanovisko: Stanovisko:

"Na základe občianskeho podnetu, ktorý upozornil na možné prepojenie Študijného centra BASIC na scientológiu, sme kontaktovali autorku projektu "Ako učiť deti učiť sa" a požiadali sme ju o stanovisko. Hneď, ako obdržíme jej stanovisko, budeme vás informovať"

Ako učiť deti učiť sa

Autor/ka: Zdena Skokňová

Bezplatné  workshopy pre rodičov a starých rodičov - Ako učiť deti učiť sa (deti s poruchou sústredenia sa).

1. Anotácia – krátky opis projektu: 

Bezplatné prednášky, semináre a konzultácie, na ktorých sa dá naučiť, ako sa pripraviť do školy, ako zvládnuť učenie.

Cieľom projektu je podať pomocnú ruku rodinám s deťmi, ktoré majú problémy s učením sa, so sústredením sa na plnenie predovšetkým školských úloh. Na stretnutiach sa naučia dospelí (rodičia a starí rodičia) pod vedením odborných lektorov ako sa s deťmi efektívne učiť a ktorých chýb sa treba pri domácom učení vyvarovať, aby sa v rodine nemuseli dostať do bodu, kedy sa už dieťa nechce vôbec učiť, vyrušuje, je nepozorné, dostáva zlé známky. Na bezplatných seminároch (cca 3 hod - Študijné centrum BASIC) sa dozvedia účastníci ako vypestovať v deťoch  pocit užitočnosti informácií a zároveň istotu, že ich názor je dôležitý a tiež ako sa prepracovať k samostatnosti. 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.) : Pamäťové techniky a techniky rýchleho učenia fungujú u každého človeka, ktorý ich začne používať. Bez ohľadu na to, či trpia poruchami učenia, alebo poruchami pozornosti.

Poruchy učenia však netreba podceňovať a dieťa určite potrebuje pomoc? Probém sa týka každej tretej rodiny na Slovensku. Sú to problémy s čítaním, písaním, počítaním, nedostatok organizačných či jazykových schopností. Vyskytujú sa väčšinou v rôznej kombinácii, než izolovane. V praxi sa to prejavuje tak, že deti s poruchami učenia sú síce rovnako inteligentné ako ostatné, ale akosi im to učivo nejako nejde do hlavy. Alebo nevedia správne písať. Poruchy učenia ich o nič horšími nerobia, Problém je v tom, že deti vyvíjajú strašne veľa úsilia a prináša im to väčšinou aj tak len samé neúspechy, po ktorých nasleduje frustrácia a depresie – čo už je problém s veľkým P. A ak to deťom nejde tak, ako väčšine, tak sú pre ostatné  hlúpe, čo nemusí byť pravda.

Definovateľné sú súborom príznakov:   •porucha pozornosti (nesústredenosť, slabá výdrž, nedbalosť, zábudlivosť); •poruchy správania (impulzivita, netrpezlivosť); •hyperaktivita (neposednosť, hlučné správanie, nadmerná výrečnosť) ;  •poruchy učenia (dysgrafia - porucha grafického prejavu, najmä písania, dyslexia - porucha čítania, dysortografia - porucha pravopisu, dyskalkúlia - porucha matematických schopností) ( Poznámka: ADHD - porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou; ADD - porucha pozornosti)

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.) V mnohých rodinách poznajú problém - hyperaktívne dieťa, ktoré má problémy s koncentráciou pozornosti a s jemnou motorikou. Z toho sa odvíjajú jeho problémy s písaním a učením : Nesamostatnosť pri učení - Nedostatok sústredenosti - Problémy s čítaním a písaním - Nechuť k učeniu

Deti s poruchami učenia  musia duševne veľmi ťažko a tvrdo pracovať, preto nešetrime slovami chvály a uznania nielen za ich výsledky, ktoré sa často dostavujú až neskôr, ale vždy treba oceniť aj ich snahu. Za špecifické poruchy učenia dieťa nemôže. Takisto nemôže za to, že jeho nervový systém dozrieva oneskorene. Pravé príčiny porúch ovplyvňuje veľa faktorov. Niektoré poruchy majú na svedomí samotní rodičia, ktorí kladú na svojich potomkov prehnané požiadavky. Pseudodyslexiu spúšťa aj strach z učiteľa. Detí s poruchami učenia pribúda, dnes sa však už budúcnosti obávať nemusia. Pri správnom usmernení môžu ďalej študovať a neskôr sa môžu z nich stať úspešní ľudia.

4. Predkladateľ a realizátori projektu : Komunita Seniori (neformálne zoskupenie s pôsobnosťou v Komunitnom centre generácií v YMCA) : Vlado Skokňa, Marta Hrebíčková, Viera Hrdinová, Alexander Císar, Alan Lano – obyvatelie BANM + odborní lektori (Študijné centrum BASIC (Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, 0905 886 701, email: ba@centrumbasic.sk, http://www.centrumbasic.sk))

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

 

Bezplatné semináre pre verejnosť využijú skúsenosti seminára „Ako zlepšiť vzťahy a vychovať úspešné dieťa" vznikol  ako prirodzená potreba vzdelávania prevažne rodičov. Je výsledkom 10-ročných skúseností vedenia rodiča a práce s dieťaťom v Študijných centrách BASIC. Rodičia, ktorých deti majú problémy s čítaním, písaním a učením sa, majú väčšinou spoločný menovateľ. Nemajú nástroje, ako zvrátiť problémy dieťa a nevedia, ako pomôcť svojmu dieťaťu uspieť. Seminár tieto nástroje poskytuje a v spojitosti s cvičeniami dáva rodičovi techniky, ktoré môže hneď  použiť. Cieľové osoby v projekte budú aj starí rodičia, ktorí často preberajú funkciu pri výchove detí – teda vnukov. Poskytnú sa im odborné zručnosti, aby ich pomoc a vplyv mohol byť efektívnejšie.

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.) : Rodičia - Starí rodičia - Deti/žiaci ZŠ - Sociálny odbor MÚ BANM

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a rozvíjať v budúcnosti.): Predpokladáme, že z vyškolených účastníkov sa vytvorí skupina dobrovoľníkov, ktorí budú priebeťne propagovať a sprostredkúvať dobré novonadobudnuté skúsenosti. Pri dobrom ohlase a reakciách na túto novú službu môže MÚ zvážiť, či neprevezme službu do svojej pôsobnosti (školský a sociálny odbor) na šírenie osvety a poskytovanie potrebných zručností, a tak pomôcť riešiť tento novodobý problém, ktorý zasahuje stále väčší počet rodín s deťmi (pričom zaangaťuje aj starých rodičov).

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie): 

- propagácia seminárov a príprava pomocných materiálov pre účastníkov seminárov, osvetových letákov (distribuovaných na verejných miestach a webstránke BANM, príručiek (150 ks) aj na stiahnutie;

- 5x semináre pre verejnosť (max 100 osôb), kde lektor prezentuje osvedčenú metódu na zvládnutie problémov s čítaním, písaním a gramatikou. Poskytne tiež rady ako naučiť deti ako sa majú efektívne učiť.

- poradenstvo – osobné konzultácie  pre verejnosť (10 hodín)

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.) Realizácia min 5 seminárov (3x5 hod) a 10 hodín konzultácií pre verejnosť bezplatne (po doporučení konkrétnych klientov sociálnym odborom MU BANM)

personálne

 Min €

 max

spolu

Odmena lektorom 10€/hod (min 15 hod) semináre + 10 hod individuálne konzultácie

350

 

 

Odmena koordinátora 7€/hod - spolu cca 35 hod)

(propagácia, organizovanie seminárov, dokumentácia)

245

 

 

materiálne

 

 

 

Pomocné texty, príručky, propagácia

Tonery (40€x4), papier, kancel. pomôcky (flipchart-papier, fix)

300

 

 

Nájomné za priestory (Komunitné centrum KCG)

250

 

 

Občerstvenie (100 osôb)

150

 

 

spolu

1.295

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho ropočtu: Novinky z Participatívneho ropočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last