Preskoč na obsah

Dôvody nesúhlasu občanov z okolia Račianskeho mýta s projektom Bunka

Aj napriek tomu, že projekt Bunka patrí medzi podporené projekty v PR 2016, jeho realiácia nebude možná v pôvodne plánovanej lokalite Račianskeho mýta z dôvodu nesúhlasu miestnych obyvateľov.

Pripájame dokumenty, v ktorých sa nachádza odôvodnenie ich nesúhlasu s týmto projektom.

Park Racko verejne zvazovanie 3.3.2016.doc

Priemerne (0 Hlasy)


videovizitka Bunka pre súčasnú kultúru na Ráčku

BUNKA pre súčasnú kultúru na Račku

Autor/ka: Daniel Dida

Názov

BUNKA pre súčasnú kultúru na Račku

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

BUNKA pre súčasnú kultúru je projekt, ktorý funguje od roku 2011 v Nitre. Jeho hlavnou ideou je prostredníctvom kultúrnych aktivít a umeleckých zásahov aktivizovať nefunkčné alebo problémové body vo verejnom priestore. Svojím programom vždy reaguje na povahu a potrebu miesta, v ktorom je umiestnený. Základ tvorí upravený skladový kontajner, ktorý poskytuje základné zázemie na realizáciu aktivít.

V roku 2016 sme sa rozhodli rozšíriť aktivity projektu aj do Bratislavy, konkrétne do časti parku na Račianskom mýte. Cieľom projektu je vytvoriť atraktívne miesto pre obyvateľov najmä Nového mesta a priľahlých častí. Miesto na bežné stretávanie sa, ale zároveň špecifický priestor, ktorý ponúka nové zážitky, vedomosti a skúsenosti vo verejnom priestore.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Park na Račianskom mýte  je obľúbeným miestom, najmä v letných mesiacoch, pre oddych a stretnutia. Napriek tomu sa miesto potýka s mnohými problémami. Našim cieľom nie je ich vyriešiť všetky, chceme však nadviazať na programové zameranie projektu z predchádzajúcich rokov a prispieť tak k ich riešeniu.

Priestor v parku, ktorý sme vybrali, je stredne veľká, betónová plocha, ktorej chýba akýkoľvek výraz, pôsobí neútulne a zanedbane. Lavičky po jej obvode sú sporadicky obsadené návštevníkmi parku, vo večerných hodinách zväčša ľudmi bez domova. Mobiliár v tejto časti neposkytuj plnohodnotné využitie - jeho usporiadania a stav.

Pohyb v tejto časti parku je oveľa menej frekventovaný ako v ostatných častiach. S tým je spojená aj zvýšená miera kriminality. Pre rodičov s malými ďeťmi neexistuje primerané miesto s možnosťou občerstvenia.

Súčasný kvalitný verejný priestor je  úzko spojený so súčasným umením,  poskytuje  zážitok (kultúrne podujatia, trhy a pod.) je bezpečný a dostupný. To sú faktory, ktoré chýbajú aj na Račianskom mýte. Chýba tu miesto s vymedzeným programom, ktorý ponúkne návštevníkom  možnosť kultúrneho vyžitia, miesto na diskusiu, prípadne neformálne vzdelanie.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Vytvoriť atraktívny priestor

Betónovú plochu v parku, chceme zmeniť na atraktívny priestor, ktorý bude zdrojom nových zážitkov pre návštevníkov. Jednoduchými zásahmi vytvoríme priestor, ktorý bude poskytovať základné zázemie pre realizáciu naších aktivít; poobedňajšie koncerty, nedeľné divadlo, diskusie s inšpirujúcimi ľudmi, večerné kino pod hviezdami, alebo posedenie pri káve počas prechádzky v parku.

Pravidelná programová štruktúra

Z doterajších skúseností vieme aká je dôležitá pravidelnosť, preto naším cieľom je vytvoriť pravidelnú programovú štruktúru, určenú pre rôzne cieľové skupiny. Súčasným návštevníkom chceme priniesť nové možnosti trávenia voľného času, no zároveň pritiahnuť aj nových návštevníkov, ktorí tu bežne svoj čas netrávia, alebo len týmto priestorom prechádzajú. Súčasťou projektu by mala byť aj "mikro" kaviareň, ktorá návštevníkom poskytne malé občerstvenie. Na jednej strane predstavuje zdroj financií na udržateľnosť projektu, no čo je podstatnejšie zabezpečuje takmer neustálu prítomnosť. Kontajner slúži ako multifunkčný priestor, ktorý je možné v priebehu niekoľkých minút zmeniť na kaviareň, pódium či výstavný pavilón. Tvorí jadro projektu, je základným bodom, od ktorého sa odvíja ostatný priestor.

Participácia  iných komunít a projektov na vzniku programu

Projekt, ktorý predkladáme neberieme ako "hotový produkt", práve naopak BUNKA by mala a byť akýmsi "katalyzátorom", ktorý má za cieľ spájať a priťahovať k sebe nových ľudí a nové aktivity. Preto pokladáme za dôležité spolupracovať aj s inými projektami v okolí a ponúkať im priestor.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom je oz tab_lab, ktorého hlavná aktivita je organizácia kultúrnych podujatí (Divadelná Nitra - spoluorgánizátor), výstavných projektov (Mestské zásahy Nitra, účasť na Bienále architektúry v Benátkach v roku 2012).

Daniel Dida, zakladateľ projektu BUNKA pre súčasnú kultúru (2011), absolvent VŠVU v Bratislave, pracoval ako projektový manažér v galérii SPACE a Freshmen's. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg v Bratislave. Koordinátor programovej časti.

Mária Dida, absolvovala FA STU v Bratislave, zúčastnila sa niekoľkých zahraničných stáží,  spoluzakladateľka projektu BUNKA, v súčasnosti pôsobí ako senior architekt v Bratislave. Na starosti má priestorové riešenie.

Tomáš Novák - je vyštudovaný právnik, pôsobí v automobilovom priemysle, no svoju najväčšiu záľubu našiel v káve, v súčasnosti sa zaoberá jej pražením. Na starosti má technické zabezpečenie.

Dagmara Macharová - vyštudovala EUBA, pracuje v automobilovom priemysle a v BUNKE má na starosti administratívu a realizáciu kreatívnych workshopov.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

plánovacia a prípravná fáza (Január - Apríl 2016 )

V tejto fáze chceme vytvoriť programovú štruktúru pre rok 2016. Do procesu vytvárania programu plánujeme zapojiť aj verejnosť a osloviť aktérov, ktorý daný priestor využívajú, resp. potencionálnych užívateľov. Percento nami vytvoreného programu by mal pre tento rok  cca 70 % , ostatný priestor chceme ponúknuť obyvateľom, iným organizáciám a pod.

V budúcnosti by sme chceli dať viac priestoru "ľuďom z vonka" a iným organizáciám.

V tejto fáze, je tiež nutné vyriešiť všetky potrebné technicko - hygienické parametre, ako elektrická prípojka, vodovodná prípojka, príprava podložia pre kontajner preprava kontajneru atď.

Už v tejto fáze, by sme chceli spraviť niekoľko podujatí, ktorých cieľom je osloviť verejnosť, možných spolupracovníkov a iné organizácie, ktoré by by sa mohli realizovať v tomto priestore.

programová časť  (Máj - September )

Pre rok 2016 sme vytvorili základnú programovú mriežku, ktorá sa dá podľa potreby ďalej dopĺňať, prípadne meniť. Budeme veľmi radi ak sa bude postupne plniť podujatiami, rôzneho charakteru, ktoré budú prichádzať "z vonka".

Otvorenie projektu a predstavenie verejnosti (Máj )

Spustenie plnohodnotnej prevádzky projektu je plánované na začiatok mája 2016. Súčasťou je aj predstavenie projektu a jeho aktivít širokej verejnosti, hudobný koncert.

Filmové projekcie (jún - september)

V priebehu roka 2016 odprezentujeme 9 filmov. Ako už býva zvykom, ich výber nie je náhodný ale všetky filmy spája jedna téma. Ku každému filmu bude napísaný autorský text.

Small / Big World (Apríl - Jún)

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s galériou Tranzit.sk. ktorá sídli neďaleko Račianského mýta. Ide o výstavný projekt, ktorý pracuje s témou priateľstva, komunity a nadväzovania vzťahov v danom priestore. Projekt BUNKA je jedným z partnerov tohto projektu, v ktorom chce vytvoriť pre obyvateľov sídliska participačný workshop s pozvanými výtvarníkmi. Výsledok bude prezentovaný v Tranzite a v BUNKE.

Chuťové BUNKY Bratislava ed. (jún + september)

 Je formát, ktorý vznikol už v Nitre, kde sa uskutočnili spolu štyri verzie. Ide o jednodňové podujatie, ktoré spája chutné veci s designovými výrobkami, hudbou a diskusiami. Do parku prirodzene patrí piknik, preto aj táto verzia by mal byť poňatá ako susedský piknik s grilovačkou. 

Workshopy  (Jún - September / témy : záhrada v meste, ako pripraviť kávu doma ako profesionál, výroba nábytku z paliet, a iné )

Na každý mesiac by sme chceli pripraviť jeden workshop. Niektoré témy sú vopred dané, chceme však reagovať aj na nové podnety, ktoré môžu priniesť námet na workshop.

Okrem týchto podujatí máme v pláne realizovať aj menšie, na ktoré nie je nutné vynaložiť veľké množstvo finančných prostriedkov a energie, ako napríklad , cvičenie Yogy, spoločenské hry, divadelné predstavenia pre deti, čítačky pre deti, pikniky pre susedov a pod.

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Našim primárnym cieľom je vytvoriť atraktívny  bod v meste, ktorý dokáže pritiahnuť a aktívne zapojiť obyvateľov z blízkeho ale aj vzdialeného okolia, sprostredkovať im nové zážitky.  Vytýčili sme si  obdobie, piatich  mesiacov, počas ktorého chceme oživiť daný priestor prostredníctvom už spomínaných aktivít. Ak bude projekt úspešný, chceme ho realizovať aj v ďalšom období a rozvíjať ho. Úspešnosť projektu záleží od mnohých faktorov z čoho jeden z najdôležitejších je jeho akceptácia okolitých obyvateľov, prípadne ich aktívna participácia.

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia v bezprostrednom okolí (rôzne vekové kategórie )

Projekt chce primárne pracovať s touto skupinou obyvateľov, pretože viacero plánovaných aktivít je dlhodobého charakteru a z hľadiska pravidelnej návštevnosti, sú návštevníci, ktorí nemusia dochádzať, potencionálni. Zároveň je šanca,že obyvatelia z okolia sa stanú aktívnymi hýbateľmi a projekt si "osvoja".

Rodičia s deťmi sú častými návštevníkmi parku, vznikne pre nich priestor pre trávenie voľného času, kultúrneho vyžitia.

Mladí angažovaní ľudia - pre túto skupinu predpokladáme aj aktívne zapojenia sa do projektu, či už ako dobrovoľníci alebo ako aktívny tvorcovia programovej náplne.

Študenti vysokých škôl - najmä študenti odborov architektúra a urbanizmus, umenovedných odborov, výtvarných odborov. Výhodou je aj  blízkosť vysokoškolského internátu.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Naším cieľom je pokračovať aj v ďalšom období. Záleží to však aj od vôle majiteľa pozemku a od prijatia obyvateľov z bezprostredného okolia. V prípade nepredĺženia nájomnej zmluvy, je projekt možné presunúť na iné miesto, ale určite by mal zostať v Novom meste, pretože je to aj naše bydlisko. Ak projekt bude pokračovať aj v ďalšom období  na Račianskom mýte, našou snahou je čo najviac do programu zapájať miestnu komunitu, prepájať rôzne komunity.

Materiálové prevedenie, aj keď vychádza z lacných materiálov, je určené aj na dlhodobejšie využívanie v exteriéri.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Rozpočet prikladáme ako samostnaý dokument s názvom Rozpočet BUNKA 2016

Rozpočet / BUNKA pre súčasnú kultúru
položka cena počet spolu žiadaná suma poznámka      
kontajner                
preprava kontajneru 250 1 250 0 preprava z Nitry do Bratislavy      
ochranný náter     50 0 rekonštrukcia pôvodného náteru / farby a pomôcky      
revízia elektrických rozvodov 200 1 200 0        
podložie 100 1 100 100 príprava podložia na uloženie kontajnera      
nástup do kontajneru 300 1 300 300 rezivo + spojovací materiál      
elektrická prípojka 500 1 500 250 odhad/ záleží od polohy kontajneru a skutkového stavu      
vodovodná prípojka 500 1 500 250 odhad/ záleží od polohy kontajneru a skutkového stavu/ alternatíva je nádrž s vodou      
okolie kontajneru                
mobilné sedenie 9,9 30 297 200 skladacie stoličky      
mobilné stoly 20 10 200 200 dosky + nohy / workshopy, plánovacie akcie      
rastliny 15 20 300 300 revitalizácia zelene v okolí / výsadba do mobilných kvetináčov      
mobilné kvetináče 35 20 700 300 palety + rezivo + spojovací materiál / 50 ks      
palety 7 50 350 350 výroba paletového nábytku      
plachta proti dažďu 35 6 215 0 25 m2      
Program                
Film - prenájom 30 9 270 270 ASFK      
Film technika 50 9 450 450 prenájom projektor, plátno      
Divadlo / honorár 100 3 300 300 honorár vystupujúcim      
Koncert / Honorár 100 3 300 300 honorár vystupujúcim      
Koncert / technika 100 3 300 300 ozvučenie, osvetlenie      
Diskusie / honorár 20 3 60 60 honorár diskutujúcim/ prednášajúcim      
materiál workshopy 100 3 300 300        
propagácia projektu                
tlač pozvánok 0,4 1000 400 400        
tlač plagátov 0,6 600 360 360        
spolu x x 6702 4990        
Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Začína hlasovanie o použití takmer štvrť milióna eur

Začína hlasovanie o použití takmer štvrť milióna eur

22.02.2016 - Online hlasovaním prípadne fyzicky na ôsmich miestach v bratislavskom Novom Meste môžu od pondelka rozhodovať miestni obyvatelia o tom, ako bude použitých takmer štvrť milióna eur.
Verejná prezentácia projektov a zadaní 2016

Verejná prezentácia projektov a zadaní 2016

Vážené Novomešťanky, vážení Novomešťania, srdečne Vás pozývame na verejnú prezentáciu projektov a zadaní Participatívneho rozpočtu na rok 2016. 11. februára o 17:30 hod. v Stredisku kultúry na Vajnorskej budete mať možnosť spoznať 18 navrhovaných projektov a 8 zadaní. Následne budete môcť diskutovať s ich predkladateľmi.

First Previous First Last