Preskoč na obsah

Projekt Cyklostojany

Autor/ka: Peter Netri
Správa o realizácii.

Projekt Cyklostojany, po tom čo získal podporu v hlasovaní verejnosti i na verejnom zvažovaní, začal vypísaním ankety, ktorá mala zmonitorovať potreby ľudí, ktorý jazdia na bicykli a potrebujú ho niekde bezpečne zaparkovať. Anketa bola zverejnená na webovej stánke PR BANM pr.banm.sk a webe OZ Cyklokoalícia www.cyklokoalicia.sk a spropagovaná v online i tlačených médiách. Vytipovali sme niekoľko lokalít, kde sme cítili doterajšiu najväčšiu potrebu umiestnenia stojanov, ale ponechali sme možnosť napísať aj vlastné lokality (ktoré v navrhnutých neboli). Z viac ako 80 respondentov, ktorým sme pri rozhodovaní dali váhy (podľa ich frekvencie používania bicykla) vznikol zoznam s takmer 30 lokalitami v našom susedctve, kde by sa stojany najviac hodili. Peniaze z Participatívneho rozpočtu MČ Bratislava-Nové Mesto postačovali na osadenie 15 ks stojanov, a tak sme sa rozhodli umiestniť ich na prvých piatich lokalitách, ktoré z verejného hlasovania s výraznejším nadskokom pred ostatnými vzišli. Sú to:

 • Račianske mýto (pri bagetérii za zastávkou MHD v smere na Hlavnú stanicu)
 • OD Slimák
 • Základná škola Sibírska 39
 • Fakulta managementu UK, Odbojárov 10
 • Železničná stanica Vinohrady (od Gaštanového hájika)

Prekvapením bolo druhé miesto a zistenie, ako populárny je OD Slimák pre ľudí prepravujúcich sa na bicykli, a preto sme sa rozhodli umiestniť tam po dva stojany z každej strany (aj od Kukučínovej aj od Hálkovej). Pred Fakultu managementu a Farmaceutickú fakultu UK umiestnime 4 stojany (pre zaparkovanie 8 bicyklov).

Na ďalších miestach sa umiestnili tieto lokality, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie osadzovanie stojanov, taktiež tieto informácie posunieme mestskej oranizácii STaRZ, ktorá je tiež aktívna v osádzaní stojanov na bicykle vo všetkých mestských časťiach. Ide o lokality aj mimo hraníc Nového Mesta, ktoré však Novomešťania a ostatní Bratislavčania využívajú:

 • Nám. Biely kríž (pri budove farby-laky)
 • Farný kostol Kráľovnej rodiny, Teplická 2
 • Okresný úrad - odbor dopravy, Pri starej prachárni 14
 • Roh ulíc Nobelova - Podniková (potraviny Nobelka)
 • Kuchajda
 • Istropolis, Trnavské mýto
 • Park Račianske mýto (ihriská)
 • Poliklinika Tehelná
 • Tržnica, Šancová/Trnavské mýto
 • Kramáre
 • ZŠ Kalinčiakova
 • Light Park
 • Polus
 • Zlaté piesky
 • Knižnica na Pionierskej 12/A
 • Nová doba, Vajnorská
 • YMCA
 • Karpatská
 • Tri veže
 • Račianske mýto (La Putika)
 • MŠ Pionierska
 • Škultétyho (RND)
 • Krížna
 • Mýtna

Stojany boli vyrobené koncom júla a čakajú na získanie posledných povolení. Špeciálne sme komunikovali aj s riaditeľkou ZŠ Sibírska, ktorá uvítala rozšírenie kapacity pre parkovanie bicyklov pred školou. 

Umiestnenie stojanov na určené lokality očakávame do konca septembra.
Priemerne (0 Hlasy)


Hlasovanie za lokality pre cyklostojany v Novom Meste

Autor/ka: Peter Netri
V participatívnom rozpočte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa projekt cyklostojanov umiestnil na výbornom štvrtom mieste. Aby bol projekt čo najviac so zapojením verejnosti, autori navrhli tento krátky formulár, v ktorom môžete rozhodnúť a sami zahlasovať za najvhodnejšie miesto pre cyklostojany.

Vo februári mnoho z vás hlasovalo za cyklistické projekty v participatívnom rozpočte Nového Nesta. Projekt cyklostojanov, ktorý sme predložili, ako aj projekt cyklotrasy na Sibírskej oba prešli v rámci občianskych projektov a v rámci investičných zadaní mestská časť Nové Mesto investuje až 50 tisíc EUR na cyklodopravu (to je 10x viac ako v tomto roku investuje Ružinov). Všetko podstatné teda prešlo, dokonca aj opravy chodníkov, chodenie peši tiež veľmi podporujeme!

Projekt cyklostojanov sa zmenil čo to do rozsahu, z pôvodných 27 stojanov budeme osádzať len 15. Rozpočet na projekt som znížil s tým, že mestská časť požiada STaRZ o osadenie stojanov pred objekatmi v správe mestskej časti (napr. školy, miestne úrady, knižnica, kultúrne centrá a pod.), osadí ich magistrát z mestských penazí. Tým zostalo viac penazí na iné skvelé občianske projekty. Taktiež som sa dozvedel, že STaRZ už osadil alebo bude v blízkej dobe osádzať cyklostojany v pôvodne navrhovaných lokalitách na Vajnorskej, Račianskej i Junáckej.

Hlasovať môžeš tu:

Mojou srdcovou lokalitou je budova Odbojárov 10, kde sídlia 2 vysoké školy – Fakulta farmácie a Fakulta managementu Univerzity Komenského, kde by som rád osadil aspoň 4 stojany podľa pôvodného plánu. Aj to si myslím že bude málo, pri tom počte študentov, ale snáď sa mi podarí dohodnúť s mojou alma mater, že by ďalšie stojany zafinancovala FMUK z penazí sponzorov. Osobne mi veľmi chýba stojan pri Slimáku… kde chýba vám? Zahlasujte prosím!

 

článok prevzatý z: http://cyklokoalicia.sk/2015/03/hlasovanie-za-lokality-pre-cyklostojany-v-novom-meste/

Priemerne (0 Hlasy)


Cyklostojany

Autor/ka: Peter Netri

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Cyklostojany v Novom Meste

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Nové Mesto je oproti iným mestským častiam ďaleko pozadu čo sa týka cyklistickej dopravy. V rámci tohto projektu by sme chceli vyriešiť aspoň jeden čiastkový problém cyklistov - bezpečené parkovanie. Pokiaľ totiž neexistuje možnosť bezpečne si zamknútť bicykel, aj keby bolo dostatok cyklotrás, cyklisti by nejazdili.

Mám vytipovaných 13 lokalít v Novom Meste (+ďalšie rezervné) na umiestnenie poriadnych stojanov na bicykle v počte 1 až 4 ks na lokalitu, ktoré budú spĺňať požiadavky technického predpisu TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry na bezpečné zamknutie rámu bicykla (narozdiel od veľmi rozšírených stojanov na predné koleso, kde je zamknutie rámu nemožné, čo zvyšuje riziko krádeže). Ide o lokality vysokého záujmu širokej verejnosti ako policajné stanice, obchody, zdravotné strediská, dopravné a prestupné body, školy, úrady a rekreačné zariadenia, kde je predpoklad ich využitia.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V Novom Meste je obrovský nedostatok parkovacích kapacít pre bicykle. Mestská časť, narozdiel napr. od MČ Petržalka, nemá spracovanú koncepciu rozovja cyklistickej dopravy a nevenuje sa systematicky podpore nemotorovej dopravy. Parkovanie je jeden z problémov, s ktorým sa ľudia stretávajú, lebo sa boja o svoj bicykel pokým sú v obchode, škole, na úrade a pod.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Navrhujeme osadenie stojanov na bicykle, ktoré umožnia bezpečné zamknutie rámu bicykla podľa TP 07/2014, v lokalitách, ktoré sú logické pre dochádzanie na bicykli.

Návrh lokalít:

Dopravný inšpektorát OR PZ v Bratislave III, Vajnorská 25 (medzi stromovou alejou) 2x

Prezídium Policajného zboru, Račianska 45 (vedľa schodiska pod kamerou) 2x

Poliklinika Vajnorská, Vajnorská 40 (medzi stromovou alejou) 2x

Fakulta managementu UK, Odbojárov 10 (vchod na Nám. pri zimnom štadióne) 4x

Žel. stanica Vinohrady, Račianska (pri vchode do stanice od Gaštanového hájika) 3x

Račianske mýto (pri zastávke MHD smer SAV) 2x

Plaváreň Pasienky, Junácka 4 (pri vchode) 2x

Pošta Bratislava 3, Tomašikova 54 (pri vchode) 2x

OD Slimák, Hálkova/Kukučínova 2x

Nám. Biely kríž (pri budove farby-laky) 2x

Okresný úrad - odbor dopravy, Pri starej prachárni 14 (pri vchode) 2x

Pošta Bratislava 33, Nám. Biely kríž (pri vchode) 1x

Roh ulíc Nobelova - Podniková (potraviny Nobelka) 1x

 

Rezervné lokality:

Roh ulíc Nobelova - Podniková (potraviny Nobelka) 1x

Park Račianske mýto, Mikovíniho (pri detských ihriskách a športoviskách) 2x

Farný kostol Kráľovnej rodiny, Teplická 2 (na chodníku mimo pešej trasy) 2x

Základná škola Sibírska 39 (pri schodisku) 2x

Roh ulíc Riazanská - Vajnorská, Riazanská 2 (pri budove) 1x

Roh ulíc Riazanská - Hálkova (pri stánku so zmrzlinou) 1x

 

Približný návrh dizajnu stojanu je v obrazovej prílohe 1.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Projekt predkladá:

 • Mgr. Peter Netri - marketingový špecialista, dlhoročný používateľ bicykla ako dopravného prostriedku, podporovateľ a bloger o trvalo-urdžateľnej doprave, predseda Občianskeho združenia Cyklokoalícia www.cyklokoalicia.sk, člen Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu ako poradného orgánu primátora, absolvent kurzu Pennsylvánskej univerzity "Designing Cities", rečník na TEDxTrnava

 • Mgr. Tomáš Peciar - enviromentalista, dlhoročný aktivista za práva peších a cyklistov, člen výkonnej rady OZ Cyklokoalícia od 2010, člen Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu ako poradného orgánu primátora, rečník na mnohých konferenciách o verejných priestoroch, pešej a cyklistickej doprave, vrátane medzinárodnej cyklokonferencie v Bratislave v roku 2014, organizátor spoločenských a kultúrnych podujatí, nositeľ myšleinky zdieľania bielych bicyklov v Bratislave

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

3/2015 - 4/2015: Presné vytipovanie a zameranie lokalít spolu so zistením majiteľov pozemkov (primárne magistrát alebo MČ Nové Mesto)

4/2015 - 5/2015: Získanie povolení od vlastníkov a správcov

4/2015 - 5/2015: Výroba stojanov na bicykle

5/2015 - 7/2015: Osadenie stojanov na bicykle

7/2015: Slávnostná cyklojazda odhaľujúca verejnosti nové cyklostojany v MČ Nové Mesto

7/2015 - 2030: Používanie stojanov širokou verejnosťou

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Výstupom projektu má byť cca. 10-15 lokalít, ktoré získajú v priemere asi 2 cyklostojany (t.j. 4 parkovacie miesta pre bicykle), čím vznikne spolu vyše 50 parkovacích miest pre bicykle. Možnosti bezpečne parkovať bicykel spôsobia prílev nových cyklistov, ktorý doteraz nemali kde bicykel zaparkovať. To v konečnom dôsledku spôsobí zlepšenie životného prostredia, menej áut na cestách a zároveň dopyt po cyklotrasách.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Projekt je určený všetkým vekovým kategóriam, obom pohlaviam, ktorý používajú bicykel ako dopravný prostriedok a potrebujú ho pri svojich bežných aktivitách (štúdium, nákupy, návšteva úradov, rekreácia a pod.) bezpečne zaparkovať.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Tento projekt môže fungovať nepretržite desiatky rokov, stojany sú z kovu a ich zničenie v najbližších rokoch je málo pravdepodobné.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Výroba (práca a materiál) + osadenie (práca a spojovací materiál) cyklostojanu = 27 ks po 105 EUR vrátane DPH = 2835 EUR

 

Z toho:

2800 EUR - participatívny rozpočet MČ Nové Mesto

35 EUR - vlastné zdroje OZ Cyklokoalícia

 

 

Obr.1: Príklad cyklostojanu pre 2 bicykle (z každej strany) pre bezpečné zamknutie rámu bicykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Príklad umiestnenia cyklostojanov medzi stromovou alejou, tak aby nezavadzali chodcom. Tento príklad je spred vchodu Polikliniky Vajnorská 40, kde je vidieť dva bicykle zamknuté o strom a bleskozvod z dôvodu absencie stojanov. Cyklostojany môžu byť umiestnené rovnobežne s cestou alebo jemne šikmo (ako je naznačné na obrázku) pre lepší prístup z oboch strán.

Priemerne (1 Hlas)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last