Preskoč na obsah

Participatívna komunita ŠARAPI

(obvod: Šancova, Račianska, Pionierska, vrátane FIliálky)

Zaoberáme sa témami, ktoré zlepšia život v našej švrti

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Autor/ka: Stanislav Skýva
Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.

Všetko sa to začalo v roku 2015 úspešným projektom v rámci participačného rozpočtu mestskej časti BANM - Cyklotrasa Trans – Sibírska, http://pr.banm.sk/liferay/cyklotrasa-transsibirska-magistrala, ktorý riešil prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Urbanistická štúdia štvrte vytvorila koncept cyklotrasy, ktorá zabezpečuje plynulý a bezpečný pohyb cyklistov, neovplyvňuje pohyb chodcov vo štvrti a zároveň zachováva počet parkovacích miest. Koncept počítal s vytvorením protismerného cyklokoridoru – vodorovne značeného zeleného pruhuv koridore vozovky a v smere premávky s piktogramami. Po viacerých interakciách projektu dopravného značenia k predstavám cestného správneho orgánu a dopravného inšpektorátu sa podarilo projekt schváliť a po umúdrení sa počasia aj na jar 2017 zrealizovať. Veríme, že prvá lastovička zjednodušenia pohybu cyklistov v mestskej časti pomôže postupne dosiahnuť  efektívne začlenenie cyklistickej dopravy do dopravných systémov,  čo povedie k redukcii negatívnych dôsledkov automobilovej dopravy a k celkovému zlepšeniu životného prostredia.

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Autor/ka: Rastislav Straňák
Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.

Koncepčne boli predstavené viaceré varianty, od tej najjednoduchšej, ktorá bola zrealizovaná aj na Dunajskej, či neskôr na Banskobystrickej ulici v mestskej časti Staré Mesto, až po náročnejši, kde mala byť cyklistom vyhradená časť chodníka. Dôležitým aspektom pri posudzovaní vhodnosti boli:
Počet parkovacích stojísk a jeho zachovanie.
Bezpečnosť všetkých účastníkov premávky vrátane chodcov
Vyriešenie problému s nedostatočným zadefinovaním a značením parkovacích stojísk
Po verejných prezentáciách sa vyskytli ťažkosti so získaním informácií o majetkoprávnych vzťahoch jednotlivých pozemkov. Na základe vlastných zistení o týchto vzťahoch sme z variant vylúčili všetky, ktoré cyklotrasu posúvajú mimo vozovky. Zistili sme tiež, že parametre vozovky už v súčasnosti nevyhovujú premávke v oboch smeroch, ktorá v časti ulice Sibírska existuje.
V spolupráci s dopravným inžinierom Ing. Fedorom Zverkom sme vytvorili koncept, ktorý zachováva počet parkovacích miest a v koridore vozovky počíta s vytvorením protismerného cyklokoridoru – vodorovne značeného zeleného pruhu  a v smere premávky piktogramami. Vďaka kontaktom pána Zverka sme sa neskôr dozvedeli, že odbor dopravy Mestskej časti BANM zadal a už vyše 2 rokov rieši projekt dopravy regulácie parkovania v danej zone. Nasledovala preto koordinácia tohoto projektu s našim a keďže vo viacerých dôležitých bodoch boli koncepčné zhody, následne  i dohoda, že projektanti prevezmú projekt cyklotrasy a zapracujú ho do regulácie statickej dopravy. Zhoda bola aj v zjednosmernení premávky v celej dĺžke ulice Sibírska, rozdiel bol len v smere šikmého parkovania. Projekt cyklotrasy počítal s bezpečnou kombináciou so šikmým parkovaním cúvaním, kvôli výhľadu vodiča pri vyparkovávaní. Záverečná prezentácia a odovzdanie podrobnej štúdie bola na jednom z Cyklostretnuti Mestskej časti BANM za účasti koordinátora pre cyklodopravu Magistrátu Hl.m.Bratislavy Petra Kľučku, ktorý projektu prisľúbil podporu. Odbor dopravy má v súčasnosti podklad od kompetentných projektantov pre zapracovanie cyklotrasy do projektu regulácie statickej dopravy a v konečnom dôsledku i postupné znižovanie motorovej dopravy v autami prehustenej zelenej obytnej ulici.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA NA STIAHNUTIE.

Projekt

prezentácia z verejného stretnutia 15.10.v *.pdf

Názov

Cyklotrasa trans-Sibírska

 

Anotácia (krátky opis intervencie)

 

Projekt rieši prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav.

 

 • Vytvorenie bezpečných dopravných koridorov pre chodcov, cyklistov i automobily, s cieľom rozvoja bezpečnej a príjemnej obytnej ulice ako aj celej obytnej štvrte.

 

 • Integrácia do celkovej cyklistickej siete Bratislavy. Prepojenie existujúcich a plánovaných pre Bratislavu dôležitých cyklotrás.(Centrálny okruh, s Račou a Malými Karpatami, napojenie na Hlavnú Stanicu, ako aj plánovanú cyklotrasu Jarošovou, nadväzujúcu na Bajkalskú až k dunajskej hrádzi.

 

 • Využitie parkového potenciálu oboch koncových častí Sibírskej ulice, ktorých prepojením vznikne ekonomicky efektívnym riešením rekreačná bežecká, chodecká a cyklistická trasa v zeleni v dĺžke cca 1 km

 

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

 

 • Chýbajúce bezpečné prepojenie centra Bratislavy a Hlavnej stanice s Račou a Malými Karpatami. V súčasnosti cyklisti využívajú 3 možnosti tohto napojenia. Automobilmi a verejnou dopravou zahltenú Račiansku ulicu, terénne nevyhovujúcu Pioniersku ulicu, taktiež s hustou individuálnou dopravou a Sibírsku ulicu, čiastočne idúc v protismere de-facto stredom parkoviska.

 • Nebezpečnosť účastníkov cestnej premávky na Sibírskej ulici a neefektívne riešenie statickej dopravy v celej štvrti. Z urbanistického hľadiska je Sibírska ulica preorganizovaná na veľké parkovisko, na úkor chodcov. Cyklisti riskujú zdravie i životy medzi šikmo parkujúcimi autami, nútenými vchádzať na vozovku cúvaním.

 • Zahltenie Sibírskej ulice automobilmi, znečistenie ovzdušia v stiesnenej blokovej zástavbe spôsobilo degradáciu verejného priestoru s inak veľkým potenciálom pre

vznik príjemnej obytnej ulice. Dopravné riešenie je nekompatibilné a nie je skoordinované s existujúcim urbánnym dizajnom ulice.

 • Zelené plochy predzáhradiek na väčšine územia sú zanedbané v dôsledku tejto degradácie verejného priestoru.

 

Riešenie

 

Vytvorenie bezpečných trás pre všetkých účastníkov cestnej premávky, bez kríženia a inej kolízie, s parametrami vyhovujúcimi platným normám a dopravným predpisom

Paralelne s týmto projektom by mala prebehnúť dôsledná regulácia parkovania v spolupráci s dopravnými expertami.

Nová cyklotrasa s rekreačným chodníkom pozdĺž Sibírskej ulice využíva jej potenciál kvalitného verejného priestoru, vďaka priamemu napojeniu na bohatý park na Račianskom mýte a široké trávnaté pásy s alejou na oboch koncoch ulice.

V riešenej lokalite sa nachádza aj komunitná cyklodielňa Cyklo-point založená v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava – Nové mesto.

 

Skvalitnenie verejného priestoru bude dosiahnuté zmenou hierarchie účastníkov cestnej premávky, kde v súčasnosti na prvom mieste je statická doprava (auto) namiesto človeka.

 

Cieľom projektu je čo najefektívnejšie využitie existujúcich spevnených plôch.

Tak isto je braný ohľad na čo najmenší zásah do fungovania premávky a pešieho pohybu počas realizácie (bez demolačných prác a prekládok inžinierskych sietí).

 

V budúcnosti je v oboch koncových častiach ulice s bohatou zeleňou vhodné inštalovať exteriérové športové prvky (hrazdy, cvičebné lavičky atd.)

 

 

 

 

Rozpočet

 

5000 €

 

 • Dopravná expertíza riešeného územia

 • Terénny prieskum – podrobná analýza

 • Urbanistická štúdia – návrh riešenia

 • Projektová dokumentácia

 

 

 

 

Predkladateľ

Ing. arch. Katarina Ciglanová autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Anita Stanková

Ing. arch. Rastislav Straňák autorizovaný architekt SKA

 

Pointarchitekti

Záhradnícka 25, 829 02 Bratislava

 

PRIDAJTE PODNET

 alebo nám napíšte na participacia@banm.sk

Novinky zo Škultétyho: Novinky zo Škultétyho:

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia, participatívny rozpočet pre rok 2019, 19. apríla 2018, KC Ovručská
Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Aj v tomto roku spoločne tvoríme naše mesto

Pripravili sme pre vás 5 stretnutí v rozličných častiach Nového Mesta. Radi vás privítame na ktoromkoľvek z nich.

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

30.5.2017 sa v Komunitnom centre Ovručská uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte vymedzenej ulicami Šancová - Račianska - Pionierska. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.
Začíname s komunitným kompostovaním

Začíname s komunitným kompostovaním

Cieľom kompostovania je ekologické spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a vracanie živín do pôdy. Na rozdiel od individuálneho kompostovania má to komunitné aj ďalší cieľ: Stmeliť ľudí, ktorí myslia a konajú ekologicky. Urobte aj vy niečo správne pre našu planétu a prihláste sa!
Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pozvánka verejné stretnutie ŠARAPI 30.5.2017

Pokračujú verejné stretnutia pre participatívny rozpočet 2018. Radi vás uvidíme v utorok 30.5. o 17:30 v KC Ovručská.
First Previous Next Last