Preskoč na obsah

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Autor/ka: Rastislav Straňák
Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.

Koncepčne boli predstavené viaceré varianty, od tej najjednoduchšej, ktorá bola zrealizovaná aj na Dunajskej, či neskôr na Banskobystrickej ulici v mestskej časti Staré Mesto, až po náročnejši, kde mala byť cyklistom vyhradená časť chodníka. Dôležitým aspektom pri posudzovaní vhodnosti boli:
Počet parkovacích stojísk a jeho zachovanie.
Bezpečnosť všetkých účastníkov premávky vrátane chodcov
Vyriešenie problému s nedostatočným zadefinovaním a značením parkovacích stojísk
Po verejných prezentáciách sa vyskytli ťažkosti so získaním informácií o majetkoprávnych vzťahoch jednotlivých pozemkov. Na základe vlastných zistení o týchto vzťahoch sme z variant vylúčili všetky, ktoré cyklotrasu posúvajú mimo vozovky. Zistili sme tiež, že parametre vozovky už v súčasnosti nevyhovujú premávke v oboch smeroch, ktorá v časti ulice Sibírska existuje.
V spolupráci s dopravným inžinierom Ing. Fedorom Zverkom sme vytvorili koncept, ktorý zachováva počet parkovacích miest a v koridore vozovky počíta s vytvorením protismerného cyklokoridoru – vodorovne značeného zeleného pruhu  a v smere premávky piktogramami. Vďaka kontaktom pána Zverka sme sa neskôr dozvedeli, že odbor dopravy Mestskej časti BANM zadal a už vyše 2 rokov rieši projekt dopravy regulácie parkovania v danej zone. Nasledovala preto koordinácia tohoto projektu s našim a keďže vo viacerých dôležitých bodoch boli koncepčné zhody, následne  i dohoda, že projektanti prevezmú projekt cyklotrasy a zapracujú ho do regulácie statickej dopravy. Zhoda bola aj v zjednosmernení premávky v celej dĺžke ulice Sibírska, rozdiel bol len v smere šikmého parkovania. Projekt cyklotrasy počítal s bezpečnou kombináciou so šikmým parkovaním cúvaním, kvôli výhľadu vodiča pri vyparkovávaní. Záverečná prezentácia a odovzdanie podrobnej štúdie bola na jednom z Cyklostretnuti Mestskej časti BANM za účasti koordinátora pre cyklodopravu Magistrátu Hl.m.Bratislavy Petra Kľučku, ktorý projektu prisľúbil podporu. Odbor dopravy má v súčasnosti podklad od kompetentných projektantov pre zapracovanie cyklotrasy do projektu regulácie statickej dopravy a v konečnom dôsledku i postupné znižovanie motorovej dopravy v autami prehustenej zelenej obytnej ulici.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA NA STIAHNUTIE.

Priemerne (0 Hlasy)


Cyklotrasa – transsibírska magistrála

Autor/ka: Rastislav Straňák

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Cyklotrasa trans-Sibírska

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt rieši prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav.

 

 • Vytvorenie bezpečných dopravných koridorov pre chodcov, cyklistov i automobily, s cieľom rozvoja bezpečnej a príjemnej obytnej ulice ako aj celej obytnej štvrte.

 

 • Integrácia do celkovej cyklistickej siete Bratislavy. Prepojenie existujúcich a plánovaných pre Bratislavu dôležitých cyklotrás.(Centrálny okruh, s Račou a Malými Karpatami, napojenie na Hlavnú Stanicu, ako aj plánovanú cyklotrasu Jarošovou, nadväzujúcu na Bajkalskú až k dunajskej hrádzi.

 

 • Využitie parkového potenciálu oboch koncových častí Sibírskej ulice, ktorých prepojením vznikne ekonomicky efektívnym riešením rekreačná bežecká, chodecká a cyklistická trasa v zeleni v dĺžke cca 1 km

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

 • Chýbajúce bezpečné prepojenie centra Bratislavy a Hlavnej stanice s Račou a Malými Karpatami. V súčasnosti cyklisti využívajú 3 možnosti tohto napojenia. Automobilmi a verejnou dopravou zahltenú Račiansku ulicu, terénne nevyhovujúcu Pioniersku ulicu, taktiež s hustou individuálnou dopravou a Sibírsku ulicu, čiastočne idúc v protismere de-facto stredom parkoviska.

 • Nebezpečnosť účastníkov cestnej premávky na Sibírskej ulici a neefektívne riešenie statickej dopravy v celej štvrti. Z urbanistického hľadiska je Sibírska ulica preorganizovaná na veľké parkovisko, na úkor chodcov. Cyklisti riskujú zdravie i životy medzi šikmo parkujúcimi autami, nútenými vchádzať na vozovku cúvaním.

 • Zahltenie Sibírskej ulice automobilmi, znečistenie ovzdušia v stiesnenej blokovej zástavbe spôsobilo degradáciu verejného priestoru s inak veľkým potenciálom pre

vznik príjemnej obytnej ulice. Dopravné riešenie je nekompatibilné a nie je skoordinované s existujúcim urbánnym dizajnom ulice.

 • Zelené plochy predzáhradiek na väčšine územia sú zanedbané v dôsledku tejto degradácie verejného priestoru.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Vytvorenie bezpečných trás pre všetkých účastníkov cestnej premávky, bez kríženia a inej kolízie, s parametrami vyhovujúcimi platným normám a dopravným predpisom

Paralelne s týmto projektom by mala prebehnúť dôsledná regulácia parkovania v spolupráci s dopravnými expertami.

Nová cyklotrasa s rekreačným chodníkom pozdĺž Sibírskej ulice využíva jej potenciál kvalitného verejného priestoru, vďaka priamemu napojeniu na bohatý park na Račianskom mýte a široké trávnaté pásy s alejou na oboch koncoch ulice.

V riešenej lokalite sa nachádza aj komunitná cyklodielňa Citybike založená v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava – Nové mesto.

 

Skvalitnenie verejného priestoru bude dosiahnuté zmenou hierarchie účastníkov cestnej premávky, kde v súčasnosti na prvom mieste je statická doprava (auto) namiesto človeka.

 

Cieľom projektu je čo najefektívnejšie využitie existujúcich spevnených plôch.

Tak isto je braný ohľad na čo najmenší zásah do fungovania premávky a pešieho pohybu počas realizácie (bez demolačných prác a prekládok inžinierskych sietí).

 

V budúcnosti je v oboch koncových častiach ulice s bohatou zeleňou vhodné inštalovať exteriérové športové prvky (hrazdy, cvičebné lavičky atd.)

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Ing. arch. Katarina Ciglanová autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Anita Stanková

Ing. arch. Rastislav Straňák autorizovaný architekt SKA,

spolutvorca projektu: Cyklodielňa Citybike na Pionierskej ul.

Odborné konzultácie: Doprava - DS-projekt

Krajinná archtektúra – Niwa ateliér zelene Ing. Andrea Pospíšilová

 

Spracovateľ: POINTarchitekti, Záhradnícka 25, 829 02 Bratislava

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 • Dopravná expertíza riešeného územia – spolupráca s dopravnými inžiniermi, analýza efektivity parkovania v lokalite, automobilovej premávky v ulici Sibírska.

 

 • Terénny prieskum – podrobná analýza, presný mapový technický podklad (Magistrát hl. m. BA), obhliadky, zisťovanie situácie inžinierskych sietí, dendrológia...

 

 • Urbanistická štúdia – návrh riešenia v spolupráci s dopravnými inžiniermi a krajinnými architektami, širšie vzťahy, situácia, charakteristické profily, perspektívne zobrazenia.

 

 • Projekčná činnosť – projektová dokumentácia pre ohlásenie, príp. územné rozhodnutie

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Dopravné a urbanistické riešenie oblasti

Projektová dokumentácia - nový efektívny urbanizmus zohľadňujúci všetky problémy ulice a požiadavky dotknutých orgánov.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia

Cyklisti

Športovci

Vodiči automobilov

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Projekt by mal podporiť vytvorenie komunitného prostredia zainteresovaním rôznych inštitúcií a skupín v lokalite (škola, klub dôchodcov, záhradkári, športovci...) ktorí sa iste budú aktívne zapájať a project pripomienkovať. Stanú sa tak spolutvorcami, čo predznamenáva blížší vzťah k vlastnému okoliu a jeho rozvoj.

 

V budúcnosti je možné na projekt nadviazať pri rekonštrukcii lokálnych parkov na oboch koncoch sibírskej ulice.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

5000 €

 

 • Dopravná expertíza riešeného územia

 • Terénny prieskum – podrobná analýza

 • Urbanistická štúdia – návrh riešenia

 • Projektová dokumentácia pre ohlásenie, príp. územné rozhodnutie

 

 

Priemerne (1 Hlas)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last