Preskoč na obsah

Zverejnenie vybraných datasetov a vizualizácia rozpočtu a príslušných datasetov BANM

Autor/ka: Peter Hanečák, Andrej Ďumbala

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

Primárnym cieľom projektu bude pomoc pri zverejnení vybraných dát BANM v strojovo spracovateľnej OpenData forme. Dáta by mala zverejňovať mestská časť priebežne vo vlastnej réžii v rámci svojej web stránky, alebo formou verejne dostupného API rozhrania.

Druhým cieľom projektu je poskytnúť používateľom webovú aplikáciu, ktorá umožní vizuálne prezentovať rozpočet mestskej časti využívajúc zverejnené dáta.

Primárne cieľové skupiny: občania, úradníci mestskej časti a poslanci, tretí sektor

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

V súčasnosti BANM zverejňuje na stránke http://zverejnovanie.banm.sk/  Zmluvy, Objednávky, Faktúry, medzi týmito položkami a rozpočtom chýbajú potrebné väzby.

Občania nemajú k dispozícii potrebné aplikácie, aby dokázali poskytované dáta optimálne využívať.

 

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

V súčasnosti je veľmi obtiažne využívať zverejňované dáta samosprávy cieľovými skupinami. Mnohé dáta sú síce zverejňované, ale väčšina nie je strojovo spracovateľné a chýbajú im potrebné väzby medzi sebou a väzby na sekundárne zdroje dát (obchodný register, rozpočet samosprávy, fakturácie atď). Skvalitnenie poskytovaných dát prinesie veľký potenciál na tvorenie aplikácií, ktoré dokážu využiť cieľové skupiny.

Zverejnené OpenData sú zaujímavé pre technologicky zdatných používateľov, ale drvivá väčšina potenciálnych "konzumentov" dát využije potenciál dát až vtedy keď sú spracované sw aplikáciami do čitateľnej formy a prezentované v kontexte situácií pri ktorých používateľ dáta potrebuje.

Projekt má ambíciu realizovať pilotné riešenie postavené na príklade zverejnenia dát a väzieb medzi nimi. Konkrétne by sa projekt zaoberal dátami:

 • rozpočet obce
  • jednotlivé rozpočtové položky
  • alokované zdroje na rozpočtovú položku
  • vyčerpané zdroje
  • nevyčerpané zdroje
  • zmeny
 • nákladové položky BANM
  • väzby nákladových položiek zaúčtovaných na jednotlivé rozpočtové položky
   • faktúry
   • interné náklady
   • ostatné
  • väzby medzi nákladovými položkami a zmluvami
  • väzby medzi zmluvami a obstarávaniami
  • atď...

Pomocou takto zverejnených dát bude zrealizovaná vizualizačná aplikácia Rozpočet BANM, ktorá umožní návštevníkovi web stránky "rozklikávať" rozpočet na príslušné rozpočtové kapitoly. Zistiť stav konkrétnej kapitoly. Aplikácia dokáže zobraziť a filtrovať príslušné náklady, ktoré tvoria už vyčerpané náklady príslušnej rozpočtovej položky. Aplikácia umožní prezeranie príslušných zmlúv na základe ktorých sú dané nákladové položky zaúčtované.

Týmto spôsobom je možné priniesť používateľovi prehľadnú informáciu a stave rozpočtu a takto výrazne zvýšiť prístupnosť informácií cieľovým skupinám.

Projekt prináša možnosť zlepšenia publikovania informácií samosprávou a jeho výsledky môžu slúžiť ako základ pre publikovanie a sprístupňovanie dát všeobecne. Rovnaké ambície má aj paralelná aktivita v magistrátu Bratislavy http://opendata.sk/liferay/pracovna-skupina-a-katalog-verejnych-datasetov-magistratu. Team predkladateľov by chcel využiť skúsenosti z existujúcich projektov a výsledné riešenie poskytnúť ako návod aj pre ďalšie samosprávy.

Projekt by mal využívať len voľne dostupné technológie a výsledný sw by mal byť tiež zverejnený v ako volne dostupný sw pri odovzdaní projektu. Cieľom tohto kroku je minimalizovanie nákladov na prevádzku riešenia a umožniť znovupoužitie riešenia kdekoľvek inde.

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Projekt pomáhajú realizovať:

 • Peter Hanečák, Andrej Ďumbala
 • tematická komunita OpenData www.opendata.sk
 • technologický garant EEA s.r.o., Hattalova 12/B, - IT spoločnosť venujúca sa výskumu v oblasti OpenData www.eea.sk a iniciátor projektuhttp://www.comsode.eu/
 • ....

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Cieľom projektu je:

 • ukážka zverejnenia vybraných datasetov,
 • ukážka sprístupnenia dát a ich väzieb vo forme používateľsky príjemnej a jednoduchej aplikácie,
 • získané skúsenosti využiť pre publikovanie ďalších dát v rámci aktivity Otvorené Nové mesto http://zverejnovanie.banm.sk/,
 • získané skúsenosti využiť v ďalších samosprávach,
 • zvýšenie transparentnosti samosprávy,
 • zníženie nákladov samosprávy
  • vplyv občianskej kontroly a využitie potenciálu informovanej verejnosti prichádzať s návrhmi ako optimalizovať náklady,
  • poskytnutiu prehľadného nástroja pre podnikateľov za účelom zvýšenia konkurencie medzi dodávateľmi samosprávy.

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Primárne cieľové skupiny: občania, úradníci a poslanci mestskej časti, tretí sektor.

Sekundárne cieľové skupiny: médiá, štátna správa, podnikatelia

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Projekt je súčasťou širšieho kontextu činnosti komunity www.opendata.sk, ktorá sa snaží propagovať využívanie zverejňovaných dát a poskytuje podporu pre viaceré štátne a samosprávne inštitúcie ako napríklad Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Magistrát Bratislava hlavné mesto atď. a zabezpečiť výmenu informácií a postupov medzi nimi.

Predpokladáme, že projekt umožní odštartovať niekoľko ďalších podobných projektov na úrovni BANM, ale aj inde. Zároveň ak sa podarí zabezpečiť ekonomicky únosné pravidelné zverejňovanie informácií na strane samosprávy, tak realizované sw riešenie môže dlhodobo slúžiť cieľovým skupinám bez potrieb zásadných investícií.

Projekt môže byť priebežne dopĺňaný o ďalšie dáta a formy ich prezentácie cieľovým skupinám.

Komunita Opendata sa snaží nájsť aj iné zdroje financovania predkladaného návrhu. V prípade, že bude táto aktivita úspešná, je možné rozsah projektu rozšíriť nad rámce definované týmto projektom a umožní dlhodobý rozvoj aktivity Otvorené Nové mesto http://zverejnovanie.banm.sk/ aj mimo zdrojov samosprávy.

Pre úspešnosť projektu a jeho rozvoja je potrebná súčinnosť zamestnancov samosprávy BANM.

 

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Činnosť pracovnej skupiny Úlohy Človekodni Kto zabezpečí Cena
Zverejnenie datasetu rozpočtu, - strojovo spracovateľný s popisnými metadátami analýza 5 Opendata komunita  
  zverejnenie strojovo spracovateľného datasetu 3 Opendata komunita + Magistrát  
  dokumentácia, medializácia 1 Opendata komunita + Magistrát  
Aplikácia - Vizualizácia rozpočtu nasadenie Openspending.org pre dataset Rozpočet BANM 3 Opendata komunita + Magistrát  
Analýza datasetov nákladových položiek a ich prepojenia s rozpočtom mesta analýza, dokumentácia 5 Opendata komunita + Magistrát  
Spolu   17  

1700 EUR

sadzba 100 EUR/deň (8h)

 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 

Rozpočet projektu je podrobne uvedený v bode 8. Aktivity projektu. Iné náklady ako na prácu nebudú vykazované.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last