Preskoč na obsah

Novinky: Novinky:

Gaudího dielňa - termíny workshopov

Autor/ka: Gabriela Binderová
Úspešný projekt pokračuje verejnými workshopmi

utorok 23.6 - 15:00 - 18:00
streda 24.6 - 13:45 - 18:00
sobota 27.6 - 10:00 - 13:00 , 15:00 - 18:00
1 - 2.7 plánujeme celodenné workshopy V prípade záujmu väčšieho počtu účastníkov vieme dané časy predĺžiť alebo vytvoriť termín na konkrétnu požiadavku pri počte minimálne 10 ľudí a max 30. informujte sa na č.t 0903707365.
Zároveň prebiehajú workshopy aj v priebehu doobedia so žiakmi z Waldorfskej školy, na ktoré sa po dohode môžete pridať.
Poplatok: 0 € !!!!!

 

 

stránka projektu: https://www.facebook.com/pages/Gaud%C3%ADho-diel%C5%88a/122508784747841?fref=nf

Priemerne (0 Hlasy)


Gaudiho dielna video

Autor/ka: Magda Kmeťková
krátky film o projekte
Priemerne (0 Hlasy)


Gaudího dielňa 2

Autor/ka: Gabriela Binderová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Gaudího dielňa 2

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Gaudího dielňa je projektom premeny spoločného priestoru – industriálnej plochy betónového plotu na komunitné umelecké dielo, ktoré odráža spoločné cítenie, zážitky a konanie ľudí žijúcich v Mierovej kolónii. V pilotnom projekte PR BANM získal projekt podporu, dobrovoľníci znečistený a zdravie ohrozujúci priestor vyčistili a upravili tak, aby ľudia nemuseli mať obavy pri prechode týmto spojom medzi cestou a Mierovou kolóniou. Časť plotu zazelenili a v dohodnutej časti začali prostredníctvom workshopov tvoriť (ne)tradičnú mozaiku – inšpirovanú prácou katalánskeho umelca A. Gaudího v Guellovej kolónii v Barcelone. Projekt bol natoľko zaujímavým, že aj náhodní okoloidúci strávili čas rozhovorom o dianí s dobrovoľníkmi rôzneho veku a postupne sa zapájala stále širšia verejnosť. Časť plotu určená na mozaiku sa postupne zväčšovala, pribúdalo tvorcov. V súčasnosti je miesto zmenené, plné nadšencov, s rozrastajúcou sa nádhernou mozaikou. Ostáva ešte veľká časť plotu, ktorá čaká na svoju premenu, ale samotnými účastníkmi vytipované ďalšie prístupové miesta do kolónie. Dobrovoľníci aj časť obyvateľov MK, spolu so žiakmi školy, ktorá sa tam nachádza, majú potenciál, chuť a nadšenie dobrovoľne rozšíriť farebnú mozaiku aj na ďalšie plochy. Prostredníctvom OZ Výchova k slobode sa zapájajú do PR BANM so žiadosťou o ďalšiu podporu. Vykonanú premenu, aj chýbajúcu časť, plus ďalšie vstupy z iných svetových strán do Mierovej kolónie, ktoré by chceli tiež pretvoriť, môžete vidieť v priloženej fotogalérii. Mierová kolónia sa tak môže stať unikátnou inšpiráciou ako pretvoriť industriálny charakter obytných zón pre ďalšie iné komunity a to nie len v Bratislave. Z tohto dôvodu by sme chceli spraviť menšiu PR kampaň a záverečný event v podobe outdoorovej „vernisáže" na záver realizácie.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V rámci Gaudího dielne sa v minulom roku podarilo úspešne pretvoriť kachličkovou mozaikou značnú časť betónového plotu prístupovej cesty do Mierovej kolónie. V druhej fáze projektu bude potrebné vzniknuté artefakty návštevníkov workshopov prepojiť a dať veľkoplošnej mozaike ucelený vizuálny charakter. Zároveň pokračovanie projektu chce sa zamerať aj na ďalšie plochy v Mierovej kolónii, ktoré by vďaka mozaike mohli získať novú podobu. Sekundárnym efektom mozaikových workshopov je prepájanie, budovanie spolupráce a dialógu medzi jednotlivými tam žijúcimi komunitami a posilňovanie aktívneho občianstva. Zároveň vidíme potrebu podeliť sa so skúsenosťami, ako môže takýto projekt byť implantovaný aj v iných lokalitách a to nie len v Bratislave. K tomuto účelu máme rozpracovaný dokumentačný filmový časozber.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Formou workshopov umeleckú tvorbu vnímame ako skvelú možnosť inklúzie rôznych zraniteľných skupín, ako priestor ako beznátlakovo začať dialóg a prepojiť jednotlivé skupiny smerom k aktívnemu občianstvu a vnímaniu ich životného prostredia a to od útleho veku, nakoľko najmladší účastníci našich workshopov ledva chodia .

Robili sme prieskum medzi deťmi, čo z umeleckej oblasti ich láka a prekvapivo z neho

vyšlo, že aj napriek virtuálnej dobe, deti majú chuť tvoriť, pracovať na niečom reálnom,

úžitkovom, pre celok prospešnom. Najčastejšie sa objavovala potreba pracovať s reálnymi

remeselnými nástrojmi v dielni, tesať do kameňa, vyrábať z hliny. Viaceré deti poukázali na

sivé industriálne ploty, ktoré lemujú ich cestu domov, či do školy. V Detskom diagnostickom

centre nám zas povedali, že deti z umenia najviac láka street art, ale nie je v ich silách takýto

druh aktivity zastrešiť. Potom prišiel záverečný impulz priamo v DDCPD. Ukázali nám fotografiu mozaiky, ktorá niekedy skrášľovala exteriér zariadenia a musela byť demontovaná. Rozhodli sme sa prinavrátiť mozaiku a jej umelecké pôsobenie naspäť do kolónie. Prvým terčom záujmu sa stal betónový plot medzi detským diagnostickým centrom a Mierovou kolóniou. Oslovili sme k tejto spolupráci hlavne obyvateľov kolónie, DDCPD, Waldorfskú školu, Klub dôchodcov, Istrochem, Prespor....akákoľvek komunita tu pôsobiaca bude mať možnosť si vyrobiť svoj originálny kúsok, svoju časť skladačky, ktorá sa stane celkom mozaiky na betónových plochách a múre oddeľujúcom a zároveň spájajúcom.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom projektu je Výchova k slobode o.z., Mgr.art.Gabriela Binderová – koordinátor a  realizátor, výtvarné a technické realizácie Mgr.art. Peter Heriban , brigádnik – Pavol Štiblarik, koordinátorka za Detské diagnostické centrum pre deti ( DCPD ) – Mgr. Zuzana Majeková, filmová dokumentácia – kamera: Roman Hraník, scenár a réžia : Mgr.Magda Kmeťková

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Apríl - Jún 2015 - budú prebiehať workshopy pre verejnosť a technické finalizácie.

Apríl – Jún 2015 – filmová dokementácia a finálny strih dokumentu

Máj – Jún 2015 – prípravné štádium kampane a eventu

V mesiaci júl ev. september – záverečný event spojený s vernisážou projektu.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Dopad na cieľové skupiny-

Kvalitatívne zmeny:

Integrácia a sociálna inklúzia, zlepšenie komunikačných kompetencií, lepšie vnímanie reality

a potrieb druhých, nadobudnutie remeselných zručností, vznik platformy pre, kde umenie

bude mať socializačnú funkciu, aktivizácia rodičov, pedagógov a širšej verejnosti.

Kvantitatívne:

Premena industriálnych plôch na umelecký artefakt, ktorý v sebe spája pocity a túžby

komunít, odráža ich cítenie a tvorí mozaiku ich potrieb a životov.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Aktivita priamo zasiahne 200 – 300 ľudí z komunít Waldorfskej školy, DCPD, Integry, rodín z MK a do MK prichádzajúcich a nepriamo 800 obyvateľov Mierovej kolónie, ktorým sa zlepší prostredie, ktorým denne prechádzajú... Worksopov sa zúčastňujú, ale aj obyvatelia iných lokalít, čím sa nepriamo šíri myšlienka projektu. Jedná sa o projekt zahrňujúci všetky vekové kategórie.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Všetky činnosti smerujú k vytvoreniu prepojenia- sieťovania komunít, ktoré tu žijú, veríme,

že budú pokračovať následne v spoločných činnostiach, a najmä k otvoreniu komunitného

centra pre všetkých. Tu by sme potom pokračovali nielen overenými umeleckými a tradično-

remeselnými aktivitami, ale aj športovými atď. Zároveň máme ambície predstaviť úspešnosť tohto projektu širšej verejnosti.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Materiál na realizáciu..........................................................................................................500 €

Náklady spojené s realizáciou workshopov ( prevoz sponzorského materiálu z firiem Rako, SIKO,Prespor, SOUKUP; plat brigádnika zodpovedného za prevoz a prípravu materiálu, odborný lektoring, vedenie workshopov)........................................................................ 3000 €

PR kampaň ( letáky, dokumentárny časozberový film ) ...................................................550 €

Záverečný event vernisáž....................................................................................................600 €

SPOLU: 4650 €

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015 Novinky z Projektov 2015

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last