Industriálna minulosť Nového Mesta Industriálna minulosť Nového Mesta

Názov projektu

Industriálna minulosť Nového Mesta

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

6 ks infotabúľ: 3000 €, marketingové a organizačné náklady: 1200 €, Zabezpečenie stravy a pitného režimu pre lektorov v priebehu konania podujatia: 40 €

Dokopy: 4 240

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt "Industriálna minulosť Nového Mesta" rieši prezentáciu priemyselného dedičstva v MČ Nové Mesto, ktorú vo veľkej miere ovplyvnil práve rozvoj priemyslu v danej lokalite. Napriek veľkému významu industriálnych objektov pre mesto sú tieto pamiatky odsunuté na druhú koľaj a mnohé objekty už zanikli.V prvej časti projekt rieši zber dát (informácie, fotodokumentácie a pod) okolo objektov, vytvorenie konceptu pre náučnú trasu a prípravu textových materiálov - akýsi informačný systém. Tieto údaje budú následne v druhej časti transformované do informačných tabúľ osadených in situ a do webovej platformy, kde by boli voľne dostupné. Pri informačných tabuliach je braný dôraz na ich dizajn, ktorý reaguje na industriálny charakter vybraných objektov a tak by vkusným spôsobom pútal pozornosť. Súčasťou sú aj lektorované prehliadky, ktoré by organizovane návštevníkov previedli po jednotlivých miestach. Zároveň je priestor pre rozvíjanie konceptu pri vytváraní pod-okruhov. Cieľom je dostať "Industriálnu minulosť Nového Mesta" do pozície prezentovaniahodného špecifika danej lokality, na ktoré môžu byť jeho obyvatelia hrdí.

 

 

 

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Aj napriek tomu, že v histórii práve priemysel ovplyvnil rozvoj MČ Nové Mesto, je stále pomerne slabé povedomie o hodnotách týchto areálov práve medzi širokou verejnosťou. Toto v konečnom dôsledku spôsobuje postupný zánik týchto pamiatok. V súčasnosti prakticky neexistuje informačný systém, ktorý by ucelene informoval o tomto dedičstve, tak povediac "in situ" - priamo na mieste. Aj keď snahy o rozširovanie povedomia o týchto lokalitách sú, no stále sú to skôr roztrieštené iniciatívy, ktoré nejdú cielene po lokalite MČ Nové Mesto.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Navrhovaný projekt rieši problém práve vytvorením náučnej trasy, ktorá by sledovala rozvoj priemyselného dedičstva v danej lokalite a jeho dopad na urbanizáciu lokality. Jednotlivé zastavenia s osadenými informačnými tabuľami by informovali o daných lokalitách. Dizajn tabúľ je zamýšľaný tak, aby vkusným spôsobom reagovali na industriálny charakter a upútali pozornosť okoloidúcich. Zvyšovanie povedomia by dopĺňala aj on-line evidencia. Ďalšou možnosťou je lektorovaný výklad a prehliadka po danej lokalite. Priemyselné dedičstvo MČ Nové Mesto sa tak dostáva do akejsi pozície "produktu".

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Pavel Vnuk – koordinátor,stavebný inžinier

Tomáš Matula - IT špecialista, programátor

Miroslav Beňák – architekt, aktivista v oblasti technických pamiatok

Eva Danielová – záhradná architekta

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Spracovanie údajov o objektoch

časový rámec: v priebehu zimy

V priebehu zimy urobíme výskum a získame čo najviac informácií o zvolených objektoch. Zároveň vyberieme konkrétnych 6 objektov, a spracujeme podklady k nim. Súčasťou tejto fázy by mala byť aj identifikácia miest kde môžu byť tabule osadené. Tu budeme potrebovať súčinnosť Nového Mesta pre výber vhodných lokalít.

 

Príprava a osadenie informačných tabúľ

časový rámec: koncom zimy

Na základe získaných podkladov urobíme grafický návrh tabúľ a údajov na nich a necháme ich vyhotoviť. Následne ich v súčinnosti s Novým Mestom dáme osadiť na zvolené miesta.

 

Lektorovaný výklad

časový rámec: jar 2018 - víkend

Počas určeného dňa zorganizujeme akciu ktorá bude prebiehať ako niekoľko zastávok na miestach s osadenými tabuľami s cyklo presunom medzi nimi. Na zvolených miestach budú mať sprievodcovia krátky výklad k objektom, ich histórii a ich aktuálnemu stavu.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o priemyselnom dedičstve na území Nového Mesta, priblížiť informácie o ňom a o jeho hodnotách širokej verejnosti. Výstupom projektu je náučná trasa sledujúca priemyselnú minulosť danej lokality so zastaveniami pri najvýznamnejších objektoch. O týchto objektoch bude informovať druhý výstup projektu – informačné tabule – osadené na jednotlivých zastaveniach. Tretím výstupom je lektorovaná prehliadka po tejto trase. Štvrtým webová platforma sprístupňujúca informácie na internete.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Cieľová skupina je široká verejnosť, rozdeliť ju môžeme primárne na dve časti podľa charakteru aktivít:

A verejnosť pasívnu náhodní okoloidúci, ktorí sa zastavia a prečítajú tabule

B návštevníci, ktorí si dohľadajú informácie na internete a prípadne sami cielene navštívia dané lokality – aktívna časť účastníci lektorovaných výkladov a prehliadok

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Osadené tabule a digitalizované informácie ostanú uverejnené aj po skončení akcie, ich životnosť je pomerne dlhá.Pokračovanie projektu je v prípade informačných tabúľ v podstate kontinuálne a stále, keďže zostanú súčasťou verejného priestoru. Rovnako existuje možnosť v budúcnosti rozšíriť počet informačných tabúľ a pracovať s kontextom priemyselného dedičstva, vytvárať menšie „pod okruhy". V prípade webovej platformy – je cieľom tieto informácie aktívne dopĺňať a udržiavať. Lektorované prehliadky je možné opakovať periodicky prípadne modifikovať trasu podľa na základe rôznych kontextov(lokality, typu výroby, obdobia a pod.). Je vo výhľade osloviť ľudí ktorí by sa radi podieľali na ďalšej existencii projektu.

Digitalizované údaje je možné udržiavať a rozširovať na základe feedbacku od účastníkov/nadšencov o nové informácie, prípadne dobové fotografie atď.

 

Čo sa samotnej akcie týka, táto sa môže samozrejme opakovať aj periodicky, záleží od spätnej väzby zo strany účastníkov a možností zo strany organizátorov. Cieľom projektu je aj osloviť ľudí ktorý by sa radi podieľali na ďalšej existencii projektu.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Výroba 1 ks infotabuľe veľkosti 600x800 mm:

Odhadovaný náklad za 1 ks tabule: 500

 

Dokopy za 6 ks tabúľ: 3000 €

 

Marketing a organizácia – výroba a grafické spracovanie programového bulletinu:

Grafické práce – 150

Tlač 200 ks – 250 €

Odhadovaný náklad za spracovanie údajov o objektoch, textov, editovanie: 800 €

 

Dokopy: 1200

 

Zabezpečenie stravy a pitného režimu pre lektorov v priebehu konania podujatia:

10 € na osobu

Dokopy: 40

 

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

lopaz.vnuk@gmail.com,

tmatula@emuge.sk,

miroslav.benak@gmail.com

evka.devuldix@gmail.com

 

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last