Preskoč na obsah
Späť

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

V roku 2015 Kancelária pre participáciu spustila popri pilotnom ročníku zadaní (tzn. vysokonákladových investícií, ktoré realizuje na základe potrieb obyvateľov úrad) pre celú mestskú časťaj testovaciu fázu zadaní pre dve štvrte. 

Keďže zadania pre Dopravné štúdie(Dopravná koncepcia Kramáre, Dopravná koncepcia pre Kolibu) uspeli v oboch štvrtiach, realizovať sa budú spoločne. Verejné stretnutie je pre obyvateľov príležitosťou zapojiť sa do definovania klúčových potrieb zadania a spoločného vytvorenia podmienok, na základe ktorých bude obstaraný projektant pre zhotovenie dopravnej koncepcie v predmetných lokalitách. Na stretnutie pozývame Kramárčanov aj Kolibčanov 22.9.2015, 17:00 na ZŠ Cádrová na Kramároch.

Návrh Zadania pre Kramáre, Koliba

V niektorých oblastiach mestskej časti Bratislava – Nové mesto, najmä v jeho  oblasti Kramáre, sa problém parkovania a odstavovania motorových vozidiel prejavuje vo veľmi negatívnom svetle, keď všetky dostupné  a disponibilné plochy sú využívané najmä na dlhodobé odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov a zamestnancov v tejto oblasti. V oblasti mestskej štvrti Koliba sa problém parkovania a odstavovania motorových vozidiel prejavuje v úzkych a strmých uliciach. Taktiež sa tu zintenzívnila výstavba a tým aj nároky na dopravné riešenie a dopravnú kapacitu územia. Obidve mestské štvrti majú limitovanú dopravnú obslužnosť bodovým napojením na mestskú sieť, ktoré je v prípade Koliby stavebne obmedzené podcestím pod železničnú trať.
Na základe požiadaviek obyvateľov tejto oblasti, je pripravené zadanie dopravno-inžinierskej štúdie, ktorá bude mať za cieľ spracovanie návrhu takej organizácie dopravy  a parkovania, aby sa zlepšili dopravné podmienky v tejto oblasti.
Problémy so statickou dopravou sa postupne z centra mesta rozširujú do vzdialenejších polôh a stávajú sa limitujúcim faktorom zlepšovania kvality života v meste. Statickú dopravu nie je možné riešiť extenzívnymi spôsobmi, pretože všetky plošné rezervy, ktoré mohli byť venované parkovaniu sú už skoro vyčerpané a preto je potrebné vstúpiť do parkovania  a odstavovania motorových vozidiel s kontrolnými a usmerňovacími mechanizmami.

Rozsah riešeného územia

V rámci dopravno-inžinierskej štúdii bude riešená vybraná oblasť mestskej časti BA - Nové mesto, ktorá je ohraničená nasledovnými komunikáciami, prípadne iným terénnym útvarom – železničná trať BA-Predmestie - BA-hl.stanica – BA-Lamač – hranica lesoparku – Brečtanová - Krahulčia– Tupého.
Prehľadnejšie je oblasť riešeného územia  viditeľná na priloženej situácii.

 
Obr. Riešená oblasť Kramárov a Koliby.

Zameranie štúdie

Cieľom spracovania dopravno-inžinierskej štúdie je vypracovať dopravnú koncepciu, v ktorej treba zhodnotiť reálne podmienky tohto územia pre jeho zahusťovanie, okrem viacerých hľadísk aj z hľadiska dopravy či už statickej, tak aj dynamickej. Dopravná koncepcia bude obsahovať návrh úprav organizácie dopravy, zlepšenie podmienok iných druhov dopráv ako IAD, spolu s návrhom na regulovanie parkovania a odstavovania osobných automobilov tak, aby boli zlepšené podmienky parkovania rezidentov a návštevníkov tejto oblasti.
Situáciu je treba riešiť posúdením súčasného stavu komunikácií, možností ich kapacitného posilnenia a stanovenia max.priepustnosti pre dynamickú dopravu. Je potrebné zmapovať súčasný stav najmä vo vzťahu k počtu vozidiel stabilizovaného územia a jeho ďalší vývoj. Striktne treba posúdiť možnosti technických opatrení prípadného zvýšenia súčasnej kapacity existujúcich komunikácií.
Vzhľadom k skutočnosti, že v oblasti Kramárov sú sústredené zdravotnícke zariadenia mestského a nadmestského významu s veľkými počtami jednorázovými a viacnásobnými návštevníkmi, je potrebné navrhnúť dopravný  režim a systém parkovania tak, aby v maximálnej miere bol využitý potenciál tohto územia a dosiahnutý zvýšený stupeň obrátkovosti na jednotlivých parkovacích miestach. Pre oblasť Koliby je nutné navrhnúť režim využívania a zástavby úzkych, pre nákladnú dopravu nevhodných ulíc. Cieľom štúdie je navrhnúť opatrenia v dvoch etapách realizácie:

 • Návrh riešenia s možnou okamžitou realizáciou
 • Výhľadový návrh s umiestnením viacpodlažných parkovacích miest
 • Posúdenie možnosti zlepšenia pripojenia na mestskú dopravnú sieť.

Hlavný dôraz riešenia štúdie  musí byť zameraný na realizovateľnosť dopravného a parkovacieho  usporiadania tak, aby MČ BA-Nové mesto bola reálne spôsobilá navrhovaný systém realizovať v priebehu roku 2016.

Spracovaná dokumentácia bude  zameraná na nasledujúce oblasti:

 • zistenie stavu jestvujúcej organizácie dopravy
 • zistenie parkovacích možností v riešenej oblasti
 • prieskum trvalého dopravného značenia
 • prieskum  využívaných rezervovaných miest na parkovanie
 • návrh úprav v organizácii dopravy
 • návrh úprav v organizácii MHD
 • návrh vybudovania cyklistickej infraštruktúry
 • návrh možností zlepšenia pripojenia na mestskú dopravnú sieť
 • návrh rozdelenia oblasti s regulovaným parkovaním
 • návrh zásad a možností regulovania parkovania
 • návrh legislatívnych úprav
 • orientačný rozpočet návrhu

Základnou podmienkou riešenia je získanie nových parkovacích možností, dosiahnutie väčšej obrátkovosti zaparkovaných vozidiel na disponibilných parkoviskách ale aj tiež spoplatnenie parkovania, čo by znamenalo prínos do mestského rozpočtu.
Konkrétne legislatívne opatrenia musia byť zamerané najmä na:
prijatie VZN o parkovaní, v ktorom budú  zohľadnené všetky potrebné aspekty pre optimálne parkovanie v meste, vrátane a koordinačných a kooperačných vzťahov medzi jednotlivými súčasnými a budúcimi možnými prevádzkovateľmi parkovacích služieb.
spracovanie a odsúhlasenie parkovacieho poriadku
spracovanie a odsúhlasenie cenníka parkovacích služieb v zóne regulovaného parkovania

Spracovanie štúdie

Štúdia bude spracovaná v nasledovnom rozsahu:
textová a tabuľková časť vo formáte .doc, .xls
situácie dopravných riešení v M = 1 : 500 vo formáte .pdf
širšie vzťahy, systémové riešenie  rozdelenia parkovacích zón v M = 1 :2000, vo formáte .pdf
súhrnný materiál pre rokovanie orgánov MČ BA – Nové mesto

Doba spracovania a prerokovanie štúdie

Štúdia bude spracovaná v  dobe 12 týždňov, pričom okamžite po podpísaní zmluvy o dielo bude zvolaný 1.kvalitársky výbor, na ktorom bude spresnený reálny rozsah prác a rozsah podkladov pre úspešné spracovanie štúdie.
Počas spracovania zhotoviteľ zvolá 2 kvalitárske výbory v 60% a 85%stupni rozpracovanosti štúdie, pričom na záverečnom stretnutí bude dohodnutý rozsah a spôsob expedície, pričom sa predpokladá expedovanie diela v 5 vyhotoveniach a v digitálnej forme na 2 x CD.

Poskytnutie podkladov a súčinnosti.

Obstarávateľ štúdie poskytne zhotoviteľovi všetky relevantné podklady:
o komunikačnej sieti v riešenej oblasti
mapové podklady v príslušnej mierke
rozsah a lokalizáciu vyhradených parkovísk
informáciu o stave vývoj celomestskej parkovacej politiky
investičné zámery v oblasti
a iné

Záverečné ustanovenia

Uchádzač predloží:
autorizačné osvedčenie SKSI budúceho hlavného projektanta štúdie
referencie o spracovaní dopravných štúdií podobného zamerania
návrh zmluvy o dielo, s návrhom ceny a termínu spracovania

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last