Preskoč na obsah
Späť

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Autor/ka: Stanislav Skýva
Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 

Východiská a obmedzenia, ktoré musí koncepcia zohľadňovať:

 • Zhrnutie záväzných dokumentov so zameraním na dopravu a vplyvom na riešené územie
 • Dopravné intenzity a plánované výstavby a iné stavebné úpravy v oblasti.
 • Územný plán musí byť v súlade s platným územným plánom mesta
 • Parkovacia politika vypracovaná mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 
 • Hlavným cieľom by malo byť posilnenie obytného/rezidenčného charakteru oboch štvrtí.
 • Skúsiť použiť príklady z praxe iných miest a využiť ich pri tvorbe zadania
 • Zadanie viac štrukturovať do samostatných konkrétnejších častí a v ich rámci detailnejšie spresniť ďalšie požiadavky

 

Prezentované témy, ktoré by mali byť v koncepcii zohľadnené:

 • Riešenie prepojenia miestnej dopravnej siete Koliba-Kramáre s komunikáciami s celomestským významom
 • Návrh na obmedzenie dynamickej dopravy na spojnici Jaskový rad, Pionierska, Tupého
 • Riešenie prepojenia Dolných Kramárov na hlavnú dopravnú os
 • Prerozdelenie dopravy do viacerých koridorov
 • Odporúčanie na nezahusťovanie Dolných Kramárov
 • Riešenie celkovej situácie chodcov, prioritou malo byť zlepšenie situácie chodcov, chodcov s kočíkmi a vozíčkarov
  • Vybudovanie riadneho asfaltového chodníka z Koliby na Kamzík
  • Vybudovať prepojenie pre chodcov ulice Cesta na Kamzík s ulicami Dérera, Guothova, Ambrova, Júnová 
 • Riešenie situácie chodcov pred školskými zariadeniami (na stretnutí bola prezentovaná situácia pred ZŠ Jeséniova)
 • Rozšíriť parkovaciu politiku vypracovanú mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre Kramáre aj na oblasť Koliby
 • Pre dopravné prepojenie Koliba - Kramáre je v územnom pláne rezervovaný koridor cez Vlársku, odporúčanie tlaku na Magistrát na dobudovanie.
 • Návrhy na riešenie cyklistickej dopravy:
  • zobojsmerniť jednosmerky pre cyklistov, 
  • riešenie situácie na ulici Jaskový rad, možnosti sú  zjednosmerniť / obmedziť prejazd motorových vozidiel v prospech cyklistov
  • Vytvoriť cyklistickú os (nie nevyhnutne cyklistický chodník) na prejazd Kramármi.
  • V miestach križovania cyklistických trás s cestnou komunikáciou vyznačiť na prechodoch pre chodcov aj prechod pre cyklistov.
 • zefektívnenie parkovania
 • nové dopravné koridory prispievajúce k väčšej plynulosti dopravy
 • zlepšenie dopravného značenia (napr. jasne označiť priechody pre chodcov, ideálne aj s výstražným oranžovým svetlom a výrazným pouličným osvetlením)
 • optickými a fyzickými retardérmi prispieť k zníženiu rýchlosti v kritických miestach
 • priorita hromadnej dopravy pred individuálnou motorovou dopravou so snahou o obmedzenie individuálnej motorovej dopravy
 • Návrh na zníženie povolenej rýchlosti na Kramároch z 50 km/h na 30 km/h (V spojení s otvorením jednosmeriek pre cyklistov (na jazdu v oboch smeroch)  pomáha celkovo poľudštiť mestské štvrte vytvorením väčšieho priestoru pre chodcov a cyklistov. 
 • Vytvorenie osi pre chodcov a cyklistov, možné riešenie ako pešia zóna
 • Žiaduce je vytvorenie centra Kramárov

 

Aktuálne témy bodových závad, vhodných na okamžité riešenie mimo celkovej dopravnej koncepcie:

 

 • Zlepšiť kontrolovanie dodržiavania prednosti pre chodcov posilnením policajných hliadok.
 • Riešenie situácie pre chodcov pred ZŠ Jeséniova (parkovanie, dochádzanie žiakov medzi autami a odvodňovacím žľabom
 • pozemok na Jeséniovej s nápisom: „Súkromný pozemok, vozidlá budú odtiahnuté" - podozrenie na obohacovanie sa 3 vyhradenými parkovacími miestami.
 • Doplniť chýbajúce prechody pre chodcov v miestach, kde prirodzené pešie trasy križujú cestné komunikácie, napr. pri križovatke Vlárska – Limbová – Stromová.
 • Vybudovanie riadneho asfaltového chodníka z Koliby na Kamzík
 • Zníženie povolenej rýchlosti na Kramároch na 30 km/h, osadenie meračov rýchlosti a policajné kontroly dodržiavania rýchlosti.
 • Pri oprave a výstavbe chodníkov myslieť na zníženie krajníc na križovatkách a priechodoch a uľahčiť tak prechod vozíčkarom a chodcom s kočíkmi.
 • Zobojsmerniť jednosmerky pre cyklistov
 • Riešenie nepriaznivej situácie na hornej Bárdošovej ulici (Video - Nebezpečný prechod žiakov do školy na Jeséniovu ulicu hornou Bárdošovou ulicou, autorka - Cíbová) s prepojením na Kolibu
  • riešenie nelegálneho parkovania
  • nedodržiavanie dopravného značenia (napr. obmedzená rýchlosť 20 km/h)
  • neúnosná situácia chodcov
  • návrh na zjednosmernenie dopravy/ prípadne vylúčenie IAD
  • nevhodné intervaly MHD (napr. ranný spoj má príchod pred školu o 7:23, pričom školu otvárajú o 7:45), predĺženie linky po SHMU
 • Riešenie podnetov zo stránky Odkaz pre starostu, prezentovaných 8 hlavných podnetov, dlhodobo neriešených

   

Kancelária pre participáciu verejnosti osloví vytipovaných odborníkov na spoluprácu pri vypracovaní konečnej verzie zadania s dôrazom na právnu formu zadania, ako aj využiteľnosť výslednej dopravnej koncepcie.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last