Preskoč na obsah

O Kolibskej olympiáde

Autor/ka: Katarína Nehanská
Ako to vyzeralo 14.9.2015 na Kolibskej olympiáde ŽŠ Koliba?

"Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa." Táto myšlienka olympijských hier sa niesla 14. septembra areálom školy na Kolibe. Základná škola na Jeséniovej ulici odštartovala prvý ročník Kolibskej olympiády, v ktorej športovci si zmerali sily v netradičných športových disciplínach. Využili sa novoosadené fittnes prvky zabezpečené aj vďaka finančnej podpore z participatívneho rozpočtu MÚ BANM. Nechýbala olympijská hymna, vlajka, oheň ale hlavne radosť z dosiahnutých výsledkov a chuť z pohybu. Zúčastnení športovci boli odmenení medajlou a sladkým prekvapením. Areálom školy sa nieslo povzbudzovanie, potlesk a nadšenie všetkých v cieli. A to všetko v duchu fair play. Na záver vystúpili za potlesku a fanfár na stupne víťazov najlepší športovci. Kolibská olympiáda sa stala úspešnou akciou a naša škola tak začala novú tradíciu.

Priemerne (0 Hlasy)


Kolibská olympiáda 2015

Autor/ka: Zuzana Salíniová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

Názov

Kolibská olympiáda 2015

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Propagáciou olympijskej myšlienky chceme v žiakoch a rodičoch, zamestnancoch i verejnosti podporiť nielen zdravý životný štýl, súťaživosť, ale aj pocit spolupatričnosti, a to všetko, samozrejme, v duchu „fair play". Do realizácie projektu „ Kolibská olympiáda" chceme zapojiť nielen žiakov ZŠ s MŠ, zamestnancov a rodičov, ale aj širokú verejnosť, hlavne obyvateľov našej štvrte – Koliby.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Žiaci našej školy sú rovnako ako iné deti, žijúce vo veľkomeste, ohrození civilizačnými chorobami, nedostatkom pohybu a stratou motivácie k zdravému životnému štýlu pod vplyvom prostredia. Aj naša škola sa snaží podporovať okrem rozvoja intelektuálnych schopností aj rozvoj dôležitých životných zručností, aktívne vytvárame podmienky pre výchovu ku zdraviu a zdravým vzťahom. V areáli školy je už vybudované miniihrisko s umelým trávnikom, hojdačky, kladina, lezecká stena, tyče a lana na šplh, rebriny, hrazda, stolný tenis a letné triedy, ktoré taktiež chceme využiť pri realizácii predmetného projektu. V ďalšom období sa chceme zamerať na postupné dotváranie telocvične v prírode, pričom predmetom tohto projektu je osadenie štyroch fitness cvičebných prvkov. Našim zámerom je v budúcnosti doplniť aj záhradné kolky, doskočisko, z dlažby vytvorenú detskú škôlkú na skákanie...

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Do života školy zapájame celú komunitu prostredníctvom konkrétnych aktivít rodičov a širšieho okolia našich žiakov – posilňujeme formálnu aj neformálnu komunikáciu s nimi prostredníctvom úzkeho kontaktu s učiteľmi a množstva neformálnych aktivít. Tento projekt by nám umožnil zvýšiť potenciál pre stimuláciu aktívnej interakcie medzi žiakmi a učiteľmi a širšou komunitou, ale aj obohatiť ponuku služieb a posilniť vzťah detí ku škole a obohatiť ich vzdelávanie v relevantných oblastiach o intenzívne zážitky.

Škola sa vo svojich aktivitách sústreďuje aj na potreby lokality - sme jedinou základnou školou v lokalite, ktorá je súčasne kultúrnym a športovým stánkom v tejto oblasti. Realizácia predmetného projektu nám vo veľkej miere môže pomôcť vytvoriť akési centrum športu pre pohybové aktivity nielen pre našich žiakov, zamestnancov a rodičov, ale aj pre občanov spádovej oblasti Koliba v Bratislave.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ projektu: Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Projektoví koordinátori: Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Mgr. Katarína Nehanská, zást. pre 1. stupeň ZŠ

PaedDr. Eva Fiamčíková, zást. pre 2. stupeň ZŠ

Mgr. Peter Urban – učiteľ telesnej výchovy

Ostatné personálne obsadenie: zamestnanci ZŠ s MŠ, majú skúsenosti s vedením detského támu, s mnohoročnou komunikáciou s rodičmi....

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Projekt budeme realizovať formou dvoch projektových dní, do ktorých sa zapoja všetky cieľové skupiny. Za procesné riadenie a organizačné zabezpečenie projektu ponesú zodpovednosť koordinátori projektu.

Medializácia projektu: komplexnú informáciu o projekte a získanej podpore z  dotácie zverejníme na domovskej web stránke školy www.zsjeseniovaba.edu.sk.,vydáme tlačovú správu, ktorú poskytneme agentúram TASR a SITA, Hlasu NM, zverejníme v učiteľských novinách, prizveme Bratislavskú televíziu. Zároveň správu doplnenú fotografickou prílohou zašleme dôležitým partnerom školy vrátane zriaďovateľa, ktorých účasť na slávnostnom otvorení olympiády očakávame.

Fáza projektu Termín ukončenia realizácie

Inštalácia komponentov 14.04.2015

Slávnosť pri príležitosti otvorenia 16.04.2015

Kolibská olympiáda 16.,17.04.2015

Vyhodnotenie olympiády 17.04.2015

 

Očakávané výsledky projektu

Obsahom „Kolibskej olympiády" budú netradičné disciplíny, v ktorých sa premietne nielen telesná zdatnosť, súťaživosť, ale aj kultúrne a umelecké vyžitie a zmysel pre fair play. Na slávnostnom ukončení olympiády získa každý účastník medailu so symbolom našej školy a logom našej MČ Bratislava Nové Mesto, víťazi získajú vecné ceny.

Celá realizácia projektu „Kolibská olympiáda" sa bude niesť v znamení motta:

Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa„

„Kolibskú olympiádu" zdokumentujeme prostredníctvom fotografií, videofilmu a bulletinu, dostupnému nielen v našej štvrti, ale celej mestskej časti.

 

Konkrétne aktivity „ Kolibskej olympiády":

16.04.2015

 1. Maminy versus dcéry - súťaž v skákaní škôlky

 2. Otcovia a synovia – využijú sa novoosadené fitnessprvky, určitý počet cvičení na jednotlivých prvkov absolvuje otecko so synom, ktorí tvoria tím, víťazí najrýchlejší tím

 3. Babičky versus vnúčatá – družstvo babičiek bude dávať hádanky družstvu vnúčat a opačne, víťazí družstvo, ktoré uhádlo viac hádaniek.

 4. Dedkovia a vnúčatá – súťaž na kolobežkách

 5. Súťaž rodín – trojboj -, trojčlenné družstvá budú súťažiť v disciplinách:

- rýchlosť a obratnosť na preliezke

- šplh na žrdi

- beh po kladine s vajíčkom v lyžičke

 1. Stolnotenisový turnaj v jednotlivých kategóriách:

Mladší žiaci

Starší žiaci

Dospeláci do 50 rokov

Dospeláci do 100 rokov

Zmiešaná kategória

17.04.2015

Disciplíny budú pripravené tak, aby súťažilo dieťa a rodič, resp. dospelý ako súťažná dvojica:

 1. Beh so zaviazanými nohami ( z dvojice má každý jednu nohu voľnú ) - miniihrisko

 2. Prechod cez nebezpečné územie so zaviazanými očami ( jeden má zaviazané oči, druhý ho naviguje)- kladiny,

 3. Chytanie lopty do vedra ( dieťa hádže loptu, rodič, resp. dospelý ju musí zachytiť do vedra)- miniihrisko

 4. Postaviť vežu z 3 molitanových skladačiek ( uložených vo vzdialenosti 1 m tak, aby sa spolu držali jednou rukou a druhú používali na spoločné uchytenie kocky- letná trieda

 5. Za pomoci rodiča, resp. dospelého dočiahnuť jablko, ktoré visí na vrchole cvičnej horolezeckej steny

 6. Cesta odvahy – preliezky

 7. Štyri ročné obdobia – súťaž s využitím novoosadených štyroch fitness prvkov, pričom každý z nich bude predstavovať jedno ročné obdobie (dotvorené dekoráciami vyrobenými v rámci ŠKD)

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Rozvoj športovej činnosti považujeme za veľmi dôležitú súčasť podpory zdravia nielen našich žiakov a zamestnancov školy, ale aj za súčasť jej otvárania sa smerom k verejnosti.

Propagáciou olympijskej myšlienky chceme v žiakoch a rodičoch, zamestnancoch i verejnosti podporiť nielen zdravý životný štýl, súťaživosť, ale aj pocit spolupatričnosti, a to všetko, samozrejme, v duchu „fair play".

Cieľom nášho projektu je aj vytvorenie centra športu a organizácia pravidelných pohybových aktivít nielen pre našich žiakov, zamestnancov a rodičov, ale aj pre občanov spádovej oblasti Koliba v Bratislave.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Do realizácie projektu „ Kolibská olympiáda" chceme zapojiť nielen žiakov ZŠ s MŠ, zamestnancov a rodičov, ale aj širokú verejnosť, hlavne obyvateľov našej štvrte – Koliby:

a) deti do 6 rokov

b) deti od 6 do 15 rokov

c) pedagógovia a ostatní zamestnanci školy

d) rodičia, starí rodičia

e) široká verejnosť
 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Kolibskú olympiádu plánujeme realizovať každoročne, doplnením materiálnej základne telocvične v prírode sa zlepší kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj záujmovej činnosti a v neposlednom rade bude slúžiť aj ostatným Kolibčanom.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 • fitness prvky 2.457,--eur

1x TQ604B stroj na posilňovanie brucha a dolných končatín

2x TQ616B chodec

1x TQ619 veslovanie

 • osadenie prvkov 1.522,37eur

 • vedľajšie režijné a pracovné náklady dodávateľa mobiliáru 892,80eur

 • doprava 678,--eur

 • Zabezpečenie slávnostného zahájenia – drobný materiál 40,--eur

 • Zabezpečenie súťaží 40,--eur

 • Ceny pre víťazov 250,--eur

 

CELKOM: 5.880,17eur

 

Priemerne (2 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last