Komunitná záhrada pri RC Kramárik Komunitná záhrada pri RC Kramárik

Názov projektu

Komunitná záhrada pri RC Kramárik

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

3 000 eur

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Pri našom projekte komunitnej záhrady vychádzame z potrieb mestských ľudí, tráviť svoj voľný čas pokojnými aktivitami a hlavne kontaktom s prírodou. Projekt má aj silnú vzdelávaciu zložku, pričom vzdeláva nielen dospelých v tom, ako majú záhradníčiť, ale aj deti učí pozorovať prírodu, starať sa o svoje prostredie a poznať kolobeh života v prírode. Projektom chceme motivovať rodiny, aby vytvárali vzťahy so širšou komunitou okolo svojho bydliska.

 

V rámci projektu plánujeme vybudovať komunitnú záhradu, spolu s prírodným ihriskom, dať ju k dispozícii rodinám z kramárov na používanie a usporiadať niekoľko vzdelávacích a komunitných podujatí.

 

Na šírenie výsledkov projektu plánujeme využiť blog, kde budeme uverejňovať záhradnícke vychytávky a skúsenosti so zakladaním záhrady a rovnako aj seminár pre tých, ktorý by si chceli založiť komunitnú záhradu vo svojom okolí.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Dnešná doba je typická stratou kontaktu s prírodou.

To sa vo veľkej miere odráža na deťoch, ktoré často krát nechápu, že zelenina a ovocie pochádzajú z poľa a nie zo supermarketu. Mestské deti majú nedostatok príežitostí užiť si priamy kontakt s prírodou, či už prostredníctvom „hrabania sa v zemi", pozorovania kolobehu života v prírode alebo prostredníctvom kultivovania svojho životného prostredia.

Na nás starších vidno dopad odtrhnutosti od prírody a prirodzeného spôsobu života v narastajúcom strese z práce a neschopnosti odventilovať ho v pokojnejších aktivitách. Zároveň sa čoraz častejšie objavuje syndróm vyhorenia, ktorý pramení nielen z psychického tlaku uponáhlaného prostredia, ale aj zo zasypania pracovnými úlohami, kde nieje výsledok viditeľný.

Nemenej dôležitý je aj problém atomizácie spoločnosti, kedy rodiny či jednotlivci častokrát fungujú spôsobom škola-práca-domov, pričom opomínajú budovanie vzťahov so širším okolím.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Našim riešením je vytvorenie komunitnej záhrady na Kramároch. V komunitnej záhrade nájdu deti možnosť užiť si prírodu všetkými zmyslami, pozorovať kolobeh života v prírode, starať sa o svoje prostredia a „zbierať plody svojej práce" V spolupráci so svojími rodičmi či starými rodičmi budú môcť v prenajatých „boxoch" pestovať rastliny podľa vlastného výberu. Rodiny dostanú príležitosť na kvalitné trávenie svojho voľného času a na nadväzovanie vzťahov so širšou komunitou. Rodičia dostanú možnosť oddýchnuť si po celodennej práci za počítačom manuálnou prácou v komunitnej záhrade a načerpať novú silu a motiváciu.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

RC Kramárik, Klenová 22, 83101 Bratislava

 

Mgr. Katarína Staňová, koordinátor projektu

Mgr. Lucia Gregorová, koordinátorka dobrovoľníkov

Mária Látalová, nákup a doprava materiálu a náradia

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1. prípravná fáza projektu (január – február 2018)

- detailné rozpracovanie jednotlivých fáz projektu, propagácia projektu, hľadanie „nájomcov-záhradníkov", hľadanie dobrovoľníkov na brigády, obstaranie náradia a materiálu potrebného na realizáciu, kontaktovanie odborníkov na zastrešenie prednášok o pestovaní a permakultúre, dohodnúť otváracie hodiny záhrady tak aby mohla byť prístupná aj mimo otváracích hodín Kramárika.

2. tvorba itineráru (február-marec 2018, v prípade zlého počasia marec-apríl 2018)

- budovanie vyvýšených záhonov, montessori ihriska, bylinkového slimáka, lavičiek,…

- plánujeme uskutočniť niekoľko poldenných brigád, na ktoré pozveme predovšetkým kramárikovských mužov

3. vzdelávacie podujatia (marec-apríl 2018)

- plánujeme usporiadať niekoľko workshopov o pestovaní a prednášku o permakultúre

4. sadenie a spoločné staranie sa o záhradu (apríl – október 2018)

- každej rodine bude pridelený box o ktorý sa bude starať, pričom jeden box bude pridelený deťom, ktorý sa oň budú starať v rámci montessori herne

- rodiny sa budú podľa svojho uváženia sadiť ovocie či zeleninu, pričom na predpestovanie budú môcť využiť spoločný fóliovník

- počas tohto obdobia budú prebiehať aj komunitné akcie ako napr. piknik, grilovačka, „letná ostrekovačka"- alias hráme sa s deťmi na požiarnikov. Plánujeme usporiadať aj workshopy na témy „Varíme z plodov záhrady" a „Jedlé rastliny okolo nás"

5. Hodnotenie projektu a šírenie výsledkov projektu (november-december 2018)

- usporiadame prednášku o našich skúsenostiach so zakladaním komunitnej záhrady

- založíme blog s našimi pestovateľskými zisteniami a objavmi

- v rámci projektového tímu vyhodnotíme fungovanie záhrady a realizáciu celého projektu. Definujeme si spôsob fungovania záhrady v budúcom roku.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Primárnym cieľom projektu je založiť komunitnú záhradu pri rodinnom centre Kramárik

Tento cieľ povedie k naplneniu sekundárnych cieľov:

- vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti

- aktivizácia obyvateľov Kramárov k dobrovoľníctvu, prostredníctvom práci na založení záhrady

- poskytnúť možnosť kvalitného trávenia voľného času pre deti a ich rodiny, utužovanie vzťahov v rodine

- nabádať rodiny k vytváraniu vzťahov v širšej komunite

 

Výstupom projektu bude komunitná záhrada s X boxami (vyvýšenými záhonmi) pre záhradníčeni. Ďalším výstupom bude niekoľko vzdelávacích a komunitných podujatí. Písomným výstupom, ktorým bude zabezpečené šírenie výsledkov projektu bude blog so záhradkárskymi vychytávkami a radami pre verejnosť, ako si založiť komunitnú záhradu vo svojom meste.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Komunitná záhrada je určená predovšetkým pre rodiny s malými deťmi. Tí dostanú pri prideľovaní záhradníckych miest prednosť. Ďalej sme určený rodinám s väčšími deťmi alebo záhradničenia chtivým teenagerom. Ak by sa po vyčerpaní záujemcov z týchto dvoch kategórii našli ešte voľné boxy na záhradníčenie, ponúkneme ich jednotlivcom z radov širokej verejnosti.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Pri plánovaní projektu plánujeme dlhodobú prevádzku komunitnej záhrady s tým, že náklady na dlhodobú udržateľnosť budú pokryté z „príspevkov záhradníkov za využívanie záhradníckeho boxu"

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

1. Materiál potrebný na výrobu itineráru: drevo, klince, substrát, netkaná textília, syntetické látky na ochranu dreva pred plesňami a drevokazyvímu hubami, šmirgeľ,…) 500 eur

2. Náradie potrebné na výstavbu itineráru: pílka, vrtačka, kladivo, sekera, brúska, lopaty, fúrik 500 eur

3. Náradie a detské náradie ku komunitnej záhrade: detský fúrik, krhle, detské krhle, lopatky a lopaty, hrabličky, hrable na lístie, kultivátori, skyprovače pôdy,… 400 eur

4. Záhradný fóliovník: 150 eur

5. Lavičky 2x 150 eur = 300 eur

6. Záhradný gril: 150 eur

7. Náklady na publicitu projektu: tlač a kopírovanie letákov a plagátov, facebooková reklama 200 eur

8. Honoráre prednášajúcim avedúcim workshopov: 500 eur

9. Občerstvenie: pre dobrovoľníkov na brigády, na vzdelávacie a komunitné podujatia 300 eur

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

Katarína Staňová, katarina.stano@gmail.com

 

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last