videovizitka Komunitné centrum Koliba

Priemerne (0 Hlasy)


Komunitné a informačné centrum Koliba (KICK)

Názov

Komunitné a informačné centrum Koliba (KICK)

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Zámerom projektu je vytvorenie Komunitného a informačného centra pre obyvateľov Koliby, s cieľmi:

 1. zlepšiť informovanosť obyvateľov Koliby o veciach verejných poskytnutím priestoru na získavanie ale aj zdieľanie dôležitých informácií týkajúcich sa života na Kolibe

 2. poskytnúť priestor obyvateľom Koliby na vyjadrovanie sa k veciam verejným a zároveň priamo na Kolibe komunikovať s predmetnými subjektmi (starosta a poslanci MČ, zástupcovia developerov a rôznych iných podnikateľských subjektov, zástupcovia organizácií ako Poľovnícky zväz, Rybársky zväz, Mestské lesy, Červený kríž, Požiarnici, Polícia, ochranárske združenia, SPP, ZSE, telekomunikačné firmy, atď.)

 3. vytvoriť priestor na stretávanie sa a komunikáciu, pričom primárnym cieľom je socializácia starých a nových obyvateľov Koliby s dôrazom na vytváranie funkčnej komunity

 4. vytvoriť priestor na mimoškolské aktivity školákov i predškolákov (prioritou je doplnkové vzdelávanie a kvalitné trávenie voľného času detí aj v čase kedy je ZŠ a MŠ zatvorená)

 5. vytvoriť priestor na stretávanie sa mamičiek s malými deťmi v dopoludňajších hodinách (alternatíva pre chýbajúce materské centrum)

 6. vytvoriť priestor pre neziskovú kultúrno-spoločenskú činnosť (výstavy, čitáreň, besedy, besiedky, projekcie, predstavenia, atď.)

 7. vytvoriť priestor pre drobné komerčné aktivity (jazykové a vzdelávacie kurzy, prezentácie komerčných subjektov, pohybové aktivity, cvičenia a fyzioterapia, atď.)

 8. vytvoriť priestor pre spoločenské podujatia ako (MDŽ, deň matiek, deň otcov, deň detí, Veľká noc, Mikuláš, predvianočné podujatia, deň Zeme, deň vody, atď.)

 9. vytvoriť priestor pre aktivity OZ Za Lepšiu Kolibu

 10. vytvoriť kontaktný bod pre turistov a návštevníkov Koliby (alternatíva pre chýbajúcu turisticko-informačnú kanceláriu)

Komunitné a informačné centrum Koliba (KICK) by sme chceli zriadiť v nebytovom priestore, ktorý sa nachádza v bytovej budove stojacej na parcele číslo 6742/1 v Správe Mestskej časti Nove mesto na Jeséniovej ulici č. 43. Priestor je o celkovej podlahovej ploche 172m² . Jedná sa o murovaný obytný dom užívaný od roku 1961 s tromi nadzemnými podlažiami, so všetkými IS, vybudovanými spevnenými plochami a s kompletnou infraštruktúrou. Priestor je na 1. nadzemnom podlaží a je súčasťou bytového domu. Prístup k bytovému domu je po spevnenej komunikácií a chodníku. Parkovanie je umožnené na verejných parkoviskách v okolí. Nebytový priestor je zrekonštruovaný v značnom rozsahu a to: úprava vonkajších a vnútorných povrchom, vyplnenie otvorov, sú tam keramické podlahy so soklom, plastové okná, vymenené vnútorné rozvody ako vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Obyvatelia Koliby nemajú oficiálny priestor na získavanie a zdieľaní informácií, ktoré sa týkajú vecí verejných a ich života na priamo na Kolibe (výstavba, doprava, vzdelávanie, ochrana životného prostredia, aktivity podnikateľských subjektov, aktivity vedenia MČ, spoločenský život, príkazy/zákazy/obmedzenia v mestských lesoch, atď.).

Obyvatelia Koliby nemajú k dispozícii nekomerčný priestor na stretávania sa, komunikáciu a vytváranie sociálnych väzieb, ktoré sú veľmi dôležité pre život komunity a jej spoločný postup pri riešení problémov a zlepšovaní kvality života. Preto sa vytvára komunikačná a spoločenská bariéra medzi povodnými a novými obyvateľmi Koliby, čo zamedzuje vytvoreniu aktívne fungujúcej komunity.

Častá neinformovanosť obyvateľov a ich individuálne (namiesto kolektívnych) postupy a prístupy k riešeniu problémov spôsobujú, že sa postupne zhoršuje kvalita života na Kolibe.

Je potrebné zlepšiť informovanosť, komunikáciu a výmenu skúseností medzi obyvateľmi Koliby. Je potrebné oživiť kultúrno-spoločenský život obyvateľov Koliby. Na tento účel by mal slúžiť jeden fyzický priestor nazvaný Komunitné a informačné centrum Koliba (KICK).

Informačný bod chýba aj pre turistov a návštevníkov Koliby, ktorí by radi na jednom mieste získali informácie o prevádzke turistických a športových zariadení, o zaujímavých miestach a atrakciách Koliby, o právach a povinnostiach pri správaní sa v Lesoparku, na Železnej studničke, atď.)

Vyššie uvádzaný priestor v bytovej budove stojacej na parcele číslo 6742/1 v Správe Mestskej časti Nové mesto na Jeséniovej ulici č. 43. je približne 3 roky nevyužitý a nie je záujem o prenájom zo strany podnikateľskej sféry. Nakoľko je vo vlastníctve BA Nové Mesto, OZ Za Lepšiu Kolibu by ho rado využilo a prevádzkovalo v prospech a na úžitok obyvateľov Koliby (daňových poplatníkov a komunálnych voličov v MČ Bratislava Nové Mesto) .

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Komunitné a informačné centrum Koliba prinesie nasledovné riešenia:

 1. zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov Koliby:

 • pracovník KICK osobne poskytujúci a vyhľadávajúci informácie na požiadanie obyvateľov a návštevníkov

 • informácie v papierovej forme dostupné v KICK (letáky, plagáty, knihy, mapy ...)

 • internetová prezentácia KICK s potrebnými informáciami (web stránka, fanpage facebook, twitter a youtube účet ...)

 • informačná tabuľa a informačná obrazovka vo výklade KICK, poskytujúca vybrané informácie v čase mimo otváracích hodín KICK

 • pravidelné stretnutia obyvateľov Koliby so starostom a poslancami MČ BA - Nové Mesto

 • pravidelné stretnutia s odborníkmi na rôzne komunálne témy

 • vzájomná výmena informácií medzi obyvateľmi Koliby (besedy a okrúhle stoly)

 1. lepšie fungovanie Kolibskej komunity:

 • vzájomné spoznávanie a komunikovanie obyvateľov, počas komunitných kultúrno-spoločenských akcií

 • postupné vytváranie ďalšej pracovnej náplne KICK samotnými zapojenými obyvateľmi Koliby (nové činnosti, aktivity, akcie)

 • spoločné komunitné riešenie problémov prinesie lepšie výsledky (viac informácií, viac zapojených ľudí, rýchlejšie, lepšie a lacnejšie riešenia)

 1. zvýšené znalosti obyvateľov Koliby v oblastiach:

 • práva a povinnosti týkajúce sa komunálnych tém

 • ochrana životného prostredia všeobecne

 • recyklácia odpadov a odpadový manažment

 • doprava

 • školská a predškolská výchova

 • ochrana zvierat a rastlín v prostredí Lesoparku (Malých Karpát)

 • športovo-rekreačné využitie Koliby, Kamzíka, Lesoparku, Železnej studničky

 • kalendár kultúrno-spoločenských aktivít

 • iné

 1. mimoškolské aktivity pre školákov a predškolákov:

 • denné tábory počas prázdnin

 • doplnkové vzdelávanie, kurzy a krúžky po skončení školy

 • miesto pre stretávanie sa mamičiek s malými deťmi

 1. skvalitnenie kultúrno-spoločenského života obyvateľov Koliby:

 • pravidelné výstavy, vernisáže, čitateľské krúžky, filmové a hudobné produkcie a predstavenia (detské mimoškolské predstavenia)

 • spoločenské akcie pri príležitosti Dňa žien, Dňa matiek, Dňa otcov, Dňa detí ...

 • rôzne kurzy a pohybové cvičenia

 1. fyzická prezentácia výsledkov a kontrola práce OZ Za Lepšiu Kolibu:

 • priamy kontakt s členmi OZ

 • priame fyzické dokladovanie a prezentovanie výsledkov činnosti OZ

 • možnosť obyvateľov Koliby priamo dávať podnety a zadávať náplň práce OZ, ako aj kontrolovať výsledky riešení

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Občianske združenie Za lepšiu Kolibu

Projektová koordinátorka Renáta Šmilňáková

Aktivity

Denná otváracia doba (pracovný týždeň a víkend):

Podla potreby obcanov

Denné aktivity (realizované pravidelne každý deň)

Joga,cvicenie s detmi, hry mamicky s detmi,coworkingove vyuzitie, meditacne hodiny,jazykove kurzy...

Týždenné aktivity (realizované pravidelne každý týždeň)

Besedy,tvorive vikendove dielne, prednasky, caj o piatej,

Mesačné aktivity (realizované pravidelne každý mesiac)

Prezentacia firiem,produktov, oslavy narodenin,spolocenske akcie,vernisaze

Ročné aktivity (realizované rôzne počas roka)

Spolocenske oslavy

Vo vstupnej hale by sa vytvoril priestor pre čitáreň a posedenie si,s možnosťou drobného občertvenia /káva, čaj / v druhom priestore (veľkom) by sa uskutočňovali pohybové aktivity / cvičenie / zaroven možnosť prednášok,besied a debát pre vyšší počet poslucháčov

malá samostatná miestnosť by bola sídlom OZ

zadná miestnosť by slúžila deťom a mládeži na voľnoodpočinkove aktivity

Možnost prenájmu pre

-coworking centrum, pre ľudi, ktorí využijú možnosť pracovať mimo domova

-letorom za ucelom kurzo pre občanov( výučba jazykov, počítačové kurzy pre seniorov, kurzy šachove, kurzy ručné práce-zapojenie seniorov, doučovanie predmetov, ..)

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Ciele

 • zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov Koliby

 • lepšie fungovanie Kolibskej komunity:

 • zvýšené znalosti obyvateľov Koliby v komunálnych témach

 • mimoškolské aktivity pre školákov a predškolákov

 • skvalitnenie kultúrno-spoločenského života obyvateľov Koliby

 • fyzická prezentácia výsledkov a kontrola práce OZ Za Lepšiu Kolibu

Výsledky:

 • Celoročné fungovanie KICK s narastajúcim počtom aktivít na základe podnetov a záujmu komunity v období nasledujúcich rokov.

 • Zvýšený počet obyvateľov aktívne sa zapájajúcich do života komunity na Kolibe.

 • Zvýšený počet obyvateľov spoločne aktívne riešiacich komunálne problémy.

 • Zvýšený počet obyvateľov aktívne sa zaujímajúcich o komunálne témy a aktívne sa zapájajúcich vo volebnom obvode Koliba v najbližších komunálnych voľbách.

 • Zvýšený počet návštevníkov Koliby, Kamzíka a Lesoparku.

 • Zvýšený počet členov OZ Za Lepšiu Kolibu

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Primárna cieľová skupina:

obyvatelia Koliby, s dôrazom na tých obyvateľov, ktoré nevedia sami vyhľadávať potrebné informácie, nemajú skúsenosti s riešením komunálnych problémov, potrebujú osobnú konzultáciu a pomoc pri ich riešení.

Sekundárne cieľové skupiny:

a/ deti a mamičky s deťmi, ktoré hľadajú priestor na spoločné hry a mimoškolské vzdelávanie a rozvoj osobnosti

b/ dospelí pracujúci obyvatelia Koliby, ktorí v podvečerných hodinách, po práci, vyhľadávajú osobný kontakt s ostatnými obyvateľmi za účelom rozvoja komunity a rozvoja vlastnej osobnosti

c/ obyvatelia iných MČ BA a turisti, ktorí hľadajú a potrebujú informácie o Kolibe, Kamzíku, Bufetoch, Ihriskách, Vleku, Lesoparku, Lanovke, Železnej studničke, Vydrici ...)

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Celoročné fungovanie KICK s narastajúcim počtom aktivít na základe podnetov a záujmu komunity v období nasledujúcich rokov.

Zvýšený počet obyvateľov aktívne sa zapájajúcich do života komunity na Kolibe.

Zvýšený počet obyvateľov spoločne aktívne riešiacich komunálne problémy.

Zvýšený počet obyvateľov aktívne sa zaujímajúcich o komunálne témy a aktívne sa zapájajúcich vo volebnom obvode Koliba v najbližších komunálnych voľbách.

Zvýšený počet návštevníkov Koliby, Kamzíka a Lesoparku.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Rozpočet na rok 2016:

5000 Eur

Investícia do zariadenia interiéru podľa potreby /oprava podlahy,svietidlá,stoličky, stoly, sedačka v oddychovom priestore, kávovar, várna kanvica,knižnica na knihy, stojan na časopisy,cvičebné pomôcky, informačná tabuľa,televízor, projektor, ../

Zariadenie chceme tiež získať pomocov darov a sponzoringu

 

Na celoročnú prevádzku KICK nestačí rozpočet 5.000 EUR. Je to čiastka určená primárne na rozbehnutie projektu a jeho uvedenie do života.

Následne bude činnosť KICK financovaná členmi OZ Za Lepšiu Kolibu a tiež z finančných darov a sponzoringu od podnikateľských subjektov na Kolibe (Tesco, TV Joj, Tipos, Towercom, Slamená Búda, Stroodel, Schoppa, atď.).

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last