Preskoč na obsah
Späť

Dopravná koncpecia pre Kramáre

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Anotácia:

Štvrť Kamáre čelí denne obrovskému dopravnému náporu, jej komunikácie sú poddimenzované a developeri sa aj tak usilujú presadiť ďalšie výstavby. Dopravná koncepcia, na ktorej obstarávaní a realizovaní majú participovať samotní obyvatelia, má zhodnotiť reálne podmienky tohto územia pre jeho zahusťovanie. Okrem viacerých hľadísk aj z hľadiska dopravy či už statickej, tak aj dynamickej a jej ďalšieho vývoja. Striktne treba posúdiť možnosti technických opatrení prípadného zvýšenia súčasnej kapacity existujúcich komunikácií, možností ich kapacitného posilnenia a stanovenia max. priepustnosti pre dynamickú dopravu. Koncepcia bude mať odporučací charakter, poslúži pri regulovaní výstavby a pomôže aktívnym občanom pri presadzovaní dopravných a stavebných regulácií v území.

Problém:

Územie Kramárov je dnes považované za tzv. stabilizované územie,poskytujúce krajné podmienky bývania občanov. "Krajné podmienky" preto,lebo pri výstavbe bytových domov sa neprihliadalo na kapacitné možnosti existujúcich komunikácií,v dôsledku čoho zostalo územie bez možnosti bezproblémového fungovania.

Územie je takpovediac „zaštupľované" v dôsledku chabého pripojenia na mestskú sieť a to v Dolných Kramároch len v troch bodoch na jedinú mestskú už dnes preťaženú Stromovú a to jednosmernou Jelšovou, a sotva dvojsmernými ulicami Jakubíkovou a Hroznovou. Chýba napojenie územia na Brnianskú a Limbovú, čo by odľahčeniu dopravy na území pomohlo.

Je pritom zarážajúce, že tento stav nebránil vedeniu mestskej časti odpredávať voľné plochy zelene developérom a územie bezbreho ďalej zahusťovať.Aj vyjadrenia príslušných orgánov mestskej správy a inžinierskych sietí k pripravovanému „Územnému plánu zóny Jelšova" potvrdili,že uvedené územie nie je schopné kapacitne rásť a preto ich stanoviská k zahusťovaniu územia sú zamietavé.Ale developérov to nezastavuje v pripravovaní ďalších projektov,využívajúc silu svojich možností a na MÚ prichádzajú s ďalšími a ďalšími projektmi. Toho času je známy pokus o výstavbu 4 poschodového objektu na Jahodovej, 36 bytov na Royovej, bytovky na Uhrovej, prístavby k objektu na rohu Jakubíkovej a Jahodovej, bytovky na Opavskej, bytovky na preluke na Jahodovej atď.

Riešenie:

Je potrebné vypracovať dopravnú koncepciu, v ktorej treba zhodnotiť reálne podmienky tohto územia pre jeho zahusťovanie, okrem viacerých hľadísk aj z hľadiska dopravy či už statickej,tak aj dynamickej. Ukazuje sa, že nápor počtu vozidiel najmä nevyriešením parkovania vozidiel nemocnice akad.Dérera a rastom počtu vozidiel občanov ohrozuje už aj prístup k svojim domom a parkovacím plochám. Ukážkou je prípad pokusu postaviť na Royovej 36 bytov, pričom je zrejmé,že dopravná kapacita cesty so šírkou vozovky 3,5 m z čoho 1 m zaberajú vozidlá parkujúce na jednostrannom chodníku už dnes robí problémy obslužným vozidlám (OLO,zimná údržba komunikácie,zdravotná pohotovosť,požiarna ochrana atď) a tu bývajúcim občanom. Aj ďalšie ulice nie sú na tom lepšie. Najsilnejšie komunikácie z hľadiska súčasných zaťažení sú Jahodova a Ďurgalova, ktoré aj tak trpia statickou dopravou nemocnice.

Situáciu je treba riešiť posúdením súčasného stavu komunikácií, možností ich kapacitného posilnenia a stanovenia max.priepustnosti pre dynamickú dopravu. Je potrebné zmapovať súčasný stav najmä vo vzťahu k počtu vozidiel stabilizovaného územia a jeho ďalší vývoj. Striktne treba posúdiť možnosti technických opatrení prípadného zvýšenia súčasnej kapacity existujúcich komunikácií.

Pritom bezpodmienečne je treba vziať do úvahy aj nepriaznivý vplyv parkovania vozidiel nemocnice,ktoré v súčasnosti obsadzujú priľahlé ulice sídliska. Pri zostavovaní Generelu treba súbežne konzultovať s občianskym združením Naše Kramáre a rešpektovať názory občanov.

Doravná koncpecia nebude právne záväzný dopravný Generel. Koncepcia bude mať odporúčací charakter, poslúži aktívnym občanom pri regulovaní výstavby a pri presadzovaní dopravných a stavebných regulácií v území.

Na obstarávaní a realizovaní Dopravnej koncepcie, formulácii jej podmienok pri obstarávaní, pri zbieraní problémov lokality a pri vyhodnocovaní majú participovať samotní obyvatelia.

Predbežne bola ponúknutá pomoc od Ing.Nemetzovej, Ing.Ballovej a Ing.Hulmana, ktorí reprezentujú občianske združenie Naše Kramáre.

Rozpočet:

Momentálne neznámý, v závislosti od verejnej súťaže.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky zo Zadaní: Novinky zo Zadaní:

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Správa o pilotnej realizácii zadania Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba z roku 2015.
Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozvánka na verejné stretnutie Cyklotrasy.

Pozývame vás 19.11.2015 o 17:30 na Junácku 1, MÚ BANM.
Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Výstupy zo stretnutia k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre.

Dňa 22.9.2015 sa na ZŠ Cádrova konalo stretnutie k návrhu zadania pre vypracovanie dopravnej koncepcie Koliba-Kramáre. Na stretnutí bol prezentovaný návrh zadania s definovaním oblasti záujmu a stručným náčrtom možnosti riešenia. Nasledovala diskusia občanov a zúčastnených odborníkov na dopravné riešenia, s prezentáciou tém, vhodných na zaradenie do zadania, ako aj s návrhmi na právnu formu výsledného dokumentu. 
Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Dopravná koncepcia Kramáre-Koliba

Pozvánka na verejné stretnutie utorok 22.9.2015, 17:00 ZŠ Cádrová.

Chabé štyri kilometre

Chabé štyri kilometre

Od verejného stretnutia k cyklistickej doprave už uplynulo viac než dva mesiace, takže prišiel čas zbilancovať si kroky, ktoré sme si na stretnutí naplánovali. Jedným z prvých – nie veľmi radostných, bolo zisťovanie skutočného stavu cyklotrás na území Nového Mesta. Povesť mestskej časti s najhoršou infraštruktúrou sa žiaľ naplno potvrdila. Ak totiž zrátame naše cyklotrasy v kilometroch, je ich menej, než počet ranných dopravných zápch, ktorým sme každodenne vystavení.
First Previous Next Last