Preskoč na obsah

Výstupy zo stretutia k ihrisku na Ladzianského 24.6.2015

Autor/ka: Zuzana Krivošová
Obsahom stretnutia bola prezentácia a pripomienkovanie zadania pre opravu ihriska a prezentácia študentských návrhov širšieho kontextu ihriska a okolia.

Program:

Prezentácia výsledkov doterajšieho prieskumu verejnej mienky

Pripomienkovanie zadania pre opravu/rekonštrukciu športového ihriska

Prezentácia študentských návrhov ihriska a okolia

Diskusia k možným projektom do budúcnosti

Priebeh stretnutia:

Výsledky doterajšieho prieskumu bola podkladom pre vytvorenie zadania pre opravu športového ihriska. Výskumy i zadanie sú súčasťou záverečnej správy z plánovania. Do predchádzajúcich prieskumov (dotazník, stretnutie s obyvateľmi) sa zapojilo 76 obyvate%lov z okolia. Na tomto stretnutí sme si s občanmi prešli všetky body zadania, aby boli naformulované podľa ich potrieb. Na základe majetko-právnych pomerov sa zadanie riešilo len pre ihrisko, keďže to jediné má mestská časť BANM v správe.

Najväčšiu diskusiu priniesla téma povrchu, občania si želajú aby to bol kvalitný povrch, ktorý pri štandardnej údržbe vydrží niekoľko rokov. Odporúčame túto tému prejsť s odborníkom na športové povrchy a na základe toho vybrať čo najvhodnejší.

Do zadania sa dostalo ešte večerné osvetlenie (cca do 21.00), keďže ihrisko nie je osvetlené. Čas navrhli občania tak, aby návštevníci ihriska zároveň nerušili nočný pokoj obyvateľov. Prevádzková doba by sa tak mohla posunúť do 21.00 aj v jarných a jesenných mesiacoch.

Poslednú diskusnú tému priniesla téma vyčistenia náletových drevín na pozemkoch v okolí ihriska. Padli návrhy tento priestor vyčistiť ale rovnako aj návrhy ponechať ho v takom stave ako je, pretože v lete tvorí priestor príjemnej mikroklímy. Názor krajinných architektov je, že liany na miestnych drevinách sú vhodné na odstránenie, keďže sú parazitom a v ďalšom kroku je vhodné preriediť aj náletovú vegetáciu, prevažne tvorenú agátmi.

Študentské návrhy podnietili diskusiu o tom, čo je vhodné a možné v okolí ihriska. Z podnetov pre okolie ihriska sme sa venovali téme umiestnenia workoutového ihriska (vhodné napr. vo dvoroch v okolí Višňovej ulice), zorganizovaniu brigády alebo obnoveniu kramárskej ligy. Ak by na tieto aktivity mali občania chuť a čas, o finančnú podporu môžu žiadať aj v rámci participatívneho rozpočtu mestskej časti pre rok 2016. Viac info o podaní projektu nájdete na linku:

http://pr.banm.sk/liferay/prihlaste-projekt

Prípadne môžete kontaktovať zamestnancov kancelárie pre participáciu na:

participacia@banm.sk

Čo dalej?

Vaše pripomienky na stretnutí či tie, ktoré sme dostali e-mailom sme už zapracovali. Ak by vás ešte niečo zásadné napadlo, ozvite sa do konca tohto týždňa 3.7.2015.
Potom spracujeme záverečnú správu a dokument zadanie postúpime p. starostovi, ktorý ho posunie na kompetentné oddelenia miestneho úradu.

P. Silván sa nás pýtal, kde by mohol ešte vidieť študentské práce. Plánujeme spraviť malú výstavu študentských práce, ktoré sa venovali v tomto roku verejným priestorom v MČ Nové Mesto. Medzi nimi budú aj práce k športovému ihrisku na Ladzianskeho ulici. Termín ešte upresníme, zatiaľ uvažujeme o septembri.

Priemerne (0 Hlasy)


Pozvánka na plánovanie Ladzianskeho

Autor/ka: Kancelária pre participáciu

Milí priaznivci opravy športového ihriska na Ladzianskeho ulici. Pozývame Vás na stretnutie v stredu 24.6.2015 o 18.30 do RC Kramárik na Uhrovej 18.

Povieme si o tom, ako bude ďalej postupovať úprava ihriska a aké sú výsledky prieskumu k ihrisku medzi obyvateľmi. Študentky FA STU nám ukážu svoje vízie tohto priestoru a okolia do budúcnosti a porozprávame sa o tom ako by sa niektoré z dobrých nápadov, ktoré prišli z Vašej strany mohli ďalej realizovať.
 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Ladzianskeho dotazník

Priemerne (0 Hlasy)


O prvom verejnom stretnutí Ladzianskeho

Autor/ka: Zuzana Krivošová, Lenka Korbeľová

Prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania Ladzianskeho sa uskutočnilo 26.3.2015 o 17:00 v rodinnom centre Kramárik na Kramároch.

Participatívneho plánovania sa zúčastnilo približne 32 ľudí (z toho 22 obyvateľov Nového Mesta, 5 členov Kancelárie pre particiáciu, starosta a 4 poslanci) /zúčastnili sa obyvatelia všetkých vekových kategórií/ a 5 študentiek Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktoré riešia predmetné územie vo svojej bakalárskej práci.

Na úvod nás Zuzana Krivošová krátkou prezentáciou oboznámila s programom stretnutia, predstavila členov Kancelárie pre participáciu verejnosti, nasledoval príhovor starostu a prezentácia referenčných prístupov športových areálov zo zahraničia, ktoré predstavila Lenka Korbeľová. Po prezentáciách obyvatelia dostali mapu riešeného územia a tabuľky pre hodnotenie súčasného stavu miesta. Tabuľky, ktoré vypĺňali účastníci plánovania boli rozdelené do dvoch sekcií: hodnotenie miesta /bodové hodnotenie od 1 - slabý po 4 – dobrý/ a identifikácia príležitostí /otvorené otázky/. Časť "Hodnotenie miesta" sa ďalej delilo do štyroch častí: 1. Komfort a obraz, 2. Prístup a prepojenia, 3. Využitia a aktivity, 4. Sociabilita.

Rozdelili sme sa do dvoch skupín a spoločne sme navštívili dané územie. Na krátku obhliadku miesta a vyplnenie tabuliek sme mali približne 40 minút v priebehu, ktorých si každý účastník samostatne vyhodnotil jednotlivé body podľa vlastného uváženia. Počas pobytu v riešenom území sa k participatívnemu plánovaniu pripojili ďalší obyvatelia a nakoniec sa nám podarilo vytvoriť tretiu hodnotiacu skupinu. Po skončení hodnotenia priamo na mieste, sme pokračovali v spoločnom hodnotení v skupinách v rodinnom centre Kramárik, na ktoré sme mali približne 30 minút. V prvej skupine bolo cca 5 obyvateľov prevažne vo veku od 30 do 60 rokov. V druhej skupine boli mladí ľudia približne do 30 rokov a posledná t.j. tretia skupina bola najväčšou a najgeneračnejšou a to vo veku od 20 do 80 rokov. Každá skupina musela prísť k spoločnému hodnoteniu a na záver zástupca z každej skupiny odprezentoval výsledky, na ktorých sa skupina spoločne zhodla.

Na záver stretnutia sme sa dohodli, že výsledky z tabuliek spracuje Kancelária pre participáciu verejnosti a zašle ich všetkým účastníkom stretnutia a taktiež ich zverejní na internetovej stránke pr.banm.sk. Na prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania na Ladzianského ulici bude nadväzovať v apríli druhé stretnutie, na ktorom budú odprezentované výsledky prvého stretnutia a dotazníkového prieskumu.

Skupina B C Spolu /škála hodnotenia 3-12 bodov/
Komfort a Obraz        
Celková atraktivita 2 2 1 5
Pocit bezpečia 3 2 2 7
Čistota 2 3 3 8
Pohodlné sedenie 2 1 1 4

Priestor býva v letných mesiacoch čistený, bezpečný hlavne cez deň, atraktivita priestoru je hodnotená ako nízka, chýbajú prvky na pohodlné sedenie.

Prístup a prepojenia B C Spolu /škála hodnotenia 3-12 bodov/
Viditeľnosť 3 1 1 4
Dostupnosť/Peší 4 4 4 12
Dostupnosť/MHD 4 4 4 12
Jasnosť info/Značenia 2 2 1 5

Výborná dostupnosť pre peších a MHD, bez značenia a viditeľnosti vedia o tomto ihrisku len domáci z blízkeho okolia.

Využitia a aktivity B C Spolu /škála hodnotenia 3-12 bodov/
Mix obchodov/služieb 2 1 1 4
Spoločenské podujatia 1 2 1 4
Živosť miesta 3 2 1 6
Ekonomická vitalita 1 2 1 4

Priestor má nizke hodnotenie z hľadiska využitia a ponúkaných aktivít, chýbajú tu služby, spoločenské podujatia, aktivity (napr. kramárska liga), priestor nie je ekonomicky vitálny, živosť miesta je hodnotená priemerne, napriek nedostatkom je ihrisko využívané.

Sociabilita B C Spolu /škála hodnotenia 3-12 bodov/
Množstvo ľudí v skupinách 3 2 2 7
Prítomnosť dobrovoľníctva 1 2 3 6
Hrdosť a spoluvlastníctvo 2 4 1 7
Prítomnosť detí a seniorov 3 3 2 8

Priemer dosahuje toto miesto v hodnotení schopnosti spoločenského života, priestor navštevujú všetky skupiny obyvateľov vrátane detí a seniorov.

 

Silné stránky/ pozitíva športového ihriska

Priestor má výborné umiestnenie v tichej lokalite, strede obytvej zóny s dobrou dostupnosťou. Samotná existenica a uchovanie ihriska vnímajú obyvatelia ako pozitívum. Okolie je zelené, plocha pre šport multifunkčná a postačujúca.

Aké využitie/ program by mohli pribudnúť?

Pribludnúť by podľa obyvateľov mohli hlavne turnaje, príkladom je oživenie kramárskej ligy, nejaké forma občerstvenia (bufet, picia fontána), vodovodný kohútik, plochy pre oddych a relax, kryté sedenie, priestor pre hry detí. Obyvatelia taktiež spomenuli šach, beh, workout, cvičenie iného druhu ako kolektívne športy, pre ktoré je tu tiež potenciál.

Aké fyzické zmeny/vybavenie by pomohli podporiť aktivity z predošlej otázky?

 

Pre vyššie spomínaná aktivity je nevyhnutný nový povrch ihriska pre kolektívne športy basketbal, futbal, hokej, tenis, výmena brániek za novšie modely, oprava tréningovej steny pre tenis, vytvorenie pohodlného sedenia pre divákov a návštevníkov priestoru, doplnenie mobiliáru, vytvorenie toaliet, využívanie vodovodného kohútika, vytvorenie krytého sedenia napr. vo forme altánku či prístrešku, domaľovanie a skultúrnenie stien ihriska (napr. formou graffiti so športovou tematikou), doplniť navigačnú informáciu k ihrisku , doplniť osvetlenie ihriska, zvýšiť oplotenie z dôvodov, že lopta častokrát preletí súčasné oplotenie. Ďalšími podnetmi boli: vytvorenie bežeckého povrchu, doplnenie ihriska o cvičiace prvky a workoutové ihrisko o ktoré je záujem medzi komunitou mladých obyvateľov, doplnenie šachových stolov, napr. aj v altánku a doplnenie skladu na pomôcky.

Aké zmeny by sa dali spraviť rýchlo, v krátkom čase, ktoré by prilákali ľudí aj aktivity?

V krátkom čase by sa dalo opraviť súčasné sedenie, premaľovať a opraviť steny, vyznačiť športové línie pre hracie plochy, zorganozovať spoločenské podujatia, turnaje, malé trhy.

 

Akých lokálnych stakeholderov/ partnerov viete identifikovať, ktorí by vedeli pomôcť s realizáciou vami navrhovaných zmien?

K spolupráci je vhodné podľa občanov osloviť mestskú časť a magistrát , občianske združenia na Naše Kramáre, mládež a staršie deti v okolí, občanov z okolia, z prevádzok navrhujú osloviť pizzériu Pirko a potraviny Tesco.

Priemerne (0 Hlasy)


Pozvánka na participatívne plánovanie Ladzianskeho

Autor/ka: Zuzana Krivošová
Stretnutie sa uskutoční 26.3.2015 o 17:00 v RC Kramárik.
Priemerne (0 Hlasy)


Športové ihrisko na Ladzianskeho uliciŠportové ihrisko na Ladzianskeho ulici

Autor/ka: Eva Silvanová, Juraj Silvan

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Revitalizácia športového ihriska na Ladzianskeho ul. – Kramáre (ďalej len ŠILK) s vytvorením viacgeneračného komplexu/parku v jeho okolí

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Cieľom projektu je vytvoriť koncepciu a následne realizovať revitalizáciu športového ihriska na Ladzianskeho ulici a súčasne ho rozšíriť o viacgeneračný rekreačný komplex/park, s dôrazom na zapojenie miestnej komunity. Aj keď Kramáre patria medzi atraktívne rezidenčné štvrte Bratislavy, je tu akútny nedostatok priestorov pre aktívne využitie voľného času tak pre mladých ako aj starších obyvateľov. Priestor športového ihriska, ktorý si vyžaduje komplexnú revitalizáciu, resp. modernizáciu je t.č. využívaný predovšetkým v letných mesiacoch, v tomto čase žiaľ len úzkou skupinou mladých ľudí; zostáva dosť opustený/zanedbaný. Preto navrhujeme vytvoriť koncepciu (plán – ideovú štúdiu) jeho komplexného využitia so zahrnutím aj vedľajších plôch: navrhujeme ich úpravu na park s lavičkami i ďalšími objektmi pre aktívne využitie voľného času, a to využitím participatívneho riešenia. Chceli by sme zapojiť všetky generácie - mládež, deti seniorov i občanov v poproduktívnom veku tak, aby priestor znovu našiel svoje komplexné využitie. Parková úprava časti okolia ihriska ako odpočinkový priestor s lavičkami popri strmom chodníku - spojnice Magurskej ul. a Višňovej ul. by znamenala značný prínos pre obyvateľov okolitých domov, keďže zdolanie strmého chodníka je najmä pre starších občanov, avšak aj mladších s nákupmi namáhavé. Novoupravený priestor by zároveň poskytol rodičom hrajúcich sa detí ich priamy dohľad nad nimi v príjemnom prostredí. Zároveň by sa mohli získať i plochy pre realizáciu menšieho skateboardového areálu, po ktorom túži okolitá mladá generácia už roky.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Športové ihrisko vybudované začiatkom 70. rokoch min. storočia s využitím najmä na minifutbal, pozemný hokej, basketbal – streetball, tenis, vrátane využitia odrazových stien pre tréningy, volejbal a florbal je už rokmi zastaralé so značne poškodeným a tým pre športovcov nebezpečným povrchom (asfaltom, ktorý sa v horúcich letných dňoch roztápa, čo zabraňuje jeho využitie), relatívne nové oplotenie si už tiež vyžaduje opravy. Chýba tu verejná kontrola, vrátane systému monitorovania a tak sa samotné ihrisko ako aj jeho najmä jz. okolie v smere na Ladzianskeho ul. stáva priestorom stretávania skupín s nešportovými úmyslami; to nepôsobí výchovne najmä na najmladšiu generáciu. Celkom chýbajú sociálne zariadenia, lavičky v okolí a fontánka pitnej vody. Steny ihriska s kultúrnymi grafitmi sú znehodnocované tzv. antigrafitmi. Celkovo súčasný stav ihriska neposkytuje dojem o jeho systémovej starostlivosti, čo urýchľuje chátranie. Preto sa nemožno čudovať, keď sa už sporadicky objavujú hlasy aj na zrušenie športového ihriska v prospech developerských plánov. Pritom v sv. okolí ihriska sú nevyužité plochy, ktorých úpravou a zapojením do systému ihriska by sa získal unikátny viacgeneračný komplex/park.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Navrhované riešenie má dve etapy: príprava projektu a jeho realizácia (implementačná etapa). V rámci participatívneho rozpočtu sa navrhuje riešenie prípravnej, prvej časti projektu, a to vytvorenie koncepcie využitia revitalizovaného ihriska ako aj nadväzných plôch na novovytvorený viacgeneračný park, s konkrétnym opisom a zdôvodnením možností riešenia tak, aby mohli byť v budúcnosti odstránené súčasné problémy a nedostatky. Máme záujem, aby bol priestor využívaný aj novými druhmi športov, aby revitalizované ihrisko prilákalo nových využívateľov voľnočasových aktivít a rovnako, aby menšia časť okolitých, doteraz nevyužitých plôch sĺúžila aj generácii seniorov, ktorí bývajú v lokalite a jeho širšom okolí ako oddychový priestor. Za koncepciu viacgeneračného komplexu/parku hovoria aj fakty jeho dobrej dostupnosti a využitia časti svahov sv. od ihriska, ležiacich t.č. ladom najmä v prospech kramárskych občanov. Športové ihrisko navrhujeme pokryť umelým povrchom (umelou trávou), aký je napr, na ihrisku pri ZŠ na Kolibe. V menšej „basketbalovej" časti ihriska by sa ponechal asfalt (po jeho podstatnom skvalitnení) alebo by sa pokryl novým protišmykovým betónom. Zvážiť treba tiež osadenie primeraného sociálneho zariadenia, osvetlenia a predovšetkým monitorovanie ihriska. Nadväzujúcu parkovú plochu navrhujeme vybaviť účelovým mobiliárom, predovšetkým lavičkami. V novej odľahlej časi sa navrhuje vybudovať menší skateboardový areál.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Eva Silvanová (v minulosti verejne činná),

Juraj Silvan (v minulosti správca ihriska. Dňa 29.3.2010 obdržal od Komisie kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ďakovný list za jeho osobný prínos v oblasti športu pre všetkých, predovšetkým pre kategórie detí a mládeže na športovom ihrisku ŠILK a za jeho dlhoročnú činnosť vo funkcii správcu ihriska, neskôr vedúceho súťaží, majmä 7. ročníkov Kramárskej ligy v minifutbale),

Roman Mach (v minulosti verejne činný),

skupina mladých ľudí, ktorí v minulosti intenzívne využívali športové ihrisko ŠILK: Dano Brossmann, Michal Hrubý, Igor Potančok, Pavel Hayder, Pavol Podobník, Juraj Reháček, Braňo Bednár,

občania okolitých budov, ktorí sa budú identifikovať po prvom plánovanom verejnom prerokovaní projektu,

učitelia telocviku na okolitých ZDŠ (Cádrová, Koliba)

Kancelária pre participáciu verejnosti – na zabezpečenie participatívneho procesu, konkrétne Zuzana Krivošová, Lenka Korbeľová, Lukáš Bulko, Katarína Boháčová, Fakulta architektúry a Stavebná fakulta STU - potenciálne by sme mali záujem aktívne zapojiť študentov architektúry a najmä urbanizmu a krajinnej architektúry do riešenia projektu ako zdroja nových cenných myšlienok optimálneho využitia celého komplexu/parku.

 

 

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Štruktúra prípravnej etapy: ideová štúdia (banka myšlienok, návrh projektu):

  1. anketa, formulovanie dotazníkov, web, schránkovanie – trvanie: 1 mesiac

  2. stretnutie s občanmi – verejné vypočutie, banka námetov, identifikácia záujmových skupín: 1x poobedie

  3. plánovacie stretnutia, spoločný prieskum v teréne: 1-2x poobedie

  4. študentský workshop: predĺžený víkend (od štvrtka večere do nedele obeda)

  5. prezentačné stretnutie, získanie spätnej väzby od občanov: 1x poobedie

  6. po získaní dostatočného množstva podkladov: vypracovanie ideovej štúdie v textovej a grafickej podobe, vrátane návrhu etapizácie implementačnej časti projektu a návrhu rozpočtu. Počíta sa spolupráca s Kanceláriou pre participáciu verejnosti pri Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto. Ideová štúdia bude predmetom verejného prerokúvania. Akceptované pripomienky budú v práci zohľadnené v konkrétnom návrhu ako záverečnej časti prípravnej etapy projektu – trvanie: 2-3 mesiace.

Návrh harmonogramu celého projektu:

  1. Za priaznivých okolnosti sa môže prípravná etapa projektu ukončiť do konca roku 2015, príp. v 1. Q. 2016.

  2. Realizácia (implementácia) projektu by sa mala ukončiť do konca r. 2016, príp. do konca 1. polroku 2017.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

V rámci participatívneho rozpočtu očakávame vytvorenie odsúhlasenej koncepcie využitia územia, t.j. revitalizovaného športového ihriska a jeho nadväzujúcich plôch, ako aj predloženie programu, náplne priestoru športového ihriska a jeho okolia v textovej a grafickej podobe. Koncepcia bude v symbióze s názormi a doplňujúcimi návrhmi občanov a oslovených občianskych združení (MC Kramárik, Asociácia skateboardingu SR a iné). Koncepcia v podobe ideovej štúdie bude podkladom pre návrh projektu na revitalizáciu športového ihriska na Ladzianskeho ul. a vytvorenie viacgeneračného komplexu/parku, ktorý bude podkladom pre vypracovanie druhej, realizačnej etapy projektu.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Cieľová skupina:

Prioritne mládež a seniori, sekundárne deti, ich rodičia a aktívni pracujúci. Revitalizovaným a rozšíreným voľnočasovým, viacgeneračným komplexom/parkom získajú všetky vekové kategórie občanov Kramárov a okolia príležitosť vyžitia svojich voľnočasových aktivít.

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Chceli by sme aby sa výstupy prípravnej etapy projektu stali podkladom pre vypracovanie projektu, získanie stavebného povolenia (územného rozhodnutia), verejného obstarávania a následne aby sa pristúpilo k realizácii vlastnej, implementačnej fázy projektu.

Predpokladané trvanie prípravnej a implementačnej fázy projektu: 1 + 1 rok.

Športové ihrisko a viacgeneračný komplex/park by sa udržiaval prostredníctvom Ekopodniku verejných služieb MČ Bratislava-Nové Mesto a zangažovaného správcu ihriska a riadiacich športových súťaží a udržiavania poriadku v prevádzke ihriska a celého komplexu.

 

Rozpočet prvej, prípravnej etapy projektu (podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Anketa (I-III/2015):

Vytvorenie dotazníka, prieskum, roznesenie, webová aplikácia a vyhodnotenie

celej dotazníkovej akcie: bezodplatne

KpPV BANM

Koordinácia projektu: .......................................................................................... 300 EUR

 

Stretnutie s občanmi (III-IV/2015):

Miestnosť, prenájom: .......................................................................................... 150 EURxx

Občerstvenie: ....................................................................................................... 20 EUR

Flipchart, fixky, kancelárske potreby, tlač: ......................................................... 40 EUR

 

Plánovacie stretnutie (IV-V/2015):

Miestnosť, prenájom: .......................................................................................... 150 EURxx

Občerstvenie: ...................................................................................................... 20 EUR

Pozn.: v prípade organizovania dvoch stretnutí s občanmi sa výdavky

zdvojnásobnia, t.j. 340 EUR.

 

Študentský workshop: poslucháči FA a SvF STU v Bratislave (VI/2015):

Miestnosti - najlepšie jedna na prednášky a dve na prácu na 3 dni: ................. 300 EURxx

Strava pre cca 30 účastníkov-študentov a lektorov: ......................................... 1 100 EUR

Lektorné (symbolické) pre 5 lektorov FA STU, architekti z praxe: .................. 500 EUR

Kancelárske potreby na workshop, mapy, modely: ........................................... 150 EUR

Tlač materiálov, propagácie a podkladov: ......................................................... 400 EUR

Grafika, príprava webu: ...................................................................................... 400 EUR

 

Prezentačné stretnutie – získanie spätnej väzby od občanov (IX/2015):

Miestnosť, prenájom: ......................................................................................... 150 EURxx

Občerstvenie:...................................................................................................... 20 EUR

Flipchart, fixy, kancelárske potreby, tlač: ......................................................... 40 EUR

 

Vypracovanie návrhu projektu (ideovej štúdie) ako záverečnej časti

prvej, prípravnej etapy projektu (X-XI/2015):

Výber, resp. spracovanie najvhodnejšej alternatívy (kombinácia najlepších

riešení) koncepcie využitia územia športového ihriska a nadväzujúceho

viacgeneračného komplexu/parku: ................................................................... 1 000 EUR

 

Náklady spolu: .................................................................................................. 4 740 EUR

Pozn.:

x V prípade potreby zorganizovať dve plánovacie stretnutia sa celkové

náklady zvýšia na: .......................................................................................... 4 910 EUR

xx Predkladatelia návrhu projektu vyvinú úsilie na minimalizáciu nákladov

na minimalizáciu až bezplatnosť nákladov na prenájom miestností. Ide

o spolu 750 z rozpočtovaných nákladov (pri 2 plánovacích stretnutiach

900 EUR)

 

V Bratislave, december 2015

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last