Preskoč na obsah
Späť

O prvom verejnom stretnutí Ladzianskeho

Autor/ka: Zuzana Krivošová, Lenka Korbeľová

Prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania Ladzianskeho sa uskutočnilo 26.3.2015 o 17:00 v rodinnom centre Kramárik na Kramároch.

Participatívneho plánovania sa zúčastnilo približne 32 ľudí (z toho 22 obyvateľov Nového Mesta, 5 členov Kancelárie pre particiáciu, starosta a 4 poslanci) /zúčastnili sa obyvatelia všetkých vekových kategórií/ a 5 študentiek Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktoré riešia predmetné územie vo svojej bakalárskej práci.

Na úvod nás Zuzana Krivošová krátkou prezentáciou oboznámila s programom stretnutia, predstavila členov Kancelárie pre participáciu verejnosti, nasledoval príhovor starostu a prezentácia referenčných prístupov športových areálov zo zahraničia, ktoré predstavila Lenka Korbeľová. Po prezentáciách obyvatelia dostali mapu riešeného územia a tabuľky pre hodnotenie súčasného stavu miesta. Tabuľky, ktoré vypĺňali účastníci plánovania boli rozdelené do dvoch sekcií: hodnotenie miesta /bodové hodnotenie od 1 - slabý po 4 – dobrý/ a identifikácia príležitostí /otvorené otázky/. Časť "Hodnotenie miesta" sa ďalej delilo do štyroch častí: 1. Komfort a obraz, 2. Prístup a prepojenia, 3. Využitia a aktivity, 4. Sociabilita.

Rozdelili sme sa do dvoch skupín a spoločne sme navštívili dané územie. Na krátku obhliadku miesta a vyplnenie tabuliek sme mali približne 40 minút v priebehu, ktorých si každý účastník samostatne vyhodnotil jednotlivé body podľa vlastného uváženia. Počas pobytu v riešenom území sa k participatívnemu plánovaniu pripojili ďalší obyvatelia a nakoniec sa nám podarilo vytvoriť tretiu hodnotiacu skupinu. Po skončení hodnotenia priamo na mieste, sme pokračovali v spoločnom hodnotení v skupinách v rodinnom centre Kramárik, na ktoré sme mali približne 30 minút. V prvej skupine bolo cca 5 obyvateľov prevažne vo veku od 30 do 60 rokov. V druhej skupine boli mladí ľudia približne do 30 rokov a posledná t.j. tretia skupina bola najväčšou a najgeneračnejšou a to vo veku od 20 do 80 rokov. Každá skupina musela prísť k spoločnému hodnoteniu a na záver zástupca z každej skupiny odprezentoval výsledky, na ktorých sa skupina spoločne zhodla.

Na záver stretnutia sme sa dohodli, že výsledky z tabuliek spracuje Kancelária pre participáciu verejnosti a zašle ich všetkým účastníkom stretnutia a taktiež ich zverejní na internetovej stránke pr.banm.sk. Na prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania na Ladzianského ulici bude nadväzovať v apríli druhé stretnutie, na ktorom budú odprezentované výsledky prvého stretnutia a dotazníkového prieskumu.

Skupina B C Spolu /škála hodnotenia 3-12 bodov/
Komfort a Obraz        
Celková atraktivita 2 2 1 5
Pocit bezpečia 3 2 2 7
Čistota 2 3 3 8
Pohodlné sedenie 2 1 1 4

Priestor býva v letných mesiacoch čistený, bezpečný hlavne cez deň, atraktivita priestoru je hodnotená ako nízka, chýbajú prvky na pohodlné sedenie.

Prístup a prepojenia B C Spolu /škála hodnotenia 3-12 bodov/
Viditeľnosť 3 1 1 4
Dostupnosť/Peší 4 4 4 12
Dostupnosť/MHD 4 4 4 12
Jasnosť info/Značenia 2 2 1 5

Výborná dostupnosť pre peších a MHD, bez značenia a viditeľnosti vedia o tomto ihrisku len domáci z blízkeho okolia.

Využitia a aktivity B C Spolu /škála hodnotenia 3-12 bodov/
Mix obchodov/služieb 2 1 1 4
Spoločenské podujatia 1 2 1 4
Živosť miesta 3 2 1 6
Ekonomická vitalita 1 2 1 4

Priestor má nizke hodnotenie z hľadiska využitia a ponúkaných aktivít, chýbajú tu služby, spoločenské podujatia, aktivity (napr. kramárska liga), priestor nie je ekonomicky vitálny, živosť miesta je hodnotená priemerne, napriek nedostatkom je ihrisko využívané.

Sociabilita B C Spolu /škála hodnotenia 3-12 bodov/
Množstvo ľudí v skupinách 3 2 2 7
Prítomnosť dobrovoľníctva 1 2 3 6
Hrdosť a spoluvlastníctvo 2 4 1 7
Prítomnosť detí a seniorov 3 3 2 8

Priemer dosahuje toto miesto v hodnotení schopnosti spoločenského života, priestor navštevujú všetky skupiny obyvateľov vrátane detí a seniorov.

 

Silné stránky/ pozitíva športového ihriska

Priestor má výborné umiestnenie v tichej lokalite, strede obytvej zóny s dobrou dostupnosťou. Samotná existenica a uchovanie ihriska vnímajú obyvatelia ako pozitívum. Okolie je zelené, plocha pre šport multifunkčná a postačujúca.

Aké využitie/ program by mohli pribudnúť?

Pribludnúť by podľa obyvateľov mohli hlavne turnaje, príkladom je oživenie kramárskej ligy, nejaké forma občerstvenia (bufet, picia fontána), vodovodný kohútik, plochy pre oddych a relax, kryté sedenie, priestor pre hry detí. Obyvatelia taktiež spomenuli šach, beh, workout, cvičenie iného druhu ako kolektívne športy, pre ktoré je tu tiež potenciál.

Aké fyzické zmeny/vybavenie by pomohli podporiť aktivity z predošlej otázky?

 

Pre vyššie spomínaná aktivity je nevyhnutný nový povrch ihriska pre kolektívne športy basketbal, futbal, hokej, tenis, výmena brániek za novšie modely, oprava tréningovej steny pre tenis, vytvorenie pohodlného sedenia pre divákov a návštevníkov priestoru, doplnenie mobiliáru, vytvorenie toaliet, využívanie vodovodného kohútika, vytvorenie krytého sedenia napr. vo forme altánku či prístrešku, domaľovanie a skultúrnenie stien ihriska (napr. formou graffiti so športovou tematikou), doplniť navigačnú informáciu k ihrisku , doplniť osvetlenie ihriska, zvýšiť oplotenie z dôvodov, že lopta častokrát preletí súčasné oplotenie. Ďalšími podnetmi boli: vytvorenie bežeckého povrchu, doplnenie ihriska o cvičiace prvky a workoutové ihrisko o ktoré je záujem medzi komunitou mladých obyvateľov, doplnenie šachových stolov, napr. aj v altánku a doplnenie skladu na pomôcky.

Aké zmeny by sa dali spraviť rýchlo, v krátkom čase, ktoré by prilákali ľudí aj aktivity?

V krátkom čase by sa dalo opraviť súčasné sedenie, premaľovať a opraviť steny, vyznačiť športové línie pre hracie plochy, zorganozovať spoločenské podujatia, turnaje, malé trhy.

 

Akých lokálnych stakeholderov/ partnerov viete identifikovať, ktorí by vedeli pomôcť s realizáciou vami navrhovaných zmien?

K spolupráci je vhodné podľa občanov osloviť mestskú časť a magistrát , občianske združenia na Naše Kramáre, mládež a staršie deti v okolí, občanov z okolia, z prevádzok navrhujú osloviť pizzériu Pirko a potraviny Tesco.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last