videovizitka Mladá zóna Koliba

Mladá zóna Koliba

Názov

M L A D Á   Z Ó N A  K O L I B A

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Ideová a vizuálna štúdia využitia školských a novomestských priestorov a pozemkov pre voľno časovú aktivitu predškolskej a školskej mládeže žijúcej na Kolibe s cieľom vytvorenia projektovej dokumentácie potrebnej na podanie žiadosti k čerpaniu finančných prostriedkov z Eurofondov a Výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

 • pribúdajúce developérske projekty bytových komplexov – nárast počtu školopovinných detí na Kolibe

 • nedostatočné investície do infraštruktúry k pribúdajúcemu počtu novej výstavby

 • potreba rozšírenia kapacity školy aj škôlky (rieši dostavba dvoch nových tried pre ZŠ Jeséniová je plánovaná MČ Bratislava Nové Mesto v roku 2016)

 • nedostatočné priestory pre voľnočasové aktivity školopovinných detí na Kolibe

 • nedostatočný – neexistujúci multifunkčný priestor pre športové a kultúrne aktivity občanov Koliby (kolibský ples, prednášky, workshopy, divadelné predstavenia, mimoškolské športové krúžky)

 • jestvujúca cvičebňa školy nemôže byť klasifikovaná ako telocvičňa, lebo nezodpovedá svojou veľkosťou počtu žiakov podľa VYHLÁŠKY 527 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 3 (5) V škole3) musí byť na jedného žiaka najmenej 4m2 plochy vnútorných priestorov určených na výučbu telesnej výchovy, v prípade plošne náročných druhov cvičení najmenej 8 m2 týchto priestorov a v šatni pri priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 0,5 m2 plochy šatne

 • jestvujúca cvičebňa neumožňuje plnohodnotnú výučbu telesnej výchovy

 • škola nemá odborné učebne (výtvarný ateliér, hudobná trieda, chemická a fyzikálna učebňa a knižnica), ktoré môžu prípadne po vyučovaní fungovať ako mimoškolské aktivity – krúžky (vysunutá ZUŠ-ka)

 • kolízna situácia medzi osobnou dopravou, MHD a chodcami (rodičia a deti) v kontexte na jestvujúce zástavky trolejbusov a autobusu a poddimenzovaná statická doprava

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

 • projektová štúdia novej telocvične pre potreby na podanie žiadosti k čerpaniu finančných prostriedkov z Eurofondov a Výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • projektová štúdia vonkajšieho ihriska pre potreby na podanie žiadosti k čerpaniu finančných prostriedkov z Eurofondov a Výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • projektová štúdia odborných učební pre potreby na podanie žiadosti k čerpaniu finančných prostriedkov z Eurofondov

 • projektová štúdia zelenej zóny nad zástavkou MHD, ktorú plánujeme v rámci projektu pripojiť k areálu školy ako oddychovú zónu s ideou prepojenia aj s materskou školou pre potreby na podanie žiadosti k čerpaniu finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP

 • riešenie kolíznej situácie medzi osobnou dopravou (autá), MHD a chodcami (rodičia a deti) v kontexte na jestvujúce zástavky trolejbusov a autobusu

 • riešenie statickej dopravy – parkovné plochy pre rodičov a zamestnancov školy

 

Vytvorenie Ideovej a vizuálnej štúdie, ktorá zosumarizuje reálne potreby detí a mládeže žijúcich na Kolibe a aj reálne možnosti realizácie predmetného projektu vzhľadom k obmedzeným pozemkovým možnostiam.

Parcely č. 6750, 19240/6, 6749 /1, 5984/2, 5984/2

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Občianske združenie Za lepšiu Kolibu

Projektová koordinátorka Mgr. Art. Dana Baláž, Ing.arch. Ľudmila Saudreau a Ing.arch. Jozef Ďurica

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 • projektová štúdia novej telocvične

 • projektová štúdia vonkajšieho ihriska

 • projektová štúdia odborných učební

 • projektová štúdia zelenej zóny nad zástavkou MHD

 • projektová štúdia statickej dopravy

 • analýza finančného zabezpečenia stavby a vybavenie telocvične (výkaz výmer)

 • podrobný rozpis celkového rozpočtu s popisom k jednotlivým finančným položkám

 • charakteristika spôsobu realizácie stavby (podrobný popis prác a procesov plánovanej výstavby objektov)

 • v priebehu roku 2016

 • prvá žiadosť bude podaná 4.3.2016 k čerpaniu finančných prostriedkov z Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na výstavbu novej telocvične

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

 • postupné podávanie žiadosti k čerpaniu finančných prostriedkov z Eurofondov a Výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Deti a školopovinná mládež, rodiny s deťmi, obyvatelia Koliby.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Získanie finančných prostriedkov na realizácia navrhovaných projektov.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Projektové štúdie 9 500€

 • vypracovanie koncepu projektových štúdií

 • zhromaždenie potrebných podkladov

 • geodetické zameranie

 • rozbor a prieskum riešeného územia vrátane preverenia lokalizácie inžinierskych sietí

 • urbanisticko architektonický koncept riešenia - situačný náčrt umiestnenia predmetov projekcie

 • priestorové riešenie zadania predmetov projekcie

 • objemové riešenie a vizualizácie

 • štúdia statickej dopravy

 • konzultácie s dotknutými inštitúciami (BVS, SPP, ZSE, ...)

 • konzultácie s kontaktnými osobami vo veci predkladania žiadostí

 • konzultácie s profesistami a špecialistamiNavigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last