Preskoč na obsah

Realizácia projektu Multi Kulti Dimitrovka

Autor/ka: KpP
Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.

Tešíme sa, že k realizovaným projektom z Participatívneho rozpočtu 2015 pribudol aj Multi-Kulti Dimitrovka. Tento projekt zameraný na kurzy slovenčiny ako aj vietnamčiny skončil tesne pod čiarou, ale vďaka vytrvalej iniciatíve sa podarilo získať podporu Bratislavského samosprávneho kraja ako aj našej miestnej časti.

Bratislava - Nové Mesto má najpočetnejšiu ázijskú minoritu na Slovensku.

Ak máte záujem spoznať týchto milých ľudí, možete sa do kurzov zapojiť aj vy.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Multi - kulti Dimitrovka

Autor/ka: Mirka Hlinčíková

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Multi-kulti Dimitrovka

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt „Multi-kulti Dimitrovka" je zameraný na zlepšenie schopnosti komunikácie Vietnamcov žijúcich na sídlisku Dimitrovka. Jeho súčasťou budú jazykové kurzy – kurz vietnamčiny pre deti na Základnej škole Odborárskej a kurz slovenského jazyka pre dospelých. Na jednej strane tak posilní komunikačné zručnosti dospelých Vietnamcov, ktorí často čelia silnej jazykovej bariére. Na druhej strane sprostredkuje možnosť vietnamským deťom naučiť a zlepšiť si vietnamčinu, ktorú používajú už len v obmedzenej forme. Projekt tak prispeje k rozpoznaniu potrieb Vietnamcov ako obyvateľov a občanov Dimitrovky, zlepší ich schopnosť komunikácie a skvalitní vzájomné spolužitie obyvateľov na Dimitrovke.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V súčasnosti žije v Bratislave-Novom Meste približne 230 - 300 Vietnamcov (osôb s vietnamským občianstvom). Viacerí z nich žijú práve na sídlisku Dimitrovka v miestnej ubytovni alebo v okolitých bytových domoch. Ostatné obyvateľstvo Vietnamcov pozoruje akoby z diaľky – registruje ich aktivity (či už obchodné, alebo kultúrne) v lokalite, ale k intenzívnejším kontaktom nedochádza. Vzájomné spolužitie by sa dalo charakterizovať tak, že o sebe navzájom vedia, ale nepoznajú sa. Častým problémom je práve jazyková bariéra, ktorej mnohí Vietnamci čelia. Slovenský jazyk je pre nich veľmi ťažký a viacerí ho ovládajú iba na základnej úrovni. Súčasne pracovný čas im nedovoľuje zúčastňovať sa bežných jazykových kurzov, ktoré sú často finančne nákladné.

 

Vietnamské deti sú často akýmisi mediátormi komunikácie na ihriskách, v škole alebo pri mimoškolských aktivitách. Deti síce ovládajú slovenčinu a možno povedať, že slovenský jazyk je ich „materčinou", ale čoraz viac strácajú vzťah ku kultúre svojich rodičov a schopnosť komunikovať vo vietnamčine. Neznalosť vietnamčiny tak spôsobuje generačnú „medzeru" medzi rodičmi a ich deťmi, kedy deti používajú vietnamčinu iba v obmedzenej miere a iba v hovorenej forme. Kurz vietnamského jazyka by tak pomohol deťom lepšie pochopiť svojich rodičov a kultúru, z ktorej vychádzajú. Zároveň to môže byť znalosť vietnamčiny pre nich v budúcnosti devízou.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Navrhované riešenie vyššie popísaného problému je organizácia jazykových kurzov vietnamčiny pre deti na základnej škole a kurzy slovenčiny pre ich rodičov. Jazykové kurzy sa budú konať na Základnej škole Odborárskej, ktorá je situovaná na sídlisku Dimitrovka a je známym prostredím ako pre deti, tak ich rodičov. Kurzy slovenčiny i vietnamčiny sa tu konali i v rokoch 2012 a 2013. Mali veľký úspech a je preto dôležité pokračovať v ich organizácii a zachovať tak akúsi kontinuitu. Prispeje to i k symbolickému rozpoznaniu potrieb vietnamskej menšiny žijúcej v Bratislave-Novom Meste.

 

Záujem o kurzy slovenského jazyka je medzi Vietnamcami veľká. Touto formou môžu prekonať často veľkú jazykovú bariéru, ktorá bráni hlbšej komunikácii medzi obyvateľmi sídliska. Podnikajúcim dospelým bude jazykový kurz slovenčiny prispôsobený tak, aby im časovo vyhovoval, pričom bude zameraný na zvládnutie konverzácie a gramatiku.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Riešenie projektu zastreší mimovládna organizácia Únia vietnamských žien na Slovensku.

Ing. Nguyen Minh Keng, CSc. – koordinátorka projektu, predsedníčka Únie vietnamských žien

Mgr.Huong Gašparovská – tajomníčka Únie vietnamských žien, interkultúrna mediátorka Medzinárodnej organizácie pre migráciu – koordinátorka projektu – zabezpečí jeho komunikáciu, bude súčasne koordinovať jednotlivé kurzy

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. – spolupracovníčka Únie vietnamských žien – koordinátorka projektu – bude mať na starosti formálne časti projektu, jeho komunikáciu k verejnosti

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Kurz vietnamského jazyka – určený pre deti vo veku 7 – 14 rokov pod vedením skúsenej lektorky

Apríl 2015 – December 2015 (s prestávkou počas letných prázdnin) – 7 mesiacov – 1x týždenne 2 hodiny s vietnamskou lektorkou

 

Kurz slovenského jazyka – určený pre dospelých jednotlivcov – Vietnamcov, žijúcich v Bratislave-Novom meste

September 2015 – December 2015 – 4 mesiace – 1x týždenne 2 hodiny s učiteľkou slovenčiny

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Hlavnou zmenou by malo byť zlepšenie komunikačných zručností obyvateľov Dimitrovky vietnamskej národnosti a to ako vo vietnamčine (deti) tak slovenčine (dospelí). To prispeje k rozpoznaniu ich potrieb, symbolickému uznaniu ich miesta v rámci sídliska, ale aj ich zapojenie sa do aktivít, ktoré sa v mestskej časti konajú. Už samotný proces participatívneho rozpočtu a rozhodovania o ňom ich podporí k aktivite a participácii.

 

Aj jazykové kurzy tak prispejú k príjemnejšiemu spolužitiu a vytvorenia priateľskej susedskej atmosféry.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Projekt je prioritne určený pre Vietnamcov žijúcich na sídlisku Dimitrovka – špecificky sa zameriava na dve cieľové skupiny - na deti (kurz vietnamčiny) a ich rodičov (kurz slovenčiny). Okrem znalosti slovenského a vietnamského jazyka, ktorú získajú, stanú sa obyvatelia vietnamskej národnosti vďaka projektu viac viditeľnejšími. Projekt posilní ich zručnosti a schopnosť komunikácie a tak prispeje i k lepšej integrácii v rámci lokality Dimitrovky.

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Na udržanie kurzov vietnamského aj slovenského jazyka sa budeme snažiť zohnať aj iné zdroje, aby sme tak zabezpečili ich kontinuitu. Spolupráca so Základnou školou Odborárskou je veľmi dobrá a prostredie sídliska Dimitrovky, ktoré je diverzifikované, si priamo žiada nový multikultúrny prístup. Jazykové kurzy môžu byť jeho počiatkom.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

VIETNAMČINA

Honorár pre lektorku - 25€ / 1 hodina

Kurzy v období od apríla do júna 2015 (3 mesiace) a od septembra do decembra 2015 (3 mesiace) – spolu 7 mesiacov – 2 hodiny týždenne

- tj cca 27 týždňov = 1 350 €

SPOLU: 1 350 €

SLOVENČINA

Honorár pre lektorku - 25€ / 1 hodina

Kurzy v období od septembra do decembra 2015 (4 mesiace) – 2 hodiny týždenne

- t.j. 16 týždňov = 800 €

SPOLU: 800 €

 

POMÔCKY NA VYUČOVANIE

Učebnice, CD prehrávač, zošity – 1 500 €

SPOLU: 1 490 €

 

KOORDINÁTORKA KURZOV - 120€ / mesiac = 840 € / 7 mesiacov
SPOLU: 840 €

SPOLU CELKOVO = 4 480 €

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Projektov 2015: Novinky z Projektov 2015:

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

trans-SIBÍRSKA cyklo-magistrála v prevádzke

Cyklisti môžu Sibírskou konečne jazdiť obojsmerne.
Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.
Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Realizácia projektu Multi-kulti Dimitrovka

Projekt je zameraný na prelomenie jazykových bariér. Vietnamské deti sa budú učiť po vietnamsky, rodičia sa budú učiť po slovensky.
Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Pozvánka na Malý vianočný Trh na Kramároch

Koordinátorky projektu Trh na Kramároch pripravili jeho vianočnú ochutnávku. Už v nedeľu 6.12. medzi 14-16:00 tak srdečne pozývame na Malý vianočný trh do DK Kramáre.
Projekt Cyklostojany

Projekt Cyklostojany

Správa o realizácii.
First Previous Next Last