Stiahnite si návrhy architektov:

1. 2ka

2. Labak2021

 

Záverečná správa z participatívneho plánovania multigeneračného ihriska Sibírska.

*správa bola podkladom pre ďalšiu prácu architektov.ZAVERECNA SPRAVA_PIONIERKSA.pdf

1)Predchádzajúca aktivita občanov

2)Verejné plánovacie stretnutie

3)Nasledujúce akcie
 
1) Predchádzajúca aktivita občanov
Stretnutiu predchádzala občianska iniciatíva obyvateľov štvrte ŠARAPI, v ktorej predbežne zadefinovali svoju predstavu revitalizácie ihriska i dôvody, ktoré ich k tomu motivujú.  V peticií k iniciatíve sa pripojilo zhruba päť stovák obyvateľov štvrte.
Detailné znenie iniciatívy je možné nahliadnuť na stránke http://www.skolak.simove.sk/. 
Z uvedeného stojí za zmienku hlavne zoznam aktivít, ktoré by občania po rekonštrukcií športoviska radi v priestore vykonávali.
• 3 multifunkčné ihriská s umelovu trávou na mieste existujúcich starých v strede areálu,  • jedno z nich s vodotesnými mantinelmi - v zime využívané pri mrazoch ako prirodzené klzisko • jedno z nich - navozenie piesku v lete - plážový volejbal • atletická dráha s tartanovým povrchom, • exteriérové posilňovacie prvky pre seniorov a mládež - work-outové náčinie, • kvalitná zeleň, • večerné osvetlenie areálu, • vonkajšie stolnotenisové stoly, • lezecká stena, • kvalitné sedenie na betónových tribúnach, • skateboardová rampa,  • kvalitné oplotenie a funkčné vstupné brány, • dráha na bocciu pre seniorov • malé letné kino na prenosné plátno oproti betónovým stupňom na sedenie • hľadisko s lavičkami na betónových stupňoch • stolnotenisové stoly • zachovanie časti asfaltovej dráhy na korčuľovanie/kolobežkovanie/učenie bicyklovania • ihrisko na bocciu pre seniorov • ihrisko na petang pre seniorov • ďalšie lavičky na vhodných miestach okolo • WC alebo dohodu o používaní WC v squashovej hale vedľa
Uvedené aktivity boli pôvodnou hrubou predstavou občanov, prepokladom je za účasti obyvateľov v procese realizácie vyfiltrovať najdôležitejšie z nich s ohľadom na celkový rozpočet projektu.
Zástupca petičného výboru upozorňuje na fakt, že zástupcovia ZŠ Sibírska na jeho podnety zapojiť sa do plánovania nereagovali a v ďalšej fáze participácie ich bude potrebné opäť osloviť.
 
 
 
2)Verejné plánovacie stretnutie 

 
Stretnutie s občanmi sa uskutočnilo dňa 13.9.2017 priamo v priestore športového areálu. Stretnutia sa zúčastnil starosta mestskej časti Rudolf Kusý, zástupcovia Kancelárie pre participáciu občanov , zástupca občianskej iniciatívy p. Šimove a zhruba tri desiatky obyvateľov z okolia. Predmetom stretnutia bola hlavne diskusia o využívaní priestoru, výbere preferovaných aktivít a ich umiestnení v priestore tak, aby zohľadňovali skúsenosti a potreby užívateľov.
 
Podnety zozbierané na stretnutí sa dajú rozdeliť nasledovne:
 
Areál všeobecne -areál by mal byť bezpečný, priestor by mal slúžiť všetkým generáciám -je potrebné vhodne doplniť osvetlenie, zeleň a doriešiť vstupy do areálu, v prípade potreby sú občania ochotný areál svojpomocne odomykať/zamykať -betónová tribúna by mala byť opatrená drevenými sedákmi, časť z nej môže byť prestrešená -v celom areáli vo vhodných pozíciách vo vzťahu k navrhovaným funkciám doplniť mobiliár -časť sedacieho mobiliáru by mala byť riešená tak, aby podporovala stretnutia ľudí, pikniky a stolové hry, predpokladá sa blízkosť takýchto prvkov napr. pri detských ihriskách, prípadne v iných vhodných miestach
 
Atletický okruh - atletický okruh sa využíva na behanie, korčuľovanie a bicyklovanie, tieto funkcie by mali ostať zachované - občania by uvítali vytvorenie aspoň jednej bežeckej dráhy so športovým povrchom, zároveň je však dôležité aby ostala zachovaná šírka dráhy vhodná pre korčuľovanie a bicyklovanie
 
Športoviská - jestvujúce športoviská sa využívajú hlavne na futbal, basketbal a nohejbal, občania v zimnom období  pri priazni počasia vytvárajú na jednom z nich ľadovú plochu - predpokladom je vytvorenie minimálne jedného multifunkčného športoviska so športovým povrchom, ochranným plotom , sieťami a/alebo mantinelmi a kvalitným večerným osvetlením -ideálne by bolo opatriť športovým povrchom obidve ihriská, jedno z nich (menšie) by mohlo ostať neoplotené -športoviská sú využívané priľahlou školou, jedno z pieskovísk je nevyhnutné zachovať pre skok do diaľky, dve ďalšie sa môžu stač súčasťou detských ihrísk -seniori by uvítali vytvorenie ihrísk pre petang a/alebo bocciu -vo vhodnej polohe by mohol byť umiestnený pingpongový stôl
 
Cvičiská - občania uvítajú vytvorenie zón s cvičiacimi prvkami, jedna z nich by mala byť zameraná na ľahšie cviky vhodné aj pre seniorov, druhá ako workoutové cvičisko pre dospelých - cvičiská by mali byť podľa druhu aktivity opatrené vhodným povrchom
 
Detské ihriská - detské ihriská by mali byť zriadené v rohových polohách areálu pri jestvujúcich pieskoviskách - občania by uvítali prácu so svahom (šmykľavky do piesku, prekážkové dráhy), herné zostavy a pod. -ihriská budú spĺňať nároky rôznych vekových kategórií, jedno z nich pre najmenších (2-5rokov) jedno pre staršie deti (5-12) -detské ihriská by mali byť opatrené nízkym plotom pre bezpečnosť detí -svah pri telocvični v zime deti využívajú na sánkovanie,  čo treba pri návrhu rešpektovať -na ploche medzi svahom a atletickou dráhou by mohla vzniknúť dráha s terénnymi prekážkami pre detské odrážadlá

3)Nasledujúce akcie
 
Predpokladom úspešného priebehu a výsledku občianskej participácie je viacstupňové zapájanie občanov pri kreovaní finálneho návrhu sprevádzané priebežným dosahovaním konsenzu.  Táto správa slúži ako podklad pre vstup projektanta do procesu plánovania. 
 
Ďalší postup participácie bude rámcovo prebiehať takto: • projektant na základe jestvujúcich podkladov a v spolupráci s poverenými pracovníkmi MsÚ vytvorí koncept architektonicko-krajinárskeho návrhu priestoru • spracovaný koncept návrhu predstavia pracovníci kancelárie pre participáciu verejnosti občanom a projekt otvoria pre finálne pripomienkovanie. Účasť projektanta na verejnom stretnutí a ochota spolupracovať s budúcimi užívateľmi priestoru sú veľkou výhodou • v súčinnosti s pracovníkmi MsÚ projektant zapracuje pripomienky občanov do konceptu • finálna podoba návrhu bude odprezentovaná občanom na verejnom stretnutí • projektant dopracuje dokumentáciu do podoby vyplývajúcej so zmluvného vzťahu s MsÚ
 
 
Predpokladané časové horizonty projektu: • VO spracovateľa projektovej dokumentácie 4-5/2018 • spracovanie konceptu architektonicko - krajinárskeho návrhu 6/2018 • verejné prerokovanie a zapracovanie pripomienok 7/2018 • finalizácia projektovej dokumentácie 8-9/ 2018 • VO dodávateľa prác  1-3/ 2019 • realizácia 2019
 
 
v Bratislave 03/2018 Ing. arch. Jozef Veselovský Kancelária pre participáciu verejnosti BANM

 

 

 

 

Novinky z participatívneho plánovania: Novinky z participatívneho plánovania:

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

Historickú budovu Konskej železnice máme v znaku Nového Mesta. Keďže sa už dlhší čas využíva len na sobáše, zastupiteľstvo sa pokúsilo budovu dvakrát neúspešne prenajať, aby prevádzka nezaťažovala rozpočet. Novomešťania teraz chcú, aby budova plnila verejnoprospešnú funkciu.
Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Ako by mohla vyzerať Kuchajda v nasledujúcich rokoch? Stiahnite si výsledky kvalitatívneho a kvntitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa stane podkladom medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 2017.

 

First Previous Next Last