Stiahnite si návrhy architektov:

1. 2ka

2. Labak2021

 

Záverečná správa z participatívneho plánovania multigeneračného ihriska Sibírska.

*správa bola podkladom pre ďalšiu prácu architektov.ZAVERECNA SPRAVA_PIONIERKSA.pdf

1)Predchádzajúca aktivita občanov

2)Verejné plánovacie stretnutie

3)Nasledujúce akcie
 
1) Predchádzajúca aktivita občanov
Stretnutiu predchádzala občianska iniciatíva obyvateľov štvrte ŠARAPI, v ktorej predbežne zadefinovali svoju predstavu revitalizácie ihriska i dôvody, ktoré ich k tomu motivujú.  V peticií k iniciatíve sa pripojilo zhruba päť stovák obyvateľov štvrte.
Detailné znenie iniciatívy je možné nahliadnuť na stránke http://www.skolak.simove.sk/. 
Z uvedeného stojí za zmienku hlavne zoznam aktivít, ktoré by občania po rekonštrukcií športoviska radi v priestore vykonávali.
• 3 multifunkčné ihriská s umelovu trávou na mieste existujúcich starých v strede areálu,  • jedno z nich s vodotesnými mantinelmi - v zime využívané pri mrazoch ako prirodzené klzisko • jedno z nich - navozenie piesku v lete - plážový volejbal • atletická dráha s tartanovým povrchom, • exteriérové posilňovacie prvky pre seniorov a mládež - work-outové náčinie, • kvalitná zeleň, • večerné osvetlenie areálu, • vonkajšie stolnotenisové stoly, • lezecká stena, • kvalitné sedenie na betónových tribúnach, • skateboardová rampa,  • kvalitné oplotenie a funkčné vstupné brány, • dráha na bocciu pre seniorov • malé letné kino na prenosné plátno oproti betónovým stupňom na sedenie • hľadisko s lavičkami na betónových stupňoch • stolnotenisové stoly • zachovanie časti asfaltovej dráhy na korčuľovanie/kolobežkovanie/učenie bicyklovania • ihrisko na bocciu pre seniorov • ihrisko na petang pre seniorov • ďalšie lavičky na vhodných miestach okolo • WC alebo dohodu o používaní WC v squashovej hale vedľa
Uvedené aktivity boli pôvodnou hrubou predstavou občanov, prepokladom je za účasti obyvateľov v procese realizácie vyfiltrovať najdôležitejšie z nich s ohľadom na celkový rozpočet projektu.
Zástupca petičného výboru upozorňuje na fakt, že zástupcovia ZŠ Sibírska na jeho podnety zapojiť sa do plánovania nereagovali a v ďalšej fáze participácie ich bude potrebné opäť osloviť.
 
 
 
2)Verejné plánovacie stretnutie 

 
Stretnutie s občanmi sa uskutočnilo dňa 13.9.2017 priamo v priestore športového areálu. Stretnutia sa zúčastnil starosta mestskej časti Rudolf Kusý, zástupcovia Kancelárie pre participáciu občanov , zástupca občianskej iniciatívy p. Šimove a zhruba tri desiatky obyvateľov z okolia. Predmetom stretnutia bola hlavne diskusia o využívaní priestoru, výbere preferovaných aktivít a ich umiestnení v priestore tak, aby zohľadňovali skúsenosti a potreby užívateľov.
 
Podnety zozbierané na stretnutí sa dajú rozdeliť nasledovne:
 
Areál všeobecne -areál by mal byť bezpečný, priestor by mal slúžiť všetkým generáciám -je potrebné vhodne doplniť osvetlenie, zeleň a doriešiť vstupy do areálu, v prípade potreby sú občania ochotný areál svojpomocne odomykať/zamykať -betónová tribúna by mala byť opatrená drevenými sedákmi, časť z nej môže byť prestrešená -v celom areáli vo vhodných pozíciách vo vzťahu k navrhovaným funkciám doplniť mobiliár -časť sedacieho mobiliáru by mala byť riešená tak, aby podporovala stretnutia ľudí, pikniky a stolové hry, predpokladá sa blízkosť takýchto prvkov napr. pri detských ihriskách, prípadne v iných vhodných miestach
 
Atletický okruh - atletický okruh sa využíva na behanie, korčuľovanie a bicyklovanie, tieto funkcie by mali ostať zachované - občania by uvítali vytvorenie aspoň jednej bežeckej dráhy so športovým povrchom, zároveň je však dôležité aby ostala zachovaná šírka dráhy vhodná pre korčuľovanie a bicyklovanie
 
Športoviská - jestvujúce športoviská sa využívajú hlavne na futbal, basketbal a nohejbal, občania v zimnom období  pri priazni počasia vytvárajú na jednom z nich ľadovú plochu - predpokladom je vytvorenie minimálne jedného multifunkčného športoviska so športovým povrchom, ochranným plotom , sieťami a/alebo mantinelmi a kvalitným večerným osvetlením -ideálne by bolo opatriť športovým povrchom obidve ihriská, jedno z nich (menšie) by mohlo ostať neoplotené -športoviská sú využívané priľahlou školou, jedno z pieskovísk je nevyhnutné zachovať pre skok do diaľky, dve ďalšie sa môžu stač súčasťou detských ihrísk -seniori by uvítali vytvorenie ihrísk pre petang a/alebo bocciu -vo vhodnej polohe by mohol byť umiestnený pingpongový stôl
 
Cvičiská - občania uvítajú vytvorenie zón s cvičiacimi prvkami, jedna z nich by mala byť zameraná na ľahšie cviky vhodné aj pre seniorov, druhá ako workoutové cvičisko pre dospelých - cvičiská by mali byť podľa druhu aktivity opatrené vhodným povrchom
 
Detské ihriská - detské ihriská by mali byť zriadené v rohových polohách areálu pri jestvujúcich pieskoviskách - občania by uvítali prácu so svahom (šmykľavky do piesku, prekážkové dráhy), herné zostavy a pod. -ihriská budú spĺňať nároky rôznych vekových kategórií, jedno z nich pre najmenších (2-5rokov) jedno pre staršie deti (5-12) -detské ihriská by mali byť opatrené nízkym plotom pre bezpečnosť detí -svah pri telocvični v zime deti využívajú na sánkovanie,  čo treba pri návrhu rešpektovať -na ploche medzi svahom a atletickou dráhou by mohla vzniknúť dráha s terénnymi prekážkami pre detské odrážadlá

3)Nasledujúce akcie
 
Predpokladom úspešného priebehu a výsledku občianskej participácie je viacstupňové zapájanie občanov pri kreovaní finálneho návrhu sprevádzané priebežným dosahovaním konsenzu.  Táto správa slúži ako podklad pre vstup projektanta do procesu plánovania. 
 
Ďalší postup participácie bude rámcovo prebiehať takto: • projektant na základe jestvujúcich podkladov a v spolupráci s poverenými pracovníkmi MsÚ vytvorí koncept architektonicko-krajinárskeho návrhu priestoru • spracovaný koncept návrhu predstavia pracovníci kancelárie pre participáciu verejnosti občanom a projekt otvoria pre finálne pripomienkovanie. Účasť projektanta na verejnom stretnutí a ochota spolupracovať s budúcimi užívateľmi priestoru sú veľkou výhodou • v súčinnosti s pracovníkmi MsÚ projektant zapracuje pripomienky občanov do konceptu • finálna podoba návrhu bude odprezentovaná občanom na verejnom stretnutí • projektant dopracuje dokumentáciu do podoby vyplývajúcej so zmluvného vzťahu s MsÚ
 
 
Predpokladané časové horizonty projektu: • VO spracovateľa projektovej dokumentácie 4-5/2018 • spracovanie konceptu architektonicko - krajinárskeho návrhu 6/2018 • verejné prerokovanie a zapracovanie pripomienok 7/2018 • finalizácia projektovej dokumentácie 8-9/ 2018 • VO dodávateľa prác  1-3/ 2019 • realizácia 2019
 
 
v Bratislave 03/2018 Ing. arch. Jozef Veselovský Kancelária pre participáciu verejnosti BANM

 

 

 

 

Novinky z participatívneho plánovania: Novinky z participatívneho plánovania:

Nové Ľudové námestie

Nové Ľudové námestie

Koncom roka 2016 sme na Ľudovom námestí odprezentovali poslednú verziu projektu rekonštrukcie. Celkovo štvrtú a zahrnuli sme do nej všetky pripomienky, pričom revitalizácia je pomerne konzervatívna. Bude nadväzovať na pôvodný park zo 40. rokov.
Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Revitalizácia Kuchajdy - dotazník

Kuchajda môže byť priestor, ktorý formujú ľudia a ktorý formuje ľudí. Prosíme, vyplňte dotazník, pomôžete skvalitniť verejný priestor uprostred mesta. Zber končí 19.2.2017.
KUCHAJDA, láska naša neláskavá

KUCHAJDA, láska naša neláskavá

Aj napriek tomu, že naša mestská časť nemá typické mestské centrum, Kuchajda sa vždy v lete stáva dočasným centrom športových, kultúrnych a spoločenských aktivít. Máme ju radi. Je to príjemné miesto uprostred mesta. Hoci je milá k väčšine ľudí, k flóre až taká vľúdna nie je. Zeleň vplyvom prehrievania mestského prostredia ledva prežíva a preto je veľkou výzvou pre nás všetkých, ako tento stav zlepšiť.
Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky Budyšínska

16.12.2016 až 15.1.2017 prebehol zber dát pomocou dotazníkov distribuovaných priamo obyvateľom Budyšínskej ulice v papierovej forme aj online. Celkovo bolo zozbieraných 152 platných odpovedí, z tojo 90 priamo od ovyvateľov ulice.
Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

Zápis z verejného stretnutia Budyšínska 28.9.2016

28.9.2016 sa o 17:30 na ZŠ Česká zišli obyvatelia a pracovníci MiÚ, aby prediskutovali budúcu revitalizáciu stromoradí a komunikácií na ich ulici.