Preskoč na obsah

Nízkoprah

Autor/ka: Peter Kulifaj

Názov projektu: Nízkoprah - Priestor pre mladých

  1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

 

Medzi detstvom a zaradením sa do skupiny zamestnaných (či rodičov) je dlhé obdobie, kedy sme mladými ľuďmi hľadajúcimi svoje miesto v spoločnosti. Detskí ihriská už nie sú pre nás, no ešte sme neboli úplne prijatí medzi tých, ktorí majú moc ovplyvniť to, ako svet okolo nás vyzerá. A niekedy máme pocit, že náš hlas je počuť len veľmi slabo...viete, čo vlastne hovorí?

Ak by ste sa započúvali, možno by ste sa dozvedeli, že sa nemáme vo voľnom čase kde stretávať s priateľmi. Alebo by ste sa mohli dozvedieť, že by sme chceli pomôcť pre skrášľovaní miesta, kde žijeme. Niektorí z nás by možno uvítali skatepark a ďalší by povedal, že tu chýba čosi, čo by bolo alternatívou k piatkovým (barovým) večerom.

Je toho veľa, čo by sme, my mladí, v našej mestskej časti potrebovali. Ale i toho, čo vieme ponúknuť. Príďte za nami a pýtajte sa...

Projekt sa zameriava na mapovanie potrieb mladých ľudí vo veku od 14 do 25 rokov v Novom Meste za pomoci terénnych pracovníkov z viacerých organizácií pracujúcich s mládežou v rôznych mestských častiach Bratislavy. Mapovanie bude prebiehať takou formou, aby bolo možné z výsledkov identifikovať 3 základné priority v oblasti rozvoja práce s mládežou v Novom Meste. Súčasťou tohto procesu bude vhodného miesta pre zriadenia nízoprahového klubu pre deti a mládež, ktorí by bol v budúcnosti priestorom podpory rozvoja mladých ľudí a premeny ich nápadov na skutočnosť.

 

2. Problém (Opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby.)

Svet mladých sa za posledné roky výrazne zmenil a je čoraz náročnejšie poskytnúť takú formu služieb, ktoré by reagovali na ich aktuálne potreby. Mestská časť nedisponuje relevantnými údajmi o tom, aký typ aktivít by mladí uvítali za účelom zatraktívnenia života. Na základe skúseností z iných mestských častí, kde pracujú rôzne organizácie s cieľovou skupinou detí mládeže v tzv. nízkoprahových programoch (v súčasnosti sú to Petržalka, Vajnory, Rača, Staré Mesto, Dúbravka, Vrakuňa) vieme, že je potrebné poznať tieto potreby, aby bolo možné ponúknuť vhodný typ služby. Opakujúcou požiadavkou mladých je napríklad existencia miesta, kde by sa mohli stretávať na neformálnej báze, mohli tráviť svoj voľný čas po škole s priateľmi a zároveň by im tento priestor/klub prinášal podnety na sebarealizáciu. V súčasnosti majú v týchto ohľadoch výrazne obmedzené možnosti – v ponuke sú krčmy

 

 

a bary, kde každodenná návštevnosť „lezie do peňazí" a tak nie je prekvapením, že osobné vzťahy nahrádza komunikácia v online priestore.

3. Východisková situácia (Opíšte na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

Projekt bude realizovaný ľuďmi z viacerých organizácií pôsobiacich v rôznych častiach Bratislavy. Sú to profesionálni pracovníci s mládežou (terénni sociálni pracovníci), ktorí majú viacročné skúsenosti s realizáciou rôzneho druhu projektov. V priebehu realizácie projektu sa budú do jeho realizácie aktívne zapojiť aj ľudia z komunity, ktorí budú môcť byť súčasťou tzv. „mapujúcich tímov".

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Peter Kulifaj (projektový koordinátor) – pracuje v občianskom združení Mládež ulice, ktoré prevádzkuje nízkoprahové programy v Petržalke, Rači a Vajnoroch. Zodpovedá za riadenie organizácie a má skúsenosti s mapovaním prostredia a potrieb mladých v posledných dvoch menovaných lokalitách.

Petra Hraňová – vedie občianske združenie Ulita, ktoré pracuje s deťmi, mládežou a komunitou v Komunitnom centre Kopčany v Petržalke. Má dlhoročné skúsenosti s priamou prácou, dokáže koordinovať veľké projekty, pravidelne sa zúčastňuje zahraničných konferencií a seminárov k témam rozvoja práce s mládežou.

Milada Javorová – pracuje v neziskovej organizácii Člověk v tísni – pobočka Slovensko. Do projektu ju vedie osobný záujem o problematiku a zámer pomôcť rozvoju služieb pre mladých v Novom Meste.

Na aktivitách sa bude podieľať niekoľko ďalších organizácií a dobrovoľníkov.

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Hlavným cieľom je vytvorenie dokumentu Potreby a príležitosti pre rozvoj práce v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Sekundárnym cieľom je vytvorenie podmienok pre vznik nízkoprahového klubuna území mestskej časti.

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Primárnou cieľovou skupinou sú mládež vo veku od 14 do 25 rokov.

 

 

 

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Po zmapovaní potrieb budú nasledovať kroky smerujúce k otvoreniu nízkoprahového klubu pre deti a mládež. Vhodná lokalita a náplň vzíde práve z uvedeného mapovania. Budúcnosť projektu bude viazaná na schopnosť zabezpečenia vhodných priestorov a stabilného financovania prevádzky klubu.

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Apríl – Máj: Vytvorenie pracovnej skupiny zodpovednej za realizáciu projektu, spracovanie metodiky mapovania.

Jún – Október: Realizácia mapovania.

V rámci hlavnej aktivity by sa mestská časť „rozdelila" na zóny, ktoré by prechádzali členovia tímu v rôzne dni a rôzne časy. Po zoznámení sa s prostredím (kde sa mladí zdržiavajú, aké miesta navštevujú) bude nasledovať ich kontaktovanie a to formou:

  1. Osobné oslovenie v uliciach – rozhovor na tému „čo mladým v našej MČ chýba. Okrem mládeže sa budeme pýtať aj dospelých i starších, aby bol obraz celistvejší.

  2. On-line dotazníky – zverejnené na stránkach MČ

  3. Off-line dotazníky – budú môcť respondenti vyplniť a vhodiť do schránok, ktoré by mohli byť na miestom úrade, stredných školách a ďalších zariadeniach na území Nového Mesta

November – December: Zverejnenie výsledkov a návrh plánu/krokov potrebných k zriadeniu a prevádzke nízkoprahového klubu pre mladých.

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Z hľadiska materiálneho vybavenia je potrebné zabezpečiť:

Digitálny fotoaparát – 150 €

Tlač materiálov (dotazníky, letáky) – 400 €

Priestor pre stretávanie sa tímu, ideálne s počítačom s pripojením k internetu a tlačiarňou – kapacity Mestskej časti

Spolu – 550 €

 

 

Okrem toho je hlavným nákladom projektu je čas ľudí, ktorí strávia v teréne počas realizácie aktivít. Predpokladané vyčíslenie je nasledovné: 80 hodín/mesiac x 2 osoby x 5 mesiacov (hlavná fáza projektu) x 8 €/hodina (celková cena práce) = 6 400 €. Významnú časť tejto sumy by znášali partnerské organizácie, ktoré sa do aktivity zapoja.

SPOLU 6950€

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky z Participatívneho rozpočtu: Novinky z Participatívneho rozpočtu:

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Rozhodovacia fáza participatívneho rozpočtu pre rok 2020 sa blíži

Participatívny rozpočet pre rok 2020 sa pomaly blíži do fázy, kedy budete rozhodovať, ktoré občianske projekty budú na budúci rok podporené z rozpočtu mestskej časti. Nápady na projekty bolo možné prihlásiť do 30. apríla 2019. V mesiacoch máj až august budú prebiehať pracovné stretnutia, na ktorých tieto návrhy občania v spolupráci so zamestnancami úradu rozpracujú do podoby hotových projektov.
Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Lepšia samospráva, životné prostredie a kvalita života? Zapojte sa do veľkého prieskumu

Vážení Novomešťania, pomôžte nám zlepšiť spôsoby zapájania ľudí do rozvoja Nového Mesta a jeho komunít.
Prosíme, vyplňte elektronický dotazník v rozsahu cca 10-12 minút.

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

Výsledky participatívneho rozpočtu 2019 v Bratislave Novom Meste

V bratislavskom Novom Meste sa skončil ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Občania a občianky opäť mohli navrhovať svoje vlastné projekty a nakoniec aj rozhodnúť, ktorý z nich získa financovanie z rozpočtu mestskej časti.

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

First Previous Next Last