Areál po bývalom cyklistickom štadióne, na ulici Odbojárov a Kalinčiakova v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, je už niekoľko rokov nedoriešeným problémom. Areál, po nekoncepčnom zbúraní pôvodnej stavby cyklistického štadióna, ostáva bez reálneho a adekvátneho využitia. Súčasný stav znižuje atraktivitu i kvalitu života v lokalite. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vníma tento problém veľmi intenzívne a považuje za nevyhnutné prijať strategické kroky, ktoré budú viesť k revitalizácií a zhodnoteniu lokality v blízkej budúcnosti.

 

Lokalita Tehelného poľa je z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta a mestskej časti veľmi atraktívnou lokalitou s veľkým potenciálom katalyzovať ďalšie transformačné a rozvojové procesy v území. V súčasnom platnom územnom pláne mesta Bratislavy je toto územie definované ako územie pre šport a rekreáciu, konkrétne funkciou 401. Mestská časť chce budovať a rozvíjať lokalitu v súlade s týmto platným územným plánom, a vidí v tomto funkčnom zadefinovaní príležitosť ako priniesť do lokality niektoré konkrétne chýbajúce kvality, aktivity a atraktivity.

 

Projekt revitalizácie vníma mestská časť ako strategický projekt, ktorý zasiahne do pomerov a fungovania už existujúceho stabilizovaného územia. Z tohto dôvodu je dôležité zámer diskutovať s verejnosťou ako aj ostatnými relevantnými stakeholdermi, hľadať spoločné prieniky a východiská v dostatočnom predstihu, získavať podporu obyvateľstva pre projekt a vytvárať strategické partnerstvá ešte pred samotným začatím plánovacích a projekčných prác. 

Novinky k plánovaniu "Cykloštadióna" Novinky k plánovaniu "Cykloštadióna"

Participatívne plánovanie - Školak klub

Participatívne plánovanie - Školak klub

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto plánuje realizovať rekonštrukciu exterierových priestorov Školak klubu na Riazanskej ulici. 24.10.2018 sa uskutočnilo prvé verejné plánovacie stretnutie. Pozrite si priebežnú správu.
Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozvánka na plánovacie stretnutia

Pozývame na druhú sériu prerokovaní k k Multigeneračnému ihrisku Pionierska (8.11.2018) a Detskému Ihrisku Sibírska 51 (13.11.2018). Predstavujeme súťažné návrhy.
Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

Verejné stretnutia k návrhom ihriska na Pionierskej, a ihriska Sibírska 51 na Thurzovej ulici.

16.10 a 17.10.2018 sa uskutoční prerokovanie variant revitalizácie spomínaných verejných priestorov. Na prerokovanie sme pozývali obyvateľov pozvánkami schránkovanými do všetkých domácností v lokalite.
V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

V preplnenej konke sme hľadali spôsob využitia budovy

Historickú budovu Konskej železnice máme v znaku Nového Mesta. Keďže sa už dlhší čas využíva len na sobáše, zastupiteľstvo sa pokúsilo budovu dvakrát neúspešne prenajať, aby prevádzka nezaťažovala rozpočet. Novomešťania teraz chcú, aby budova plnila verejnoprospešnú funkciu.
Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Záverečná správa z participačného výskumu o Kuchajde.

Ako by mohla vyzerať Kuchajda v nasledujúcich rokoch? Stiahnite si výsledky kvalitatívneho a kvntitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa stane podkladom medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 2017.

 

First Previous Next Last