Zakopávate o prekážky pri chôdzi mestskou časťou? 

 Pridajte PODNET na opravu, zriadenie chodníka!  

Opravy sa realizujú:

-    Oprava a výmena súvislých povrchov. Rekonštrukcia realizovaná externým doávateľom. V rámci zadania oprava chodníkov sa vytypujú aj potreby opráv, ktoré by nezahŕňali len povrch chodníka, ale v prípade potreby aj revitalizáciu priľahlej zelene.

-    Opravy nebezpečných úsekov a dier menších rozmerov, ktoré by realizoval novomestský Ekopodnik na základe podnetov z databázy;

Mapa v súčasnosti (máj2016) zahŕňa dáta o poruchách od inšpektorov verejného poriadku. Zber dát od verejnosti sa bude realizovať do konca júla. Analýza dát zahŕňajúca expertné posúdenie vstupov, majetkoprávne vzťahy a pod. sa uskutoční v mesiaci júl-august.

V spolupráci so združením OpenData vznikla pre MČ zdarma interatívna aplikácia, ktorá umožní obyvateľom zadávať konkrétne podnety na opravu chodníkov. Zároveň umožňuje sledovať, ktoré chodníky sa priebežne realizujú a ovplyvniť, ktoré by sa mali realizovať.

Mestská časť vynakladá financie na opravu chodníkov. Suma nepostačuje na ich kompletnú priebežnú opravu, takže žiadostí o rekonštrukciu na rôznych miestach Nového Mesta je veľa a mapa pomôže stanoviť priority rekonštrukcií a opráv.

Legenda:

- zverená komunikácia (komunikácia 3./4. triedy so zverovacím protokolom od hl.m.SR Bratislavy)  

- nezverená komunikácia (komunikácia 3./4. triedy bez zverovacieho protokolu od hl.m.SR Bratislavy)        

- komunikácia 1./2.triedy (magistrát)         

- komunikácia nezaradená do siete komunikácií (nie je možná údržba)        

- neokategorizovaná komunikácia (čaká na administrátora na určenie kompetencií)

 

Harmonogram opráv komunikácií a chodníkov:

Návrh opráv komunikácií 2016 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (vypracoval Ing. Ivan Trnavský, apríl 2016)

Na základe potrieb na opravu komunikácií a požiadaviek občanov na odstránenie výtlkov predkladáme návrh plánu na opravu komunikácií pre rok 2016. Pri posudzovaní opráv bol zohľadnený stav povrchovej vrstvy a termín posledných úprav navrhovaných komunikácií. Predložený návrh sa týka aj údržby a opravy kanalizačných vpustí, prípadne ich preplachovania a zachovania funkčného stavu. Do návrhu boli zaradené aj schodiská, ktoré je nutné udržať v bezpečnom stave.

 1. Harmonogram opráv komunikácií: (bez schodov a vpustov je ďalej uvedených cca 2.648 m2)

  1. Magurská – čiastočné opravy 261 m2, viď. príloha začiatok realizácie: 17. týždeň

  2. Jahodová – 408 m2 – viď. príloha začiatok realizácie: 18. týždeň

  3. Jelšová – 192 m2 – viď. príloha začiatok realizácie: 21. týždeň

  4. Na Revíne – dolná časť – 461 m2 – viď. príloha predpokladaný začiatok realizácie: 23. týždeň

  5. Rozvodná (len zverený úsek) - 828 m2 -, viď. Príloha, môžu vzniknúť požiadavky na opravu celej komunikácie

predpokladaný začiatok realizácie: 26. týždeň

  1. Pod strážami (medzi Matúškovou a Na Pažiti) – 498 m2 – viď. Príloha

predpokladaný začiatok realizácie: 28. týždeň

 1. Harmonogram opráv komunikácií: (opravy vpustov a schodísk)

 1. Jaskový rad – úprava výškovej úrovne vpustov v úseku Kurucova – Vančurova viď. príloha

začiatok realizácie: 26. týždeň

 1. Hrabový chodník – oprava schodiska začiatok realizácie: 28. týždeň

 2. Husova – po zvážení a posúdení stavu navrhujeme zaradiť do investícií v roku 2017

 

 

 1. Harmonogram opráv výtlkov:

 

Bežné opravy výtlkov zabezpečuje EKO podnik VPS technológiou JETPATCHER. V roku 2016 sa očakáva doplnenie rozpočtu organizácie vo výške 40 tisíc EUR na opravu výtlkov spomínanou technológiou a čistenie a jednoduchú opravu vpustov.

Navrhujeme postupovať na základe nasledovného harmonogramu pre jednotlivé oblasti mestskej časti.

Lokalita Kramáre začiatok realizácie: 17. týždeň

Lokalita Koliba – Jaskový rad začiatok realizácie: 19. týždeň

Lokalita Šancová, Vajnorská a okolie začiatok realizácie: 21. týždeň

Lokalita Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie začiatok realizácie: 23. týždeň

Lokalita Ľudová, Zátišie, Mierová kolónia začiatok realizácie: 25. týždeň

Začiatok realizácie je stanovený za predpokladu, že klimatické podmienky dovolia pokračovať v plánovanom zámere. V prípade mokrého a daždivého počasia je nutné práce zastaviť a posunúť na vhodnejší termín. V prípade akútnej potreby sa budú práce realizovať operatívne na základe požiadavky. Kontrola realizácie v týždenných termínoch. Zúčtovanie bude predkladané mesačne do 8. dňa po skončení mesiaca

 1. Harmonogram čistenia a jednoduchá oprava kanálových vpustov:

Čistenie vpustov zabezpečuje EKO podnik VPS za finančné prostriedky pridelené podniku v rozpočte podľa časového postupu určeného týmto podnikom, ktorý je plánovaná nasledovne:

Lokalita Kramáre začiatok realizácie: 27. týždeň

Lokalita Koliba – Jaskový rad začiatok realizácie: 29. týždeň

Lokalita Šancová, Vajnorská a okolie začiatok realizácie: 31. týždeň

Lokalita Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie začiatok realizácie: 33. týždeň

Lokalita Ľudová, Zátišie, Mierová kolónia začiatok realizácie: 35. týždeň

Závažnejšie opravy je možné realizovať na základe vystavených objednávok pre jednotlivé opravy so spoločnosťou, ktorá vzišla z verejného obstarávania. V súčasnosti je podpísaná zmluva s firmou EUROVIA. Zároveň sa pripravuje nové verejné obstarávanie, pretože zazmluvnený objem sa v priebehu roka vyčerpá a rozpočtované prostriedky na rok 2016 dovoľujú vykonať väčší rozsah prác. EKO podniku VPS, ktorý na tento účel zakúpil vozidlo na čistenie vpustí. Dokáže realizovať preplach a drobnú údržbu. V prípade opravy vpustov je možné využiť podpísanú zmluvu. Poradie môže byť zmenené riešiť podľa potreby a hlásenia terénu. Navrhovaný plán by mal čiastočne tiež zabezpečiť systém kontroly pre jednotlivé nám zverené komunikácie.

Súčet cien za práce na všetky uvedené opravy môže presiahnuť možnosti tohtoročného rozpočtu a objemy vysúťažených zmlúv s dodávateľmi, preto sa práce budú realizovať postupne (možno aj v budúcom roku). Rozsah či presun do budúceho roku ovplyvní aj riešenie havarijných stavov (napr. prepady komunikácií), ktoré nemožno odkladať a bude nutné ich riešiť bezodkladne. Je možné z týcho dôvodov, že poradie prác môže byť zmenené.

Spracoval: Ing. Ivan Trnavský V Bratislave, 15. apríl 2016