Preskoč na obsah

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Autor/ka: KpP
Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.

V parčíku na Kominárskej ulici pred štyridsiatimi rokmi vybudovali miestny obyvatelia osvetlenie, ktoré fungovalo až do minulého roku. Bohužiaľ v rámci byrokratických procesov sa ukázalo, že dané osvetlenie nepatrí ani MČ Bratislava - Nové Mesto ani Magistrátu hl. mesta, teda nikomu.  Pán Kuzma, predkladateľ projektu, predostrel návrh na opravu osvetlenia na jednom z verejných stretnutí, ktoré organizuje Kancelária pre participáciu. Projekt bol v hlasovaní úspešný a po poskytnutí dotácie sa koncom mája tohto roku začalo s prácami. Oslovená firma lokalizovala poruchu, odhalila staré hliníkové káble, ktoré sa vplyvom času úplne rozpadli a nahradili ich novými. 

 

Priemerne (0 Hlasy)


videovizitka Oprava osvetlenia vnútrobloku - parčíku Kominárska - Šancová

Oprava osvetlenia vnútrobloku – oprava osvetlenia parčíku vnútrobloku Kominárska - Šancová

Autor/ka: Fedor Kuzma

Názov

Oprava osvetlenia vnútrobloku – oprava osvetlenia parčíku vnútrobloku Kominárska - Šancová

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Oprava prerušeného kábla k svietidlám osvetľujúcim parčík vnútrobloku Kominárska - Šancová

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Až do roku 2015 Osvetlenie fungovalo, keď došlo k poruche prívodného kábla. Momentálne je osvetlenie areálu parčíka nefunkčné, Porucha -prerušený prívodný kábel je lokalizovaná

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Po kontaktovaní vybranej odbornej firmy (živnostníka) zabezpečiť opravu poškodeného kábla v dĺžke

Cca 3 m

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Súčinnosť bezplatne ponúka pôvodný stavebník a projektant radu garáží v predmetnej lokalite (zadná strana bytových domov Šancova tzv. UNITAS) . Menovaný je tiež autorom pôvodného návrhu (z roku 1973) na vytvorenie parčíka v predmetnej lokalite

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Po schválení projektu nadviazanie kontaktu s vybranou  odbornou firmou a odborná súčinnosť pri realizácii opravy.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Realizáciou projektu sa dosiahne pôvodný stav úplnej funkčnosti parčíka až do neskorých večerných hodín a bezpečnosť osôb pri pohybe v danej lokalite

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Deti od 0 rokov – mamičky s kočíkmi, deti predškolského veku (húpačky, preliezky, prieskovisko),

mládež (ihrisko tenis, malý futbal, baskedbal), posedenie v prípade priaznivého počasia na lavičkách,

venčenie psíkov, parkovanie vozidiel pred garážami

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Osvetlenie bezplatne do dnešného dňa udržiava autor projektu od jeho realizácie v rámci akcie „Z" až do poruchy

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Odborný odhad nákladov na realizáciu projektu

Montážny materiál

Kábel , spojky na vodiče a káble označovacia fólia kábla 70 €

Montážne práce

Sprístupnenie kábla odkopaním, presná identifikácia miesta poruchy, rozrezanie kábla, odstránenie izolácie, zospojkovanie, izolácie spojov, pokládka nového kusa káblu, zásyp výkopu 220 €

Rezerva na nepredvídané náklady 30 €

Spolu bez DPH 320 €

DPH (20%) 64 €

Spolu celkom 384

 

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Prehľad hlavných Noviniek: Prehľad hlavných Noviniek:

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Správa o realizácii projektu Hráme sa na život

Súhrnná správa o tom, ako OZ Divadlo oProti realizovalo v máji až decembri 2017 vzdelávací a zážitkový projekt pre deti a rodičov v rámci participatívneho rozpočtu. 
Realizuje sa Projekt

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).
Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Obnova vnútrobloku Americká - Račianska

Pokračuje realizácia budúceho parčíka Americká - Račianska
Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Na Kominárkej Šancovej už nie je tma

Vďaka sympatickému a vytrvalému úsiliu pána Kuzmu sa podarilo opraviť nefungujúce osvetlenie v parčíku Kominárska Šancová.
Realizácia projektu Zvedavé deti

Realizácia projektu Zvedavé deti

Chcete zistiť ako napomôcť celostnému rozvoju múdrosti a šikovnosti detí hrou? Pozývame na bezplatný workshop jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu.
First Previous Next Last